طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:139
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
فصل اول : کلیات
۱-۱) هدف ………………………. ۳
۱-۲) پیشینه تحقیق ………………………….. ۴
۱-۳) روش کار و تحقیق ……………… ۵
فصل دوم :
۲-۱) بازارهای مختلف انرژی الکتریکی و خدمات جانبی ……………………. ۶
۲-۲) بازار انرژی ………….۱۴
۲-۳) قیمت کالای برق …………………………..۱۷
۲-۴) بازار خدمات انتقال …………… ۱۹
۲-۵) بازارهای خدمات جانبی …………………… ۲۲
۲-۶) مدلهای مختلف بازار خدمات جانبی ………………… ۲۶
فصل سوم :
۳-۱) مدلسازی ریاضی مسئله تسویه بازار و الگوریتم حل آن……………….. ۲۹
۳-۲) پخش بار بهینه …………………….. ۲۹
۳-۳) مدلسازی ریاضی بازارهای انرژی …………………………… ۳۲
۳-۴) الگوریتم حل مسئله پخش بار بهینه و تعیین قیمت تسویه بازار ………………… ۳۶
۳-۵) بازارهای خدمات جانبی …………………. ۳۶
۳-۶) بازار خدمات رزرو ………………………… ۳۷
۳-۷) بازار همزمان انرژی و رزرو …………………….. ۳۸
۳-۸) بازار غیر همزمان انرژی و رزرو …………………………… ۴۰
۳-۹) بازار خدمات توان راکتیو ……………………………………… ۴۲
فصل چهارم :
۴-۱) پارامترهای فنی و اقتصادی تأثیرپذیر از اجرای بازارهای مختلف……………………………. ۴۶
۴-۲) پارامترهای اقتصادی …………………………. ۴۶
۴-۳) قیمت کالای برق …………………………….. ۴۶
۴-۴) عایدی بازیگران و کل پرداختی بهرهبردار سیستم ……………………. ۴۶
۴-۵) قدرت بازار …………………………………. ۴۸
۴-۶) اندیسهای قدرت بازار ……………………………………… ۴۹
۴-۷) آنالیز حساسیت ………………… ۵۰
۴-۸) پارامترهای فنی ………………….. ۵۱
۴-۹) امنیت سیستم …………………….. ۵۱
۴-۱۰) کفایت سیستم ……………………………….. ۵۲
۴-۱۱) پارامترهای فنی و اقتصادی در شبکه نمونه ………………… ۵۳
فصل پنجم :
۵-۱) بررسی تأثیر متقابل بازارهای انرژی و رزرو ………… ۵۷
۵-۲) بازار رزرو …………………………۵۷
۵-۳) بررسی تأثیر متقابل بازارهای انرژی و رزرو در شبکه IEEE RTBS ……………ا…….. ۵۸
۵-۳-۱) مدل سنتی بازار رزرو ……………….. ۶۰-۶۱
۵-۳-۲) مدل برپایه بازار برای تأمین رزرو ………………….. ۶۳
۵-۴) قیمت شینها …………………………… ۷۰
۵-۵) قیمت تمام شده تأمین رزرو ……………………………….. ۷۱
۵-۶) اندیسهای قدرت بازار ……………………….. ۷۶
۵-۷) آنالیز حساسیت …………………………. ۷۷
۵-۸) احتکار فنی ……………………. ۷۹
۵-۹) پارامترهای فنی شبکه …………………… ۸۱
۵-۱۰) انرژی تأمین نشده ………………………………… ۸۱
۵-۱۱) شرایط مختلف بهرهبرداری……………………………. ۸۲
۵-۱۲) سناریوی اضافهبار روزانه ………………. ۸۳
۵-۱۳) سناریوی خروج خط ۲ ………………………. ۸۴
۵-۱۴) بررسی تأثیر متقابل بازارهای انرژی و توان راکتیو در شبکه IEEE RTBS…..ا……………… ۸۷
۵-۱۵) نتایج اجرای بازار انرژی و راکتیو ………………………. ۸۸
۵-۱۶) تأثیر اجرای بازار توان راکتیو در پارامترهای اقتصادی بهرهبرداری از سیستم ……………….. ۸۹
نتیجه گیری …………………… ۹۲
۹۴ پیشنهادات
۹۵ فهرست منابع فارسی
۹۶ فهرست منابع غیر فارسی
چکیده انگلیسی …………………………… ۹۸

چکیده
به منظور بررسی تاثیر بازارهای خدمات جانبی و انرژی در یکدیگر، دو بازار خدمات جـانبی رزروگرم و خدمات جانبی توان راکتیو مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته اند و تاثیر اجـرای آنهـا در بـازارپیشروی انرژی مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسی تاثیر بـازار رزرو چرخـان در بـازار انـرژی، مـدل بـازارپیشروی انرژی مورد استفاده بوده که مدلی یکسویه و بر پایه پخش بار dc در شـبکه بـوده و بـرای دورهزمانی روز آتی نیازهای انرژی شبکه را برآورده می سازد. برای تامین رزرو مـورد نیـاز شـبکه، دو سـاختارکلی مورد توجه قرار گرفته است. ساختار اول که بر پایه ساختار سنتی تامین رزرو است، یکی از بزرگترین واحدهای شبکه را مسئول تامین رزرو مورد نیاز شبکه می کند. ساختار دوم که مدلی بر پایه بازار اسـت،رزرو مورد نیاز شبکه را توسط بازارهای همزمان یا غیر همزمان انرزی و بر اساس پیشنهاد قیمت شـرکتکنندگان در بازار انرژی و رزرو، تسویه می کند. در بازار همزمان، انرژی و رزرو به صورت همزمان تسـویهمی شوند در حالی که در بازار غیر همزمان، ابتدا بازار انرژی اجرا شده و پس از تعیـین ظرفیـت پذیرفتـهشده بازیگران در بازار انرژی، واحدهایی که ظرفیت فروخته نشده دارند اقدام به شرکت و ارائـه قیمـت دربازار رزرو می نمایند و بازار رزرو جداگانه ای اجرا شده و رزرو پذیرفته شده هر واحد تعیین می گردد.
در بررسی تاثیر بازار توان راکتیو در بازار انرژی، مدل بازار پیشروی انرژی مورد استفاده مدلی یکسویه و بر پایه پخش بار ac در شبکه بوده و برای دوره زمانی ساعت آتی نیازهای انرژی شبکه را برآورده می کنـد .
برای تامین توان راکتیو مورد نیاز شبکه، دو ساختار وضع قانون اجباری برای تامین بـار راکتیـو شـبکه واجرای بازار توان راکتیو برای تامین بار راکتیو شبکه مورد توجه قرار گرفته است. بررسی ها در این بخش بدین ترتیب است که در ابتدا ضمن اجرای بازارهای انرژی و خدمات جانبی، اندیس های اقتصادی شـبکهمورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه ضمن انتخاب سناریوهای زمان حقیقی محتمل، نظیر افزایش بـار ازمیزان مورد پیش بینی یا خروج یک خط، کیفیت بهره برداری از شبکه بـا و بـدون اسـتفاده از بازارهـایخدمات جانبی مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه
چندی است که بازارهای مخلتف برای مبادله انرژی الکتریکی، خدمات انتقال و خـدمات جـانبیمرتبط با انرژی نظیر رزرو انرژی الکتریکی، توان راکتیو، کنترل فرکانس و … در گوشـه و کنـار دنیـا رواجپیدا کرده است. منظور از شکل گیری بازار، به وجود آمدن ساز و کاری برای خرید برق از تولید کنندگان این کالا از طریق برگزاری مناقصه و فروش آن به خریداران – درصورت وجود- از طریق مزایده یا برقراری محیطی برای حراج آزاد برق است. وقوع چنین روندی در زمینه کـالای بـرق باعـث تغییـرات اساسـی درساختار برنامه ریزی، بهره برداری و تصمیم سازی در زمینه صنعت برق شده است.
شکل گیری هر یک از این بازارها با هدفی خاص بوده و منحصر به هر منطقه می باشد اما دلیلی که به طور عمده در شکل گیری بازارهای مختلف قابل مشاهده است، کمبودها و نواقصی است که درگیـرمسئله تامین انرژی بوده است. کمبودهایی که از جمله آنها می توان به نقص سرمایه گذاری هـای بخـشخصوصی، نبود راهکاری مناسب جهت جذب سرمایه های بخش خصوصی، چالش های سیاسی، فرهنگـیو منطقه ای در تصمیم سازی ها و برنامه ریزی های بلند مدت شبکه و عدم شفافیت در روند مالی انرژی الکتریکی از سرمایه گذاری تا تامین انرژی الکتریکی مصرف کننده های نهایی اشاره کرد. لذا شکل گیری بازارهای مختلف در هر کجای دنیا با هدف برطرف نمودن این نواقص و سایر نـواقص موجـود در سیسـتمبهره برداری سنتی مد نظر قرار گرفت.

نتیجه گیری
در این پروژه ،آثار اجرای بازار های مختلف انرژی و رزرو در یکدیگر و در نتـایج بهـره بـرداری ازشبکه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. با این هدف در ابتدا بازارهـای مختلـف موجـود در صـنعت بـرقمعرفی شدند و در ادامه مدلهای ریاضی بازارهای انرژی و خدمات جانبی مورد مطالعه در این پروژه اشاره شد. دو بازار خدمات جانبی رزرو و توان راکتیو در این پروژه مورد مطالعه قرار گرفت. شبیه سازی ها نیـزدر دو قسمت جداگانه برای هر مدل صورت گرفت و نتایجی مطابق زیر بدست آمد.
۱٫ اجرای هر بازاری از انواع خدمات جانبی، کلیات بهره برداری از شبکه را تحت تاثیر خود قرار می دهد و به ساختاری جدید برای تامین انرژی و خدمات مورد نیاز شبکه مـی انجامـد. از سـوی دیگـر، هـرتغییری در نحوه بهره برداری از شبکه تاثیر مستقیمی در نتایج فنی و اقتصـادی بهـره بـرداری از شـبکهدارد.
۲٫ نتایج مطالعه و اجرای هر بازاری وابستگی شدیدی به مدل شبکه و محل استقرار نیروگـاه هـا درآن، مدل بهره برداری از شبکه و رفتار بازیگران دارد. در این مطالعه، بررسی هـا بـه طـور خـاص بـر رویشبکه RTBS صورت گرفته و بی شک تنها منحصر به این شبکه می باشد. ممکن اسـت رفتـار شـبکه ایدیگر تحت شرایطی متفاوت، نتایج این بررسی را تحت تاثیر خود قـ رار دهـد . امـا برخـی نتـایج کلـی درمطالعه سایر شبکه قابل تحقیق است که در زیر بدان ها اشاره شده است.
۳٫ در زمینه تامین رزرو در شبکه، ساختارهای سنتی با توجه به مالکیت یکپارچه شبکه، بیشـتر بـهتامین نیازهای امنیت و قابلیت اطمینان شبکه مبادرت دارند در حالی که وجود ساز و کارهـای اقتصـادیدر محیطی خصوصی یا نیمه خصوصی حاکی از اهمیت مسائل اقتصادی در کنار مسائل فنی است.
۴٫ اجرای بازارهای خدمات رزرو در شبکه بسته به ساختار شبکه می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده کالای برق و هزینه های تمام شده بهره بردار مستقل شود. این گزاره برای شـبکه بزرگتـر بـا قـوتبیشتر قابل تحقیق است در حالی که در شبکه های کوچکتر ممکن است بـه علـت کمبـود منـابع تولیـدانرژی، در اختیار قرار گرفتن منابع تولید انرژی حتی در مدلهای سنتی نیز به افزایش هزینـه هـای بهـرهبرداری از سیستم می انجامد.
۵٫ بازار غیر همزمان انرژی و رزرو سازوکاری برای تامین رزرو که تاثیری در نتایج اقتصـادی اجـرایبازار انرژی ندارد و از آنجا که –معمولاً- پس از بازار انرژی بسته می شود می تواند به رفتاری اقتصادی در زمینه تامین رزرو بی انجامد بدین ترتیب که واحدی که در بازار پیش رو موفق به فروش انرژی خود نشده است در این بازار با انتخاب استراتژی مناسب به تامین رزرو در شبکه بی انجامد.
۶٫ خارج شدن برخی از واحدها از بازار انرژی به منظور فروش انرژی در بازار رزرو بـه طـور طبیعـیمی تواند قدرت بازار بالقوه برای برخی تولید کنندگان ایجاد کند. رشد اندیس های قدرت بازار در جهـتافزایش قدرت بازار خود دلیلی بر افزایش قدرت تولید برخی تولید کنندگان در شبکه دارد.
۷٫ آنالیز حساسیت به عنوان روشی مناسب می تواند به بهره بردار مسـتقل سیسـتم امکـان کنتـرللحظه ای قدرت بازار بالقوه هر بازیگر – یا قدرت بازار چند بازیگر در صورتی که تبانی کنند- را بدهد تا از این طریق بتواند شرایط اقتصادی شبکه خود را در لحظه مانیتورینگ کند.
۸٫ در نظر گرفتن مدلهای قیمت دهی ترکیبی برای تامین رزرو در شبکه می تواند به کاهش هزینه های بهره برداری زمان حقیقی بهره بردار سیستم بیانجامد.
۹٫ محدود شدن رزرو شبکه در اثر محدودیت های شبکه در بهره برداری زمـان حقیقـی مـی توانـدلطمه های جبران ناپذیری به شبکه وارد کند. کاهش امنیت و قابلیت اطمینان شبکه در اثر محدود شدن واحدهای تامین کننده رزرو در شرایط خاص و در صورت بروز بحران در شبکه آثار مخرب خود را نمایـانمی سازد. لذا مناسب است که بهره بردار مستقل سیستم ضمن اجرای ساز و کار اقتصادی بـرای خریـد وفروش خدمت رزرو، با مطالعه و جمع آوری اطلاعات نقاط حادثه خیز شـبکه، حتـی المقـدور بـا در نظـرگرفتن روش هایی نظیر وزن دار کردن قیمت رزرو در هر شین، از محدود شدن رزرو در شـرایط بحرانـیبهره برداری جلوگیری کند.
۱۰٫ اجرای بازار توان راکتیو نیز همانند بازار خدمات رزرو باعث تغییر شرایط بهـره بـرداری از شـبکهمی شود. هر چند که مدل مورد مطالعه، مدلی ساده از بازار توان راکتیو بوده است که حـداقل تـاثیرات رادر نتایج بازار انرژی و شرایط بهره برداری از شبکه دارد، اما مدلهای پیچیده توان راکتیو به طور حتم بهره برداری از شبکه و واحدها را بیشتر دستخوش تغییر قرار می دهند.
۱۱٫ افزایش قیمت بهره برداری از شبکه، افزایش هزینه هـای بهـره بـردار مسـتقل سیسـتم،افزایش عایدی بازیگران و نیز افزایش قدرت برخی بازیگران در اثر تامین تـوان راکتیـو از جمـلات نتـایجاجرای بازار توان راکتیو بوده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط