طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:139
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چکیده
2 مقدمه
فصل اول : کلیات
1-1) هدف ………………………. 3
1-2) پیشینه تحقیق ………………………….. 4
1-3) روش کار و تحقیق ……………… 5
فصل دوم :
2-1) بازارهاي مختلف انرژي الکتریکی و خدمات جانبی ……………………. 6
2-2) بازار انرژي ………….14
2-3) قیمت کالاي برق …………………………..17
2-4) بازار خدمات انتقال …………… 19
2-5) بازارهاي خدمات جانبی …………………… 22
2-6) مدلهاي مختلف بازار خدمات جانبی ………………… 26
فصل سوم :
3-1) مدلسازي ریاضی مسئله تسویه بازار و الگوریتم حل آن……………….. 29
3-2) پخش بار بهینه …………………….. 29
3-3) مدلسازي ریاضی بازارهاي انرژي …………………………… 32
3-4) الگوریتم حل مسئله پخش بار بهینه و تعیین قیمت تسویه بازار ………………… 36
3-5) بازارهاي خدمات جانبی …………………. 36
3-6) بازار خدمات رزرو ………………………… 37
3-7) بازار همزمان انرژي و رزرو …………………….. 38
3-8) بازار غیر همزمان انرژي و رزرو …………………………… 40
3-9) بازار خدمات توان راکتیو ……………………………………… 42
فصل چهارم :
4-1) پارامترهاي فنی و اقتصادي تأثیرپذیر از اجراي بازارهاي مختلف……………………………. 46
4-2) پارامترهاي اقتصادي …………………………. 46
4-3) قیمت کالاي برق …………………………….. 46
4-4) عایدي بازیگران و کل پرداختی بهرهبردار سیستم ……………………. 46
4-5) قدرت بازار …………………………………. 48
4-6) اندیسهاي قدرت بازار ……………………………………… 49
4-7) آنالیز حساسیت ………………… 50
4-8) پارامترهاي فنی ………………….. 51
4-9) امنیت سیستم …………………….. 51
4-10) کفایت سیستم ……………………………….. 52
4-11) پارامترهاي فنی و اقتصادي در شبکه نمونه ………………… 53
فصل پنجم :
5-1) بررسی تأثیر متقابل بازارهاي انرژي و رزرو ………… 57
5-2) بازار رزرو …………………………57
5-3) بررسی تأثیر متقابل بازارهاي انرژي و رزرو در شبکه IEEE RTBS ……………ا…….. 58
5-3-1) مدل سنتی بازار رزرو ……………….. 60-61
5-3-2) مدل برپایه بازار براي تأمین رزرو ………………….. 63
5-4) قیمت شینها …………………………… 70
5-5) قیمت تمام شده تأمین رزرو ……………………………….. 71
5-6) اندیسهاي قدرت بازار ……………………….. 76
5-7) آنالیز حساسیت …………………………. 77
5-8) احتکار فنی ……………………. 79
5-9) پارامترهاي فنی شبکه …………………… 81
5-10) انرژي تأمین نشده ………………………………… 81
5-11) شرایط مختلف بهرهبرداري……………………………. 82
5-12) سناریوي اضافهبار روزانه ………………. 83
5-13) سناریوي خروج خط 2 ………………………. 84
5-14) بررسی تأثیر متقابل بازارهاي انرژي و توان راکتیو در شبکه IEEE RTBS…..ا……………… 87
5-15) نتایج اجراي بازار انرژي و راکتیو ………………………. 88
5-16) تأثیر اجراي بازار توان راکتیو در پارامترهاي اقتصادي بهرهبرداري از سیستم ……………….. 89
نتیجه گیري …………………… 92
94 پیشنهادات
95 فهرست منابع فارسی
96 فهرست منابع غیر فارسی
چکیده انگلیسی …………………………… 98

چکیده
به منظور بررسی تاثیر بازارهاي خدمات جانبی و انرژي در یکدیگر، دو بازار خدمات جـانبی رزروگرم و خدمات جانبی توان راکتیو مورد بررسی و شبیه سازي قرار گرفته اند و تاثیر اجـراي آنهـا در بـازارپیشروي انرژي مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسی تاثیر بـازار رزرو چرخـان در بـازار انـرژي، مـدل بـازارپیشروي انرژي مورد استفاده بوده که مدلی یکسویه و بر پایه پخش بار dc در شـبکه بـوده و بـراي دورهزمانی روز آتی نیازهاي انرژي شبکه را برآورده می سازد. براي تامین رزرو مـورد نیـاز شـبکه، دو سـاختارکلی مورد توجه قرار گرفته است. ساختار اول که بر پایه ساختار سنتی تامین رزرو است، یکی از بزرگترین واحدهاي شبکه را مسئول تامین رزرو مورد نیاز شبکه می کند. ساختار دوم که مدلی بر پایه بازار اسـت،رزرو مورد نیاز شبکه را توسط بازارهاي همزمان یا غیر همزمان انرزي و بر اساس پیشنهاد قیمت شـرکتکنندگان در بازار انرژي و رزرو، تسویه می کند. در بازار همزمان، انرژي و رزرو به صورت همزمان تسـویهمی شوند در حالی که در بازار غیر همزمان، ابتدا بازار انرژي اجرا شده و پس از تعیـین ظرفیـت پذیرفتـهشده بازیگران در بازار انرژي، واحدهایی که ظرفیت فروخته نشده دارند اقدام به شرکت و ارائـه قیمـت دربازار رزرو می نمایند و بازار رزرو جداگانه اي اجرا شده و رزرو پذیرفته شده هر واحد تعیین می گردد.
در بررسی تاثیر بازار توان راکتیو در بازار انرژي، مدل بازار پیشروي انرژي مورد استفاده مدلی یکسویه و بر پایه پخش بار ac در شبکه بوده و براي دوره زمانی ساعت آتی نیازهاي انرژي شبکه را برآورده می کنـد .
براي تامین توان راکتیو مورد نیاز شبکه، دو ساختار وضع قانون اجباري براي تامین بـار راکتیـو شـبکه واجراي بازار توان راکتیو براي تامین بار راکتیو شبکه مورد توجه قرار گرفته است. بررسی ها در این بخش بدین ترتیب است که در ابتدا ضمن اجراي بازارهاي انرژي و خدمات جانبی، اندیس هاي اقتصادي شـبکهمورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه ضمن انتخاب سناریوهاي زمان حقیقی محتمل، نظیر افزایش بـار ازمیزان مورد پیش بینی یا خروج یک خط، کیفیت بهره برداري از شبکه بـا و بـدون اسـتفاده از بازارهـايخدمات جانبی مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه
چندي است که بازارهاي مخلتف براي مبادله انرژي الکتریکی، خدمات انتقال و خـدمات جـانبیمرتبط با انرژي نظیر رزرو انرژي الکتریکی، توان راکتیو، کنترل فرکانس و … در گوشـه و کنـار دنیـا رواجپیدا کرده است. منظور از شکل گیري بازار، به وجود آمدن ساز و کاري براي خرید برق از تولید کنندگان این کالا از طریق برگزاري مناقصه و فروش آن به خریداران – درصورت وجود- از طریق مزایده یا برقراري محیطی براي حراج آزاد برق است. وقوع چنین روندي در زمینه کـالاي بـرق باعـث تغییـرات اساسـی درساختار برنامه ریزي، بهره برداري و تصمیم سازي در زمینه صنعت برق شده است.
شکل گیري هر یک از این بازارها با هدفی خاص بوده و منحصر به هر منطقه می باشد اما دلیلی که به طور عمده در شکل گیري بازارهاي مختلف قابل مشاهده است، کمبودها و نواقصی است که درگیـرمسئله تامین انرژي بوده است. کمبودهایی که از جمله آنها می توان به نقص سرمایه گذاري هـاي بخـشخصوصی، نبود راهکاري مناسب جهت جذب سرمایه هاي بخش خصوصی، چالش هاي سیاسی، فرهنگـیو منطقه اي در تصمیم سازي ها و برنامه ریزي هاي بلند مدت شبکه و عدم شفافیت در روند مالی انرژي الکتریکی از سرمایه گذاري تا تامین انرژي الکتریکی مصرف کننده هاي نهایی اشاره کرد. لذا شکل گیري بازارهاي مختلف در هر کجاي دنیا با هدف برطرف نمودن این نواقص و سایر نـواقص موجـود در سیسـتمبهره برداري سنتی مد نظر قرار گرفت.

نتیجه گیري
در این پروژه ،آثار اجراي بازار هاي مختلف انرژي و رزرو در یکدیگر و در نتـایج بهـره بـرداري ازشبکه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. با این هدف در ابتدا بازارهـاي مختلـف موجـود در صـنعت بـرقمعرفی شدند و در ادامه مدلهاي ریاضی بازارهاي انرژي و خدمات جانبی مورد مطالعه در این پروژه اشاره شد. دو بازار خدمات جانبی رزرو و توان راکتیو در این پروژه مورد مطالعه قرار گرفت. شبیه سازي ها نیـزدر دو قسمت جداگانه براي هر مدل صورت گرفت و نتایجی مطابق زیر بدست آمد.
1. اجراي هر بازاري از انواع خدمات جانبی، کلیات بهره برداري از شبکه را تحت تاثیر خود قرار می دهد و به ساختاري جدید براي تامین انرژي و خدمات مورد نیاز شبکه مـی انجامـد. از سـوي دیگـر، هـرتغییري در نحوه بهره برداري از شبکه تاثیر مستقیمی در نتایج فنی و اقتصـادي بهـره بـرداري از شـبکهدارد.
2. نتایج مطالعه و اجراي هر بازاري وابستگی شدیدي به مدل شبکه و محل استقرار نیروگـاه هـا درآن، مدل بهره برداري از شبکه و رفتار بازیگران دارد. در این مطالعه، بررسی هـا بـه طـور خـاص بـر رويشبکه RTBS صورت گرفته و بی شک تنها منحصر به این شبکه می باشد. ممکن اسـت رفتـار شـبکه ايدیگر تحت شرایطی متفاوت، نتایج این بررسی را تحت تاثیر خود قـ رار دهـد . امـا برخـی نتـایج کلـی درمطالعه سایر شبکه قابل تحقیق است که در زیر بدان ها اشاره شده است.
3. در زمینه تامین رزرو در شبکه، ساختارهاي سنتی با توجه به مالکیت یکپارچه شبکه، بیشـتر بـهتامین نیازهاي امنیت و قابلیت اطمینان شبکه مبادرت دارند در حالی که وجود ساز و کارهـاي اقتصـاديدر محیطی خصوصی یا نیمه خصوصی حاکی از اهمیت مسائل اقتصادي در کنار مسائل فنی است.
4. اجراي بازارهاي خدمات رزرو در شبکه بسته به ساختار شبکه می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده کالاي برق و هزینه هاي تمام شده بهره بردار مستقل شود. این گزاره براي شـبکه بزرگتـر بـا قـوتبیشتر قابل تحقیق است در حالی که در شبکه هاي کوچکتر ممکن است بـه علـت کمبـود منـابع تولیـدانرژي، در اختیار قرار گرفتن منابع تولید انرژي حتی در مدلهاي سنتی نیز به افزایش هزینـه هـاي بهـرهبرداري از سیستم می انجامد.
5. بازار غیر همزمان انرژي و رزرو سازوکاري براي تامین رزرو که تاثیري در نتایج اقتصـادي اجـرايبازار انرژي ندارد و از آنجا که –معمولاً- پس از بازار انرژي بسته می شود می تواند به رفتاري اقتصادي در زمینه تامین رزرو بی انجامد بدین ترتیب که واحدي که در بازار پیش رو موفق به فروش انرژي خود نشده است در این بازار با انتخاب استراتژي مناسب به تامین رزرو در شبکه بی انجامد.
6. خارج شدن برخی از واحدها از بازار انرژي به منظور فروش انرژي در بازار رزرو بـه طـور طبیعـیمی تواند قدرت بازار بالقوه براي برخی تولید کنندگان ایجاد کند. رشد اندیس هاي قدرت بازار در جهـتافزایش قدرت بازار خود دلیلی بر افزایش قدرت تولید برخی تولید کنندگان در شبکه دارد.
7. آنالیز حساسیت به عنوان روشی مناسب می تواند به بهره بردار مسـتقل سیسـتم امکـان کنتـرللحظه اي قدرت بازار بالقوه هر بازیگر – یا قدرت بازار چند بازیگر در صورتی که تبانی کنند- را بدهد تا از این طریق بتواند شرایط اقتصادي شبکه خود را در لحظه مانیتورینگ کند.
8. در نظر گرفتن مدلهاي قیمت دهی ترکیبی براي تامین رزرو در شبکه می تواند به کاهش هزینه هاي بهره برداري زمان حقیقی بهره بردار سیستم بیانجامد.
9. محدود شدن رزرو شبکه در اثر محدودیت هاي شبکه در بهره برداري زمـان حقیقـی مـی توانـدلطمه هاي جبران ناپذیري به شبکه وارد کند. کاهش امنیت و قابلیت اطمینان شبکه در اثر محدود شدن واحدهاي تامین کننده رزرو در شرایط خاص و در صورت بروز بحران در شبکه آثار مخرب خود را نمایـانمی سازد. لذا مناسب است که بهره بردار مستقل سیستم ضمن اجراي ساز و کار اقتصادي بـراي خریـد وفروش خدمت رزرو، با مطالعه و جمع آوري اطلاعات نقاط حادثه خیز شـبکه، حتـی المقـدور بـا در نظـرگرفتن روش هایی نظیر وزن دار کردن قیمت رزرو در هر شین، از محدود شدن رزرو در شـرایط بحرانـیبهره برداري جلوگیري کند.
10. اجراي بازار توان راکتیو نیز همانند بازار خدمات رزرو باعث تغییر شرایط بهـره بـرداري از شـبکهمی شود. هر چند که مدل مورد مطالعه، مدلی ساده از بازار توان راکتیو بوده است که حـداقل تـاثیرات رادر نتایج بازار انرژي و شرایط بهره برداري از شبکه دارد، اما مدلهاي پیچیده توان راکتیو به طور حتم بهره برداري از شبکه و واحدها را بیشتر دستخوش تغییر قرار می دهند.
11. افزایش قیمت بهره برداري از شبکه، افزایش هزینه هـاي بهـره بـردار مسـتقل سیسـتم،افزایش عایدي بازیگران و نیز افزایش قدرت برخی بازیگران در اثر تامین تـوان راکتیـو از جمـلات نتـایجاجراي بازار توان راکتیو بوده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت