طراحی بخش سرد واحد الفین برای توالی های مختلف برج ها – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:156
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی بخش سرد واحد الفین برای توالی های مختلف برج ها – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه۲
فصل اول :صنعت پتروشیمی و واحد الفین ۴
۱-۱پتروشیمی۵
۱-۲صنعت پتروشیمی در ایران.. ۶
۱-۳واحدهای الفین۷
۱-۴خوراک اولیه واحدهای الفین۸
۱-۵اتیلن محصول اصلی واحد الفین۹
۱-۶واحدهای الفین در ایران۱۰
۱-۷واحد الفین ۱۲
۱-۷-۱بخش گرم۱۲
۱-۷-۲بخش سرد۱۳
فصل دوم : بررسی روشهای موجود در سنتز بهترین توالی برجهای تقطیر۱۵
۲-۱ملاحظات کلی ۱۶
۲-۲توالی برجهای تقطیر۱۸
۲-۳روشهای کلی برای تعیین گزینه مناسب۲۰
۲-۳-۱روشهای تجربی۲۱
۱ـ۱ـ۳ـ ۲ترکیب قواعد تجربی ۲۳
۲ـ۱ـ۳ـ ۲استفاده از تئوری فازی، شاخهای، حدی۲۹
۳ـ۱ـ۳ـ ۲حداقل جریان بخار )۴۵ (Vmin
۵۲ Marginal vapor flow 2ـ۳ـ۱ـ۴
۲-۳-۱-۵استفاده از پارامتر
۲ـ۳ـ ۲روشهای تکاملی۵۷
۳ـ۳ـ ۲روشهای الگوریتمی۶۱
فصل سوم: شبیه سازی و طراحی ۶۳
۳-۱انواع روشهای جدا سازی بخش سرد الفین۶۴
۳-۲محا سبه هزینه برجها ۶۶
۳-۲-۱استفاده از نرم افزار ۶۷ HYSYS
فصل چهارم : مقایسه توالیهای مختلف۷۵
۴-۱مقایسه بین شبیه سازی وطراحی بخش سرد واحد الفین پتروشیمی اراک۷۶
۸۵ Front-End-Deethanizer وتوالیFront-End-Demethanizer مقایسه بین شبیه سازی توالی۴-۲
۴-۲-۱مقایسه جریانهای ورودی و خروجی دو توالی ۸۵
۴-۲-۲مقایسه قیمت دو توالی ۸۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۶
تحلیل نتایج ۱۰۷
پیشنهادات ۱۰۹
ضمیمه ۱۱۰ A
ضمیمه ۱۱۲B
ضمیمه ۱۱۳C
ضمیمه ۱۱۶D
واژه نامه ۱۳۰

چکیده
هزینه بخش جداسازی، سهم عمدهای از مجموع هزینههـای یـک واحـد شـیمیایی را بـه خود اختصاص میدهد. بنابراین تعیین مناسبترین نوع و روش جداسازی و انتخـاب بهینـه تـوالی سیـستمهـای جداسازی اجزاء و همچنین تعیین پارامترهای مـؤثر در انتخـاب روش و مزایـای هـر روش میتواند در کاهش هزینهها نقش مؤثری داشته باشد. لذا با توجه به اینکه سه روش متـداول در جداسازی بخش سردواحد الفین استفاده میشود. میتـوان بـا مقایـسه آنهـا پارامترهـای مؤثر در انتخاب روش و مزایا و معایب هر یک را یافـت، ایـن کـار بجـای انجـام محاسـبات سخت و پیچیده تعیین قیمت واقعی میتواند برای یافتن سـریع یـک تـوالی بـرای جداسـازی بخش سرد الفین استفاده شود. به این منظور در این پروژه بـا شـبیهسـازی تـوالی Front 0 برای بخش سرد واحـدFront-End-Deethanizer و طراحی توالیEnd Demethanizer یالف ن پتروش می ی اراک )دو نـوع از روش هـای متـداول جـدا سـازی بخـش سـرد بـرای یـک خوراک ورودی( و مقایسه آنها با هم، توالی بهتر معی ین م شود و عوامل موثر در انتخاب این توالی بررسی میشود

مقدمه :
با توجه به اصول طراحی فرآیند صنعتی، خوراک ورودی بـه واحـد پـس از عبـور از مرحله واکنش وارد بخش جداسازی مـیشـود. بخـش جداسـازی هـر واحـد صـنعتی سـهم عمدهای از مجموع هزینههای یک واحد شـیمیایی را بـه خـود اختـصاص مـیدهـد. بنـابراین طراحی بهینه این بخش هم از نظر امنیت طرح و هم از نظـر اقتـصادی بـسیار حـائز اهمیـت میباشد. در شروع طراحی سیستم جداسازی، این سـؤال در ذهـن ایجـاد مـیشـود کـه از چـه روش جداسازی جهت رسیدن به محصولات مطلوب استفاده شود به نحوی که طراحـی مـا به سمت یک طراحی بهینه سوق نماید. معمولاً جداسازی به روش تقطیر معمولی بـه لحـاظ سـابقه و هزینـه بعنـوان برتـرین انتخاب مطرح میشود. مگر در شرایط خاص که جداسازی توسط تقطیر بدلیل خـصوصیات فیزیکی مواد مورد نظر غیر ممکن یا مقرون به صرفه نیست )نظیـر مـواد نزدیـک جـوش یـا آزئوتروپیک(. در صورت انتخاب تقطیر به عنوان روش جداسازی، تنهـا سـؤال بـاقی مانـده یافتن توالی بهینه برجهای تقطیر است. هدف اصلی پروژه یافتن توالی بهینه برجهـای تقطیـر بخش سرد واحد اولفین میباشد. اساسیترین راه برای انتخاب بهترین توالی برجها، بـرآورد کامـل هزینـه بـرای تمـام گزینههای محتمل میباشد. اما تعداد زیاد توالیهای قابل اجـرا ایـن کـار را بـصورت امـری دشوار طولانی و پرهزینه در میآورد. بنابراین ییتع ن پارامترهـای مـوثر در انتخـاب تـوالی مناسب برای بخش سرد واحد الفین گزینه های محتمل را کم می کنـد و سـریعتر بـه تـوالی یبه نه می رس .می کلیه مطالعات و فعالیتهای انجام شده در این پروژه در قالب چهار فـصل جداگانـه بـه شرح زیر جهت استفاده علاقمندان ارائه شده است. در فــصل اول ایــن پایــان نامــه عــلاوه بــر توضــیحات مقــدماتی در مــورد صــنعت پتروش می ی،اهمیت آن و مجتمعهای پتروش می ی در ایران و واحد الفین مطالبی ارائه می شود. در فصل دوم در مورد تعداد گزینههای محتمل جداسازی در شرایط متفـاوت )اسـتفاده از برج ساده یا پیچیده یا ترکیبی از هر دو( بحث میشودو بعضی روشهای ارائه شده جهت سنتز توالیهای برج تقطیر همراه با نقاط قوت و ضعف هر کدام از آنها ارائه می شود. در فصل سوم انواع توال یهای مورد استفاده در بخش سرد واحـد الفـین و نحـوه شـب ه ی سازی و طراحی بحث می شود ونحوه محاسبه هزینه برجها آورده شده است. در فصل چهارم در دو بخش یکبار شب ه ی سـازی تـوالی Front-End-Demethanizer را با طراحـی شـرکت TPLو سـپس شـبیه سـازی فـوق رابـاطراحی تـوالی -Front-End Deethanizerمقایسه می کنیم و در پایان نتایج را ارائه می دهیم

نتایج
جـداول )۴-١الـ ( ٨ی مقایـسه بـین شـبیه سـازی تـوالی Front-End-Demethanizerو طراحی شرکت سازنده بخش سرد واحد الفین اراک را نشان می دهد.همانگونه که در جداول مشخص است در مورد فشار و فاز جریان اصلا اختلا یف وجود ندارد حداکثر اخـتلاف دمـا مربوط به برج ٣٠١باحدود %۵است. شدت وزنی و مولی انحرافـی کمتـر از %٠,١را نـشان می دهد. جزء وزنی اجزاء نیز حداکثر %٢اختلاف را نشان می دهد که این نتـایج بیـانگر دقـت بـالای یشب ه سازی واطمینان به طراحی توالی دوم را به همراه دارد. جداول )۴-٩الی ( ٢٢که از نرم افـزار HYSYSتهیـه شـده اسـت مقایـسه ای ی بـ ن جریانـات ورودی و خروجی دو توالی را بیان می کند در این جداول شـدت مـولی،وزنی و غلظـت هـر یجر ان به همراه شرایط عمل یاتی آن آورده شده است . یجر ان ٢٢٩که جریان ورودی بـه سیـستم اسـت ذر هـر دو تـوالی بـا دبی،غلظـت و فـشار یکسان وارد سیستم می شود. یجر ان Ethylene gas productکه غلظت،فشار و دما در هر دو توال ی ی کسان است ولی در توالی دوم)(Front-End-Deethanizerمقدار %٠,۵افزایش محصول را شاهد هست .می یجر ان Ethylene liquid productی ا ن جریان نیز در هر دو توالی دارای شـرایط عمل یاتیـ یکسان است ولی در توالی دوم %٢افزایش دبی محصول وجود دارد که بدلیل تغییر شـرایط یاتیعمل و تعداد س ینی ها ومحل خروج محـصول مـی باشـد در تـوالی اول محـصول اتـیلن بصورت جریان جانبی است اما در توالی دوم بصورت محصول بالای برج خارج می شود. یجر ان Propylene productی ا ن جریان با شرایط عمل ی یاتی کسان %٠,١اختلاف را در دبی محصول نشان می دهد که در توالی دوم بیشتر است. جریــان Propane recycleدر تــوالی دوم بــا اختلافــاتی در دما،فــشار،غلظت و دبــی یب شتر )ی یب% ٣٠شتر از توالی اول(به اول فرایند بازمی گردد در این جریـان پـروپیلن اضـافی وجود دارد که جدا نشدن دقیق را نشان می دهد. محصول c۴دارای شرای یط کسانی می باشدو اختلافی را نشان نمی دهد.١٢۶ محصول Gasolineدر این جریان نیز شرایط عمل یاتی و غلظت تغییر چندانی را نشان نمـی دهد و این اختلاف برای بنزن در حدود ٠,٣۵یم% باشد. جداول – ٢٣ )۴الی ( ۴٢به مق یا سه قیمت برجها می پردازد همانگونـه کـه توجـه کردید،هزینـه یسال انه برجها با توجه به دماو بار حرارتی کندانسور تغییر ز ادی ی نشان مـی دهـد و عامـل اصلی هزینه ها می باشد با محاسبات انجام شده که ریـز آن در جـداول آورده شـده اسـت یهز نه سالیانه توالی دوم بیشتر از توالی اول ا .ست در جدول – ۴٢( )۴علاوه بر هزینه،میزان مجموع حداقل بخارات و پارامتر دیگـری کـه در فصل دوم بیان شد قرار گرفته اند که نتای یج ب انگر اینست که پـارامترنتـایج خوبی را برای ی پ شگویی توالی ی به نه قبل از طراحی به همراه دارد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط