طراحی بخش سرد واحد الفین برای توالی های مختلف برج ها – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:156
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی بخش سرد واحد الفین برای توالی های مختلف برج ها – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه2
فصل اول :صنعت پتروشيمي و واحد الفين 4
1-1پتروشيمي5
1-2صنعت پتروشيمي در ايران.. 6
1-3واحدهاي الفين7
1-4خوراك اوليه واحدهاي الفين8
1-5اتيلن محصول اصلي واحد الفين9
1-6واحدهاي الفين در ايران10
1-7واحد الفين 12
1-7-1بخش گرم12
1-7-2بخش سرد13
فصل دوم : بررسي روشهاي موجود در سنتز بهترين توالي برجهاي تقطير15
2-1ملاحظات كلي 16
2-2توالي برجهاي تقطير18
2-3روشهاي كلي براي تعيين گزينه مناسب20
2-3-1روشهاي تجربي21
1ـ1ـ3ـ 2تركيب قواعد تجربي 23
2ـ1ـ3ـ 2استفاده از تئوري فازي، شاخهاي، حدي29
3ـ1ـ3ـ 2حداقل جريان بخار )45 (Vmin
52 Marginal vapor flow 2ـ3ـ1ـ4
2-3-1-5استفاده از پارامتر
2ـ3ـ 2روشهاي تكاملي57
3ـ3ـ 2روشهاي الگوريتمي61
فصل سوم: شبيه سازي و طراحي 63
3-1انواع روشهاي جدا سازي بخش سرد الفين64
3-2محا سبه هزينه برجها 66
3-2-1استفاده از نرم افزار 67 HYSYS
فصل چهارم : مقايسه تواليهاي مختلف75
4-1مقايسه بين شبيه سازي وطراحي بخش سرد واحد الفين پتروشيمي اراك76
85 Front-End-Deethanizer وتواليFront-End-Demethanizer مقايسه بين شبيه سازي توالي4-2
4-2-1مقايسه جريانهاي ورودي و خروجي دو توالي 85
4-2-2مقايسه قيمت دو توالي 86
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات106
تحليل نتايج 107
پيشنهادات 109
ضميمه 110 A
ضميمه 112B
ضميمه 113C
ضميمه 116D
واژه نامه 130

چكيده
هزينه بخش جداسازي، سهم عمدهاي از مجموع هزينههـاي يـك واحـد شـيميايي را بـه خود اختصاص ميدهد. بنابراين تعيين مناسبترين نوع و روش جداسازي و انتخـاب بهينـه تـوالي سيـستمهـاي جداسازي اجزاء و همچنين تعيين پارامترهاي مـؤثر در انتخـاب روش و مزايـاي هـر روش ميتواند در کاهش هزينهها نقش مؤثري داشته باشد. لذا با توجه به اينكه سه روش متـداول در جداسازي بخش سردواحد الفين استفاده ميشود. ميتـوان بـا مقايـسه آنهـا پارامترهـاي مؤثر در انتخاب روش و مزايا و معايب هر يك را يافـت، ايـن كـار بجـاي انجـام محاسـبات سخت و پيچيدة تعيين قيمت واقعي ميتواند براي يافتن سـريع يـك تـوالي بـراي جداسـازي بخش سرد الفين استفاده شود. به اين منظور در اين پروژه بـا شـبيهسـازي تـوالي Front 0 براي بخش سرد واحـدFront-End-Deethanizer و طراحي تواليEnd Demethanizer يالف ن پتروش مي ي اراک )دو نـوع از روش هـاي متـداول جـدا سـازي بخـش سـرد بـراي يـك خوراك ورودي( و مقايسه آنها با هم، توالي بهتر معي ين م شود و عوامل موثر در انتخاب اين توالي بررسي ميشود

مقدمه :
با توجه به اصول طراحي فرآيند صنعتي، خوراك ورودي بـه واحـد پـس از عبـور از مرحله واكنش وارد بخش جداسازي مـيشـود. بخـش جداسـازي هـر واحـد صـنعتي سـهم عمدهاي از مجموع هزينههاي يك واحد شـيميايي را بـه خـود اختـصاص مـيدهـد. بنـابراين طراحي بهينه اين بخش هم از نظر امنيت طرح و هم از نظـر اقتـصادي بـسيار حـائز اهميـت ميباشد. در شروع طراحي سيستم جداسازي، اين سـؤال در ذهـن ايجـاد مـيشـود كـه از چـه روش جداسازي جهت رسيدن به محصولات مطلوب استفاده شود به نحوي كه طراحـي مـا به سمت يك طراحي بهينه سوق نمايد. معمولاً جداسازي به روش تقطير معمولي بـه لحـاظ سـابقه و هزينـه بعنـوان برتـرين انتخاب مطرح ميشود. مگر در شرايط خاص كه جداسازي توسط تقطير بدليل خـصوصيات فيزيكي مواد مورد نظر غير ممكن يا مقرون به صرفه نيست )نظيـر مـواد نزديـك جـوش يـا آزئوتروپيك(. در صورت انتخاب تقطير به عنوان روش جداسازي، تنهـا سـؤال بـاقي مانـده يافتن توالي بهينه برجهاي تقطير است. هدف اصلي پروژه يافتن توالي بهينه برجهـاي تقطيـر بخش سرد واحد اولفين ميباشد. اساسيترين راه براي انتخاب بهترين توالي برجها، بـرآورد كامـل هزينـه بـراي تمـام گزينههاي محتمل ميباشد. اما تعداد زياد تواليهاي قابل اجـرا ايـن كـار را بـصورت امـري دشوار طولاني و پرهزينه در ميآورد. بنابراين ييتع ن پارامترهـاي مـوثر در انتخـاب تـوالي مناسب براي بخش سرد واحد الفين گزينه هاي محتمل را کم مي کنـد و سـريعتر بـه تـوالي يبه نه مي رس .مي كليه مطالعات و فعاليتهاي انجام شده در اين پروژه در قالب چهار فـصل جداگانـه بـه شرح زير جهت استفاده علاقمندان ارائه شده است. در فــصل اول ايــن پايــان نامــه عــلاوه بــر توضــيحات مقــدماتي در مــورد صــنعت پتروش مي ي،اهميت آن و مجتمعهاي پتروش مي ي در ايران و واحد الفين مطالبي ارائه مي شود. در فصل دوم در مورد تعداد گزينههاي محتمل جداسازي در شرايط متفـاوت )اسـتفاده از برج ساده يا پيچيده يا تركيبي از هر دو( بحث ميشودو بعضي روشهاي ارائه شده جهت سنتز تواليهاي برج تقطير همراه با نقاط قوت و ضعف هر كدام از آنها ارائه مي شود. در فصل سوم انواع توال يهاي مورد استفاده در بخش سرد واحـد الفـين و نحـوه شـب ه ي سازي و طراحي بحث مي شود ونحوه محاسبه هزينه برجها آورده شده است. در فصل چهارم در دو بخش يکبار شب ه ي سـازي تـوالي Front-End-Demethanizer را با طراحـي شـرکت TPLو سـپس شـبيه سـازي فـوق رابـاطراحي تـوالي -Front-End Deethanizerمقايسه مي کنیم و در پايان نتايج را ارائه مي دهیم

نتايج
جـداول )٤-١الـ ( ٨ي مقايـسه بـين شـبيه سـازي تـوالي Front-End-Demethanizerو طراحي شرکت سازنده بخش سرد واحد الفين اراک را نشان مي دهد.همانگونه که در جداول مشخص است در مورد فشار و فاز جريان اصلا اختلا يف وجود ندارد حداکثر اخـتلاف دمـا مربوط به برج ٣٠١باحدود %٥است. شدت وزني و مولي انحرافـي کمتـر از %٠,١را نـشان مي دهد. جزء وزني اجزاء نيز حداکثر %٢اختلاف را نشان مي دهد که اين نتـايج بيـانگر دقـت بـالاي يشب ه سازي واطمينان به طراحي توالي دوم را به همراه دارد. جداول )٤-٩الي ( ٢٢که از نرم افـزار HYSYSتهيـه شـده اسـت مقايـسه اي ي بـ ن جريانـات ورودي و خروجي دو توالي را بيان مي کند در اين جداول شـدت مـولي،وزني و غلظـت هـر يجر ان به همراه شرايط عمل ياتي آن آورده شده است . يجر ان ٢٢٩که جريان ورودي بـه سيـستم اسـت ذر هـر دو تـوالي بـا دبي،غلظـت و فـشار يکسان وارد سيستم مي شود. يجر ان Ethylene gas productکه غلظت،فشار و دما در هر دو توال ي ي کسان است ولي در توالي دوم)(Front-End-Deethanizerمقدار %٠,٥افزايش محصول را شاهد هست .مي يجر ان Ethylene liquid productي ا ن جريان نيز در هر دو توالي داراي شـرايط عمل ياتيـ يکسان است ولي در توالي دوم %٢افزايش دبي محصول وجود دارد که بدليل تغيير شـرايط ياتيعمل و تعداد س يني ها ومحل خروج محـصول مـي باشـد در تـوالي اول محـصول اتـيلن بصورت جريان جانبي است اما در توالي دوم بصورت محصول بالاي برج خارج مي شود. يجر ان Propylene productي ا ن جريان با شرايط عمل ي ياتي کسان %٠,١اختلاف را در دبي محصول نشان مي دهد که در توالي دوم بيشتر است. جريــان Propane recycleدر تــوالي دوم بــا اختلافــاتي در دما،فــشار،غلظت و دبــي يب شتر )ي يب% ٣٠شتر از توالي اول(به اول فرايند بازمي گردد در اين جريـان پـروپيلن اضـافي وجود دارد که جدا نشدن دقيق را نشان مي دهد. محصول c٤داراي شراي يط کساني مي باشدو اختلافي را نشان نمي دهد.١٢٦ محصول Gasolineدر اين جريان نيز شرايط عمل ياتي و غلظت تغيير چنداني را نشان نمـي دهد و اين اختلاف براي بنزن در حدود ٠,٣٥يم% باشد. جداول – ٢٣ )٤الي ( ٤٢به مق يا سه قيمت برجها مي پردازد همانگونـه کـه توجـه کرديد،هزينـه يسال انه برجها با توجه به دماو بار حرارتي کندانسور تغيير ز ادي ي نشان مـي دهـد و عامـل اصلي هزينه ها مي باشد با محاسبات انجام شده که ريـز آن در جـداول آورده شـده اسـت يهز نه ساليانه توالي دوم بيشتر از توالي اول ا .ست در جدول – ٤٢( )٤علاوه بر هزينه،ميزان مجموع حداقل بخارات و پارامتر ديگـري کـه در فصل دوم بيان شد قرار گرفته اند که نتاي يج ب انگر اينست که پـارامترنتـايج خوبي را براي ي پ شگويي توالي ي به نه قبل از طراحي به همراه دارد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت