طراحی و تحلیل شبکه حمل و نقل همگانی(BUS RAPID TRANSIT) در مسیرهای اصلی شهری با نرم افزارهای ترافیکی – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:146
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی و تحلیل شبکه حمل و نقل همگانی(BUS RAPID TRANSIT) در مسیرهای اصلی شهری با نرم افزارهای ترافیکی – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده…………………۱

مقدمه…………………۳

فصل اول: کلیات و مقدمه…………………۵

۱-۱ تعریف کلی موضوع ………….۶
۱-۲ اهمیت موضوع……………۷
۱-۳ اهداف مطالعه…………….۹
۱-۴ ساختار مطالعاتی……………..۱۰

فصل دوم: مروری بر منابع…………….. ۱۱

۲-۱ بررسی مقالات…………………۱۲
۲-۲ بررسی پروژه ها و پایان نامه ها………………۲۲
۲-۳ بررسی کتاب ها……………….۲۵
۲-۴ بررسی کنفرانس ها…………………۲۷
۲-۵ سوالات مطرح شده و یافته ها تا زمان حاضر………..۲۸
فصل سوم : روش تحقیق……………… ۳۰ ۳-۱ تعریف مساله……………۳۱
۳-۲ روش حل مساله ……………..۳۱
۳ ۳- اجزای سامانه اتوبوسرانی تندرو ………..۳۳
۳-۱-۱ اتوبوس ………………..۳۴
۲-۳- ۳مسیر اتوبوس ………………۳۵
۳ -۳-۳ ایستگاه ………………۳۷
۴-۳- ۳سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) …..ا…..۳۹
۳-۴ طراحی مسیر ………………….۳۹
۳-۵ مفهوم استراتژی………………۴۳
۳-۶ فرمولاسیون مدل استراتژی…………….۴۹
۳-۷ الگوریتم حل استراتژی بهینه………….۵۵
۳-۸ اصول تخصیص متعادل سفر شخصی……………..۵۷
۳-۸-۱ روش تخمین خطی………………۵۸
۳-۸-۲ مدل تخصیص سفر شخصی تقاضای ثابت…………..۵۹
۳-۹ ارتباط میان تخصیص تقاضای سفر شخصی و عمومی…………..۶۱
۳-۱۰ الگوریتم طراحی و تحلیل سامانه اتوبوسرانی تندرو (BRT)…ا……۶۳

فصل چهارم : اجرا و تحلیل ………… ۶۵

۴-۱ داده های مورد نیاز………….۶۶
۴-۲ ساختار نرم افزاری و پیاده سازی سیستم حمل ونقل عمومی………….۶۷
۴-۳ سیستم های عرضه برای شهر تبریز……….۷۰
۴-۳-۱ شبکه خصوصی……………..۷۰
۴-۳-۲ شبکه حمل و نقل اتوبوسی………….۷۲
۴-۳-۳ شبکه کریدورهای قطار شهری…………….۷۳
۴-۴ تعیین مسیر سامانه اتوبوسرانی تندرو ……………۷۵
۵-۴ سیاستگذاری و انتخاب سرفاصله زمانی حرکت ناوگان خط اتوبوسرانی تندرو …….۷۹
۴-۶ تحلیل ترافیکی……………….۸۲
۱-۶-۴ تقاضا …………….۸۲
۴-۶-۲ تفکیک سفر …………۸۵
۴-۶-۳ عرضه ……………۸۷
۴-۶-۴ توابع زمان سفر……………۸۸
۴-۶-۵ تخصیص ترافیک در مطالعات جامع حمل ونقل تبریز ………..۹۱
۴-۷ نتایج تخصیص و اطلاعات عملکرد سیستم حمل ونقل…………۹۴
۴-۸ تعیین سرفاصله زمانی و ناوگان بهینه سامانه اتوبوسرانی تندرو (BRT)..ا…۱۱۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………..۱۲۴

۵-۱ نتیجه گیری …………………۱۲۵
۵-۲ پیشنهادات ………………….۱۲۶

منابع و مراجع ………………۱۲۷

فهرست منابع فارسی…………….۱۲۷

فهرست منابع لاتین………………۱۲۹
چکیده انگلیسی ……………۱۳۰

چکیده:
امروزه تراکم ترافیک به یکی از مهمترین مشکلات بسیاری از شهرهای بـزرگ تبـدیل شـده اسـت، بـهطوری که همواره یکی از دغدغه های مدیریت شهری محسوب می شود. بـه منظـور رفـع ایـن معضـل، یکـی ازراهکارهای موثر و کارا با رویکرد مدیریت تقاضا، افزایش مطلوبیت سیستم های حمل و نقل عمومی می باشـد . در همین راستا اولویت دهی به سامانه اتوبوسرانی از طریق اجرا و احداث خطوط ویژه اتوبوسـرانی از جملـه تجـاربموثر مدیریت شهری در سایر کشور هاست.
به طور کلی طراحی یک سامانه اتوبوسرانی مشتمل بر دو بخش تعیین مسیر سامانه اتوبوسرانی و تعیین تعداد ناوگان و یا سرفاصله زمانی (Headway) حرکت وسایل نقلیه خـط (اتوبـوس ) سـامانه اسـت. بـا توجـه بـهویژگی های مسیر سامانه اتوبوسرانی تندرو (BRT) و اشغال عرض از معبر خیابانی و ایجاد محـدودیت در شـبکهخیابانی، برای تعیین مسیر سامانه اتوبوسرانی تندرو باید که برخی مشخصـات فیزیک ـی معـابر منتخـب بررسـیگردد. همچنین برای تعیین تعداد ناوگان و یا به عبارتی تخصیص ناوگان، با توجه به ویژگی این سـامانه و عـدمتداخل زمان سفر آن با زمان سفر معابر شبکه خیابانی، سرفاصله زمانی حرکت مشخصی از پیش تعیین گردیـدهو بر اساس آن بدون توجه به طول سیکل خط، تعداد ناوگان خطوط سامانه اتوبوسرانی تندرو تعیـین مـی گـردد.
نکته حائز اهمیت آنکه کاهش سرفاصله زمانی حرکت ناوگان سامانه اتوبوسرانی تندرو که موجب افـزایش تعـدادناوگان می گردد، علیرغم کاهش زمان انتظار مسافرین حمل و نقل عمومی در ایسـتگاه دارای سـه عامـل محـدودکننده است که موجب می گردد تا بیشینه ناوگان در حالت کمینه سرفاصله زمانی حرکت ناوگان، جـواب بهینـهمساله طراحی سامانه اتوبوسرانی تندرو نباشد که این سه محدودیت عبارتند از: محدودیت بودجه، حداقل اجرایی سرفاصله زمانی حرکت ناوگان و تاثیر تاخیری جریان عبوری ناوگان سـامانه ات وبوسـرانی تنـدرو در تقـاطع هـایشبکه خیابانی بر جریان عبوری سایر وسایل نقلیه. در این تحقیق از نرم افزار EMME/2 برای تخصیص استفاده شده است.
هدف این تحقیق بهبود عملکرد سیستم حمل و نقل عمومی به منظـور کـاهش هزینـه هـای عملکـردی سیسـتمحمل ونقل شهری با استفاده از طراحی و راه اندازی خطوط اتوبوسرانی تندرو مدنظر قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: سامانه اتوبوسرانی تندرو (BRT)، سرفاصله زمانی (EMME/2 ،(Headway

مقدمه
افزایش روز افزون سفرهای درون شهری در پی توسعه نواحی شهری و افزایش جمعیت موجب شده است که بسیاری از شهرهای جهان با مشکلاتی از قبیل تراکم ترافیک، اتلاف وقت شهروندان، آلودگی صوتی ،آلودگی هوا و سایر ناهنجاری های زیست محیطی، افزایش مصرف سوخت و … حاصل از تراکم وسایل نقلیه در سطح معابر شهری است روبرو شوند. از مهمترین علل ایجاد تراکم ترافیک می توان به عدم استفاده مسافرین از وسایل نقلیه عمومی برای انجام سفرهای روزانه اشاره نمود. از آن جا که وسایل نقلیه عمومی از ضریب سرنشین بالاتری برخوردار هستند درصورتی که بتوان میزان استفاده از وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر را افزایش داد از تعداد وسیله نقلیه شخصی کاسته شده و می توان بدین وسیله برخی از مسائل و مشکلات ناشی از تراکم وسایل نقلیه در سطح شبکه معابر را کاهش داد. به همین دلیل، توجه به سیستم های حمل ونقل عمومی و ارائه تسهیلات ویژه برای این سیستم ها به منظور افزایش مطلوبیت آنها از مهمترین اقداماتی است که در اکثر شهرها توسط برنامه ریزان و دست اندرکاران مسائل ترافیک شهری اتخاذ می گردد. در میان سیستم های مختلف حمل ونقل عمومی، سیستم اتوبوسرانی سهم عمده و نقش موثری را به دلیل مزایایی از قبیل هزینه پایین و انعطاف پذیری بالا داراست. علی رغم مزایای زیادی که سیستم اتوبوسرانی از نظر انعطاف پذیری و هزینه های سرمایه گذاری پایین دارد، اما کاربران این سیستم کمتر کیفیت مناسبی را در خدمات سیستم اتوبوسرانی مشاهده می کنند. به عنوان مثال بر اساس تجربیات به دست آمده سرعت متوسط اتوبوس ها تقریباً ۶۰ درصد سرعت وسایل نقلیه شخصی و یا سایر سیستم های حمل ونقل خصوصی می باشد که ناشی از ترافیک وسایل نقلیه، چراغ های راهنمایی و سوار و پیاده کردن مسافران است.
در چنین شهرهایی سامانه اتوبوسرانی تندرو به عنوان یک راهکار موثر و جذاب به منظور رقابت با وسیله نقلیه شخصی مطرح می باشد تا دسترسی به نقاط مرکزی شهر، مناطق مسکونی و حومه شهر برای تمامی افراد ساکن در شهرها امکان پذیر شود. برنامه سرویس دهی، مسیر های حرکتی و سیستم های هوشمند حمل ونقل در یک سیستم ترکیبی، یک مجموعه قدرتمندی را برای جابجایی مناسب مسافران تشکیل می دهد. اجزاء سامانه اتوبوسرانی تندرو با نوع عملکرد و محیط بکارگیری این سیستم قابل تطبیق می باشد واین سیستم می تواند در مناطق گوناگون به صورت مناسب اجرا گردد. سرمایه گذاری کم در زیر ساخت ها، تجهیزات، توسعه های عملکردی و فناوری می تواند بستری را برای ایجاد سامانه اتوبوسرانی تندرو فراهم نماید به طوری که عملکرد سیستم اتوبوس به کیفیت مطلوب برسد [۱۲].

نتیجه گیری
هدف این پایان نامه بهبود عملکرد سیستم حمـل ونقـل عمـومی شـهر تبریـز بـه منظـور کـاهشهزینه های عملکردی سیستم حمل و نقل این شهر با استفاده از طراحـی و راه انـدازی خطـوط اتوبوسـرانی تندرو مدنظر بوده است.
غالب مسیر حرکت سامانه اتوبوسرانی تندرو از شبکه خیابانی مجزا (Exclusive) بوده و در نتیجـه دچـارتداخل ترافیکی با سایر وسایل نقلیـه در حـال حرکـت در شـبکه خیابـانی نیسـت. ایـن سـامانه تنهـا درتقاطعهای شبکه خیابانی از حجم سایر وسایل نقلیه عبوری از تقاطع تاثیر می پذیرد که برای کاهش ایـنتاثیر، با استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS)، حق تقدم عبور به سـامانه اتوبوسـرانی تنـدروداده شده و از تاخیر آن کاسته می شود. از این رو سامانه اتوبوسرانی تندرو از عملکـرد بهتـری نسـبت بـهسامانه اتوبوس عادی برخوردار است. اما با پیاده سازی مسـیر ویـژه خطـوط اتوبوسـرانی تنـدرو موجبـاتکاهش ظرفیت عبور برخی معابر شبکه خیابانی مهیا می گردد. لذا با پیاده سازی سامانه اتوبوسرانی تنـدرو،با افزایش ظرفیت و بهبود عملکرد بخشی از سیستم حمل و نقل عمومی (سامانه اتوبوسرانی تندرو) و ایجاد سختی در تردد وسایل نقلیه شخصی و بخشی از سیستم حمل و نقل عمومی (سامانه اتوبوسرانی عادی)، از مطلوبیت استفاده از وسایل نقلیه شخصی کاسته شـده و بـر مطلوبیـت اسـتفاده از سیسـتم حمـل و نقـلهمگانی، بویژه سامانه اتوبوسرانی تندرو افزوده می شود، که در این صورت بخشی از سفرهای انجام شده با سواری شخصی به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی تغییر مد داده و موجب بهبود عملکـرد سیسـتمحمل ونقل شهر مفروض می گردد.
از این رو در این مطالعه طراحی و راه انـدازی خطـوط اتوبوسـرانی تنـدرو بـرای بهبـود عملکـرد سیسـتمحمل و نقل عمومی و بهبود عملکرد و کاهش هزینه های عملکردی سیستم حمل ونقل شـهری هـدف قـرارگرفته است که در آن پس از تعیین مسیر سامانه اتوبوسرانی تندرو با تغییر سرفاصله زمانی حرکت ناوگان سامانه مورد بررسی طی سناریوهای ۹ گانه سیاست گذاری طراحـی سرفاصـله زمـانی خـط (و در نتیجـهناوگان خط)، و سپس تحلیل ترافیکی شبکه حمل و نقل شهری تحت هر یک از سیاستهای تغییر سرفاصله زمانی، سیاست بهینه و در نتیجه سرفاصله زمانی و ناوگان بهینه معرفی می گردد.
نتایج حاصل از تحلیل شبکه نمایانگر آن است پیاده سازی سامانه اتوبوسرانی تندرو شهر تبریز مشتمل بر یک خط از شرق به غرب این شهر، حدفاصل میدان بسیج تا شهرک قراملک با سرفاصـله زمـانی حرکـتناوگان برابر ۱۰ دقیقه و ناوگانی متشکل از ۱۹ دستگاه اتوبوس می تواند منجر به بهبود عملکـرد سیسـتمحمل ونقل شهر تبریز به نسبت شرایط ادامه وضع موجود و وارد شدن کمترین هزینه به استفاده کنندگان از شبکه در عین کمترین میزان سرمایه گذاری گرداننده سیستم حمل ونقل این شهر گردد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط