طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور مبتنی بر Softswitch – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:253
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور مبتنی بر Softswitch – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده…………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………3

فصل اول
1- توپولوژی و اجزاء شبکه ثابت مخابرات کشور(وضعیت موجود) ……………………………………..6
1-1- مراکز سوئیچینگ بین الملل(ISC)………………..ا………………………………………………7
1-2- مراکز سوئیچینگ بین شهری ثانویه (SC) ……………………..ا………………………………….8
1-3- مراکز سوئیچینگ بین شهری اولیه (PC) ……………………….ا…………………………………8
1-4- مراکز سوئیچ انتهایی (TX) …………………….ا…………………………………………………8
1-5- مراکز سوئیچ محلی (LX)………………………ا…………………………………………………9
1-6- مراکز سوئیچ ترانزیت (TR) ……………………ا…………………………………………………9
1-7- نحوه مسیریابی ترافیک بین شهری …………………………………………………………………9
1-7-1- مسیریابی در سمت شبکه شهری…………………………………………………………….10
1-7-2- مسیریابی در شبکه بین شهری……………………………………………………………….10
1-8- شماره گذاری مشترکین در شبکه ……………………………………………………………….11
1-9- نحوه نرخ گذاری مکالمات در شبکه بین شهری…………………………………………………12
1-10- سیگنالینگ ……………………………………………………………………………………13
1-11- همزمانی ………………………………………………………………………………………15
1-12- تعامل شبکه ثابت با شبکه تلفن همراه …………………………………………………………16
1-13- وضع موجود شبکه بین شهری کشور ………………………………………………………….17
1-14- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..19

فصل دوم
2- توزیع تقاضاونیاز ترافیکی در برنامه پنجساله (87-1383)……………………………………………..21
2-1- توزیع تقاضا ………………………………………………………………………………………21
2-2- ترافیک ورودی به شبکه بین شهری ……………………………………………………………….22
2-2-1- ترافیک بین شهری مراکز……………………………………………………………………….22
2-2-2- تعیین ترافیک ورودی و خروجی در هر مرکز ………………………………………………….24
2-2-2-1- ترافیک مربوط به مراکز ثابت(LX و TX) ……………..ا………………………………….24
2-2-2-2- ترافیک مربوط به درواره های موبایل………………………………………………………..25
2-3- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….30

فصل سوم
3- فناوری IP و حمل صوت مبتنی بر پروتکل (VoIP)IP ………..ا…………………………………..32

3-1- ساختار لایه بندی در پروتکل IP…………………………………….ا……………………………32
3-1-1- لایه کاربرد……………………………………………………………………………………..33
3-1-2- لایه انتقال ………………………………………………………………………………………33
3-1-3- لایه اینترنت …………………………………………………………………………………….33
3-1- 4-لایه لینک داده ها ……………………………………………………………………………….34
3-1-5- لایه فیزیکی…………………………………………………………………………………….34
3-2- پروتکلهای مسیریابی در IP……………………….ا………………………………………………35
3-2-1- پروتکل IRP……………………….ا………………………………………………………….36
3-2-2- پروتکل IGRP……………………..ا…………………………………………………………36
3-2-3- پروتکل OSPF ……………………..ا………………………………………………………..37
3-2-4- پروتکل BGP………………………….ا……………………………………………………..37
3-3- حمل صوت روی شبکه های مبتنی بر IP………………………………ا………………………….38
3-3-1- مشخصه ها وکیفیت صوت در سرویس VoIP …………………..ا……………………………39
3-3-3-3- تاخیر ………………………………………………………………………………………..39
3-3-3-4- جیتر …………………………………………………………………………………………41
3-3-3-5- اکو ………………………………………………………………………………………….41
3-3-3-6- تلفات ……………………………………………………………………………………….42
3-4- پروتکل های مناسب جهت تامین کیفیت سرویس در VoIP…………………ا…………………..44
3-4-1- پروتکل RTP ………………………….ا……………………………………………………..44
3-4-2- پروتکل RTCP………………………ا……………………………………………………….45
3-4-3- پروتکل RSVP………………………..ا……………………………………………………..46
3-4-4- DiffServ پروتکل……………………………………………………………….ا…………..48
3-4-5- پروتکل MPLS ……………………..ا……………………………………………………….50
3-4-5-1- کارکردها و اجزاء پروتکل MPLS…………………..ا……………………………………50
3-4-5-2- مسیریابهای سوئیچینگ بر چسب(LSR و LER) ……………………..ا…………………..51
3-4-5-3- کلاس تعادل پیشرو(FEC) …………………ا………………………………………………52
3-4-5-4- برچسب ها و وابستگی برچسب ها …………………………………………………………..53
3-4-5-5- شکل پایه برچسب های MPLS………………..ا………………………………………….53
3-4-6- پروتکل IPSec جهت حفاظت و تایید صحت…………………………………………………54
3-4-6-1- پروتکل AH…………………..ا……………………………………………………………55
3-4-6-2- پروتکل ESP…………………………ا…………………………………………………….56

3-4-7- پروتکل های لایه کاربرد برای حمل صوت روی IP ………………..ا………………………..56
3-4-7-1- پروتکل H.323………………ا…………………………………………………………….56
3-4-7-2- پروتکل SIP…………………ا……………………………………………………………..60
3-4-8- پروتکل های لایه شبکه برای حمل صوت روی IP………………………ا…………………….62
3-4-8-1- H.248/MEGACO پروتکل………………………………………………….ا………..62
3-4-8-2- پروتکل BICC…………………ا………………………………………………………….66
3-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….67

فصل چهارم
4- شبکه نسل آینده(NGN)…………………………ا………………………………………………….70
4-1- ساختار و مدل لایه ای NGN ……………………………….ا……………………………………71
4-1-1-لایه سرویس و کاربرد…………………………………………………………………………..72
4-1-2- لایه سیگنالینگ و کننترل شبکه…………………………………………………………………72
4-1-3- لایه انتقال ………………………………………………………………………………………72
4-4- لایه دسترسی ………………………………………………………………………………………73
4-2- مزایای استفاده از معماری لایه ای و ساختار باز در شبکه NGN……………………ا…………….73
4-3- عناصر اصلی شبکه نسل آینده……………………………………………………………………..74
4-3-1-درواره رسانه ترانک(TMG)………………….ا……………………………………………….75
4-3-2-درواره دسترسی(AG)……………………….ا…………………………………………………75
4-3-3-درواره سیگنالینگ(SG)…………………….ا………………………………………………….75
4-3-4- کنترل کننده درواره رسانه یا Softswitch……………..ا…………………………………….76
4-4- Softswitch مفهوم…………………………………………………………………ا…………..77
4-5- هستینه های کارکردی در معماری Softswitch…………………….ا…………………………..78
4-5-1- کارکرد کنترل درواره رسانه(MGC-F) …………………..ا………………………………….79
4-5-2- کارکرد عامل مکالمه(CA-F) و میانکاری(IW-F)………………….ا……………………….80
4-5-3- کارکرد مسیردهی و حسابرسی(R-F/A-F) …………………..ا………………………………81
4-5-4-کارکرد سرویس دهنده SIP-Proxy……………ا…………………………………………….82
4-5-5-کارکرددرواره سیگنالینگ وسیگنالینگ درواره دسترسی ……………………………………….83
4-5-6-کارکرد سرویس دهنده کاربرد(AS-F)……….ا……………………………………………….84
4-5-7- کارکرد کنترل سرویس(SC-F)………ا……………………………………………………….86
4-5-8- کارکرد درواره رسانه(MG-F)…….ا………………………………………………………….86
4-5-9- کارکرد سرور رسانه (MS-F)……..ا………………………………………………………….88

4-6- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….89

فصل پنجم
5- استراتژی حرکت به سمت شبکه های نسل آینده……………………………………………………..92
5-1- استراتژی کلی گذار به سمت شبکه نسل آینده از دیدگاه ITU-D………..ا……………………..94
5-1-1- استفاده از شبکه PSTN برای سرویس صوت و اینترنت(گام اول) …………………………….95
5-1-2- مهیاساختن شبکه PSTN (گام دوم) …………………………………………………………..97
5-1-3- حمل صوت روی بسته IP در لایه ترانزیت(گام سوم)……………………………………….. 100
5-1-4-صوت روی فناوری بسته ای در لایه دسترسی(گام چهارم)……………………………………. 101
5-1-5- معرفی چندرسانه در شبکه(گام پنجم) ……………………………………………………….. 103
5-1- 6-گذر به سمت NGN کامل(گام ششم) ………………………………………………………. 106
5-2- ارتقاء کیفی شبکه موجود(PSTN) …………ا…………………………………………………. 107
5-2- 1-شبکه سیگنالینگ شماره هفت ………………………………………………………………… 108
5-2-2-ارائه سرویسهای هوشمند……………………………………………………………………… 109
5-2-3-تفکیک صوت و دیتا در ورودی سوئیچهای دیجیتال …………………………………………. 109
5-2-4-افزایش پهنای باند خطوط آبونه ………………………………………………………………. 110
5-2-5-استفاده از واسطه های پرسرعت STMn در مراکز سوئیچ……………………………………. 111
5-2-6- سیستم صورتحساب………………………………………………………………………….. 111
5-2-7- ایجاد شبکه همزمانی …………………………………………………………………………. 112
5-3- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….. 112

فصل ششم
6-طراحی بخش سوئیچینگ مداری شبکه بین شهری(توسعه وضعیت موجود)………………………… 115
6-1- تهیه ماتریس ترافیک نقطه به نقطه ………………………………………………………………. 115
6-2- محاسبه تعداد ترانک در هر مرکز بین شهری……………………………………………………. 121
6-2-1- روش مسیریابی در شبکه بین شهری………………………………………………………….. 121
6-2-2- مدل ریاضی ترافیک و محاسبه تعداد کانال مورد نیاز ………………………………………… 122
6-2-3- معیارها و پارامترهای تعیین ماتریس کانال ……………………………………………………. 123
6-2-4- روش محاسبه کانال در مسیرهای مختلف…………………………………………………….. 124
6-3- کانالهای مورد نیاز جهت تعامل شبکه موبایل با ثابت و بالعکس…………………………………. 130
6-4- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….. 132 فصل هفتم
7- طراحی بخش سوئیچینگ بسته ای شبکه بین شهری (بانگرش NGN)………………..ا…………… 138

7-1- توپولوژی پیشنهادی شبکه زیرساخت با نگرش NGN …………..ا……………………………. 142
7-2- انتخاب روش فشرده سازی و کدینگ مناسب…………………………………………………… 143
7-3- تعیین محل استقرار و ظرفیت تجهیزات TMG…………..ا…………………………………….. 146
7-4- تعیین محل استقرار و ظرفیت مسیریابهای لبه و هسته …………………………………………….. 148
7-5- تعیین محل استقرار و ظرفیت Softswitch ها …………………………………………………. 156
7-6- تعیین ظرفیت تجهیزات درواره سیگنالینگ ……………………………………………………… 159
7-7- وضعیت شبکه دیتا در شبکه زیرساخت مبتنی بر Softswitch……ا……………………………. 160
7-8- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….. 161

فصل هشتم
8- تحلیل حجم سرمایه گذاری در بخش NGN در پنجساله (87-1383)…………………………….. 163
8-1- تحلیل بازار جهانی………………………………………………………………………………. 163
8-2-1- تحلیل حجم بازار فروش بر اساس نوع فناوری……………………………………………….. 163
8-2-2- تحلیل حجم بازار فروش به تفکیک نوع تجهیزات و سازندگان ……………………………… 167
8-3- تحلیل حجم سرمایه گذاری لازم در بخش NGN در پنجساله (87-1383)…………………….. 168
8-4- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….. 169

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………. 171

پیوست(ماتریس کانال بخش سوئیچینگ مداری در انتهای سال 1387)……………………………….. 174
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………… 191

فهرست منابع غیرفارسی ……………………………………………………………………………….. 192
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………….. 193

چکیده
با بررسی انجام شده در خصوص بازار تقاضا ، پیش بینی گردیده است که در برنامهپنجساله (87-1383) بالغ بر 17 میلیون تلفن ثابت و حدود 16 میلیون تلفن موبایل جدید به شبکه
مخابرات کشور افزوده گردد.با توجه به تحول فناوری از شبکه های مبتنی بر سوئیچینگ مداری
به شبکه های مبتنی بر سوئیچینگ بسته ای ، پیاده سازی بخشی از شبکه زیرساخت مخابراتکشور در قالبNGN و با استفاده ازSoftswitch اجتناب ناپذیر می باشد.در این شبکه با
ایجاد یک لایه انتقال مبتنی برIP ، جریانهای اطلاعات مستقل از نوع سرویس از مبدا تا مقصدحمل میگردد .در این شبکه با استفاده از پروتکلهای خاص کیفیت سرویس زمان حقیقی تامینگردیده واین شبکه را برای حمل ترافیک صوتی مناسب نموده است .
تحول فناوری و توقف توسعه شبکه های موجود مبتنی بر TDM بصورت ناگهانی
امکانپذیر نمیباشد و بهمین دلیل نیاز به یک استراتژی منطقی برای گذار از شبکه های فعلی به
سمت شبکه های نسل آتی میباشد.در همین راستا پیش بینی میگرددکه در گام اول ، شبکه
زیرساخت مخابرات کشور یا شبکه بین شهری در برنامه توسعه آتی ترکیبی از فناوریسوئیچینگ مداری و سوئیچینگ بسته ای بوده و 50% از توسعه مورد نیاز این شبکه در قالبNGN و بااستفاده ازSoftswitch طراحی گردد.در این شبکه ترافیک صوتی بااستفاده از
درواره ها به اطلاعات بسته ای تبدیل و فشرده سازی میگردند و با یکپارچه سازی اطلاعات
شبکه های موبایل و ثابت از منابع شبکه بصورت بهینه استفاده شده و از ایجاد شبکه های موازیجلوگیری میشود .پیاده سازی این شبکه ها در ابتدا هزینه بالاتری نسبت به شبکه های سنتیخواهند داشت ولی هزینه های نگهداری و مدیریت و توسعه شبکه به مراتب کمتر میباشد. با محاسبات انجام شده بخشTDM در شبکه سوئیچ بین شهری با 120،312،1 پورتموجود نیاز به 748،341 پورت سوئیچ میباشد.در بخشNGN در 42 نقطه نیاز به درواره تبدیلترافیک صوتی به بسته با ظرفیت 550،656کانال ورودی صوتی ،یک شبکهIP با 4 مسیریابهسته و 7 مسیریاب لبه میباشد و برای کنترل حدود 21 میلیون مکالمه در ساعت تجهیزاتSoftswitch نیاز میباشد که این تجهیزات بسته به سازنده می تواند در 2 نقطه (با حفاظت 100درصد) و یا در 8 نقطه (منطبق با محلSC ها و با تقسیم بار مساوی)تعبیه گردد .همچنین برای
تعامل سیگنالینگی(با داشتن شبکه مستقل سیگنالینگ) این شبکه باید تعداد 3500 لینکسیگنالینگ شماره هفت را پشتیبانی نماید.
مقدمه
گسترش شبکه اینترنت و تعریف سرویسهای مختلف در این شبکه و فعالیت سازندگان
تجهیزات در این زمینه موجب استفاده فراگیر از فناوری مبتنی بر سوئیچینگ بسته ای گردیده
است. اپراتورهای مخا براتی که سرمایه گذاری زیادی در زمینه شبکه های موجود مبتنی بر
سوئیچینگ مداری انجام داده اند ، با افزایش تقاضا خواهان ارائه سرویسهای باند وسیع در
کنارسرویسهای موجود میباشند .شبکه های موجود هنوز بعنوان یکی از منابع مهم درآمدی
بشمار می آیند وایجاد شبکه های موازی از نظراقتصادی هزینه بالایی را تحمیل مینماید وبهمین
دلیل یکپارچگی بسترهای ارائه سرویسهای موجود و سرویسهای باند پهن که براساس فناوری
بسته ای امکانپذیر است ، مورد توجه مجامع بین المللی و سازندگان و اپراتورهای مخابراتی قرارگرفته است . یکی از مشکلات شبکه های موجود این است که برای ارائه سرویسهای جدید
معمولا نیاز به ارتقاء سیستمها در کلیه نقاط شبکه میباشد ، چراکه کلیه بخشهای کنترل و
سوئیچینگ و مسیریابی و ارائه سرویسها بصورت یکپارچه در مراکز سوئیچینگ تعبیه گردیده
است که این مسئله هم از نظر اجرایی و هم از نظر هزینه ها قابل تامل است. مجامع بین المللی با
هدف تامین کلیه نیازهای مشترکین ، شبکه های نسل آینده را معرفی نموده اند که در این شبکه
ها که از یک معماری باز استفاده گردیده است ، تسهیلات لازم برای کلیه بخشهای فعال شامل
سازندگان ، اپراتورها و فراهم آورندگان سرویس را فراهم خواهد نمود. اصول این شبکه ها
تعریف لایه های مختلف و واسطه های مناسب برای ارتباط بین این لایه ها میباشد و مهمترینهدف این شبکه ها جداسازی بخش کنترل شبکه با استفاده از مفهومSoftswitch است.دراین شبکه از یک لایه انتقال مبتنی بر فناوری بسته ای (IP) استفاده گردیده است کهاطلاعات رامستقل از نوع سرویس و براساس پارامترهای کیفیت خواسته شده به سمت مقصدحمل مینماید.
یکی از مسائل مهمی که امروزه اپراتورهای مخابراتی و بدنبال آنها سازندگان با آنروبرو هستند ، چگونگی پیاده سازی شبکه های نسل آینده و بکارگیریftswiSotch در
شبکه های مخابراتی است. بطورکلی به دو صورت می توان به سمت شبکه های نسل آینده و یاشبکه های تمامIP حرکت نمود .اول اینکه از پائینترین سطح شبکه یعنی از سمت مشترکین
شروع نمائیم که در این حالت با توجه به گستردگی شبکه و انواع مختلف سیستمهای دسترسیبسیار پر هزینه و از نظر اجرایی با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد بود .
راه دوم که مبتنی بر توصیه مجامع بین المللی و سازندگان مطرح تجهیزات نیز میباشد ،
اینست که از بالاترین سطح شبکه یعنی لایه ترانزیتی شبکه (شهری یا بین شهری) شروع نموده
و با ایجاد یک بستر مناسب مبتنی برIP ، در این لایه یکپارچه سازی ترافیک شبکه های
مختلف را شروع نمائیم. بدیهی است باتوجه به محدود بودن نقاط شبکه ای در این لایه ، از نظر
عملی مشکلات اجرایی کمتری را داشته و از نظر اقتصادی نیز بصرفه تر خواهد بود. از آنجائیکه
هنوز تجهیزات شبکه های نسل آینده بصورت تجاری در مقیاسهای وسیع به بازار ارائه نشدهاست ، و همچنین توجه به برنامه های شرکت مخابرات ایران در برنامه پنجساله (87-1383) ، صرفا بخشی از شبکه بین شهری کشور با استفاده ازSoftswitch قابل پیاده سازی خواهد بود.
با توجه باینکه شبکه زیر ساخت شبکه مخابرات کشور بر اساس ترافیک شبکه ثابت شکل
گرفته است ، این شبکه بعنوان زیر ساخت اصلی شبکه شناخته میشود و د راین پروژه بحث رامتوجه این شبکه ساخته و استفاده ازSoftswitch برای حمل بخشی از ترافیک شبکه ثابت وموبایل بصورت یکپارچه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نتیجه گیری کلی
یکی از مسائل مهمی که دست اندرکاران عرصه مخابرات اعم از سیاستگذاران ،
اپراتورها ، ارائه دهندگان سرویس و سازندگان تجهیزات مخابراتی در کشور باید به آن توجه
کافی داشته باشند ، تحول فناوری است که با سرعت نسبتا بالایی درسطح جهان در حال وقوع
است.در این تحول شبکه های مبتنی بر فناوری بسته ای در کنار شبکه های سنتی رشد نموده و
در آینده ای نه چندان دور جایگزین بخش عمده ای از این شبکه ها خواهد گردید .یکی از
مهمترین موضوعات مرتبط با این تحول ، یکپارچه سازی زیرساخت های مخابراتی برای حمل
ترافیک شبکه های ثابت و موبایل ودیتا در سطح شبکه بین شهری میباشد.در این شبکه با ایجادیک لایه مبتنی برIP/MPLS ترافیک صوتی در قالب بسته های اطلاعاتی یکپارچه شده و تا
مقصد حمل خواهند گردید و کنترل مکالمات و تخصیص منابع در نقاط ورودی و خروجی بااستفاده ازSoftswitch وپیاده سازی این شبکه بر اساس مفهوم شبکه نسل آینده (NGN )
انجام خواهد گردید. با توجه به اینکه شرکتهای مخابرات استانی هنوز با تقاضای زیادی برای
واگذاری تلف ن روبروهستند ، ناچار به توسعه شبکه های فعلی می باشند که لازم است در اینراستا با توجه به سازگاری با شبکهNGN نسبت به توسعه شبکه های موجود اقدام نمایند وبابهینه سازی شبکه های موجود مقدمات گذار به شبکهNGN را فراهم نمایند. شبکهNGN را
شبکه مبتنی بر سرویس دهنده ها نیز نامیده اند که در این شبکه تجهیزات دسترسی و ترمینالهایخاصی مورد نیاز خواهد بود و سوئیچهای شبکه نیز بر اساس بسته هایIP عمل مینمایندکه
سازندگان تجهیزات مخابراتی در سطح کشور نیز باید از هم اکنون جایگاه خود را در آیندهمخابرات مشخص نمایند. شبکهNGN در جهان هنوز در مقیاس وسیع پیاده سازی نشده است وبه همین دلیل لازم است تهیه مشخصات فنی و ظرفیت ها با احتیاط لازم تعیین شده تا بتوان با
تغییرات احتمالی در استانداردها ، اصلاحات لازم را در طرحها اعمال نمود.بنظر میرسد پیشنهادپیاده سازی شبکهNGN در سطح زیر ساخت کشور در کنار شبکه موجود بر اساس 50%
ظرفیت توسعه (شبکه ثابت و موبایل در سطح بین شهری )در گام اول که حدود 700هزار پورتورودی صوتی را شامل میشود در برنامه پنجساله (87-1383) مناسب باشد .بدیهی است با توجه
به اینکه هنوز این فناوری بصورت کاملا تجاری در بازار جهانی ارائه نشده است در این مرحله
هزینه اولیه پیاده سازی بالاتر از شبکه های فعلی میباشد ولکن هزینه های توسعه و نگهداریشبکه بسیار کمتر بوده و از منابع شبکه بصورت بهینه استفاده خواهد گردید.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت