عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان و انالیز اکسرژی درسیستم پخت سیمان هگمتان – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:163
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان و انالیز اکسرژی درسیستم پخت سیمان هگمتان – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ………………….۱

مقدمه ………………….۲

فصل اول: طرحی از یک کارخانه سیمان با تکنولوژی روز دنیا ………….۵

۱-۱- شرح فلودیاگرام خط تولید سیمان ………………۶
۲-۱- اجزاء سیستم پخت ………………..۱۱
۱-۲- ۱-کوره دوار سیمان ……………..۱۱
۲-۲- ۱- پیش گرمکن ……………۱۱
۳-۲- ۱-مسیر فرعی (By Pass) …….ا………..۱۱
۴-۲- ۱- سیستم تکلیس (Calciner) …….ا….۱۲
۵-۲- ۱- خنک کن کلینکر ………………..۱۲
۶-۲- ۱- سوخت رسانی و مشعل …………….۱۲
۳-۱- متغیرهای کنترل سیستم پخت ………..۱۲
۱-۳- ۱- کنترل کوره……………..۱۲
۲-۳- ۱- کنترل خنک کن ……….۱۲
۳-۳- ۱- کنترل سوخت کوره ………….۱۳
۴-۳- ۱- کنترل تغذیه کوره …………….۱۳
۵-۳- ۱- کنترل گاز خروجی کوره ……………۱۳
۶-۳- ۱- کنترل حجم هوای اولیه ………………۱۳
۷-۳- ۱- کنترل درجه حرارت گاز خروجی از پیش گرمکن …….۱۳
۸-۳- ۱- کنترل درجه حرارت یاتاقهای کوره ………۱۳
۹-۳- ۱- کنترل عملکرد الکتروفیلتر ها………..۱۳
۱۰-۳- ۱- کنترل سیکلونها ……………..۱۴
۱۱-۳- ۱- کنترل ورودی کوره ……….۱۴
۱۲-۳- ۱-کنترل وضعیت نسوز کاری داخل کوره ………..۱۴

فصل دوم: عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری ……….۱۵
۱-۲- شعله نا منظم ………………۱۷
۲-۲- فشار بالا و ناگهانی سر کوره ………….۱۸
۳-۲- خطاهای هنگام چرخاندن کوره ……….۱۸
۴-۲- سرد شدن کوره و رسیدن مواد ناپخته به خنک کن ……..۱۹
۵-۲- ریزش کوتینگ وپدید آمدن لکه های سرخ بر روی بدنه ………….۲۰
۶-۲- خرد شدن رینگ مواد در داخل کوره …………۲۳
۷-۲- داغ شدن بیش از حد منطقه پخت ………………۲۴
۸-۲- وجود کلینکر سرخ در خروجی خنک کن …………….۲۵
۹-۲- از بین رفتن بخشی از نسوز کاری ……………۲۶
۱۰-۲- تبدیل سوخت کوره از مازوت به گاز و تاثیر آن بر فرایند پخت …….۲۷
۱۱-۲- علل کاهش بازدهی گریت کولر و راههای جلوگیری از آن ……۳۲
۱۲-۲- رینگ ها و گرفتگی ها در سیستم پخت سیمان ……………۳۶
۱۳-۲- مشکل گرفتگی سیکلونها و راههای مقابله با آن ………….۳۹
۱۴-۲- کنترل چرخه سولفات در کوره های دوار سیمان ……….۴۸
۱۵-۲- نسوز کاری سیستم پخت …………….۵۳
۱۶-۲- چگونگی انتخاب اجرهای مناسب جهت نسوزکاری بر اساس آنالیز شیمیایی خوراک کوره ۵۸
۱۷-۲- فرسایش مواد نسوز در سیستم پخت سیمان …………….۶۲

فصل سوم: عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه آنالیز شیمیایی خوراک کوره …………………۷۰

۱-۳- مسئولیت آزمایشگاه کارخانه سیمان ………..۷۱
۲-۳- سیمان ………………۷۱
۳-۳- مشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان ………۷۲
۴-۳- مدولهای کنترل کیفیت مواد …………….۷۶
۵-۳- مختصری از خصوصیات فازهای اصلی کلینکر ……………۷۶
۶-۳- دیاگرام فازهای مختلف سیمان ……….۷۷
۷-۳- چگونگی پخت مواد ……………….۷۹
۸-۳- عوامل موثر در پختن مواد ……………..۸۶
۹-۳- ارایه پیشنهادات و راه کارها در بحث تنظیم مواد ………….۸۸
۱۰-۳- ویسکوزیته فاز مایع و اثر آن در تشکیل کوتینگ ……….۹۶
۱۱-۳- میکروسکوپی کلینکر …………….۹۸
۱۲-۳- تاثیر نوسانات کیفیت خوراک کوره بر راندمان کوره …………۱۰۲
۱۳-۳- تدوین استراتژی نمونه گیری ……..۱۰۵
۱۴-۳- مطالعات تفصیلی معادن ……………..۱۰۷
۱۵-۳- جلوگیری از عوامل بروز نوسان کاذب در سیستم کنترل کیفی …….۱۰۷
۱۶-۳- کالیبراسیون ……………۱۰۸
۱۷-۳- توسعه اتوماسیون آزمایشگاه ………………۱۰۹

فصل چهارم: انالیز اکسرژی درسیستم پخت سیمان هگمتان جهت بازیافت انرژی از حرارت های
خروجی از سیستم ……………..۱۱۰

۱-۴- مفهوم اکسرژی (exergy) ……..ا……..۱۱۱
۲-۴- اکسرژی و pinch ………ا………۱۱۱
۳-۴- محاسبه اکسرژی درسیستم پخت سیمان هگمتان………..۱۱۳
۱۱۶………………(mass balance ) موازنه جرم -۴-۴
۱-۴- ۴- جرم ورودی به سیستم ( mass,input)……ا…..۱۱۶
۲-۴- ۴- جرم خروجی از سیستم (mass, output)….ا…۱۱۸
۵-۴- موازنه اکسرژی …………۱۲۳
۱-۵- ۴- اکسرژی ورودی به سیستم (exergy,input)…….ا…..۱۲۴
۲-۵- ۴- اکسرژی خرودی از سیستم (exergy,output)….ا…..۱۲۹
۳-۵- ۴- بحث ونتیجه گیری…………..۱۳۵
۶-۴- ارائه پیشنهاد و راهکاردرمبحث تحلیل اکسرژی در سیستم پخت…….۱۳۵
۱-۶- ۴- خلاصه ای از روند بازیافت انرژی های محسوس در مجموعه شرکت های سیمان ژاپن Kawasaki  ………ا………..۱۳۶
۲-۶- ۴- محاسبات بازیافت اکسرژی درسیستم پخت سیمان هگمتان با استفاده از تکنولوژی Kawasaki ژاپن………………..۱۴۳

منابع و مراجع ۱۴۶
منابع فارسی ۱۴۷
منابع انگلیسی ۱۴۸

چکیده انگلیسی ………….۱۵۰

چکیده:
سیـستم پخـت سـیمان مهمتـرین و اساسـی تـرین بخـش یـک واحـد تولیـدی سـیمان مـی باشـد بـهطوریکـه ظرفیـت اسـمی کارخانـه هـای سـیمان بـر اسـاس میـزان تولیـد روزانـه (۲۴ سـاعته) کـوره بنـا نه اده ش ده و ظرفی ت دپارتمانه ا، تجهی زات و ماش ین آلات، س یلوهای ذخی ره م واد خ ام ، کلینک ر و سیمان نیز بر پایه ظرفیت تولید کوره طراحی و ساخته می شود. لـذا رانـدمان کـوره یکـی از پارامترهـای مهـم در بخـش تولیـد بـوده و تـلاش در جهـت بـه ظرفیـت رس اندن و س پس ب الا ب ردن ران دمان تولی د ک وره از مهمت رین اه داف ت یم م دیریتی و پرس نل فن یکارخانه های سیمان می باشد.
در این پروژه سـعی بـر ایـن اسـت کـه پـس از ارائـه شـناخت کلـی از خـط تولیـد سـیمان دو فـاکتوربسیار مهم و ارزشمند یعنـی عوامـل مـوثر بـر رانـدمان کـوره هـای دوار سـیمان از دیـدگاه بهـره بـرداریو آنالیز شیمیائی خـوراک کـوره مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و راه حـل هـایی صـحیح جهـت برخـورد بـامشکلات مطرح شده ارائه شود.
درپایان انالیز اکسرژی درسیستم پخـت سـیمان هگمتـان انجـام شـده وبـا توجـه بـه نتـایج حاصـله راهکارهایی جهـت بازیافـت انـرژی هـای محـسوس بـه هـدر رفتـه از سیـستم پخـت ارائـه شـده کـه ارزش بسزایی درصرفه جویی مصرف انرژی و بازگشت سرمایه دراین شرکت درپی خواهد داشت.

مقدمه
۱- سیمان چیست؟
سیمان گردی است نـرم، جـاذب آب و چـسباننده خـرده سـنگ کـه اساسـاً مرکـب اسـت از ترکیبـاتپخته شده اکسید کلسیم با اکسید سیلیس و اکسید آلومینیوم و اکسید آهن. ملات این گرد قادر اسـت بـه مـرور در مجـاورت هـوا یـا در زیـر آب سـخت شـده و ضـمن داشـتنثبــات حجــم مقاومــت خــود را حفــظ نمــوده و در فاصــله ۱۸ روز زیــر آب مانــدن دارای حــداقلمقاومت ۲۵ نیوتن بر میلیمتر مربع باشد.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط