عوامل موثر بر طرح اختلاط بتن غلتکی و تعیین پارامترهای آن برای سد زیردان – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:198
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

عوامل موثر بر طرح اختلاط بتن غلتکی و تعیین پارامترهای آن برای سد زیردان – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده……………….. ١

مقدمه………………… ٢
فصل اول
مقدمه………………… ٣

پیشگفتار…………. ۴
۱ -۱ مقدمه………….. ۵
۱ -۲ سوالات تحقیق………………… ۶
۱ -۳ لزوم انجام تحقیق……………. ٧
۱ -۴ شیوه تحقیق…………. ٧
۱ -۵ تعیین حدود تحقیق و فرضیات کلیدی………….. ٨
۱ -۶ خلاصه پایان نامه……………… ٨
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام گرفته در مورد تحقیق…………… ١٠

٢-١ مقدمه…………… ١١
٢-٢ تعریف RCC ……………١١
٢-٣ تاریخچه………………… ١١
٢-۴ تاریخچه سدهای قوسی RCC ……..ا……….۱۴
٢-۵ مقایسه سدهای وزنیRCC با سدهای قوسیRCC…ا…..۱۵
٢-۶ مزایا و کاستی های سدهای بتنی غلتکی در مقایسه با دیگرسدها…………… ۱۶
٢-٧ مزایای سدهای ساخته شده با بتن غلتکی در مقایسه با سدهای ساخته شده با بتن
معمولی…………….۱۶
٢-٨ مزایای سدهای بتن غلتکی در مقایسه با سدهای خاکی و سنگریزه
ای…………………….۱۶
٢-٩ روش های طراحی سد بتن غلتکی………… ١٧
٢-١٠ دو فلسفه……………….. ١٨
٢-١١ مصالح مورد استفاده در مخلوط های بتن غلتکی……… ٢٠
٢-١٢ انواع مخلوط های بتن غلتکی مورد استفاده در پروژه های سد سازی…….. ٢٠
٢-١٢-١ بتن غلتکی کم عیار (با مواد سیمانی کم….)………٢١
٢-١٢-٢ بتن غلتکی با عیار متوسط (مقدار متوسط مواد سیمانی..)……..٢٢
٢-١٢-٣ بتن غلتکی بامواد سیمانی زیاد (پرعیار….)…………٢٢
٢-١٣ مروری براستفاده از بتن غلتکی……………. ٢٣
٢-١٣-١ جایگزینی…………٢٣
٢-١٣-٢ حفاظت در برابر روگذری………………..۲۴
٢-١٣-٣ بازسازی………….۲۴
۲۵ ٢-۴١ سد قوسی بتن غلتکی
۲۶ ٢-۵١ اطلاعات سدهای بتن غلتکی ساخته شده
٢-۶١ اولین سدهای بتنی غلتکی ثبت شده………………٢٧

فصل سوم
نفوذپذیری و عملکرد بتن غلتکی و نقش طرح اختلاط در آن……………٣٠
۳-۱ مقدمه…………. ٣١
۳-۲ نفوذپذیری…………….. ٣١
۳-۳ پوزولان و نقش آن در نفوذناپذیری……….. ٣٢
٣-۴ ویژگیهای فیزیکی و مکانیکیRCC ………٣٢
٣-۴-١ مقاومت فشاری بتن RCC ……………….٣٢
٣-۴-٢ مقاومت برشی………………..۳۴
٣-۴-٣ مقاومت کششی بتن کوبیده غلتکی……………..۳۵
٣-۴-۴ ضریب ارتجاعی……………..۳۵
٣-۴-۵ ضریب پواسون……………..۳۶
٣-۵ تاثیر دوده سیلیس بر نفوذناپذیری………. ۳۹
٣-۶ تاثیر خاکستر بادی بر نفوذناپذیری………. ۴۰
٣-٧ به کارگیری غشاء نفوذناپذیر در بالادست سد…………… ۴۰
٣-٨ پایایی………….. ۴۱
٣-٩ وزن مخصوص……….. ۴۱
٣-١٠ درز بین لایه ها و اهمیت آن در مساله تراوش سدهایRCC …………41
٣-١٠-١ فراوانی تعداد درزها در توده بتن غلتکی…………….۴۱
٣-١٠-٢ انواع درزها…………………۴۲
٣-١٠-٢-١ درزهای داغ………….۴۲
٣-١٠-٢-٢ درزهای سرد………..۴۲
٣-١٠-٢-٣ درزهای گرم……………٧۵
٣-١١ عوامل موثر بر شکل گیری درز خوب (از نظر آببندی و اتصال..)……۴۳
٣-١٢ عوامل نامطلوب بر شکل گیری درز خوب……….۳ ۴
٣-١٣ عمل آوری مرطوب درزها………….. ۴۳
٣-۴١ اتصالات افقی………… ۴۴
٣-۵١ عملکرد سدهای بتنی غلتکی ساخته شده……… ۴۴
٣-۶١ عملکرد سازه ای………………. ۴۵
٣-١٧ تراوش…………. ۴۵
٣-١٧-١ مقایسه تراوش طبق مبانی یکسان…………..۴۷
٣-١٨ تاریحچه تراوش در سدهای بتن غلتکی……………۴۸
٣-١٩ بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری بتن متراکم غلتکی سد زیردان از طریق مطالعات
آزمایشگاهی………………..۵۵

٣-١٩-١ مصالح سنگی……………….۵۵
٣-١٩-٢ پوزولان خاش………………۵۵
٣-١٩-٣ آب………….۵۵
٣-١٩-۴ سیمان…………….. ۵۵
٣-١٩-۵ پوزولان……………….۵۵
۳- ١٩-۶ تستهای آزمایشگاهی………………۵۶
٣-١٩-٧ بحث بر روی نتایج………..۵۷
٣-١٩-٧-١ مقدار مصالح سیمانی………..۵۷
٣-١٩-٧-٢ نسبت آب به سیمان…………۵۸
٣-١٩-٧-٣ میزان پوزولان…………۵۹
۳-۱۹- ٧-۴ سن نمونه………………..۵۹
٣-١٩-٧-۵ تاخیر در زمان فرصت کاری………..۶۰
٣-١٩-٧-۶ نوع پوزولان…………….۶۱
۳-۲۰- درسهای آموخته شده از تراوش و پدیده های مربوط به آن…………….۶۱

فصل چهارم
حرارت و عملکرد بتن غلتکی و نقش طرح اختلاط در آن………..۶۳
۴-١ مقدمه……………….۶۴
۴-٢ اهداف مدل سازی اثرات حرارت در بتن غلتکی……………..۶۵
۴-٢-١ بحث حرارت و گرادیانهای حرارتی………..۶۵
۴-٢-٢ بحث تنشهای حرارتی و خرابی های ناشی از آن……….۶۵
۴-٣ معادلات حاکم بر انتقال حرارت………۶۶
۴-٣-١ انتقال حرارت به طریق حرارت………………۶۶
۴-٣-٢ انتقال حرارت به طریق جابجایی……………۶۶
۴-٣-٣ انتقال حرارت به طریق تابش………۶۶
۴-۴ مکانیسم ترکهای حرارتی……………….۶۶
۴-۵ عوامل موثر بر ایجاد ترکهای حرارتی در سدهای بتن غلتکی……۶۸
۴-۵-١ تاثیر طرح اختلاط (عیار سیمان…..)……..۶۸
۴-۵-٢ تاثیر تاریخ شروع بتن ریزی………..۶۸
۴-۵-٣ تاثیر سرعت بتن ریزی………………..۶۸
۴-۶ روشهای موجود برای تحلیل حرارت…………۶۸
۴-٧ روشهای کنترل دما……………….۶۹
۴-٧-١ پیش خنک سازی……………۶۹
۴-٧-٢ پس خنک سازی……………..٧٠
۴-٧-٣ مقدار و نوع سیمان………….٧٠
۴-٧-۴ مدیریت اجرا………..٧٠
۴-٨ خواص حرارتی…………..٧٢
۴-٨-١ پارامترهای حرارتی مورد نیاز در مطالعات حرارتی……٧٢
۴-٩ جمع شدگی……………٧٣
۴-١٠ خزش……………٧٣
۴-١١ مواد تشکیل دهنده بتن کوبیده غلتکی……………۷۴
۴-١١-١ مواد سیمانی………………..۷۴
۴-١١-٢ سیمان پرتلند………………۷۴
۴-١١-٣ پوزولان……………….۷۵
۴-١١-۴ مصالح سنگی……………….۷۵
۴-١١-۵ آب مخلوط…………۷۵
۴-١١-۶ مواد افزودنی………………….۷۵
۴-١٢ مطالعات حالت ترک خوردگی………………..۷۶
۴-١٣ خلاصه عملکرد ترک خوردگی……………….٧٨

فصل پنجم
سد زیردان (مطالعه موردی……)…………………٨١
۵-١ تعریف پروژه………………٨٢
۵-٢ موقعیت جغرافیایی طرح………………..٨٢
۵-٣ مشخصات فنی سد………………٨٢
۵-۴ اهداف طرح………………..۸۴
۵-۵ تاریخچه مطالعات صورت گرفته سد زیردان……….۸۴
۵-۵-١ ریزدانه…………………..۸۴
۵-۵-٢ شرایط محدود کننده………………۸۵
۵-۶ سنگدانه ها………………۸۵
۵-٧ سیمان………….۸۶
۵-٨ پوزولان…………۸۶
۵-٩ آب………………..٨٧
۵-١٠ تجهیزات تولید بتن………….٨٨
۵-١١ سیستم انحراف آب…………٨٨
۵-١٢ فرازبند………………….٨٩
۵-١٣ نفوذپذیری……………٩٠
۵-۴١ طرح اختلاط بتن غلتکی…………..٩١
۵-۴١-١ سیمان……………..٩١
۵-۴١-٢ نوع مصالح………………….٩١
۵-۴١-٣ درصد مصالح………………٩١
۵-۴١-۴ درصد پوزولان……………٩١
۵-۴١-۵ مصالح سنگی……………..٩١
۵-۵١ نتایج مقاومت فشاری………………..٩٣
۵-۵١-١ رابطه بین نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری…………٩٣
۵-۵١-٢ رابطه بین میزان مواد سیمانی و مقاومت فشاری…………..۹۴
۵-۶١ نتایج مقاومت کششی……………….۹۴
۵-١٧ ضرایب رشد و بازده………….۹۶
۵-١٨ طرحهای با مصالح شسته و نشسته………..۹۶
۵-١٩ مقادیر مختلف پوزولان……………….٩٧
۵-٢٠ افزودنیهای مختلف…………٩٨
۵-٢١ طرحهای اختلاط بدون مواد افزودنی……………..١٠٠
۵-٢٢ بررسی طرحها…………………١٠٢
۵-٢٢-١ مقایسه دو ماده افزودنی……….١٠٢
۵-٢٢-٢ مقدار مختلف مواد افزودنی…………….۱۰۵
۵-٢٣ انتخاب طرح اختلاط…………………۱۰۶
فصل ششم
استفاده از شبکه عصبی برای ارائه طرح اختلاط بهینه…………..١٠٧
۶-١ شبکه های عصبی مصنوعی…………١٠٨
۶-٢ مزایا و محدودیتهای شبکه های عصبی……………١٠٩
۶-٣ مغز انسان………………..١١١
۶-۴ هوش مصنوعی و شبکه های عصبی………١١٣
۶-۵ اجزای یک شبکه عصبی………………١١٣
۶-۵-١ ورودی ها……………۱۱۴
۶-۵-٢ بردار وزن……………۱۱۴
۶-۵-٣ تابع جمع……………۱۱۴
۶-۵-۴ تابع تبدیل یا تحریک………………۱۱۴
۶-۵-۵ خروجی………………۱۱۴
۶-۶ اقسام توابع تحریک……………۱۱۶
۶-٧ معماری های شبکه…………..۱۱۶
۶-٨ فرآیند یادگیری…………………١٢٠
۶-٩ مطالعه موردی سد زیردان…………..١٢٢
۶-٩-١ ارائه مدل شبکه عصبی برای طرح اختلاط سد زیردان…….١٢٢
۶-٩-٢ شبکه های عصبی به کار رفته جهت مدل سازی……………..۱۲۳
۶-٩-٣ پارامترهای مختلف شبکه عصبی در مدل سازی مقاومت……………۱۲۴
۶-٩-۴ مجموعه داده های مدل سازی………….۱۲۴
۶-٩-۵ مدل سازی مقاومت ٧ ، ٢٨ ، ٩٠ و ١٨٠ روزه……..۱۲۴
۶-٩-۶ پارامترهای ورودی مدل………….۱۲۴
۶-٩-٧ آماده سازی و استاندارد کردن داده ها…………۱۲۵
۶-٩-٨ تحلیل داده ها و خروجی ها……………..۱۲۶

فصل هفتم
نتیجه گیری و پیشنهادات …………..١٣٠

نتیجه گیری…………….١٣١

پیشنهادات……………….١٣٣
فهرست منابع فارسی…………۱۳۴

فهرست منابع لاتین…………..۱۳۶

چکیده انگلیسی………………….١٣٧

چکیده
یکی از مسایل مهمی که در زمینه سدهای RCC مطرح است، تعیین طرح اختلاط بتن غلتکی می باشد که با توجه به جدید بودن نسبی بتن RCC و عدم تجربه کافی در ایران، معمولا وقت و هزینه زیادی را می طلبد. در این تحقیق، هدف بررسی عوامل موثر بر خواص بتن غلتکی و ارائه نحوه دستیابی به طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی با توجه به سه معیار مقاومت فشاری، کارایی مناسب و عدم جداشدگی دانه ها می باشد.
در این راستا تعداد زیادی طرح اختلاط با سنگدانه های شکسته و طبیعی ساخته شد و اثرات نوع و مقدار سیمان و پوزولان، نوع و دانه بندی مصالح سنگدانه ای، نوع و مقدار مواد افزودنی و مقدار آب بر روی خواص بتن غلتکی خصوصا مقاومت فشاری و کارآیی مورد بررسی قرار گرفته است. سنگدانه های مصرفی در چهار گروه طبقه بندی گردیدند و دارای حداکثر اندازه ٠۵ میلیمتر می باشند.
یافته ها حاکی از آن است که میزان مصالح ریزدانه در حدود ٩ الی ١١ درصد حجمی کل مصالح مناسب است. همچنین جداشدگی سنگدانه حساسیت زیادی به تغییرات میزان آب دارد. ضمنا افزودن پوزولان تا ٣٠ درصد حجمی سبب بهبود خصوصیات بتن سخت شده می شود. در ضمن طرحهای حاوی افزودنی منتخب حدود ١٢ درصد مقاومت فشاری بالاتری نسبت به طرحهای دیگر کسب کردند. همچنین با افزایش مقدار Chrysoplastاز ٠.۶ به ٠.٨ درصد در شرایط یکسان، حدود ٩ درصد افزایش مقاومت و ٣ درصد نیز کاهندگی آب بیشتر حاصل شده است. ولی با افزایش مقدار Conplast برعکس شاهد کاهش در مقاومت هستیم. همچنین نتایج آزمایشات نشان می دهد که سنگدانه هایی که دارای مقدار زیادی ریزدانه هستند، مقاومت فشاری مطلوبی نتیجه نمی دهند و سنگدانه هایی که فاقد مقدار کافی ریزدانه هستند از مقاومت فشاری خوبی برخوردارند ولی در آنها جداشدگی دانه ها رخ می دهد. همچنین تغییر در میزان آب از حد بهینه باعث جداشدگی دانه ها می شود. استفاده از پوزولانها امکان جداشدگی دانه ها را کاهش داده و موجب بالا رفتن میزان خمیرمی شود. و در انتها با استفاده از خصوصیات شبکه های عصبی با الگوریتم پس انتشار خطا به دلیل توانایی مدل سازی غیر خطی برای پیش بینی مقاومت انواع بتن، از این تکنیک به عنوان پایه اصلی مدل سازی در این تحقیق استفاده شده است تا پیش بینی مقاومت به صورت آنی و با دقت بسیار مناسب بدون صرف هزینه های نمونه سازی فراهم آید.

مقدمه
ساخت سدها با شیوه بتن غلتکی Roller Compacted Concrete (RCC) فن آوری نسبتًاً جدیدی است که در چند سال اخیر توسعه روز افزونی یافته و از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه و جهان سوم انتقال یافته است. علت اصلی این گسترش، اقتصادی بودن، کاربرد مص الح بومی ارزان قابل دسترس و سرعت بالای اجرای این سدها می باشد. بتن غلتکی با شیوه سدهای خاکی و با همان سرعت ، حمل و نقل، ریخته و متراکم می گردد و خواص بتن را در حالت سخت شدگی به دست می آورد . در ساخت آن از مصالح سنگی با ویژگی معمولی، سیمان و پوزولان استفاده می شود و کاربرد روز افزون پوزولان در این بتن ها خواص دراز مدت و دوام آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
موضوعاتی تحقیقاتی عمدتًاً در زمینه مواد و مصالح تشکیل دهنده این بتن یعنی سنگدانه، سیمان، آب و پوزولان و تأثیر کمی و کیفی آنها در مقاومت و دوام دراز مدت بوده است.
در سال ٣۵١٣ برای اولین بار در دنیا از بتن غلتکی به عنو ان مصالح اصلی در احداث سدwillow creek کشور ایالات متحده آمریکا استفاده شد . در کشور ایران نیز در سال ١٣٧٨ برای اولین بار در پروژه سد تنظیمی – انحرافی کرخه از بتن غلتکی استفاده شد.
از مزایای عمده RCC می توان به مقاومت بالاتر، حجم کمتر بدنه، ایمنی و دوام که از مشخصات سدهای بتنی می باشند را نام برد . همچنین این روش امکان ترمیم سدهای قدیمی را که از نظر پایداری یا ظرفیت تخلیه مشکل دارند را، به وجود آورده است. کاهش حجم تاسیسات انحراف موقت آب و فراز بندها با توجه به کوتاه تر شدن طول دوره اجرا از دیگر برتریهای این روش است .

نتیجه گیری
در این فصل خلاصه ای از نتایج کسب شده در طول این تحقیق ذکر می شود و در انتها نیز پیشنهادهایی برای ادامه کار ارائه می شود.
– با افزایش مواد سیمانی وزن مخصوص بتن غلتکی نیز افزایش می یابد. بر اساس آیین نامه های طراحی بتن غلتکی با افزایش مقدار مواد سیمانی، مقدار خمیر بتن (آب + ریزدانه زیر الک ٢٠٠ و موادسیمانی) افزایش می یابد، که علاوه بر بهبودی عمل روغن کاری بین مصالح سنگی، خمیر بتن خلل و فرج داخل بتن را پر نموده و بتنی منسجم تر و با وزن مخصوص بیشتری حاصل می شود.
– منحنی تغییرات مقاومت فشاری با مقدار سیمان نشان دهنده تغییراتی مشابه بتن معمولی است، یعنی با افزایش مقدار سیمان بر مقاومت فشاری بتن غلتکی نیز افزوده شده و علت
افزایش نیز علاوه بر اثر سیمان به عنوان یک ماده چسباننده، افزایش وزن مخصوص و کاهش نسبت w/c می باشد.
– بر اساس نتایج آزمایشات انجام شده حداکثر مقاومت در صورت استفاده از مقدار آب معادل با رطوبت بهینه مصالح مخلوط حاصل می گردد.
– مقاومت فشاری در بتن غلتکی با مصالح شکسته تا حدودی بیشتر از گرد گوشه می باشد و مقاومت برشی در محل درزهای اجرایی در بتن غلتکی با مصالح سنگی شکسته بیشتر از مصالح سنگی گرد گوشه می باشد.
– درصد جذب آب بتن غلتکی با مصالح سنگی شکسته بیشتر از مصالح سنگی گرد گوشه
(رودخانه ای) می باشد.
– کاهش حرارت هیدراسیون می تواند احتمال پیدایش ترکهای حرارتی در بتن ریزی قطعات حجیم را کاهش دهد.
– یکی از مهمترین خاصیت های موجود در بتن پوزولانی افزایش مقاومت دراز مدت آنها است.
– یکی از خرابی های عمده در سدها، واکنش قلیایی سنگدانه هاست. با کاربرد پوزولانها می توان تا حدود زیادی واکنش مذکور را تحت کنترل درآورد.
– مزیت اقتصادی استفاده از پوزولان، در اکثر موارد قیمت کمتر آن در مقایسه با سیمان است.
– درصد بهینه پوزولانها بایستی با توجه به امکانات کارگاه و ملاحظات فنی تعیین گردد. البته با توجه به شرایط گرم آب و هوایی مناطق جنوب ایران و رواداریهای زیاد کارگاهی، استفاده از پوزولان با عیار بالا توصیه می شود.
– وزن مخلوط طرح ها در محدوده ٢٢٨٠ تا ٨٠۴٢ کیلو گرم بر متر مکعب قرار داشتند.
– بخش ریزدانه سنگدانه های ۵-٠ میلی متر عملکرد دوگانه ای دارند. ازطرفی امکان استفاده از سنگدانه های درشت تر بدون آنکه جداشدگی دانه ها در مخلوط رخ دهد را میسر می سازد و از این طریق مقاومت بتن را افزایش می دهند و از طرف دیگر مانع پوشش کامل دانه های درشت تر توسط سیمان شده و از این طریق مقاومت را کاهش می دهند.
– در مخلوط های کم سیمان، کاربرد مواد افزودنی روان ساز باعث کاهش در مقدار آب (با زمان vebe ثابت) می شوند ولی با وجود کاهش در نسبت آب به سیمان، مقاومت فشاری به طور محسوسی افزایش نمی یابد. لذا در این حالت دلیل عمده برای استفاده از روان ساز، می تواند افزایش روانی جهت نیل به زمان vebe مناسب و بهبود یکنواختی بتن باشد. میزان آب مخلوط بر روی ضریب نفوذپذیری در مقایسه با مقدار مصالح سیمانی از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.
– به کارگیری پوزولان تا نسبت بهینه موجب کاهش ضریب نفوذپذیری می شود.
– سرعت رشد (کاهش) ضریب نفوذپذیری بین ٧ الی ۴١ روز قابل توجه است.
– تاخیر در زمان تراکم سبب بهبود ضریب نفوذپذیری نمونه های شامل پوزولان تا زمانیکه میزان آب در محدوده بهینه باشد می شود.
– استفاده از دوده سیلیس در مخلوط های RCC بسیار تاثیر گذار است. همچنین به کارگیری سرباره در مصالح سیمانی تاثیر مثبتی روی کاهش ضریب نفوذپذیری دارد. با توجه به پایین بودن هزینه سرباره توصیه به جایگزینی در درصدهای بالا در مصالح سیمانی می شود.
– آزمایشات نشان دادند که نفوذپذیری بتن غلتکی حساسیت بالایی نسبت به تغییرات مقدار آب نشان می دهد. به طورکلی افزایش درصد ریزدانه، موجب افزایش ضریب نفوذپذیری بتن غلتکی میگردد.
– از جمله الگوریتم های جدیدی که در سالهای اخیر برای افزایش سرعت محاسبات و مدل کردن به کار گرفته شده است، سیستم شبکه های عصبی می باشد. برتری عمده شبکه عصبی آموزش داده شده بر محاسبات کلاسیک این است که نتایج مورد نیاز با تلاش کمتر در زمان کوتاهتری قابل حصول است. در نتیجه این مزایا می تواند خصوصا برای مسائلی که مستلزم محاسبات طولانی هستند بسیار مفید و موثر واقع گردند.
– برخلاف پیشرفتهای قابل توجه در فناوری محاسباتی در سالهای اخیر و علی رغم به کارگیری رایانه های پیشرفته و سریع، حل بسیاری از مسائل به زمان قابل توجهی احتیاج دارند. ازآنجایی که اطلاعات به دست آمده از محاسبه پاسخ اینگونه مسائل قابل توجه است ،ذخیره نمودن و تجزیه و تحلیل آنها بسیار مشکل است. در مسائل اجرایی مهندسی فقط به مقدار محدودی از این اطلاعات برای تصمیم گیری نهایی نیاز داریم. از این رو توسعه روشهای محاسباتی مناسبتر و ارزانتر، ضروری به نظر می رسد، تا به توان با در دست داشتن اطلاعت محدود به نتایج قابل اعتمادی دسترسی پیدا کرد. چنین موردی به خصوص در تحلیل سازه های بزرگ از جمله سدها که جهت رسیدن به یک طرح اختلاط بهینه نیاز به انجام آزمایشات بسیاری می باشد که منجر به صرف هزینه های هنگفتی می شود، نمو پیدا می کند.
– با تامل در نتایج آزمایشات به عمل آمده در این تحقیق به راحتی می توان دریافت که برخلاف این واقعیت که پردازشگرهای شبکه های عصبی عمدتا به صورت یک تحلیل گر کیفی تا کمی عمل می نمایند، نتایج حاصل از آنها از دقت قابل توجهی برخوردار است. در این پژوهش، نتایج حاصل از بهینه سازی طرح اختلاط بتن غلتکی سد زیردان به وسیله شبکه عصبی، نشانگر عملکرد عالی این روش و کارایی و تاثیر فراوان این سیستم در بهینه سازی مطلوب سیستم است.
– هدف از تحقیق حاضر تلاش هرچند اندک، در جهت کارآمدتر و موثرتر شناساندن کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی طرح اختلاط بتن غلتکی می باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط