عوامل موثر بر ناپایداری ولتاژ – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:130
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

عوامل موثر بر ناپایداری ولتاژ – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
۳ فصل اول: پیدایش ناپایداری ولتاژ
۱-۱ دلایل ظهور ناپایداری ولتاژ ۴
فصل دوم: معرفی پایداری ولتاژ ۶
۲-۱ مفاهیم ۸
۲-۲ مکانیزمهای ناپایداری کوتاه مدت و بلند مدت ۹
۲-۳ معرفی پایداری ولتاژ سیستم قدرت ۱۲
۲-۳-۱ تعاریف ۱۳
۲-۳-۲ دسته بندی پایداری ولتاژ ۱۵
۲-۴ مشخصه های ناپایداری ولتاژ ۱۸
۲-۵ نقش سیستم انتقال در پایداری ولتاژ ۲۱
۲-۵-۱ حداکثر توان قابل تحویل ۲۳
۲-۵-۲تعیین حداکثر توان قابل انتقال بدون اعمال فرض مشخصی روی طبیعت بار ۲۴
۲-۶ مدلسازی دینامیکی بار ۲۵
۲۸ فصل سوم: مروری بر کنترلهای اضطراری پایداری ولتاژ
۲۹ ۱-۳معرفی
۳-۲ ناپایداری ولتاژ و راههای مقابله ۳۰
۳-۲-۱ انواع کنترلهای اضطراری ۳۲
۳-۲-۲ طرحهای حفاظتی سیستم ۳۳
۳-۲-۳ کنترلهای اضطراری ولتاژ ژنراتور ۳۴
۳-۲-۴ کنترل اضطراری LTC ها ۳۵
۳-۲-۵ بارزدایی ۳۶
۳-۲-۵-۱ زمان، مکان و مقدار ۳۷
۳-۲-۵-۲ طراحی قوانین بارزدایی ۳۸
۳-۲-۵-۳ بارزدایی ولتاژ کم گسترده ۳۹
۳-۲-۵-۴ سیگنالهای ورودی اضافی ۴۰
۶-۲-۳ مثالهای طرحهای بارزدایی ۴۱
۱-۶-۲-۳ یک SPS مبتنی بر پاسخ: سیستم هیدروکبک ۴۲
۳-۲-۶-۲ SPS مبتنی بر حادثه: سیستم هلینک ۴۳

فصل چهارم: نقش توان راکتیو در پایداری ولتاژ ۴۴
۱-۴ معرفی ۴۵
۲-۴ اهداف برنامه ریزی توان راکتیو ۴۶
۴-۳ قیود برنامه ریزی توان راکتیو ۴۸
۱-۳-۴ پخش بار بهینه امنیتی با در نظر گرفتن پایداری ولتاژ SCOPF-VSص ۴۹
۴-۴ نتیجه گیری ۵۱
فصل پنجم: اثر مزارع باد بر پایداری ولتاژ سیستم قدرت ۵۲
۱-۵ معرفی ۵۳
۲-۵ مدلسازی باد ۵۴
۱-۲-۵ توزیع سرعت باد ۵۵
۲-۲-۵ مدلسازی توربین باد ۵۶
۳-۵ آنالیز پخش بار با FSPRIGص ۵۷
۴-۵ ارزیابی پایداری ولتاژ ۵۸
۱-۴-۵ اثر مزرعه باد بر پایداری ولتاژ ۵۹
۵-۵ الگوریتم ساخته شده ۶۰
۶-۵ مطالعه موردی ۶۱
۱-۶-۵ سیستم تست ۲۶ باسه IEEEص ۶۱
۱-۱-۶-۵ آنالیز حساسیت سیستم تست ۲۶ باسه ۶۱
۲-۶-۵ تزریق تولید مزرعه باد به سیستم تست ۶۲
۱-۲-۶-۵ اطلاعات واحدهای تورربین باد ۶۲
۲-۲-۶-۵ اثرات WTGU ها بر پایداری ولتاژ سیستم نمونه ۶۲
۷-۵ آنالیز پیشامد ۶۲
۸-۵ نتیجه گیری ۶۲
فصل ششم شاخصهای پیش بینی ناپایداری ولتاژ ۶۳
۱-۶ مقدمه ۶۴
۱-۱-۶ انوع روشهای پیش بینی ۶۶
۲-۶ مثالی از لزوم پیش بینی ۶۷
۳-۶ تغییر توان ظاهری به عنوان یک نشانگر ۶۹
۱-۳-۶ زمینه نظری ۷۰
۲-۳-۶ الگوریتم رله SDCص ۷۱
۳-۳-۶ نتایج تست ۷۳
۱-۳-۳-۶ بارها در تمام باسها افزایش یابند ۷۵
۲-۳-۳-۶ افزایش بار در باسهای منتخب ۷۷
۴-۳-۶ اقدامات اصلاحی ۸۰
۱-۴-۳-۶ جبران سازی موازی توان راکتیو ۸۰
۲-۴-۳-۶ بارزدایی در باسهای منتخب ۸۱
۴-۶ یک شاخص ارتقاء یافته ۸۱
۱-۴-۶ اصول تئوری ۸۲
۵-۶ الگوریتم رله ۸۳
۶-۶ نتایج تست ۸۴
۷-۶ نتیجه گیری ۸۴
۸-۶ شناسایی ناپایداری ولتاژ در محل تپ چنجر ۸۵
۱-۸-۶ معرفی ۸۶
۶-۹ LTC و مکانیسم ناپایداری ولتاژ ۸۶
۱-۹-۶ مدلسازی و پایداری سیستمهای چند LTC ص۸۶
۲-۹-۶ کشف ناپایداری در یک خط سیر ۹۱
۶-۱۰ شناساگر محلی وضعیتهای اضطراری ولتاژ ۹۳
۶-۱-۱۰ اصول عملکرد ۹۳
۶-۰۱-۲ مقایسه مستقیم ولتاژ (فرآیند تئوری) ۹۳
۶-۳-۱۰ کشف بر اساس متوسط متغیر (فرآیند عملی) ۹۵
۶-۱۱ نتایج شبیه سازی ۹۵
۶-۱-۱۱ مطالعات موردی ۹۸
۶-۲-۱۱ وضعیت۱: کشف بوسیله مقایسه مستقیم ولتاژ ۹۹
۶-۳-۱۱ وضعیت ۱: کشف بر اساس متوسط متغیر ۱۰۰
۶-۴-۱۱ آنالیز وضعیت ۲ (ناپایدار حاشیه ای) ۱۰۳
۶-۵-۱۱ آنالیز وضعیت ۳ (پایدار حاشیه ای) ۱۰۴
فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۶
۷-۱ نتیجه گیری ۱۰۷
۷-۲ پیشنهادات ۱۰۷
منابع و ماخذ ۱۰۹
فهرست منابع فارسی ۱۰۹
فهرست منابع انگلیسی ۱۰۹
فهرست سایتهای اینترنتی ۱۰۹

چکیده
تحقیق حاضر به مطالعه مفاهیم اساسی پایداری ولتاژ که به طور مشخص در کتب مرجع و مقالات جدید معرفی شده اند پرداخته است. موضوعات جدید در زمینه مطالعات پایداری ولتاژ از جمله روشهای مطالعه استاتیک و روشها شناسایی نواحی در معرض ناپایداری و تکنیکهای مانیتورینگ آنلاین پایداری ولتاژ بحث شده است.
در قسمتهای مختلف این تحقیق از مقالات منتشر شده معتبر و جدید استفاده شده است و سعی شده تا تمام موضوعات مرتبط با مسئله، مورد اشاره قرار گیرند .
پایداری ولتاژ سیستم عبارتست از توانایی سیستم قدرت برای نگهداشتن اندازه ولتاژ مناسب به گون های که وقتی بار نامی سیستم افزایش پیدا کرده باشد، توان حقیقی منتقل شده به آن بار افزایش م ییابد. علت اصلی ناپایداری ولتاژ فقدان تامین توان راکتیو در سیستم است.
پایداری ولتاژ را می توان بر اساس زمان شبیه سازی به دو دسته تقسیم کرد: پایداری ولتاژ استاتیک و پایداری ولتاژ دینامیک. در منظر دینامیکی، مطالعات شامل اثرات دینامیکی مثل تپ ترانسفورمر ،موتور القایی، بار و چیزهای دیگر است. در حالی که مطالعات استاتیکی تغییرات بار را به صورت یک فرآیند کند در یک بازه زمانی طولانی در نظر می گیرند. در بیشتر مشکلات سیستم قدرت، فروپاشی ولتاژ به صورت یک پدیده استاتیکی تحقق پیدا کرده است.

مقدمه
مسئله ناپایداری ولتاژ دارای جنبههای عملی و تئوری مختلفی در مطالعات و شبیه ساز یهای سیستم قدرت اس ت. بنابراین هرکدام از مقالات و نشریاتی که به این موضوع پرداختهاند، این مسئله را تنهـا ازدیدگاه مورد نظر خود مورد بررسی قرار داده اند. هر چند این مسئله یکی از مشکلاتی است که سیستم قدرت از ابتدا دست به گریبان آن بوده است، اما تأثیرات منفی آن اخیراً بیشتر خود را نشان م یدهند.
این در حالی است که برای ایجاد یک درک عمیق از این پدیده باید تا حدودی به تمام ابعاد آن اشرافداشت. به ای ن دلیل در این تحقیق سعی شده تا به جنبه هایی همچـون اصـول تئـوری، مکانیزمهـایدینامیکی، روشهای مقابله، روشهای پیش بینی، مطالعه کامپیوتری و موارد دیگر پرداخته شود. به اینمنظور مباحث مطرح شده در مقالات جدید و کتب منتشره در قالب فصلهای مختلف در ایـن تحقیـقارائه می شود.
در فصل دوم مبانی تئوری مسئله پایداری ولتاژ در سیستمهای انتقال مطرح مـیشـود و مکانیزمهـایدخیل در وقوع یک ناپایداری ولتاژ معرفی می شوند.
در فصل سوم کنترلهای اضطراری برای جلوگیری از وقوع فروپاشی و راههای مقابله با ناپایداری ولتـاژتشریح خواهند شد.
به خاطر نقش مهم توان راکتیو در تعیین ولتاژ نقاط مختلف سیستم، یک فصل به بررسی مباحث توان راکتیو در پایداری ولتاژ اختصاص یافته است.
علاقه روبه رشد برای استفاده از انرژی باد در سیستمهای قدرت و ناتوانی مـزارع بـاد در تـامین تـوانراکتیو مورد نیاز خود موضوعی است که باعث شده در فصل پنجم به طور خاص به بررسی تاثیر مزارعباد بر پایداری ولتاژ پرداخته شود.
در فصل ۶ یکی از موضوعات جدید مورد توجه، یعنی پیش بینی وقوع ناپایداری ولتاژ و محاسبه سریع فاصله سیستم از نقطه بحرانی (یا حاشیه اطمینان) مورد توجه قرار گرفته و چند معیـار جدیـدِ پـیش بینی معرفی شده اند.

نتیجه گیری
فصل ۶ یک طرح ساده و موثر از یک شناساگر محلی وضعیت اضطراری ولتاژ بر اسـاس نظـارت ولتـاژکنترل شده سمت توزیع ترانسفورمرهای LTC پیشنهاد می کند .
نتایج مبسوط شبیه سازی در یک سیستم قدرت کوچک ولـی واقعـی نـشان داده کـه فرآینـد کـشفپیشنهادی قادر است که یک وضعیت اضطراری ولتاژ را برای همه باسهای متاثر در دو وضعیت موردیناپایدار، بدون اینکه منجر به یک هشدار غلط در باسهای غیر متاثیر شود،کشف کند.
نتایج فوق استفاده از روشLIVES را برای تولیـد یـک سـیگنال فرمـان بـرای طرحهـای بـار زدایـیحفاظتی سیستم پیشنهاد میکند. بار میتواند به طور محلی از باسی که در آن یک هشدار اضـطراریصادر شده است جدا شود، یا در یک شکل هماهنگ در اتصال با یـک سیـستم بـار زدایـی ولتـاژ کـم(UVLS ) جداسازی شود.
یک نکته مطلوب در مورد بار زدایی از باسی که در آنLIVES یک وضعیت اضطراری را کشف کـردهاست این است که در این باس، نهایتا بار نمیتواند بازیابی شود، در حالی که یک اقدام جداسـازی بـارفوراً ولتاژ و متعاقباً تقاضای بار باقیمانده را بازیابی میکند .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط