فرآیند مدیریت ریسک در پروژه های تونلسازی با استفاده از نرم افزار pertmaster مطالعه موردی خط سوم تونل متروی تهران – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:118
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

فرآیند مدیریت ریسک در پروژه های تونلسازی با استفاده از نرم افزار pertmaster مطالعه موردی خط سوم تونل متروی تهران – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده………………………1
مقدمه………………. 2
فصل اول: كليات…………………. 4
-1-1زمينه تحقيق………….. 4
-2-1لزوم انجام تحقيق ………………. 5
-3-1روش تحقيق…………….. 6
فصل دوم: آشنايي با مديريت پروژه ………….. 8
-1-2مديريت پروژه …………… 8
-2-2محدوديت هاي سه گانه در مديريت پروژه…………… 9
-3-2اهميت برنامهريزي……………. 10
-4- 2روشهاي تهيه برنامه زمان بندي …………… 10
-1-4-2نمودار گانت …………….10
-2-4-2روش مسير بحراني …………….11
-3-4-2شبكه ي داراي زمان احتمالي 11………..PERT
-4-4-2روش ،PDMشبكه هاي تقدمي تأخيري يا پيش نيازي ………….13
-5-4-2روشهاي گرافيكي ارزيابي و بازنگري پروژهها)15………….(GERT
-5-2روشهاي مناسب برنامهريزي براي انواع پروژه……… 15
-6-2ساختار شكست كار …………….16
-1-6-2اهداف ساختار شكست كار…………….16
-2-6-2فرآيندهاي تهيه ي ساختار شكست كار………17
-2-6-2الف- محوريت مبتني بر فرآيند ………..18
-2-6-2ب – محوريت مبتني بر قلم قابل تحويل/محصول…………..18
-7-2وزن دهي به فعاليتها………… 18
-1-7-2معيارهاي وزن دهي ……………19
-2-7-2تعيين روش وزن دهي بر اساس معيارهاي انتخاب شده ……19
فصل سوم: مديريت ريسك پروژه…………….22
-1-3تعاريف و مفاهيم …………….. 22ي
-2-3دلايل به كارگيري مديريت ريسك در پروژه……….. 23
-3-3منابع ريسك…………… 24
-4-3طبقه بندي ريسك ها ………… 24
-5-3ساختار شكست ريسك)25 ……………..(RBS
-6-3مروري بر بخش مديريت ريسك پروژه در راهنماي 26…………. PMBOK
-1-6-3برنامهريزي مديريت ريسك……………26
-2-6-3شناسايي ريسك…………26
-3-6-3تجزيه و تحليل كيفي ريسك………….28
-4-6-3تجزيه و تحليل كمي ريسك…………..29
-5-6-3لزوم انجام تحليل كمي…………30
-6-6-3برنامهريزي پاسخ به ريسك ……………33
-7-6-3پيگيري و كنترل ريسك ……….35
فصل چهارم:آشنايي با فضاهاي زيرزميني…………..37
-1-4تونلها: وظايف و كاربرد ……………… 38
-2-4روشهاي حفر تونل ……………. 39
-3-4ماشين حفر سنگ…………….. 39
-4-4نقش آگاهيها و دانش زمينشناسي………… 40
-5-4انواع ريسكهاي احداث فضاي زيرزميني…………… 41
-6-4ريسك هاي استفاده از 47……………….TBM
-7-4حوادث غيرمنتظره…………… 48
-8-4تأثير ارتعاشات در خطوط ريلي و تأثير تراز آب بر ميزان ارتعاشات………. 50
-9-4انواع روشهاي پيشبيني و طراحي…………. 51
-10-4ريسك هزينه و زمان………… 51
-11-4ريسكهاي ايجاد شده در صورت وجود آب زيرزميني در طول تونلسازي …… 53
-12-4ويژگيسنجي كيفي و كمي تودهسنگ ها و ريسكهاي ژئوتكنيكي……. 54
فصل پنجم: بررسي مشكلات اجرايي و خطرات زمان بهرهبرداري تونلهاي شهري ……….58
-1-5تونلهاي شهري ……………….. 58
-2-5روند طراحي و اجراي تونلهاي شهري……….. 59
-3-5مشكلات اجرايي تونلهاي شهري ……………..60
-1-3-5محدوديت در انتخاب روش اجراي تونلهاي شهري)مترو( ………….60
-2-3-5مشكلات عبور از ايستگاهها و نصب سازه نگهبان…….63
-3-3-5طول قطعات حفاري تونل……………..64
-4-3-5تهويه حين اجرا و بهره برداري تونلها و راههاي فرار ………..65
-5-3-5مشكلات اجرايي و بهره برداري ناشي از شرايط زمين شناسي……..66
-6-3-5خطر ريزش قناتهاي فعال و متروك…………..66
-7-3-5خطر روانگرايي خاك به هنگام زمين لرزه……………67
-8-3-5برخورد با لايههاي سست و زونهاي برشي وگسلها ……….67
-9-3-5خطر نشست تحكيمي زمين…………..67
-10-3-5برخورد با آبهاي زيرزميني موضعي مزاحم …………67
-11-3-5برخورد با موانع رو سطحي و زير سطحي…………..68
-12-3-5برخورد با قطعات سنگي بزرگ …………….69
-13-3-5مشكلات ايجاد فضاهاي كارگاهي در مناطق شهري……….70
-14-3-5برآورد هزينه هاي اجرايي تونلهاي شهري………….70
فصل ششم: مطالعه موردي، خط سوم متروي تهران…………….72
-1-6نمودار سازماني كلان پروژه ………….. 72
-2-6روش اجراي خط سوم متروي تهران………….76
فصل هفتم: تجزيه و تحليل داده ها…………. 82
-1-7تجزيه و تحليل خطا و اثرات آن در پروژه خط 3متروي تهران ………….. 82
-2-7رتبهبندي با نرمافزار 89 ………..TOPSIS
-3-7رتبهبندي ريسك با نرمافزار 90 ………PERTMASTER
-1-3-7لزوم اجراي فرآيند مديريت ريسك با استفاده از نرمافزار 91 Pertmaster
-2-3-7توانايي ها و قابليت هاي 91……..pertmaster
-4-7رتبهبندي ريسك با نرمافزار 94 @RISK
فصل هشتم: نتيجه گيري و پيشنهادات……………. 97
-1-8نتايج حاصل از رتبه بندي ريسك هاي شناخته شده ……… 97
-2-8پيشنهادات……………… 98
-3-8پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آتي …………. 98
فهرست منابع فارسي …………………100
فهرست منابع لاتين……………101
پيــوست …………….103

چكيده
پروژههاي تونلســازي از جمله مهمترين و پرهزينـهترين طرحهاي عمراني در بسياري از كشورهاي جهان ميباشند كه اجــراي اين پروژهها با فن آوري و پيچيدگيهاي خاص همـراه است. اهميت پايهريزي و اجراي دقيق يك سيستم مؤثر برنامــهريزي و مديريت در اجراي پروژههاي بزرگ تونلسازي، به علت وجود ويژگيهايي همچون تنوع، تعدد و وابستگي فعاليتها، سرمايهگذاري بالا، تكنولوژي پيچيدهي اجرا، عدم قطعيت بالا و وابستگي به ماشين آلات و تجهيزات مناسب آنچنان است كهميتوان آن را يكي از اركان اساسي موفقيت پروژه ناميد. از آنجا كه طرحهاي عمراني عموماً در كليهي مراحل مطالعات، طراحي، ساخت و بهرهبرداري با شرايط ريسك و خطرپذيري همچون شرايط زيرزميني، مواجهه با بلاياي طبيعي و هزينهي بالاي ساخت مواجهاند، عدم توجه به عدم قطعيت و ريسكهاي پروژه نه تنها باعث عدم مطلوبيت دردستيابي به اهداف پروژه ميشود،بلكه دقت تخمين زمان و هزينهي پروژه را نيز پايين ميآورد. همچنين بررسي، شناسايي و ارزيابي ريسكهاي موجود و نيز تعيين ميزان تأثير عوامل شناخته شده در تأخير پروژهها و به تبع آن تلاش براي كاهش علل تأخيرات، منافع زيادي براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت. روش كار در اين پايان نامه استفاده از پرسشنامه و توزيع آن در ميان ذينفعان پروژه اعم از كارفرما، پيمانكار و مشاور بوده است. با استفاده از نتايج اين پرسشنامهها در ابتدا ريسكهاي موجود در پروژه خط سوم متروي تهران شناسايي و سپس با استفاده از نرم افزارهاي موجود رتبه بندي ريسكهاي شناسايي شده انجام شده است. نرمافزارهايي كه بتواند همزمان با در نظر گرفتن عدم قطعيتهاي موجود در پروژههاي عمراني، امكان تخصيص ريسك به فعاليتهاي ريسك آميز را نيز به كاربر دهد، موجب گــرديده تا در اين پايان نامه از نرمافزارهاي Topsis ،Pertmasterو @Riskكه هر يك به نحوي اين انتظارات را بــرآورده ميسازند، استفاده شود. اساس كار نرمافزارها شبيهسازي مونت كارلـو ميباشد كه اين روش بهعنوان ابزاري جهت تحليل و بررسي يكپارچه و همـزمان تركيبات مختلف عدم قطعيت استفاده ميگردد. نتايج حاصلــه نشان داد كه استفاده از نرمافزارهاي مختلف نتايج متفاوتي را ارائه ميدهد و بر اين اساس با توجه به اهداف پروژه از هر يك از نرمافزارها بايد استفاده شود. نتايج نشان داد كه دو نرمافزار Topsisو @Riskبيشتر بر كمي كردن مقادير ورودي استوارند و تفاوت معناداري ميان اعداد حاصل از شبيهســازي مونت كارلو قائل ميشوند و براي رتبهبندي مفيـد واقع مي شوند. لذا اين نرمافزارها در تحليل ريسك مسائل مالي كاربرد بيشتري دارند. اين در حاليست كه نرمافزار pertmasterفرآيندگر است و به مديريت ريسك به عنوان يك فرآيند مينگرد و در شش مرحله استاندارد PMBOKريسك را مديريت مي كند. همچنين نتايج نشان داد كه ريسكهاي اصلي پروژه تونل خط سوم متروي تهران عبارتند از: ريزش، عدم ايمني كارگران و تجهيزات، طراحي اشتباه، خرابي و تصادفات، قيمتهاي محلي، ديركرد، آسيب به تاسيسات شهري و آلودگي محيط زيست.
كلمات كليدي: خط سوم متروي تهران، مديريت ريسك، نرمافزار ،Pertmasterنرمافزار @Riskو Topsis2

مقدمه
بدون ترديد، حجم روزافزون پروژههاي كشور بر الزام توجه بيشتر به دانش مديريت پروژه و انطباق سيستمهاي مديريتي پروژهها با مباني و روشهاي روز برنامهريزي و كنترل پروژه، بيش از پيش صحه ميگذارد. پروژههاي تونلسازي از جمله مهمترين و پرهزينهترين طرحهاي عمراني در كشورها ميباشند كه اجراي اين پروژهها با فن آوري و پيچيدگيهاي خاص همراه است. اهميت پايهريزي و اجراي دقيق يك سيستم مؤثر برنامهريزي و مديريت ريسك در اجراي پروژههاي بزرگ، به علت وجود ويژگيهايي همچون تنوع، تعدد و وابستگي فعاليتها، سرمايهبري بالا، دورهي زماني طولاني چرخهي حيات پروژه، تكنولوژي پيچيدهي اجرا، ملاحظات سياسي، اجتماعي و زيست محيطي، عدم قطعيتهاي بالا و وابستگي به ماشين آلات و تجهيزات مناسب آنچنان است كه ميتوان آن را يكي از اركان اساسي موفقيت پروژه ناميد. از آنجا كه طرحهاي عمراني عموماً در كليهي مراحل مطالعات، طراحي، ساخت و بهرهبرداري با شرايط ريسك و خطرپذيري همچون شرايط زيرزميني، مواجهه با بلاياي طبيعي و هزينهي بالاي ساخت مواجهند، عدم توجه به عدم قطعيتها و ريسكهاي پروژه عليرغم اين كه باعث عدم مطلوبيت دردستيابي به اهداف پروژه ميشود، دقت تخمين زمان و هزينهي پروژه را نيز پايين ميآورد. در انجام اين تحقيق ابتدا در فصل دوم مباني مديريت پروژه بر اساس استاندارد جهاني مديريت پروژه PMBOK 1 مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بررسي كه به روش كتابخانهاي انجام شدهاست، اصول مديريت پروژه و روشهاي رايج برنامهريزي مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل سوم نيز به برنامهي مديريت ريسك و بهطور مشروح فرآيندهاي مديريت ريسك بر طبق استاندارد جهاني PMBOKپرداخته شده است.
در فصل چهارم انواع حفريات زيرزميني مورد بررسي اجمالي قرار گرفته و به اهميت فضاهاي زيرزميني، وظايف آنها و كاربرد آنها پرداخته شده است.
در فصل پنجم مشكلات اجرايي و خطرات زمان بهرهبرداري تونلهاي شهري مورد بررسي قرار گرفته و در فصل ششم به معرفي مطالعه موردي پرداخته شده است و در فصل هفتم نرمافزارهاي مديريت ريسك و شبيهسازي ريسك، بر اساس اطلاعات موجود تفاوت ميان نرمافزارهاي pertmaster ،Topsisو @Riskمعرفي شدهاند و نيز به تجزيه و تحليل دادهها پرداخته شده و در فصل هشتم نيز نتايج و پيشنهادات اين مطالعه ارائه شده است.

نتيجه گيري و پيشنهادات
طرحهاي احداث تونلها و فضاهاي زيرزميني به جهت ارتباط اين سازهها با زمين و آبهاي زيرزميني در محيطي با عدم قطعيت بالا دنبال ميشوند .اين عدم قطعيت در بسياري موارد منجر به خسارتهاي سنگيني ميشود كه مديريت ريسكهاي ناشي از اين خسارتها را ايجاب ميكند. با توجه به اين ويژگيهاست كه به كارگيري روشها و رويههاي كمي و كيفي مرسوم مراحل مختلف مديريت ريسك )سياستگذاري، شناسايي، ارزيابي، كنترل، اجرا و بازبيني( در اين باره به خوبي پاسخگو نميباشند. بنابراين طراحي يك سيستم مديريت ريسك خاص بهطوري كه مراحل مختلف احداث فضاهاي زيرزميني را دربرگرفته، ريسكهاي ممكن را كنترل كرده و قوانين و راهنماهاي كاري موجود را مد نظر داشته باشد، از اهميت خاصي برخوردار است.
نتايج حاصل از رتبه بندي ريسك هاي شناخته شده
ريسكهاي اصلي شناسايي شده جهت رتبهبندي عبارتند از: -1ريزش -2ديركرد -3طراحي اشتباه -4عدم ايمني كارگران و تجهيزات -5خرابي و تصادف -6عدم تامين مالي -7آلودگي محيط زيست -8خرابي تجهيزات -9آسيب به تاسيسات شهري رتبه بندي با استفاده از نرم افزار pertmasterامتياز ريسكهاي فوق الذكر را به شرح زير رتبهبندي مينمايد: ريسك ريزش: ،56ديركرد: ،40طراحي اشتباه: ،40عدم ايمني كارگران و تجهيزات: ،40خرابي و تصادف: ،40عدم تامين مالي: ،40آلودگي محيط زيست: ،28خرابي تجهيزات: ،56آسيب به تاسيسات شهري: 20 در نگاه ديگر مي توان به نتايج حاصل از مديريت ريسك و شبيهسازي ريسك توسط نرمافزارهاي مختلف اشاره كرد. نتايج حاصله نشان ميدهد كه نرمافزارهاي @Risk ,Topsisكه بر مبناي شبيهسازي ريسك عمل مي كنند بيشتر به محاسبه ريسك و مدلسازي مي پردازند. نتايج نشان ميدهد كه اين دو نرمافزار بيشتر بر كمي كردن مقادير ورودي استوارند و تفاوت معناداري ميان اعداد حاصل از شبيهسازي مونت كارلو قائل مي شوند و براي رتبهبندي مفيد واقعمي شوند. لذا اين نرمافزارها در تحليل ريسك مسائل مالي كاربرد بيشتري دارند. اين در حاليست كه نرمافزار pertmasterفرآيندگراست و به مديريت ريسك به عنوان يك فرآيند مينگرد و در 6مرحله استانداردPMBOK ريسك را مديريت مي كند.98 نتايج نشان ميدهد ريسكهايي همچون ريزش، عدم ايمني كارگران و تجهيزات، خرابي تجهيزات و عدم تامين مالي از جمله مهمترين ريسكهاي موجود در پروژههاي تونلسازي هستند كه در روشهاي مذكور از امتياز بالاتري برخوردارند

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت