فرآیند مدیریت ریسک در پروژه های تونلسازی با استفاده از نرم افزار pertmaster مطالعه موردی خط سوم تونل متروی تهران – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:118
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

فرآیند مدیریت ریسک در پروژه های تونلسازی با استفاده از نرم افزار pertmaster مطالعه موردی خط سوم تونل متروی تهران – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده………………………۱
مقدمه………………. ۲
فصل اول: کلیات…………………. ۴
-۱-۱زمینه تحقیق………….. ۴
-۲-۱لزوم انجام تحقیق ………………. ۵
-۳-۱روش تحقیق…………….. ۶
فصل دوم: آشنایی با مدیریت پروژه ………….. ۸
-۱-۲مدیریت پروژه …………… ۸
-۲-۲محدودیت های سه گانه در مدیریت پروژه…………… ۹
-۳-۲اهمیت برنامهریزی……………. ۱۰
-۴- ۲روشهای تهیه برنامه زمان بندی …………… ۱۰
-۱-۴-۲نمودار گانت …………….۱۰
-۲-۴-۲روش مسیر بحرانی …………….۱۱
-۳-۴-۲شبکه ی دارای زمان احتمالی ۱۱………..PERT
-۴-۴-۲روش ،PDMشبکه های تقدمی تأخیری یا پیش نیازی ………….۱۳
-۵-۴-۲روشهای گرافیکی ارزیابی و بازنگری پروژهها)۱۵………….(GERT
-۵-۲روشهای مناسب برنامهریزی برای انواع پروژه……… ۱۵
-۶-۲ساختار شکست کار …………….۱۶
-۱-۶-۲اهداف ساختار شکست کار…………….۱۶
-۲-۶-۲فرآیندهای تهیه ی ساختار شکست کار………۱۷
-۲-۶-۲الف- محوریت مبتنی بر فرآیند ………..۱۸
-۲-۶-۲ب – محوریت مبتنی بر قلم قابل تحویل/محصول…………..۱۸
-۷-۲وزن دهی به فعالیتها………… ۱۸
-۱-۷-۲معیارهای وزن دهی ……………۱۹
-۲-۷-۲تعیین روش وزن دهی بر اساس معیارهای انتخاب شده ……۱۹
فصل سوم: مدیریت ریسک پروژه…………….۲۲
-۱-۳تعاریف و مفاهیم …………….. ۲۲ی
-۲-۳دلایل به کارگیری مدیریت ریسک در پروژه……….. ۲۳
-۳-۳منابع ریسک…………… ۲۴
-۴-۳طبقه بندی ریسک ها ………… ۲۴
-۵-۳ساختار شکست ریسک)۲۵ ……………..(RBS
-۶-۳مروری بر بخش مدیریت ریسک پروژه در راهنمای ۲۶…………. PMBOK
-۱-۶-۳برنامهریزی مدیریت ریسک……………۲۶
-۲-۶-۳شناسایی ریسک…………۲۶
-۳-۶-۳تجزیه و تحلیل کیفی ریسک………….۲۸
-۴-۶-۳تجزیه و تحلیل کمی ریسک…………..۲۹
-۵-۶-۳لزوم انجام تحلیل کمی…………۳۰
-۶-۶-۳برنامهریزی پاسخ به ریسک ……………۳۳
-۷-۶-۳پیگیری و کنترل ریسک ……….۳۵
فصل چهارم:آشنایی با فضاهای زیرزمینی…………..۳۷
-۱-۴تونلها: وظایف و کاربرد ……………… ۳۸
-۲-۴روشهای حفر تونل ……………. ۳۹
-۳-۴ماشین حفر سنگ…………….. ۳۹
-۴-۴نقش آگاهیها و دانش زمینشناسی………… ۴۰
-۵-۴انواع ریسکهای احداث فضای زیرزمینی…………… ۴۱
-۶-۴ریسک های استفاده از ۴۷……………….TBM
-۷-۴حوادث غیرمنتظره…………… ۴۸
-۸-۴تأثیر ارتعاشات در خطوط ریلی و تأثیر تراز آب بر میزان ارتعاشات………. ۵۰
-۹-۴انواع روشهای پیشبینی و طراحی…………. ۵۱
-۱۰-۴ریسک هزینه و زمان………… ۵۱
-۱۱-۴ریسکهای ایجاد شده در صورت وجود آب زیرزمینی در طول تونلسازی …… ۵۳
-۱۲-۴ویژگیسنجی کیفی و کمی تودهسنگ ها و ریسکهای ژئوتکنیکی……. ۵۴
فصل پنجم: بررسی مشکلات اجرایی و خطرات زمان بهرهبرداری تونلهای شهری ……….۵۸
-۱-۵تونلهای شهری ……………….. ۵۸
-۲-۵روند طراحی و اجرای تونلهای شهری……….. ۵۹
-۳-۵مشکلات اجرایی تونلهای شهری ……………..۶۰
-۱-۳-۵محدودیت در انتخاب روش اجرای تونلهای شهری)مترو( ………….۶۰
-۲-۳-۵مشکلات عبور از ایستگاهها و نصب سازه نگهبان…….۶۳
-۳-۳-۵طول قطعات حفاری تونل……………..۶۴
-۴-۳-۵تهویه حین اجرا و بهره برداری تونلها و راههای فرار ………..۶۵
-۵-۳-۵مشکلات اجرایی و بهره برداری ناشی از شرایط زمین شناسی……..۶۶
-۶-۳-۵خطر ریزش قناتهای فعال و متروک…………..۶۶
-۷-۳-۵خطر روانگرایی خاک به هنگام زمین لرزه……………۶۷
-۸-۳-۵برخورد با لایههای سست و زونهای برشی وگسلها ……….۶۷
-۹-۳-۵خطر نشست تحکیمی زمین…………..۶۷
-۱۰-۳-۵برخورد با آبهای زیرزمینی موضعی مزاحم …………۶۷
-۱۱-۳-۵برخورد با موانع رو سطحی و زیر سطحی…………..۶۸
-۱۲-۳-۵برخورد با قطعات سنگی بزرگ …………….۶۹
-۱۳-۳-۵مشکلات ایجاد فضاهای کارگاهی در مناطق شهری……….۷۰
-۱۴-۳-۵برآورد هزینه های اجرایی تونلهای شهری………….۷۰
فصل ششم: مطالعه موردی، خط سوم متروی تهران…………….۷۲
-۱-۶نمودار سازمانی کلان پروژه ………….. ۷۲
-۲-۶روش اجرای خط سوم متروی تهران………….۷۶
فصل هفتم: تجزیه و تحلیل داده ها…………. ۸۲
-۱-۷تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن در پروژه خط ۳متروی تهران ………….. ۸۲
-۲-۷رتبهبندی با نرمافزار ۸۹ ………..TOPSIS
-۳-۷رتبهبندی ریسک با نرمافزار ۹۰ ………PERTMASTER
-۱-۳-۷لزوم اجرای فرآیند مدیریت ریسک با استفاده از نرمافزار ۹۱ Pertmaster
-۲-۳-۷توانایی ها و قابلیت های ۹۱……..pertmaster
-۴-۷رتبهبندی ریسک با نرمافزار ۹۴ @RISK
فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………. ۹۷
-۱-۸نتایج حاصل از رتبه بندی ریسک های شناخته شده ……… ۹۷
-۲-۸پیشنهادات……………… ۹۸
-۳-۸پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی …………. ۹۸
فهرست منابع فارسی …………………۱۰۰
فهرست منابع لاتین……………۱۰۱
پیــوست …………….۱۰۳

چکیده
پروژههای تونلســازی از جمله مهمترین و پرهزینـهترین طرحهای عمرانی در بسیاری از کشورهای جهان میباشند که اجــرای این پروژهها با فن آوری و پیچیدگیهای خاص همـراه است. اهمیت پایهریزی و اجرای دقیق یک سیستم مؤثر برنامــهریزی و مدیریت در اجرای پروژههای بزرگ تونلسازی، به علت وجود ویژگیهایی همچون تنوع، تعدد و وابستگی فعالیتها، سرمایهگذاری بالا، تکنولوژی پیچیدهی اجرا، عدم قطعیت بالا و وابستگی به ماشین آلات و تجهیزات مناسب آنچنان است کهمیتوان آن را یکی از ارکان اساسی موفقیت پروژه نامید. از آنجا که طرحهای عمرانی عموماً در کلیهی مراحل مطالعات، طراحی، ساخت و بهرهبرداری با شرایط ریسک و خطرپذیری همچون شرایط زیرزمینی، مواجهه با بلایای طبیعی و هزینهی بالای ساخت مواجهاند، عدم توجه به عدم قطعیت و ریسکهای پروژه نه تنها باعث عدم مطلوبیت دردستیابی به اهداف پروژه میشود،بلکه دقت تخمین زمان و هزینهی پروژه را نیز پایین میآورد. همچنین بررسی، شناسایی و ارزیابی ریسکهای موجود و نیز تعیین میزان تأثیر عوامل شناخته شده در تأخیر پروژهها و به تبع آن تلاش برای کاهش علل تأخیرات، منافع زیادی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. روش کار در این پایان نامه استفاده از پرسشنامه و توزیع آن در میان ذینفعان پروژه اعم از کارفرما، پیمانکار و مشاور بوده است. با استفاده از نتایج این پرسشنامهها در ابتدا ریسکهای موجود در پروژه خط سوم متروی تهران شناسایی و سپس با استفاده از نرم افزارهای موجود رتبه بندی ریسکهای شناسایی شده انجام شده است. نرمافزارهایی که بتواند همزمان با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای موجود در پروژههای عمرانی، امکان تخصیص ریسک به فعالیتهای ریسک آمیز را نیز به کاربر دهد، موجب گــردیده تا در این پایان نامه از نرمافزارهای Topsis ،Pertmasterو @Riskکه هر یک به نحوی این انتظارات را بــرآورده میسازند، استفاده شود. اساس کار نرمافزارها شبیهسازی مونت کارلـو میباشد که این روش بهعنوان ابزاری جهت تحلیل و بررسی یکپارچه و همـزمان ترکیبات مختلف عدم قطعیت استفاده میگردد. نتایج حاصلــه نشان داد که استفاده از نرمافزارهای مختلف نتایج متفاوتی را ارائه میدهد و بر این اساس با توجه به اهداف پروژه از هر یک از نرمافزارها باید استفاده شود. نتایج نشان داد که دو نرمافزار Topsisو @Riskبیشتر بر کمی کردن مقادیر ورودی استوارند و تفاوت معناداری میان اعداد حاصل از شبیهســازی مونت کارلو قائل میشوند و برای رتبهبندی مفیـد واقع می شوند. لذا این نرمافزارها در تحلیل ریسک مسائل مالی کاربرد بیشتری دارند. این در حالیست که نرمافزار pertmasterفرآیندگر است و به مدیریت ریسک به عنوان یک فرآیند مینگرد و در شش مرحله استاندارد PMBOKریسک را مدیریت می کند. همچنین نتایج نشان داد که ریسکهای اصلی پروژه تونل خط سوم متروی تهران عبارتند از: ریزش، عدم ایمنی کارگران و تجهیزات، طراحی اشتباه، خرابی و تصادفات، قیمتهای محلی، دیرکرد، آسیب به تاسیسات شهری و آلودگی محیط زیست.
کلمات کلیدی: خط سوم متروی تهران، مدیریت ریسک، نرمافزار ،Pertmasterنرمافزار @Riskو Topsis2

مقدمه
بدون تردید، حجم روزافزون پروژههای کشور بر الزام توجه بیشتر به دانش مدیریت پروژه و انطباق سیستمهای مدیریتی پروژهها با مبانی و روشهای روز برنامهریزی و کنترل پروژه، بیش از پیش صحه میگذارد. پروژههای تونلسازی از جمله مهمترین و پرهزینهترین طرحهای عمرانی در کشورها میباشند که اجرای این پروژهها با فن آوری و پیچیدگیهای خاص همراه است. اهمیت پایهریزی و اجرای دقیق یک سیستم مؤثر برنامهریزی و مدیریت ریسک در اجرای پروژههای بزرگ، به علت وجود ویژگیهایی همچون تنوع، تعدد و وابستگی فعالیتها، سرمایهبری بالا، دورهی زمانی طولانی چرخهی حیات پروژه، تکنولوژی پیچیدهی اجرا، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی، عدم قطعیتهای بالا و وابستگی به ماشین آلات و تجهیزات مناسب آنچنان است که میتوان آن را یکی از ارکان اساسی موفقیت پروژه نامید. از آنجا که طرحهای عمرانی عموماً در کلیهی مراحل مطالعات، طراحی، ساخت و بهرهبرداری با شرایط ریسک و خطرپذیری همچون شرایط زیرزمینی، مواجهه با بلایای طبیعی و هزینهی بالای ساخت مواجهند، عدم توجه به عدم قطعیتها و ریسکهای پروژه علیرغم این که باعث عدم مطلوبیت دردستیابی به اهداف پروژه میشود، دقت تخمین زمان و هزینهی پروژه را نیز پایین میآورد. در انجام این تحقیق ابتدا در فصل دوم مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد جهانی مدیریت پروژه PMBOK 1 مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی که به روش کتابخانهای انجام شدهاست، اصول مدیریت پروژه و روشهای رایج برنامهریزی مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم نیز به برنامهی مدیریت ریسک و بهطور مشروح فرآیندهای مدیریت ریسک بر طبق استاندارد جهانی PMBOKپرداخته شده است.
در فصل چهارم انواع حفریات زیرزمینی مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و به اهمیت فضاهای زیرزمینی، وظایف آنها و کاربرد آنها پرداخته شده است.
در فصل پنجم مشکلات اجرایی و خطرات زمان بهرهبرداری تونلهای شهری مورد بررسی قرار گرفته و در فصل ششم به معرفی مطالعه موردی پرداخته شده است و در فصل هفتم نرمافزارهای مدیریت ریسک و شبیهسازی ریسک، بر اساس اطلاعات موجود تفاوت میان نرمافزارهای pertmaster ،Topsisو @Riskمعرفی شدهاند و نیز به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده و در فصل هشتم نیز نتایج و پیشنهادات این مطالعه ارائه شده است.

نتیجه گیری و پیشنهادات
طرحهای احداث تونلها و فضاهای زیرزمینی به جهت ارتباط این سازهها با زمین و آبهای زیرزمینی در محیطی با عدم قطعیت بالا دنبال میشوند .این عدم قطعیت در بسیاری موارد منجر به خسارتهای سنگینی میشود که مدیریت ریسکهای ناشی از این خسارتها را ایجاب میکند. با توجه به این ویژگیهاست که به کارگیری روشها و رویههای کمی و کیفی مرسوم مراحل مختلف مدیریت ریسک )سیاستگذاری، شناسایی، ارزیابی، کنترل، اجرا و بازبینی( در این باره به خوبی پاسخگو نمیباشند. بنابراین طراحی یک سیستم مدیریت ریسک خاص بهطوری که مراحل مختلف احداث فضاهای زیرزمینی را دربرگرفته، ریسکهای ممکن را کنترل کرده و قوانین و راهنماهای کاری موجود را مد نظر داشته باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است.
نتایج حاصل از رتبه بندی ریسک های شناخته شده
ریسکهای اصلی شناسایی شده جهت رتبهبندی عبارتند از: -۱ریزش -۲دیرکرد -۳طراحی اشتباه -۴عدم ایمنی کارگران و تجهیزات -۵خرابی و تصادف -۶عدم تامین مالی -۷آلودگی محیط زیست -۸خرابی تجهیزات -۹آسیب به تاسیسات شهری رتبه بندی با استفاده از نرم افزار pertmasterامتیاز ریسکهای فوق الذکر را به شرح زیر رتبهبندی مینماید: ریسک ریزش: ،۵۶دیرکرد: ،۴۰طراحی اشتباه: ،۴۰عدم ایمنی کارگران و تجهیزات: ،۴۰خرابی و تصادف: ،۴۰عدم تامین مالی: ،۴۰آلودگی محیط زیست: ،۲۸خرابی تجهیزات: ،۵۶آسیب به تاسیسات شهری: ۲۰ در نگاه دیگر می توان به نتایج حاصل از مدیریت ریسک و شبیهسازی ریسک توسط نرمافزارهای مختلف اشاره کرد. نتایج حاصله نشان میدهد که نرمافزارهای @Risk ,Topsisکه بر مبنای شبیهسازی ریسک عمل می کنند بیشتر به محاسبه ریسک و مدلسازی می پردازند. نتایج نشان میدهد که این دو نرمافزار بیشتر بر کمی کردن مقادیر ورودی استوارند و تفاوت معناداری میان اعداد حاصل از شبیهسازی مونت کارلو قائل می شوند و برای رتبهبندی مفید واقعمی شوند. لذا این نرمافزارها در تحلیل ریسک مسائل مالی کاربرد بیشتری دارند. این در حالیست که نرمافزار pertmasterفرآیندگراست و به مدیریت ریسک به عنوان یک فرآیند مینگرد و در ۶مرحله استانداردPMBOK ریسک را مدیریت می کند.۹۸ نتایج نشان میدهد ریسکهایی همچون ریزش، عدم ایمنی کارگران و تجهیزات، خرابی تجهیزات و عدم تامین مالی از جمله مهمترین ریسکهای موجود در پروژههای تونلسازی هستند که در روشهای مذکور از امتیاز بالاتری برخوردارند

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت