قیرهای اصلاح شده پلیمری و تأثیر آن بر روی خصوصیات آسفالت

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران (راه و ترابری)
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:113
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

قیرهای اصلاح شده پلیمری و تأثیر آن بر روی خصوصیات آسفالت

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چكيده:

در ايران بدليل عمر پايين عملكردي آسفالت، و از آنجـايي كـه تـاكنون هيچگونـه تحقيقـات گسـترده و كاربردي بر روي اصلاح كردن قير و همچنين طراحي و ساخت آسفالت پليمري بعمل نيامده اسـت، ايـن ضرورت احساس شد تا در اين پژوهش علاوه بر تحقيـق جهـت ايجـاد تكنولـوژي اصـلاح قيـر و طراحـي ساخت آسفالت پليمري، بر روي بعضي از جنبه هاي ناشناخته آن، مطالعه و تحقيقـاتي انجـام پـذيرد. در ضمن براي اولين بار در اين پژوهش، تاثير بكارگيري چسبنده هاي اصلاح شده پليمري در آسفالت مـورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش جهت توليد قيرهاي پليمري در آزمايشگاه يك دسـتگاه مخلـوط كننده كه داراي شرايط خاص بوده معرفي و براي اصلاح كردن قيرها نيز از پليمر توليـد داخـل اسـتفاده . شد آزمايشهاي انجام شده در اين پژوهش بر روي قيرهاي اصلاح شده پليمـري نشـان از بهبـود رفتـار و خصوصيات قير خالص داده است. پليمرها توانستند حساسيت حرارتي قيرها را كاهش داده و مقاومـت در مقابل عريان شدگي را بهبود بخشند و مخلوطهاي آسفاليت سـاخته شـده بـا آن را در مقابـل بسـياري از تغيير شكلها و تنشهاي اعمال شده بر روسازي مقاوم نمايد.مطالعات و تحقيقات انجام شده در اين پژوهش منجر به ساخت دستگاه آزمايش سختي سنج جهت طراحي آسفالت پليمـري گرديـد. آزمايشـهاي انجـام شده در اين تحقيق نشان دادند كه آسفالت پليمري با چسبنده هاي اصلاح شده داراي مقاومـت كششـي بسيار بالايي مي باشد. و داراي مقادير بازگشت الاستيك بيشتري نسبت به آسفالت متداول بـوده، سـفت آن در دماي بالا زياد مي باشد و قادر به تحمل عبور چرخهاي سنگين بـوده و كمتـر از آن بـتن آسـفالت گرم در آن تغيير شكل و گودي چرخ بوجود مي آيد. در دماي پايين نيز بـه علـت شـكل پـذيري زيـاد و سفتي كم مخلوط، در مقابل تنشهاي كششي ناشي از سرما مقاوم بوده و مانع ايجاد تركهـاي حرارتـي در روسازي آسفالتي خواهد شد. آزمايشها نشان دادند كه اين مخلوط در مقابل پديده عريـان شـدگي بسـيار مقاوم مي باشد. نتايج تحقيقات در اين پژوهش نشان دادند كه با استفاده از آسفالت پليمري اصلاح شده، بسياري از نواقص و خرابيهاي برشمرده در روسازيهاي آسفالتي مرتفع خواهد شد. مي توان از اين مخلوط در مناطق بحراني و خاص روسازي استفاده نمود. به جهت داشتن فضاي خالي نزديك به صرف مخلوط و عدم نياز به غلتك زدن جهت تراكم، بسيار مناسب براي استفاده در تعميرات و وصله روسازيهاي آسفالتي در مناطقي پرترافيك مي باشد.

فهرست مطالب

° چكيده…………………………………………………………………………………………. 1

° مقدمه …………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول : كليات 3

( 1 -1 هدف ………………………………………………………………………………………………………… 4

فصل دوم : تاريخچه تحقيقات 5

°  ( 2 -1تاريخچه ……………………………………………………………………………………………………. 6

°  ( 2 -2بررسي متون فني …………………………………………………………………………………….. 7

( 2 -3بررسي پژوهشهاي انجام گرفته بر روي نمونههاي قيري حاوي …….APP10

( 2-4خصوصيات رئولوژيكي ديناميكي…………………………………………………………….. 11

( 2-5خواص مخلوط هاي پليمري در دماهاي پائين………………………………………. 12

فصل سوم : روسازي و انواع آن 14

( 3 -1انواع روسازي…………………………………………………………………………………………….. 15

( 3 -2انواع روسازيها انعطافپذير………………………………………………………………………… 16

فصل چهارم : خرابي در روسازي هاي انعطافپذير و راههاي مرمت آن 23

( 4 -1خرابيهاي بنيادي يا سازهاي………………………………………………………………………. 24

( 4 -2خرابيهاي سطحي و يا وظيفهاي……………………………………………………………… 24

فصل پنجم : تغيير خصوصيات قير و اصلاح آن 31

( 5 -1انواع قير……………………………………………………………………………………………………… 34

( 5 -2انتخاب نوع قير…………………………………………………………………………………………… 43

( 5 -3تغيير خصوصيات قير………………………………………………………………………………… 46

( 5 -4دلايل استفاده از مواد اصلاحكننده………………………………………………………….. 50

( 5 -5خصوصيات يك اصلاحكننده قير……………………………………………………………… 50

(  5 -6نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………….. 50

فصل ششم : مشخصات قير و نقش پليمر در اصلاح آن 51

( 6 -1آزمايش كشش غيرمستقيم …………………………………………………………………….. 52

( 6 -2آزمايش كشش غيرمستقيم تر و خشك ………………………………………………….. 54

( 6 -3بررسي و مقايسه مقاومت كششي مخلوط هاي بتن آسفالتي …………………. 56

( 6 -4بررسي و مقايسه نتايج كشش غيرمستقيم تر و خشك……………………………… 56

فصل هفتم : روشهاي تهيه قيرهاي پليمري و انواع آن 57

( 7 -1امتزاج قير و پليمر……………………………………………………………………………………… 58

( 7 -2نفوذ ملكولي ………………………………………………………………………………………………. 58

( 7 -3نفوذ چرخانه اي…………………………………………………………………………………………. 58

( 7 -4نفوذ جابجائي…………………………………………………………………………………………….. 58

( 7 -5انواع اختلاط از نظر قابل امتزاج بودن يا غير قابل امتزاج بودن …………….. 59

( 7 -6متدهاي ايجاد سازگاري بين مخلوط قير و پليمر …………………………………… 59

( 7 -7انواع اختلاط قير و پليمر…………………………………………………………………………… 60

( 7 -8شرايط اختلاط…………………………………………………………………………………………… 61

فصل هشتم : اصلاح ضعف هاي بتن آسفالتي بوسيله قير پليمري 63

( 8 -1بخش تجربي ………………………………………………………………………………………………. 65

2-8 بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 65

( 8 -3معايب زيست محيطي اصلاح قير با پليمر………………………………………………… 67

( 8 -4اثرات يضا عات پل ياتي بر لن خواص پس مانده تقط در ري خلاء ……………….. 70

( 8 -5اختلاط يضا عات  SBRبا پس مانده تقط در ري خلاء ………………………………… 70

(  8 -6اختلاط يضا عات  NMPبا پس مانده تقط در ري خلاء ……………………………… 71

( 8 -7اختلاط مخلوط يضا عات يپل مر باي پس مانده تقط در ري خلاء………………… 72

فصل نهم : نتيجهگيري و پيشنهادات 76

° ( 9 -1خلاصه ……………………………………………………………………………………………………. 77

°  ( 9 -2جمع بندي نتايج……………………………………………………………………………………… 78

° (  9-3پيشنهاد براي تحقيات آينده ……………………………………………………. 80

پيوست ها ………………………………………………………………………………………………………… 82

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………….. 98

فهرست منابع فارسي………………………………………………………………………………………… 98

فهرست منابع لاتين……………………………………………………………………………………….. 99

چكيده انگليسي………………………………………………………………………………………………. 100

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت