قیرهای اصلاح شده پلیمری و تأثیر آن بر روی خصوصیات آسفالت

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران (راه و ترابری)
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:113
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

قیرهای اصلاح شده پلیمری و تأثیر آن بر روی خصوصیات آسفالت

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده:

در ایران بدلیل عمر پایین عملکردی آسفالت، و از آنجـایی کـه تـاکنون هیچگونـه تحقیقـات گسـترده و کاربردی بر روی اصلاح کردن قیر و همچنین طراحی و ساخت آسفالت پلیمری بعمل نیامده اسـت، ایـن ضرورت احساس شد تا در این پژوهش علاوه بر تحقیـق جهـت ایجـاد تکنولـوژی اصـلاح قیـر و طراحـی ساخت آسفالت پلیمری، بر روی بعضی از جنبه های ناشناخته آن، مطالعه و تحقیقـاتی انجـام پـذیرد. در ضمن برای اولین بار در این پژوهش، تاثیر بکارگیری چسبنده های اصلاح شده پلیمری در آسفالت مـورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش جهت تولید قیرهای پلیمری در آزمایشگاه یک دسـتگاه مخلـوط کننده که دارای شرایط خاص بوده معرفی و برای اصلاح کردن قیرها نیز از پلیمر تولیـد داخـل اسـتفاده . شد آزمایشهای انجام شده در این پژوهش بر روی قیرهای اصلاح شده پلیمـری نشـان از بهبـود رفتـار و خصوصیات قیر خالص داده است. پلیمرها توانستند حساسیت حرارتی قیرها را کاهش داده و مقاومـت در مقابل عریان شدگی را بهبود بخشند و مخلوطهای آسفالیت سـاخته شـده بـا آن را در مقابـل بسـیاری از تغییر شکلها و تنشهای اعمال شده بر روسازی مقاوم نماید.مطالعات و تحقیقات انجام شده در این پژوهش منجر به ساخت دستگاه آزمایش سختی سنج جهت طراحی آسفالت پلیمـری گردیـد. آزمایشـهای انجـام شده در این تحقیق نشان دادند که آسفالت پلیمری با چسبنده های اصلاح شده دارای مقاومـت کششـی بسیار بالایی می باشد. و دارای مقادیر بازگشت الاستیک بیشتری نسبت به آسفالت متداول بـوده، سـفت آن در دمای بالا زیاد می باشد و قادر به تحمل عبور چرخهای سنگین بـوده و کمتـر از آن بـتن آسـفالت گرم در آن تغییر شکل و گودی چرخ بوجود می آید. در دمای پایین نیز بـه علـت شـکل پـذیری زیـاد و سفتی کم مخلوط، در مقابل تنشهای کششی ناشی از سرما مقاوم بوده و مانع ایجاد ترکهـای حرارتـی در روسازی آسفالتی خواهد شد. آزمایشها نشان دادند که این مخلوط در مقابل پدیده عریـان شـدگی بسـیار مقاوم می باشد. نتایج تحقیقات در این پژوهش نشان دادند که با استفاده از آسفالت پلیمری اصلاح شده، بسیاری از نواقص و خرابیهای برشمرده در روسازیهای آسفالتی مرتفع خواهد شد. می توان از این مخلوط در مناطق بحرانی و خاص روسازی استفاده نمود. به جهت داشتن فضای خالی نزدیک به صرف مخلوط و عدم نیاز به غلتک زدن جهت تراکم، بسیار مناسب برای استفاده در تعمیرات و وصله روسازیهای آسفالتی در مناطقی پرترافیک می باشد.

فهرست مطالب

° چکیده…………………………………………………………………………………………. ۱

° مقدمه …………………………………………………………………………………………. ۲

فصل اول : کلیات ۳

( ۱ -۱ هدف ………………………………………………………………………………………………………… ۴

فصل دوم : تاریخچه تحقیقات ۵

°  ( ۲ -۱تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………. ۶

°  ( ۲ -۲بررسی متون فنی …………………………………………………………………………………….. ۷

( ۲ -۳بررسی پژوهشهای انجام گرفته بر روی نمونههای قیری حاوی …….APP10

( ۲-۴خصوصیات رئولوژیکی دینامیکی…………………………………………………………….. ۱۱

( ۲-۵خواص مخلوط های پلیمری در دماهای پائین………………………………………. ۱۲

فصل سوم : روسازی و انواع آن ۱۴

( ۳ -۱انواع روسازی…………………………………………………………………………………………….. ۱۵

( ۳ -۲انواع روسازیها انعطافپذیر………………………………………………………………………… ۱۶

فصل چهارم : خرابی در روسازی های انعطافپذیر و راههای مرمت آن ۲۳

( ۴ -۱خرابیهای بنیادی یا سازهای………………………………………………………………………. ۲۴

( ۴ -۲خرابیهای سطحی و یا وظیفهای……………………………………………………………… ۲۴

فصل پنجم : تغییر خصوصیات قیر و اصلاح آن ۳۱

( ۵ -۱انواع قیر……………………………………………………………………………………………………… ۳۴

( ۵ -۲انتخاب نوع قیر…………………………………………………………………………………………… ۴۳

( ۵ -۳تغییر خصوصیات قیر………………………………………………………………………………… ۴۶

( ۵ -۴دلایل استفاده از مواد اصلاحکننده………………………………………………………….. ۵۰

( ۵ -۵خصوصیات یک اصلاحکننده قیر……………………………………………………………… ۵۰

(  ۵ -۶نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. ۵۰

فصل ششم : مشخصات قیر و نقش پلیمر در اصلاح آن ۵۱

( ۶ -۱آزمایش کشش غیرمستقیم …………………………………………………………………….. ۵۲

( ۶ -۲آزمایش کشش غیرمستقیم تر و خشک ………………………………………………….. ۵۴

( ۶ -۳بررسی و مقایسه مقاومت کششی مخلوط های بتن آسفالتی …………………. ۵۶

( ۶ -۴بررسی و مقایسه نتایج کشش غیرمستقیم تر و خشک……………………………… ۵۶

فصل هفتم : روشهای تهیه قیرهای پلیمری و انواع آن ۵۷

( ۷ -۱امتزاج قیر و پلیمر……………………………………………………………………………………… ۵۸

( ۷ -۲نفوذ ملکولی ………………………………………………………………………………………………. ۵۸

( ۷ -۳نفوذ چرخانه ای…………………………………………………………………………………………. ۵۸

( ۷ -۴نفوذ جابجائی…………………………………………………………………………………………….. ۵۸

( ۷ -۵انواع اختلاط از نظر قابل امتزاج بودن یا غیر قابل امتزاج بودن …………….. ۵۹

( ۷ -۶متدهای ایجاد سازگاری بین مخلوط قیر و پلیمر …………………………………… ۵۹

( ۷ -۷انواع اختلاط قیر و پلیمر…………………………………………………………………………… ۶۰

( ۷ -۸شرایط اختلاط…………………………………………………………………………………………… ۶۱

فصل هشتم : اصلاح ضعف های بتن آسفالتی بوسیله قیر پلیمری ۶۳

( ۸ -۱بخش تجربی ………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۸ بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۶۵

( ۸ -۳معایب زیست محیطی اصلاح قیر با پلیمر………………………………………………… ۶۷

( ۸ -۴اثرات یضا عات پل یاتی بر لن خواص پس مانده تقط در ری خلاء ……………….. ۷۰

( ۸ -۵اختلاط یضا عات  SBRبا پس مانده تقط در ری خلاء ………………………………… ۷۰

(  ۸ -۶اختلاط یضا عات  NMPبا پس مانده تقط در ری خلاء ……………………………… ۷۱

( ۸ -۷اختلاط مخلوط یضا عات یپل مر بای پس مانده تقط در ری خلاء………………… ۷۲

فصل نهم : نتیجهگیری و پیشنهادات ۷۶

° ( ۹ -۱خلاصه ……………………………………………………………………………………………………. ۷۷

°  ( ۹ -۲جمع بندی نتایج……………………………………………………………………………………… ۷۸

° (  ۹-۳پیشنهاد برای تحقیات آینده ……………………………………………………. ۸۰

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………… ۹۸

فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………………….. ۹۹

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط