کاربرد آنتن های دایورسیتی پلاریزاسیون در WLAN و مخابرات بی سیم – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:88
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

کاربرد آنتن های دایورسیتی پلاریزاسیون در WLAN و مخابرات بی سیم – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: بررسی انواع دایورسیتی ۳
۱-۱- انواع دایورسیتی ۴
۱-۲- میزان تأثیر انواع مختلف دایورسیتی روی عملکرد دستگاه های موبایل ۱۱
فصل دوم: دایورسیتی پلاریزاسیون در مخابرات موبایل ۱۴
۲-۱- بهره دایورسیتی پلاریزاسیون ۱۵
۲-۲- همبستگی پوش و XPD در Uplinkص ۱۷
۲-۳- همبستگی پوش و XPD در Downlinkص ۱۸
فصل سوم: مدل دایورسیتی پلاریزاسیون در ترمینال موبایل ۲۰
۳-۱- ترکیب آنتن ها ۲۱
۳-۲- مدل های دایورسیتی ۲۳
۳-۲-۱- دایورسیتی در حالت ایده آل ۲۳
۳-۲-۲- دایورسیتی با در نظر گرفتن اثرات آنتن ها در موبایل ۲۵
۳-۳- گسترش زاویه ای سیگنال ها ۲۶
فصل چهارم: تحلیل عملکرد دریافت دایورسیتی پلاریزاسیون در کانالهای فیدینگ رایلی ۲۹
۴-۱- مقایسه انتشاری سیگنال با پلاریزاسیون افقی و عمودی ۳۰
۴-۲- مدل سیستم ۳۱
۳۴ dual-polarized آنتن های -۱-۲-۴
۳۵ dual-polarized سیستم با یک آنتن -۲-۲-۴
۳۶ dual-polarized سیستم با دو آنتن -۳-۲- ۴
۴-۳- کنترل توان سریع کامل ۳۷
۴-۳-۱- کنترل توان سریع کامل سیستم A ۳۷
۴-۳-۲- کنترل توان سریع کامل سیستم B ۳۷
۴-۴- کنترل توان متوسط کامل ۳۸
۴-۴-۱- کنترل توان متوسط کامل سیستم Aص ۳۸
۴-۴-۲- کنترل توان متوسط کامل سیستم Bص ۳۸
۴-۵- بررسی عملکرد دو سیستم با مدهای مختلف کنترل توان ۳۹
۴-۵-۱- مقایسه عملکرد دو سیستم با کنترل توان سریع کامل ۳۹
۴-۵-۲- مقایسه عملکرد دو سیستم با کنترل توان متوسط کامل ۴۱
فصل پنجم: دایورسیتی پلاریزاسیون سه -شاخه در محیط های indoorص ۴۴
۵-۱- آرایش فضایی آنتن ها ۴۵
۵-۲- محیط و سیستم اندازه گیری دایورسیتی ۴۷
۵-۳- پردازش داده ها ۴۸
۵-۳-۱- ضریب همبستگی ۴۹
۵-۳-۲- نسبت توان شاخه ها ۴۹
۵-۳-۳- بهره دایورسیتی ۵۳
فصل ششم: نتیجه گیری ۵۶

منابع و مآخذ ۵۹

فهرست منابع لاتین ۵۹
چکیده انگلیسی ۶۲

چکیده
مزایای استفاده از انواع مختلف دایورسیتی در مخابرات بی سیم از زمان اولین سیسـتم هـای رادیـوییموبایل شناخته شده است. انواع دایورسیتی مانند فاصله ای ، پلاریزاسیون، زاویـه و یـا فرکـانس بـرای بهبـودبخشیدن به نسبت سیگنال به نویز ، نرخ خطای بیت، ظرفیت کانال و صرفه جویی توان در یک لینک موبایـلاستفاده می شود.
در بسیاری از سیستم های عملی به دلیل صرفه جویی در فضای اشغال شده توسـط آنـتن و همچنـینقیمت تمام شده، از آنتن دایورسیتی پلاریزاسیون واحـد بـه جـای اسـتفاده از دو آنـتن دایورسـیتی فاصـله ای استفاده می کنند. همچنین دایورسیتی پلاریزاسیون برای جبران عدم تطبیق پلاریزاسیون که در نتیجه جهـتیابی تصادفی موبایل بوجود می آید، به کار می رود.
در سال های اخیر ، سیستم های آنتن با دایورسیتی پلاریزاسیون ، به دلیل بهره شان، نقش زیـاد ی در گسترش مخابرات بی سیم داشته اند . در سیستم های مخابرات بی سیم باند وسیع، مانند شبکه هـا ی محلـی بی سیم (WLAN) ، چنین سیستم هایی برای کم کردن فیدینگ زیانبار ناشی از اثرات چند مسیرگی به کـارمی روند.

مقدمه
درکانال های رادیویی موبایل به ندرت LOS بین فرستنده و گیرنده وجود دارد ، بخصوص در محیط های داخلی که چنین سرویس هایی مورد احتیاج است . بنابراین انتشار به طور قابل ملاحظه ای بوسیله چنـدمسیرگی صورت می گیرد و این اثری منفی روی budget لینک دارد . استفاده از توان فرستنده بالاتر تـرجیحداده نمی شود ، چرا که منجر به افزایش تداخل می شود که در نتیجه ، باعث محدودیت ظرفیت شـبکه مـیشود . روش های دایورسیتی راندمان بالایی را در کاهش اثرات فیدینگ چند مسیره دارد .
در فصل اول این سمینار به بررسی انواع دایورسیتی و معرفی تعدادی از این روش های دایورسیتی کـهمتداول تر هستند ، خواهیم پرداخت . در فصل دوم ، دایورسیتی پلاریزاسـیون در مخـابرات موبایـل در حالـتکلی مورد رسیدگی قرار می گیرد و با این مقدمه در فصل دوم ، در فصل سوم مدل دایورسـیتی پلاریزاسـیوندر ترمینال موبایل با و بدون در نظر گرفتن اثرات آنتن ها درموبایل ارائه می شود . در فصـل چهـارم عملکـرداین نوع دایورسیتی در کانال های با فیدینگ رایلی مورد بحـث قـرار مـی گیـرد و بـالاخره در فصـل پـنجم ،دایورسیتی پلاریزاسیون سه شاخه در محیط های indoor معرفی می شود و با استفاده از نتایج عملـی ، مفیـدبودن استفاده از این روش نشان داده می شود .

نتیجه گیری

از میان انواع دایورسیتی متداول در سیستم های آنتن WLAN ( فاصله ای ، پلاریزاسیون و پرتو ) ، دایورسیتی فاصله ای و پلاریزاسیون بسیار کاربرد دارند.
در ترمینال های موبایل و ایستگاه های پایه به این دلیل که استفاده از دایورسیتی فاصله ای احتیاج بـهفاصله زیادی بین دو آنتن دارد ( به اندازه ۱۰ برابـر طـول مـوج یـا بیشـتر) و در ایسـتگاه هـا و ترمینـال هـامحـدودیت مکـانی وجـود دارد ، اسـتفاده از ایـن نـوع دایورسـیتی مناسـب نیسـت. در عـوض ، دایورسـیتی پلاریزاسیون بسیار مفید و کارآمد است . همچنین اگر ایستگاه های موبایل دور از ایستگاه پایه باشند ، تکنیک دریافت دایورسیتی پلاریزاسیون بهتر از دایورسیتی فاصله ای عمل می کند.
با بررسی دایورسیتی پلاریزاسیون در مخابرات موبایـل ، از نظـر تئوریـک بـالاترین بهـره دایورسـیتیپلاریزاسیون با استفاده از تکنیک ترکیب نسبت ماکزیمم بدست می آید . با فرض متوسطXPD در حدود dB ۳ و اینکه فاصله از ایستگاه پایه تا ایستگاه موبایل از یک تا هفت کیلـومتر اسـت ، بهـره دایورسـیتی متوسـطبرای موبایل باید در محدوده dB ۴-۳ باشد.
در حالت Uplink، با افزایش زاویه نشیب آنتن هـای ایسـتگاه پایـه ، بهـره دایورسـیتی پلاریزاسـیون افزایش می یابد . در حالت Downlink ، سطح XPD آنتن موبایل برابـر سـطحXPD آنـتن ایسـتگاه پایـهنخواهد بود و آنتن ایستگاه موبایل دارای یک سطح پلاریزاسیون تقاطعی است که بر میزان توان دریافت شده در دو شاخه آنتن گیرنده اثر می گذارد.
با مدل کردن دایورسیتی پلاریزاسیون در ترمینال موبایل ، بهره دایورسیتی دو آنتن دی پل بـا ترکیـبزاویه پلاریزاسیون °۵٫۶۲ ± در مقایسه با ترکیب °۴۵ ± افزایش پیدا می کنـد. البتـه مقـداری کـاهش درهمبستگی در ترکیب °۵٫۶۲ ± در مقایسه با ترکیب °۴۵ ± بوجود می آید . در مجموع می توان گفت که در محیط فیدینگ شهری با نسبت cross-polar برابـرdB ۶ ، ترکیـب بهینـه آنـتن هـا در اطـراف °۵٫۶۲ ± ( وابسته به خصوصیات آنتن ) است . چنین ترکیبی باعث بهبود de-correlation و افزایش بهره دایورسـیت ی می شود .
در بررسی دو سیستم گیرنده ، اولی با یـک آنـتنdual-polarized و دومـی بـا دو آنـتن dual-polarized ، چنین بدست آمد که میزان تلف سیستم با دو آنتن dual-polarized و با کنتـرل تـوان سـریعکامل در مقایسه با یک آنتن dual-polarized کمتر است و با استفاده از کنترل توان متوسـط کامـل ، تلـف
سیستم گیرنده با دو آنتن dual-polarized در مقایسه با یک آنتن dual-polarized بیشتر است .
در محیط های indoor از دایورسیتی پلاریزاسیون سه- شاخه برای بالا بردن بهره دایورسیتی استفاده می شود. تجزیه و تحلیل عملکرد روش دایورسیتی پلاریزاسیون سه- شاخه در این محیط نشان داد که المـانهای آنتن در شکل بندی دارای کوپلینگ متقابل و ثابت های همبستگی متقاطع بسیار پایین هستند کـه آن رابرای دایورسیتی مناسب می کند.
بهره های تولید شده توسط سیستم dB۵ و dB۲ بیشتر از سیستم های تک- آنتنه و دو- آنتنه است.
چنین سیستمی می تواند در محیط های داخلی در جائیکه کاربران احتیاج به سرویس های داده سرعت- بـالادارند ، گسترش پیدا کند و همچنین می تواند موجب بهبود عملکرد شبکه های محلی بی سیم ( WLANs ) موجود شود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت