کاربرد آنتن های دایورسیتی پلاریزاسیون در WLAN و مخابرات بی سیم – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:88
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

کاربرد آنتن های دایورسیتی پلاریزاسیون در WLAN و مخابرات بی سیم – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکيده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: بررسي انواع دايورسيتي ۳
۱-۱- انواع دايورسيتي ۴
۱-۲- ميزان تأثير انواع مختلف دايورسيتي روي عملکرد دستگاه هاي موبايل ۱۱
فصل دوم: دايورسيتي پلاريزاسيون در مخابرات موبايل ۱۴
۲-۱- بهره دايورسيتي پلاريزاسيون ۱۵
۲-۲- همبستگي پوش و XPD در Uplinkص ۱۷
۲-۳- همبستگي پوش و XPD در Downlinkص ۱۸
فصل سوم: مدل دايورسيتي پلاريزاسيون در ترمينال موبايل ۲۰
۳-۱- ترکيب آنتن ها ۲۱
۳-۲- مدل هاي دايورسيتي ۲۳
۳-۲-۱- دايورسيتي در حالت ايده آل ۲۳
۳-۲-۲- دايورسيتي با در نظر گرفتن اثرات آنتن ها در موبايل ۲۵
۳-۳- گسترش زاويه اي سيگنال ها ۲۶
فصل چهارم: تحليل عملکرد دريافت دايورسيتي پلاريزاسيون در کانالهاي فيدينگ رايلي ۲۹
۴-۱- مقايسه انتشاري سيگنال با پلاريزاسيون افقي و عمودي ۳۰
۴-۲- مدل سيستم ۳۱
۳۴ dual-polarized آنتن هاي -۱-۲-۴
۳۵ dual-polarized سيستم با يک آنتن -۲-۲-۴
۳۶ dual-polarized سيستم با دو آنتن -۳-۲- ۴
۴-۳- کنترل توان سريع کامل ۳۷
۴-۳-۱- کنترل توان سريع کامل سيستم A ۳۷
۴-۳-۲- کنترل توان سريع کامل سيستم B ۳۷
۴-۴- کنترل توان متوسط کامل ۳۸
۴-۴-۱- کنترل توان متوسط کامل سيستم Aص ۳۸
۴-۴-۲- کنترل توان متوسط کامل سيستم Bص ۳۸
۴-۵- بررسي عملکرد دو سيستم با مدهاي مختلف کنترل توان ۳۹
۴-۵-۱- مقايسه عملکرد دو سيستم با کنترل توان سريع کامل ۳۹
۴-۵-۲- مقايسه عملکرد دو سيستم با کنترل توان متوسط کامل ۴۱
فصل پنجم: دايورسيتي پلاريزاسيون سه -شاخه در محيط هاي indoorص ۴۴
۵-۱- آرايش فضايي آنتن ها ۴۵
۵-۲- محيط و سيستم اندازه گيري دايورسيتي ۴۷
۵-۳- پردازش داده ها ۴۸
۵-۳-۱- ضريب همبستگي ۴۹
۵-۳-۲- نسبت توان شاخه ها ۴۹
۵-۳-۳- بهره دايورسيتي ۵۳
فصل ششم: نتيجه گيري ۵۶

منابع و مآخذ ۵۹

فهرست منابع لاتين ۵۹
چکيده انگليسي ۶۲

چکيده
مزاياي استفاده از انواع مختلف دايورسيتي در مخابرات بي سيم از زمان اولين سيسـتم هـاي راديـوييموبايل شناخته شده است. انواع دايورسيتي مانند فاصله اي ، پلاريزاسيون، زاويـه و يـا فرکـانس بـراي بهبـودبخشيدن به نسبت سيگنال به نويز ، نرخ خطاي بيت، ظرفيت کانال و صرفه جويي توان در يک لينک موبايـلاستفاده مي شود.
در بسياري از سيستم هاي عملي به دليل صرفه جويي در فضاي اشغال شده توسـط آنـتن و همچنـينقيمت تمام شده، از آنتن دايورسيتي پلاريزاسيون واحـد بـه جـاي اسـتفاده از دو آنـتن دايورسـيتي فاصـله اي استفاده مي کنند. همچنين دايورسيتي پلاريزاسيون براي جبران عدم تطبيق پلاريزاسيون که در نتيجه جهـتيابي تصادفي موبايل بوجود مي آيد، به کار مي رود.
در سال هاي اخير ، سيستم هاي آنتن با دايورسيتي پلاريزاسيون ، به دليل بهره شان، نقش زيـاد ي در گسترش مخابرات بي سيم داشته اند . در سيستم هاي مخابرات بي سيم باند وسيع، مانند شبکه هـا ي محلـي بي سيم (WLAN) ، چنين سيستم هايي براي کم کردن فيدينگ زيانبار ناشي از اثرات چند مسيرگي به کـارمي روند.

مقدمه
درکانال های راديويي موبايل به ندرت LOS بين فرستنده و گيرنده وجود دارد ، بخصوص در محيط های داخلی که چنين سرويس هايي مورد احتياج است . بنابراين انتشار به طور قابل ملاحظه ای بوسيله چنـدمسيرگی صورت می گيرد و اين اثری منفی روی budget لينک دارد . استفاده از توان فرستنده بالاتر تـرجيحداده نمی شود ، چرا که منجر به افزايش تداخل می شود که در نتيجه ، باعث محدوديت ظرفيت شـبکه مـیشود . روش های دايورسيتی راندمان بالايي را در کاهش اثرات فيدينگ چند مسيره دارد .
در فصل اول اين سمينار به بررسی انواع دايورسيتی و معرفی تعدادی از اين روش های دايورسيتی کـهمتداول تر هستند ، خواهيم پرداخت . در فصل دوم ، دايورسيتی پلاريزاسـيون در مخـابرات موبايـل در حالـتکلی مورد رسيدگی قرار می گيرد و با اين مقدمه در فصل دوم ، در فصل سوم مدل دايورسـيتی پلاريزاسـيوندر ترمينال موبايل با و بدون در نظر گرفتن اثرات آنتن ها درموبايل ارائه می شود . در فصـل چهـارم عملکـرداين نوع دايورسيتی در کانال های با فيدينگ رايلی مورد بحـث قـرار مـی گيـرد و بـالاخره در فصـل پـنجم ،دايورسيتی پلاريزاسيون سه شاخه در محيط های indoor معرفی می شود و با استفاده از نتايج عملـی ، مفيـدبودن استفاده از اين روش نشان داده می شود .

نتيجه گيري

از ميان انواع دايورسيتی متداول در سيستم های آنتن WLAN ( فاصله ای ، پلاريزاسيون و پرتو ) ، دايورسيتی فاصله ای و پلاريزاسيون بسيار کاربرد دارند.
در ترمينال های موبايل و ايستگاه های پايه به اين دليل که استفاده از دايورسيتی فاصله ای احتياج بـهفاصله زيادی بين دو آنتن دارد ( به اندازه ۱۰ برابـر طـول مـوج يـا بيشـتر) و در ايسـتگاه هـا و ترمينـال هـامحـدوديت مکـانی وجـود دارد ، اسـتفاده از ايـن نـوع دايورسـيتی مناسـب نيسـت. در عـوض ، دايورسـيتی پلاريزاسيون بسيار مفيد و کارآمد است . همچنين اگر ايستگاه های موبايل دور از ايستگاه پايه باشند ، تکنيک دريافت دايورسيتی پلاريزاسيون بهتر از دايورسيتی فاصله ای عمل می کند.
با بررسی دايورسيتی پلاريزاسيون در مخابرات موبايـل ، از نظـر تئوريـک بـالاترين بهـره دايورسـيتیپلاريزاسيون با استفاده از تکنيک ترکيب نسبت ماکزيمم بدست می آيد . با فرض متوسطXPD در حدود dB ۳ و اينکه فاصله از ايستگاه پايه تا ايستگاه موبايل از يک تا هفت کيلـومتر اسـت ، بهـره دايورسـيتی متوسـطبرای موبايل بايد در محدوده dB ۴-۳ باشد.
در حالت Uplink، با افزايش زاويه نشيب آنتن هـای ايسـتگاه پايـه ، بهـره دايورسـيتی پلاريزاسـيون افزايش می يابد . در حالت Downlink ، سطح XPD آنتن موبايل برابـر سـطحXPD آنـتن ايسـتگاه پايـهنخواهد بود و آنتن ايستگاه موبايل دارای يک سطح پلاريزاسيون تقاطعی است که بر ميزان توان دريافت شده در دو شاخه آنتن گيرنده اثر می گذارد.
با مدل کردن دايورسيتی پلاريزاسيون در ترمينال موبايل ، بهره دايورسيتی دو آنتن دی پل بـا ترکيـبزاويه پلاريزاسيون °5.62 ± در مقايسه با ترکيب °45 ± افزايش پيدا می کنـد. البتـه مقـداری کـاهش درهمبستگی در ترکيب °5.62 ± در مقايسه با ترکيب °45 ± بوجود می آيد . در مجموع می توان گفت که در محيط فيدينگ شهری با نسبت cross-polar برابـرdB ۶ ، ترکيـب بهينـه آنـتن هـا در اطـراف °5.62 ± ( وابسته به خصوصيات آنتن ) است . چنين ترکيبی باعث بهبود de-correlation و افزايش بهره دايورسـيت ی می شود .
در بررسی دو سيستم گيرنده ، اولی با يـک آنـتنdual-polarized و دومـی بـا دو آنـتن dual-polarized ، چنين بدست آمد که ميزان تلف سيستم با دو آنتن dual-polarized و با کنتـرل تـوان سـريعکامل در مقايسه با يک آنتن dual-polarized کمتر است و با استفاده از کنترل توان متوسـط کامـل ، تلـف
سيستم گيرنده با دو آنتن dual-polarized در مقايسه با يک آنتن dual-polarized بيشتر است .
در محيط های indoor از دايورسيتی پلاريزاسيون سه- شاخه برای بالا بردن بهره دايورسيتی استفاده می شود. تجزيه و تحليل عملکرد روش دايورسيتی پلاريزاسيون سه- شاخه در اين محيط نشان داد که المـانهای آنتن در شکل بندی دارای کوپلينگ متقابل و ثابت های همبستگی متقاطع بسيار پايين هستند کـه آن رابرای دايورسيتی مناسب می کند.
بهره های توليد شده توسط سيستم dB۵ و dB۲ بيشتر از سيستم های تک- آنتنه و دو- آنتنه است.
چنين سيستمی می تواند در محيط های داخلی در جائيکه کاربران احتياج به سرويس های داده سرعت- بـالادارند ، گسترش پيدا کند و همچنين می تواند موجب بهبود عملکرد شبکه های محلی بی سيم ( WLANs ) موجود شود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت