کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:74
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده :

یکی از مشکلات عمده مدیریت ترافیک، مدیریت ترافیـک سـاکن اسـت کـه امـروزه بعنـوان یکـی از معضلات اصلی شهرهای بزرگ درآمده است. برنامهریزی و ایجاد تسهیلات یکی از عمدهتـرین پارامترهـای مؤثر در طراحی شهری است. بطوریکه موفقیت و نوسـازی و بهینـهسـازی فـضاهای شـهری، بـستگی بـه دسترسی به فضای پارکینگ دارد. ولی تصمیمگیـری در مـورد احـداث پارکینـگ و یـا تجهیـز تـسهیلات کنترل ترافیک ساکن چه از نقطهنظر طراحی و برنامهریزی و چه از دیدگاه کنترل بصورت جـدی بررسـی نگردیده است. مدیریت پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهری است. سطوح مختلـف امکانـات پارکینـگ می تواند بـر کـارایی ترافیـک و کیفیـت زنـدگی شـهری تـأثیر بگـذارد. تـصمیمات نادرسـت و مـدیریت غیراستاندارد موجب تأثیر نامطلوب بر سیستم ترافیکی شهری، صدمه و تخریب محیط زیست ، افزایش در هزینههای ساخت و مانع از پیشرفت اقتصادی میشود. بعد از گذشت چنـدین دهـه و افـزایش اتومبیـل و نبود فضای کافی برای پارک و درنهایت هزینه زیاد ساختن امکانات پارکینگ، ارزیابی دقیق برای مـدیریت و مکانیابی پارکینگ را ضروری ساخت. در این سمینار مدیریت و امکان سنجی مکان مناسب پارکینگ در شهرها، با در نظر گرفتن عرضـه و تقاضای پارک موثر بر آنها بررسی میشود. در این راستا دو هدف دنبال خواهد شد.

-۱استفاده از تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی ) (GISدر حل مشکلات پارکینگ شهرها.

-۲ایجاد استراتژی برای گسترش سیستم مدیریت پارکینگ، جهت فراهم کـردن راه حلهـای دائمـی برای مشکل پارکینگ.

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

-۱فصل اول: کلیات ۵

-۱-۱وضع موجود پارکینگ های عمومی ۵

-۲-۱بحران پارکینگ در پایتخت ۵

-۳-۱مشکلات پارکینگ ۷

-۱-۳-۱عدم تعادل در سرمایه گذاری در خصوص ایجاد تـسهیلات بـرای پـارک وسـایل نقلیـه و توسعه فضاهای شهری ۷

-۲-۳-۱مشکل مدیریت در رابطه با ترافیک ساکن )وسایل نقلیه پارک شده( ۸

-۳-۳-۱عدم تدوین ضوابط و مقررات پارکینگ متناسب با نیازهای جامعه ۸

-۴-۳-۱لزوم تغییر و بازبینی معیارهای پارکینگ موجود ۸

-۵-۳-۱عدم وجود پارکینگ متناسب با عرضه و تقاضا به دلیل عدم وجود آمارگیریهای لازم ۹

۶-۳-۱ (Cast And Benefit Analysis) CBA – نقص در محاسبه سود و زیان ۹

-۲فصل دوم: مکانیابی پارکینگ ۱۱

-۱-۲کلیات ۱۱

-۲-۲روش های مکانیابی پارکینگ ۱۱

۱۲ GIS – مفهوم۳-۲

-۴-۲شناسایی معیارها در مکانیابی پارکینگ ۱۳

-۳فصل سوم: معیار کمی )معیار ترافیکی( ۱۷

-۱-۳بررسی منطقه مورد مطالعه ۱۷

-۱-۱-۳سابقه شهر و استان ۱۷

-۲-۱-۳شرایط حمل و نقل ۱۷

-۳-۱-۳توریست در شهر ۱۷

-۴-۱-۳مطالعات انجام شده ۱۷

-۲-۳تعیین محدوده مورد مطالعه پارکینگ ۱۸

-۳-۳ظرفیت )عرضه( پارکینگ: ۱۹

-۱-۳-۳برآورد عرضه پارکینگ ۲۰

-۱-۱-۳-۳برآورد تعداد فضای پارکینگ های دور از خیابان ) غیر حاشیه ای( ۲۰

-۲-۱-۳-۳برآورد تعداد فضای پارکینگ های خیابانی ) حاشیه ای( ۲۰

-۲-۳-۳مدیریت پارکینگهای حاشیه ای و غیر حاشیه ای )طبقاتی- همسطح:( ۲۲

-۱-۲-۳-۳محل های دارای اولویت برای انجام مطالعات پارک حاشیه ای ۲۳

-۲-۲-۳-۳تقسیم بندی پارک حاشیه ای بر اساس مدت توقف ۲۴

-۳-۲-۳-۳نسبت تقاضا به ظرفیت پارک حاشیه ای در محدوده مورد مطالعه ۲۴

-۴-۲-۳-۳تعیین محدودیت زمانی در استفاده از فضای پارک ۲۵

-۳-۳-۳تعیین عرضه پارکینگ ۲۹

GIS -1-3-3-3و تخمین عرضه پارکینگ ۳۰

-۴-۳تقاضای پارکینگ: ۳۱

-۱-۴-۳مدیریت تقاضای پارکینگ ۳۲

-۲-۴-۳روش های ارزیابی و اندازه گیری تقاضای پارک وسایل نقلیه ۳۲

-۱-۲-۴-۳روش مشاهده : ۳۲

-۲-۲-۴-۳روش برداشت شماره پلاک ۳۲

-۳-۲-۴-۳روش برآورد تقاضای پارکینگ با استفاده از زمانهـای بـرآوردی بـرای طـول مـدت

توقف سفرهای شغلی و غیر شغلی که با وسیله نقلیه صورت پذیرفته است ۳۲

-۳-۴-۳برآورد تقاضای پارکینگ در سال آمارگیری ۳۳

-۴-۴-۳برآورد تقاضای پارکینگ در سال هدف ۳۵

-۵-۴-۳پیشنهاد شاخص استاندارد سهمیه پارکینگ ۳۸

GIS -6-4-3و توزیع مکانی تقاضای پارک ۳۹

-۵-۳مطالعه سایر عوامل تأثیر گذار بر عرضه و تقاضای پارک ۴۰

-۱-۵-۳تأثیر جمعیت ۴۰

-۲-۵-۳محدودیت زمان ۴۳

-۳-۵-۳مدت پارک ۴۳

-۴-۵-۳کاربری زمین ۴۴

-۵-۵-۳دسترسی ۴۴

-۶-۳عوامل تأثیر گذار بر مدیریت پارکینگ ) خصوصیات پارکینگ ( ۴۴

-۷-۳برآورد تعداد فضای پارک مورد نیاز ۴۵

-۴فصل چهارم: معیار کیفی )معیار جغرافیایی( ۴۷

-۱-۴معیار سازگاری ۴۷

-۱-۱-۴همجواریهای ناسازگار ۴۷

-۱-۱-۱-۴آلودگی هوا ۴۷

-۲-۱-۱-۴آلودگی صوتی ۴۹

-۲-۱-۴همجواریهای سازگار ۴۹

-۱-۲-۱-۴کاربری زمین ۴۹

-۲-۴معیار ظرفیت ۵۱

-۳-۴معیار مطلوبیت ۵۱

-۱-۳-۴ویژگی های محیطی و اقلیمی ۵۱

-۲-۳-۴دسترسی ۵۲

-۵فصل پنجم: انتخاب محل پارکینگ ۵۵

-۱-۵هزینه های مهیا کردن یک فضای پارک ۵۵

-۲-۵بدست آوردن راه حلهای ممکن برای پارکینگ ۵۵

-۱-۲-۵آنالیز داده ها ۵۵

-۲-۲-۵پیشنهاد راه حلهای ممکن ۵۵

-۶فصل ششم: نتیجه گیری ۵۸

-۱-۶پیشنهادات مدیریت پارکینگ: ۵۸

-۲-۶پیشنهادات  GISبرای مدیریت پارکینگ ۵۹

-۳-۶پیشنهادات پروژه ۵۹

منابع و مأخذ ۶۰

چکیده انگلیسی ۶۳

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط