کلیاتی در رابطه با سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی و بررسی تغییر شکل آنها – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:90
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

کلیاتی در رابطه با سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی و بررسی تغییر شکل آنها – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده……………۱
مقدمه………….۲
-۱کلیات…………….۴
-۱_۱مقدمه………….۵
-۲_۱اهمیت و هدف تحقیق………………..۸
-۲سدهای سنگریزه با رویه بتنی……………..۹
-۱_۲کلیات…………….۹
-۲_۲ویزگی های طراحی سدهای سنگریز با رویه بتنی……..۹
-۳_۲ویزگی های مصالح بخشهای مختلف بدنه………..۱۳
-۱_۳_۲بخش بلافاصله زیر لایه بتنی)بخشش ۱۳………ا……(۲D
۱۵………….۳Bو۳Aو۲E-منطقه های۲_۳_۲
-۴_۲مشخصات طرح واجرای بخشهای رویه بتنی………….۱۹
-۵_۲مزایاومحدودیت های سدهای سنگریزبارویه بتنی نسبت به سابرسدهای سنگریزوخاکی………..۳۹
-۳تغییر شکلهای ایجاد شده درسدهای سنگریزبارویه بتنی وتعیین جدول تغییرشکلسنگریز…………………….۴۴
-۱_۳کلیات…………………۴۴
-۲_۳اهمیت پیش بینی تغییر شکلهای ایجاد شده…………۴۴
-۳_۳روشهای متداول در پیش بینی تغییرشکلهای ایجاد شده وتعیین مدول تغییر شکلسنگریز……………۴۶
-۱_۳_۳دیدگاه اول:ارائه یک رابطه اماری………..۴۸
-۲_۳_۳دیدگاه دوم:ارائه روابط مبتنی بر اطلاعات وپارامترهای مختلف در میزان تغییرشکل………۵۷
-۴نتیجه گیری از بحث………….۷۵
-۵منابع لاتین…………….۷۸
چکیده لاتین…………………۷۸

چکیده:
سدهای سنگریز سدهایی هستند که با سنگ انباشته روی هم و در لایههای متراکم به عنوان پیکره اصلی سازه، ساخته میشود. با توجه به این تعریف یکی از زیرگروههای سدهای سنگریزهای، سدهای سنگریزهای با غشاهای نفوذناپذیر برای جلوگیری از نشت آب در بالادست میباشد. عمدهترین غشاهای نفوذناپذیر در اینگونه سدها عبارت از بتن سیمانی همراه با بتن آسفالتی میباشد که در اکثر سدهای سنگریز با ارتفاعهای متوسط، مورد استفاده قرار گرفته است. در تعداد کمی از سدها نیز از غشاهای فلزی و چوبی استفاده شده است. هرچند که تعداد سدهای پاره سنگی یا سنگریزه ای در کشور ایران به نسبت زیاد میباشد، اما هنوز تجربهای از سدهای کامل شده بصورت سنگریزه ای با رویهی بتنی در ایران وجود ندارد. در سدهای سنگریز همانگونه که از نام این سدها بر میآید، جسم اصلی یا بدنه این سدها از قطعات پارهسنگ و سنگریز تشکیل یافته شده و در بالادست یک رویهی بتنی به عنوان قسمت آببند سد قرار دارد.دو دیدگاه در تعیین تغییر شکلهای سدهای سنگریز با رویهی بتنی دو دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه اول سعی میشود تا با برقراری یک رابطهی آماری بین تغییر شکل )به خصوص نشست( سد با پارامترهایی از جمله ارتفاع سد و مدت زمان سپری شده از ساخت سد، تغییر شکلهای سد بصورت تابعی از این پارامترها بیان شود. در این دیدگاه صرفاً یک رگرسیون آماری بر روی دادههای به دست آمده از سدهای مختلف انجام میشود تا رابطهای برای پیشبینی تغییر شکلها در آینده به دست آید. در دیدگاه دوم سعی میشود تا با در نظر گرفتن مشخصات مکانیکی سنگریز، هندسهی سد و سایر پارامترهای دخیل در محاسبه مدول تغییر شکل سنگریز و با بدست آوردن تخمینی برای این مدول، مقدار تغییر شکل در راستاهای مختلف سد پیشبینی شود.
واژه های کلیدی : سدهای سنگریزه ای ، غشای نفوذناپذیر.هسته های خاکی ، دال پنجه ، فشار
هیدرولیکی۲

مقدمه
در یک طبقهبندی کلی از سدهای خاکی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-۱سد خاکی همگن
-۲سد خاکی منطقهبندی شده
-۳سدهای پارهسنگی
خود سدهای پارهسنگی یا سنگریزهای را میتوان به دو بخش تقسیم کرد:
-۱سدهای پارهسنگی با مغزه )هسته( خاکی یا مصنوعی -۲سدهای پارهسنگی با بخش نفوذناپذیر در بالا دست سد اصولاً سدهای تحت عنوان »پارهسنگی« که بعضی آن را سنگریزهای هم مینامند به سدهایی از نوع خاکریز اتلاق میشود. که بیش از ۵۰درصد مصالح ساخت آنها در بزرگترین مقطع آنها از نوع پاره سنگ، قلوه سنگ و سنگریز تشکیل شده باشد. تعریف قابل قبولی که در حال حاضر برای سد سنگریز ) (Rockfill damبکار میرود، عبارت از تعریفی است که در سال ۱۹۶۰توسط سمپوزیوم ASCEدر ارتباط با اینگونه سدها ارائه گردید )شمسایی، .(۱۳۸۳ به موجب این تعریف سد سنگریز عبارت است از: »سدی که با سنگ انباشته روی هم و در لایههای متراکم به عنوان پیکره اصلی سازه، ساخته میشود«. با توجه به این تعریف یکی از زیرگروههای سدهای سنگریزهای، سدهای سنگریزهای با غشاهای نفوذناپذیر برای جلوگیری از نشت آب در بالادست میباشد. عمدهترین غشاهای نفوذناپذیر در اینگونه سدها عبارت از بتن سیمانی ۱همراه با بتن آسفالتی ۲میباشد که در اکثر سدهای سنگریز با ارتفاعهای متوسط، مورد استفاده قرار گرفته است. در تعداد کمی از سدها نیز از غشاهای فلزی و چوبی استفاده شده است

نتیجه گیری
سدهای سنگریز با رویهی بتنی، سدهایی هستند که از حیث عمکلرد تاکنون سوابق خوبی از خود نشان دادهاند. این سدها خصوصیات و مزایای گوناگونی دارند که باعث شده است تعداد این سدها به سرعت در نقاط مختلف دنیا رو به فزونی بگذارد. در ایران نیز تعدادی از این گونه سدها هم اکنون در حال ساخت میباشد. در سدهای سنگریز با رویهی بتنی تغییر شکلها و به خصوص تغییر شکل رویهی بتنی سد میتواند بسیار مهم باشد. چراکه به دلیل ساختار سد، اگر رویهی بتنی در اثر تغییر شکلهای زیاد دچار ترک خوردگی شده و یا نوارهای آببند که بین قطعات مختلف دال رویه قرار دارند تحت تأثیر فشارهای هیدروستاتیکی آب پشت سد )به خصوص در آباندازی اول( دچار پارگی شوند، هیچگونه مانع دیگری در مقابل نشت آب وجود ندارد، زیرا عنصر آببند سد، همان دال بتنی رویهی سد است. در تعیین تغییر شکلهای سدهای سنگریز با رویهی بتنی دو دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه اول سعی میشود تا با برقراری یک رابطهی آماری بین تغییر شکل )به خصوص نشست( سد با پارامترهایی از جمله ارتفاع سد و مدت زمان سپری شده از ساخت سد، تغییر شکلهای سد بصورت تابعی از این پارامترها بیان شود. در این دیدگاه صرفاً یک رگرسیون آماری بر روی دادههای به دست آمده از سدهای مختلف انجام میشود تا رابطهای برای پیشبینی تغییر شکلها در آینده به دست آید. در دیدگاه دوم سعی میشود تا با در نظر گرفتن مشخصات مکانیکی سنگریز، هندسهی سد و سایر پارامترهای دخیل در محاسبه مدول تغییر شکل سنگریز و با بدست آوردن تخمینی برای این مدول، مقدار تغییر شکل در راستاهای مختلف سد پیشبینی شود.۷۶ با توجه به آنچه که از محققین بدست آمده است، هر چه بتوان پارامترهای مؤثر بیشتری را در تخمین مدول تغییر شکل سنگریز دخالت داد، تغییر شکلهای بدست آمده دقیقتر هستند. پارامترهایی که تاکنون بیشتر مورد توجه بودهاند عبارتند از: اندازهی قطعات سنگریز و دانهبندی آنها، مقاومت فشاری محدود نشده سنگ، ضخامت لایههایی که متراکم میشوند، تلاش تراکمی استفاده شده و تنش عمودی وارد بر سنگریز. همچنین عامل دیگری که با تأثیرگذاری بر تنش عمودی میتواند در تعیین مدول تغییر شکل سنگریز مؤثر باشد شکل دره است که با ایجاد پدیدهی قوسزدگی، میتواند تنشهای موجود در سنگریز را تحت تأثیر قرار دهد. فرمول سادهی ) (Fitzpatrick et al., 1985به کمک دستاورهای محققینی چون )،(Cooke, 1984 ) (Giudici, 2000و … تکامل یافت تا در نهایت Hunter and Fellبا بررسی تعدادی سد سنگریز با رویهی بتنی و ضمن دخالت دادن پارامترهای مؤثر مختلف )که نام برده شدند( به نتایج نسبتاً قابل قبولی رسیدند، هرچند که نتایج به دست آمده به نسبت رضایببخش بودند اما تحقیقات، با هدف دقیقسازی پیشبینیها، جهت تخمین بهتر تغییر شکلهای ایجاد شده و تخمین مدول تغییر شکل در سدهای سنگریز با رویه بتنی همچنان ادامه دارد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت