مدلسازی استخراج روغن از دانه آفتابگردان با استفاده از 2CO فوق بحرانی – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:128
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدلسازی استخراج روغن از دانه آفتابگردان با استفاده از 2CO فوق بحرانی – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه
چكيده ……………………………………………………………………………………..

مقدمه…………………………………………………………………………………….

فصل اول – كليات

1-1-  استخراج……………………….1

2-1-  به كار بردن سيال فوق بحراني براي استخراج ………………………….1

3-1-  تاريخچه ………………….2

1-4- خصوصيات و مزاياي سيال فوق بحراني………………….6

1-5- سيال ايده آل جهت فرايند SFE……………ا……..8

1-6- قابليت حلاليت تركيبات در 2CO فوق بحراني…………………………..9

7-1-  منابع 2CO …………………ا……………10

فصل دوم : استخراج روغن آفتابگردان توسط استخراج فوق بحراني و عوامل موثر بر آن

1-2-  استخراج روغن آفتابگردان ………………….11

2-2-  عوامل موثر بر استخراج فوق بحراني ……………………11

2-2- 1- فشار ………………………..11

2-2- 2-دما …………………………..11

2-2- 3- فلوي 2CO فوق بحراني ………………12

2-2- 4- تاثير سايز هسته ……………..12

2-2- 5- نقش كمك حلال …………………….12

فصل سوم : فرايند استخراج فوق بحراني روغن آفتابگردان

1-3-  فرآيند استخراج فوق بحراني روغن در مقياس آزمايشگاهي ………..13

1-3- 1- شرايط و ابعاد دستگاه …………….13

1-3- 2- فرآيند استخراج ……………………14

2-3-  فرآيند استخراج فوق بحراني روغن آفتابگردان در مقياس صنعتي .15

2-3- 1- اجزا يا دستگاههاي تشكيل دهنده فرآيند در مقياس صنعتي …….15

فصل چهارم : مدلهاي متداول فرآيند استخراج فوق بحراني

4- 1- مدلسازي فرآيند ………………..17

4- 1-1- مدل M. perrut 1997 (مدلسازي استخراج فوق بحراني روغن آفتابگردان) 18

4- 1-1-1 فرضيات مدل ………………..18

4- 2-1-1-  مدلسازي با استفاده از موازنه جرم …………………18

4- 3-1-1-  حل عددي …………………19

4- 1-1-4- مدل تعادلي ……………..20

4- 1-2- مدل گودرزنيا 1997 (استخراج فوق بحراني روغنها) ……………….22

4- 1-2-1-  فرضيات مدل ……………………….22

4- 2-2-1-  معادلات حاصل از مدلسازي ………………..22

4- 3-2-1-  روش حل (تكنيك حل) ……………………..23

4- 1-2-4- نتيجه……………………….25

4- 1-3- مدل 2000 Garcia Cocero (مدلسازي رياضي استخراج فوق بحراني دانهروغني به كمك الكل اشباع) ……………………28

4- 1-3-1-  فرضيات مدل ………………..28

4- 2-3-1-  معادلات حاصل از مدلسازي ………………28

4- 3-3-1-  حل تحليلي – عددي ……………………30

4- 4-1-  مدل 2005 Machmudah (مدلسازي استخراج فوق بحراني روغن جوز هنديبه دو روش .Shrinking Core و 31BIC (Nutmeg oil)

1 -4-1 -4- (Broken and In act Cells) 31BIC

4- 4-1- 1-1- فرضيات مدل i       31 ……………………………..BIC

4- 4-1- 1-2- مدل رياضي ……………………..32

-2 -4-1 -4 -مدل هسته كوچك شونده 34Shrinking Core mode

4- 4-1- 2-1- فرضيات ………34

4- 4-1- 2-2- مدل رياضي …………………..34

4- 4-1- 2-3- نتايج …………….37

فصل پنجم : مدل در نظر گرفته شده براي پروژه

5- 1- مدل با فرض هسته كوچك شونده …………….41

5- 1-1- فرضيات مدلسازي ……………………41

5- 1-2- ابعاد دستگاه و خصوصيات فيزيكي ………………………42

5- 1-3- مدلسازي رياضي……………………….45

5- 4-1-  حل مدل رياضي …………………51

5- 4-1- 1- حل مدل بوسيله متد كرانك نيكولسون

(Crank- Nicolson Implicit) ………………   51

5- 5-1-  حل كامپيوتري و بحث و نتايج حاصل از آن ……………………………54

5- 6-1-  اجرا و نتايج برنامه ……………………56

5- 6-1- 1- اثر تغييرات فشار روي بازده استخراج ………………….57

5- 6-1- 2- اثر تغييرات دما روي بازده استخراج…………………62

5- 6-1- 3- اثر تغييرات فلوي سيال فوق بحراني روي بازده استخراج…….68

5- 6-1- 4- اثر تغييرات سايز هسته(شعاع يا قطر) روي بازده استخراج….70

5- 6-1- 5- نتيجه گيري ………………..72

5- 1-7- پيشنهاد براي تحقيقات بعدي …………………73

پيوست……………………74

منابع ……………………99

چكيده:

استفاده از سيال فوق بحراني در فرآيندهاي صنعتي در ساليان اخير افزايش چشمگيري داشته است و امروزه از دي ا كسيد كربن فوق بحراني در فرآيندهاي صنعتي استفاده فراواني ميشود كه از جمله ميتوان به استفاده از اين سيال در صنايع داروسازي و غذايي اشاره كرد.فرآيند استخراج فوق بحراني روغن آفتابگردان يكي از فرآيندهاي مهمي است كه امروزه مطرح ميشود. در اين تحقيق مدلسازي رياضي استخراج روغن آفتابگردان از هسته آن با استفاده از فرض هسته كوچك شونده ((Shrinking core انجام شده و تأثير پارامترهاي دما،فشار،فلو و سايز هسته بر بازده استخراج مورد بررسي قرار گرفته . پس ازبررسي تأثير، دما در بازهK 313 تا   K 353 ،فشار از MPa20 تا  MPa 60 ،سايز هسته از mm 23/0 تا mm 18/2 و فلو از cm3 /min 6- 1 اين نتيجه بدست آمده كه شرايط بهينه فشار MPa 40 يا بيشتر ،دما K 353 يا بيشتر،فلويcm3 /min  4يا بيشتر و سايز هسته  mm23/0 است كه بهتر است فرآيند در اين شرايط انجام شود.

مقدمه
در ميان فرآيندهاي شناخته شده براي انجام عمليات جداسازي، فرايند تقطيـر و اسـتخراج اهميـتفراواني داشته و از معمولي ترين روش هايي مي باشد كه از دير زمان شناخته شده و بـه كـار رفتـهاند. براي جدا كردن برخي از مواد از مخلوط ها نمي توان روش هاي معمـول تقطيـر و اسـتخراج راعمدتا به لحاظ اقتصادي به كار گرفت؛ زيرا خواص فيزيكي و شيميايي مواد و نيز شرايط مـورد نيـازبه گونه اي است كه امكانات لازم جهت اسـتفاده و كـاربرد روش هـاي معمـول موجـود را بـه طـوررضايت بخش و با كيفيت بالا فراهم نمي سازد. اهم اين موارد شامل بالا بودن نقطه جوش، نزديـكبودن نقطه جوش موارد مورد نظر، حساسيت مواد به دماي بالا، تامين و بازيابي حلال مي باشـد. در موارد ذكر شده و مشابه كه از ملاحظات اقتصادي و محدوديت هـاي عملـي و اجرائـي ناشـي شـدهاست، بايستي از روشي براي انجام عمل جداسازي استفاده نمود و يا امكان بهره گيري آن را بررسيكرد كه آن روش حتي الامكان بتواند اكثر شرايط مورد نياز و بالاخص شرايط عمده و غالب را تاميننمايد. يكي از روش هايي كه امروزه جهت جداسازي مواد مفيـد و ضـروي از مخلـوط هـا و اجـساممركب مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر به كار گرفته مي شود استخراج با سيال فوق بحرانـيمي باشد.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت