مدلسازی استخراج روغن از دانه آفتابگردان با استفاده از ۲CO فوق بحرانی – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:128
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدلسازی استخراج روغن از دانه آفتابگردان با استفاده از ۲CO فوق بحرانی – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………..

مقدمه…………………………………………………………………………………….

فصل اول – کلیات

۱-۱-  استخراج……………………….۱

۲-۱-  به کار بردن سیال فوق بحرانی برای استخراج ………………………….۱

۳-۱-  تاریخچه ………………….۲

۱-۴- خصوصیات و مزایای سیال فوق بحرانی………………….۶

۱-۵- سیال ایده آل جهت فرایند SFE……………ا……..۸

۱-۶- قابلیت حلالیت ترکیبات در ۲CO فوق بحرانی…………………………..۹

۷-۱-  منابع ۲CO …………………ا……………۱۰

فصل دوم : استخراج روغن آفتابگردان توسط استخراج فوق بحرانی و عوامل موثر بر آن

۱-۲-  استخراج روغن آفتابگردان ………………….۱۱

۲-۲-  عوامل موثر بر استخراج فوق بحرانی ……………………۱۱

۲-۲- ۱- فشار ………………………..۱۱

۲-۲- ۲-دما …………………………..۱۱

۲-۲- ۳- فلوی ۲CO فوق بحرانی ………………۱۲

۲-۲- ۴- تاثیر سایز هسته ……………..۱۲

۲-۲- ۵- نقش کمک حلال …………………….۱۲

فصل سوم : فرایند استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان

۱-۳-  فرآیند استخراج فوق بحرانی روغن در مقیاس آزمایشگاهی ………..۱۳

۱-۳- ۱- شرایط و ابعاد دستگاه …………….۱۳

۱-۳- ۲- فرآیند استخراج ……………………۱۴

۲-۳-  فرآیند استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان در مقیاس صنعتی .۱۵

۲-۳- ۱- اجزا یا دستگاههای تشکیل دهنده فرآیند در مقیاس صنعتی …….۱۵

فصل چهارم : مدلهای متداول فرآیند استخراج فوق بحرانی

۴- ۱- مدلسازی فرآیند ………………..۱۷

۴- ۱-۱- مدل M. perrut 1997 (مدلسازی استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان) ۱۸

۴- ۱-۱-۱ فرضیات مدل ………………..۱۸

۴- ۲-۱-۱-  مدلسازی با استفاده از موازنه جرم …………………۱۸

۴- ۳-۱-۱-  حل عددی …………………۱۹

۴- ۱-۱-۴- مدل تعادلی ……………..۲۰

۴- ۱-۲- مدل گودرزنیا ۱۹۹۷ (استخراج فوق بحرانی روغنها) ……………….۲۲

۴- ۱-۲-۱-  فرضیات مدل ……………………….۲۲

۴- ۲-۲-۱-  معادلات حاصل از مدلسازی ………………..۲۲

۴- ۳-۲-۱-  روش حل (تکنیک حل) ……………………..۲۳

۴- ۱-۲-۴- نتیجه……………………….۲۵

۴- ۱-۳- مدل ۲۰۰۰ Garcia Cocero (مدلسازی ریاضی استخراج فوق بحرانی دانهروغنی به کمک الکل اشباع) ……………………۲۸

۴- ۱-۳-۱-  فرضیات مدل ………………..۲۸

۴- ۲-۳-۱-  معادلات حاصل از مدلسازی ………………۲۸

۴- ۳-۳-۱-  حل تحلیلی – عددی ……………………۳۰

۴- ۴-۱-  مدل ۲۰۰۵ Machmudah (مدلسازی استخراج فوق بحرانی روغن جوز هندیبه دو روش .Shrinking Core و ۳۱BIC (Nutmeg oil)

۱ -۴-۱ -۴- (Broken and In act Cells) 31BIC

۴- ۴-۱- ۱-۱- فرضیات مدل i       ۳۱ ……………………………..BIC

۴- ۴-۱- ۱-۲- مدل ریاضی ……………………..۳۲

-۲ -۴-۱ -۴ -مدل هسته کوچک شونده ۳۴Shrinking Core mode

۴- ۴-۱- ۲-۱- فرضیات ………۳۴

۴- ۴-۱- ۲-۲- مدل ریاضی …………………..۳۴

۴- ۴-۱- ۲-۳- نتایج …………….۳۷

فصل پنجم : مدل در نظر گرفته شده برای پروژه

۵- ۱- مدل با فرض هسته کوچک شونده …………….۴۱

۵- ۱-۱- فرضیات مدلسازی ……………………۴۱

۵- ۱-۲- ابعاد دستگاه و خصوصیات فیزیکی ………………………۴۲

۵- ۱-۳- مدلسازی ریاضی……………………….۴۵

۵- ۴-۱-  حل مدل ریاضی …………………۵۱

۵- ۴-۱- ۱- حل مدل بوسیله متد کرانک نیکولسون

(Crank- Nicolson Implicit) ………………   ۵۱

۵- ۵-۱-  حل کامپیوتری و بحث و نتایج حاصل از آن ……………………………۵۴

۵- ۶-۱-  اجرا و نتایج برنامه ……………………۵۶

۵- ۶-۱- ۱- اثر تغییرات فشار روی بازده استخراج ………………….۵۷

۵- ۶-۱- ۲- اثر تغییرات دما روی بازده استخراج…………………۶۲

۵- ۶-۱- ۳- اثر تغییرات فلوی سیال فوق بحرانی روی بازده استخراج…….۶۸

۵- ۶-۱- ۴- اثر تغییرات سایز هسته(شعاع یا قطر) روی بازده استخراج….۷۰

۵- ۶-۱- ۵- نتیجه گیری ………………..۷۲

۵- ۱-۷- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی …………………۷۳

پیوست……………………۷۴

منابع ……………………۹۹

چکیده:

استفاده از سیال فوق بحرانی در فرآیندهای صنعتی در سالیان اخیر افزایش چشمگیری داشته است و امروزه از دی ا کسید کربن فوق بحرانی در فرآیندهای صنعتی استفاده فراوانی میشود که از جمله میتوان به استفاده از این سیال در صنایع داروسازی و غذایی اشاره کرد.فرآیند استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان یکی از فرآیندهای مهمی است که امروزه مطرح میشود. در این تحقیق مدلسازی ریاضی استخراج روغن آفتابگردان از هسته آن با استفاده از فرض هسته کوچک شونده ((Shrinking core انجام شده و تأثیر پارامترهای دما،فشار،فلو و سایز هسته بر بازده استخراج مورد بررسی قرار گرفته . پس ازبررسی تأثیر، دما در بازهK 313 تا   K 353 ،فشار از MPa20 تا  MPa 60 ،سایز هسته از mm 23/0 تا mm 18/2 و فلو از cm3 /min 6- 1 این نتیجه بدست آمده که شرایط بهینه فشار MPa 40 یا بیشتر ،دما K 353 یا بیشتر،فلویcm3 /min  ۴یا بیشتر و سایز هسته  mm23/0 است که بهتر است فرآیند در این شرایط انجام شود.

مقدمه
در میان فرآیندهای شناخته شده برای انجام عملیات جداسازی، فرایند تقطیـر و اسـتخراج اهمیـتفراوانی داشته و از معمولی ترین روش هایی می باشد که از دیر زمان شناخته شده و بـه کـار رفتـهاند. برای جدا کردن برخی از مواد از مخلوط ها نمی توان روش های معمـول تقطیـر و اسـتخراج راعمدتا به لحاظ اقتصادی به کار گرفت؛ زیرا خواص فیزیکی و شیمیایی مواد و نیز شرایط مـورد نیـازبه گونه ای است که امکانات لازم جهت اسـتفاده و کـاربرد روش هـای معمـول موجـود را بـه طـوررضایت بخش و با کیفیت بالا فراهم نمی سازد. اهم این موارد شامل بالا بودن نقطه جوش، نزدیـکبودن نقطه جوش موارد مورد نظر، حساسیت مواد به دمای بالا، تامین و بازیابی حلال می باشـد. در موارد ذکر شده و مشابه که از ملاحظات اقتصادی و محدودیت هـای عملـی و اجرائـی ناشـی شـدهاست، بایستی از روشی برای انجام عمل جداسازی استفاده نمود و یا امکان بهره گیری آن را بررسیکرد که آن روش حتی الامکان بتواند اکثر شرایط مورد نیاز و بالاخص شرایط عمده و غالب را تامیننماید. یکی از روش هایی که امروزه جهت جداسازی مواد مفیـد و ضـروی از مخلـوط هـا و اجـساممرکب مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر به کار گرفته می شود استخراج با سیال فوق بحرانـیمی باشد.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط