مدلسازی جداسازی غشایی LPG از جریانهای گازی با استفاده از شبکه عصبی – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:182
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدلسازی جداسازی غشایی LPG از جریانهای گازی با استفاده از شبکه عصبی – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده 1

مقدمه 2
فصل اول: کلیات 3 1-1-

هدف 4
1-2- پیشینه تحقیق 4
1-3- روش کار و تحقیق 4
فصل دوم: LPG و ضرورت جداسازي آن 5
2-1- مقدمه 6
2-2- LPG و سایر اصطلاحات 6
7 LNG -1-2-2
2-3- خصوصیات LPGص 7
2-4- کاربردهاي LPGص 8
2-5- بازار جهانی LPGص 9
2-6- بازیابی LPG از جریانهاي گازي 10
2-7- استفاده از غشاء 11
فصل سوم: جداسازي غشاي گاز 15
3-1- مقدمه 16
3-2- غشاهاي غیر متخلخل 18
3-3- مکانیسم هاي انتقال گاز 18
3-3-1- میعان جزیی برخی از اجزاي مخلوط گازي 18
3-3-2- جذب انتخابی اجزاي مخلوط گازي 18
3-4- غشاهاي غیر متخلخل 18
3-4-1- غشاهاي پلیمري 19
3-5- استفاده از فرآیندهاي غشایی در جداسازي گازها 20
3-6- انواع فرآیندهاي غشایی در جداسازي گازها 20
3-7- شرکت هاي معتبر فعال در فرآیندهاي جداسازي گاز 21
3-8- عوامل مؤثر در طراحی فرآیند غشائی LPG 22
فصل چهارم: مدلهاي تشریح کننده رفتار غشاهاي پلیمري 23
4-1- مقدمه 24
4-2- مدل هاي تشریح کننده انتقال گاز در پلیمرها 24
4-2-1- مدل هاي میکروسکوپی 24
4-2-2- مدل هاي مولکولی 26
4-3- عوامل تأثیر گذار بر انتقال گاز از غشاهاي پلیمري 28
4-3-1- اثر طبیعت غشاء (ساختارهاي فیزیکی و شیمیایی غشاء) 28
4-3-2- اثر طبیعت اتصال عرضی (اصلاح اتصال عرضی شیمیایی
غشاهاي پلیمري) 35
4-3-3- اثر پدیده پلاستیسیزاسیون 35
4-3-4- اثر طبیعت تراوش کننده 36
4-3-5- اثر پرکننده ها 37
4-3-6- اثر دما 37
فصل پنجم: غشاهاي پلیمري جداسازي LPG و انتخاب غشاء مناسب 39
5-1- مقدمه 40
5-2- غشاهاي پلیمري شیشه اي 41
5-3- غشاهاي بر پایه استیلن 41
5-4- غشاهاي پلیمري لاستیکی 58
5-5- نتیجه گیري و پیشنهاد غشاء مناسب 73
فصل ششم: استفاده از تکنیک شبکه عصبی براي شبیه سازي غشاء جداسازي LPG 75
6-1- مبانی شبکه هاي عصبی مصنوعی 76
6-1-1- مقدمه 76
6-1-2- شبکه هاي عصبی مصنوعی 76
6-1-3- توابع محرك 77
6-1-4- ساختار شبکه هاي عصبی 78
6-1-5- شبکه هاي پیشخور چند لایه 79
6-1-6- تعیین بهترین اندازه براي شبکه 79
6-1-7- گونه هاي مختلف آموزش در شبک ههاي عصبی مصنوعی 80
6-1-7-1- آموزش با ناظر 80
6-1-7-2- آموزش بدون ناظر 81
6-1-8- الگوریتمهاي آموزش 81
6-1-9- کنترل آموزش 81
6-1-10- پارامترهاي مهم شبکه هاي عصبی مصنوعی 82
6-1-11- قدرت تفکیک شبکه هاي عصبی مصنوعی 82
6-1-12- استخراج مشخصه 82
6-1-13- تعمیم یافتگی 83
6-1-14- طبقه بندي شبکه هاي عصبی مصنوعی 84
6-1-15- پرسپترون 86
6-1-15-1- الگوریتم پس انتشار خطا 88
6-1-15-2- محدودیت الگوریتم پس انتشار خطا (BP ) 90
6-1-15-3- ملاحظاتی در مورد الگوریتم BP 90
6-1-16- تغییر مقیاس داد ههاي آموزشی (نرمالیزه کردن) 91
6-1-16-1- آموزش الگو به الگو 92
6-1-16-2- آموزش گروهی 92
6-1-16-3- روش آموزش پس انتشار خطاي مارکوآرت- لونبرگ 94
6-2- روش کار مربوط به پروژه حاضر 96
6-2-1- داده هاي آزمایشگاهی و مدلسازي غشاء جداسازي گاز 96
6-2-2-آموزش، ارزیابی و آزمایش 98
6-2-3- الگوریتم آموزش شبکه عصبی و توابع محرك 99
6- 2- 4- بررسی جامعیت مدل شبکه عصبی به منظور پیش بینی رفتار سیستم 102
6-3- نتیجه گیري 105
فصل هفتم: الگوریتم بهینه سازي انبوه ذرات(PSO) 106
7-1- مقدمه 107
7-2- پارامترهاي PSO 109
7-3- کاربردها 114
فصل هشتم: مدل سازي نتایج تراوش مخلوط گاز 116
8-1- مقدمه 117
8-2- توسعه مدل 118
8-3- نتایج مدل 123
8-3-1- حلالیت 125
8-3-2- نفوذ 128
8-3-3- تراوش پذیري 132
8-3-4- ارزیابی صحت مدل 134
8-5- نتیجه گیري 134
فصل نهم: نتیجه گیري و پیشنهاد 135
9-1- نتیجه گیري و پیشنهاد 136

چکیده:
این مستند گزارش پایان نامه با عنوان جداسازي LPG از جریانات گازي توسط فرایندهاي غشایی و مدلسازي ریاضی آن میباشد. گزارش تهیه شده شامل نه فصل است. در فصل اول کلیات تحقیق توضیح داده شده است فصل دوم به معرفی LPG و کاربردهاي آن اختصاص شده است. در فصل سوم توضیحاتی در مورد انواع غشاهاي موجود، کاربردهاي جداسازي غشایی گاز و انواع فرآیندهاي غشایی در جداسازي گازها که دفع هیدرو کربن هاي سنگین توسط غشاء یکی از آنهاست، داده شده است. مکانیسم هاي انتقال گاز در غشاء و مدلهاي تشریح کننده آن در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پنجم کلیه غشاهاي پلیمري که براي جداسازي LPG از جریان گازي مورد استفاده قرار گرفته است، بررسی گردیده و غشاي مناسب انتخاب شده است.
در ادامه در فصل ششم شبکه هاي عصبی به عنوان ابزاري توانمند به منظور سیستمهاي پیچیده معرفی می گردند و مدل شبکه عصبی طراحی شده به منظور مدلسازي رفتار غشا به طورکامل شرح داده می شود. فصل هفتم این گزارش مربوط به معرفی الگوریتم بهینه سازي PSO می باشد که در فصل هشتم به منظور تعیین پارامترهاي مدل ریاضی به کار گرفته شده است. در فصل هشتم مدلهاي مختلف ریاضی توصیف کننده رفتار غشاء بررسی شده اند و مناسب ترین مدل به منظور تعیین رفتار سیستم مورد بحث ارائه گشته است. در نهایت در فصل نهم به طور مختصر نتیجه گیري و پیشنهادات ارائه گردیده اند.

مقدمه:
امروزه به دلیل افزایش مصرف انرژي و ازدیاد قیمت روز افزون سوخت و فرآورد ههاي نفتی، LPG به عنوان یکی از محصولات با ارزش نفت و گاز مورد توجه قرار گرفته است بسیاري از جریانات گازي در پالایشگاه ها و واحدهاي بهره برداري حاوي مقادیر بالایی از LPG می باشند که بسیاري از آنها بدون استفاده سوزانده میشوند یکی از دلایل این امر نیاز به فرآیند نسبتاً پیچیده به منظور LPG از جریان گازي، با روشهاي سنتی میباشد. با وجود تکنولوژي غشائی به عنوان یک عملیات جداسازي بسیاري کارآمد با حجم و ابعاد کم و قابلیت انعطاف بالا، می توان از هدر رفت مقادیر بالایی از LPG جلوگیري کرد و در واحدهایی که از روشهاي صنعتی استفاده میکنند راندمان جداسازي را بسیار بالابرد و میزان بازیافت را تا 99% رساند. لذا شناخت و بررسی تکنولوژي جداسازي به منظور جداسازي LPG از جریانهاي گازي می تواند یکی از زمینه هاي تحقیقاتی و عملی بسیار راه گشا به منظور بالا بردن ارزش افزوده در واحدهاي نفت و گاز و جلوگیري از هدر رفت منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد. لذا در این گزارش سعی بر معرفی و بررسی مقدماتی این متد میباشد.

نتیجه گیري
در فصلهاي گذشته فرایندهاي جداسازي گاز در غشاها بررسی شد و همچنین غشاهاي مناسب به منظـورجداسازيLPG از جریانهاي گازي معرفی گردیدند. با توجه یه مطالب مذکور فراینـد غـشایی جداسـازيLPG به عنوان یک فرایند با کارایی و صرفه اقتصادي بالا در کنار حجم کم و به عنوان یک فراینـد نـوینصنعتی امروزه در سراسر جهان مورد توجه می باشد لذا انتخاب غشاء مناسـب و مدلـسازي رفتـار آن دراستفاده صنعتی و بهینه این فرایند تأثیر بسزایی دارد و امري لازم و غیرقابل اجتناب است در فصل ششماین گزارش غشاهاي مناسب جهت جداسازيLPG از جریانات گازي مشخص شد. در ادامه بـا توجـه بـهاهمیت مدلسازي رفتار غشاء شبکه هاي عصبی به عنـوان ابـزاري قدرتمنـد جهـت شـبیه سـازي رفتـارسیستمهاي پیچیده معرفی شد. علاوه براین در این مطالعه با بررسی مدلهاي تشریح کننده انتقال گاز درغشاء یک مدل ریاضی مناسب براي محاسبه فلاکس اجزا عبور کننده از غشاء ارائه گردید که در نهایت بااستفاده از داده هایآ حاصل از آزمایشهاي دقیق بر روي مدل آزمایشگاهی و با استفاده از بهینـه سـازي ازروشPSO پارامترهاي آن تعیین گردید. این مدل رفتار غشاء را به خـوبی توصـیف مـی نمایـد واز دقـتبالایی برخوردار است. در ادامه این پروژه بررسیهاي بیشتر جهـت در نظـر گـرفتن تابعیتهـاي دیگـر و یـااصلاح مدل ارائه شده که ممکن است منجر به دقت بالاتر شود توصیه می گردد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت