مدلسازی خصوصیات تردد عابرین پیاده در C.B.D – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:132
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدلسازی خصوصیات تردد عابرین پیاده در C.B.D – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

فصل اول : تعريف مسئله
1-1 – مقدمه 2
1-2 – تعريف كلي مسئله 3
1-3 – نياز به مطالعه در مورد مسئله 5
1-4 – اثرات مهم مطالعه بر مسئله از نظر بهبود آن 6
1-5 – اهداف و فرضيات طرح 8
1-5 -1- اهداف 8
1-5 -2- فرضيات 9
1-5 -2-1- فرض اصلي 9
1-5 -2-2- فرضيات فرعي 9
1-6 – دامنه اثر مسئله در جامعه علمي و اجتماعي 9
1-7 – محدوديت هاي موجود در راستاي تهيه و تدوين پروژه 11

فصل دوم : كاوش در متون
2-1 – مقدمه 15
2-2 – روش هاي مختلف مدلسازي حركت عابرين پياده 16
2-2 -1- آناليز عابرين به كمك شبيه سازي 17
2-2 -2- مدل سلولي منفعت / هزينه 18
2-2 -3- مدل CAص 20
2-2 -4- مدل نيروي مغناطيسي 20
2-2 -5- مدل نيروي اجباري 23
2-2 -6- مدل شبكه اي صف 25
2-3 – معرفي روش CAص 26
2-3 -1- تاريخچه اي مختصر از CAص 27
2-3 -2- تعريف CA 28
2-3 -3- انواع CA 28
2-3 -3-1- انواع CA بر حسب تعداد وضعيت ممكن 29
2-3 -3-2- انواع CA برحسب نوع همسايگي 29
2-3 -3-3- انواع CA برحسب قوانين محلي 31
2-3 -4- تئوري GLص 32
2-4 – مدل سلولي براي بررسي خرد رفتار تغيير خط وسايط نقليه 33
2-5 – مدل تك بعدي بلو و ادلر 36
2-6 – شبيه سازي حركت دو جهته عابرين به وسيله CAص 44
2-7 – شبيه سازي حركت دو جهته عابرين در يك كريدور 53 فصل سوم : روش تحقيق
3-1 – روش كار و تحقيق و دلايل آن 60
3-2 – دستورالعمل جمع آوري اطلاعات و روش هاي به كار گرفته شده 60
3-2 -1- انتخاب محل تصوير برداري 61
3-2 -2- نحوه تصوير برداري و برداشت 62
3-2 -3- ديجيتايز كردن فيلم تهيه شده 63
3-2 -4- معرفي برنامه كامپيوتري 64
3-2 -5- دستيابي به اطلاعات مورد نياز از روي عكس 65
3-3 – تعاريف، اختصارات و نشانه هاي رياضي 69
3-4 – برنامه هاي كامپيوتري استفاده شده 71 فصل چهارم : جمع آوري اطلاعات
4-1 – مقدمه 74
4-2 – دستيابي به قوانين حاكم بر خصوصيات تردد عابرين پياده در CBDص 74
4-3 – كنترل اطلاعات بدست آمده از مرحله اول 88
4-4 – شبيه سازي حركت عابرين پياده 90
4-5 – سرعت حركت عابرين پياده 93
4-6 – نگاهي بر عواملي كه سرعت پياده روي را تحت تأثير قرار مي دهد 98
4-7 – مطالعات سرعت پياده روي عابران در كشورها ديگر 100
4-8 – مشكلات در جمع آوري اطلاعات 106
فصل پنجم : تحليل اطلاعات و ارائه نتايج
5-1 – مقدمه 109
5-2 – تحليل اطلاعات 109
5-3 – نتيجه گيري در مورد هر يك از سوالات يا فرضيات تحقيق 111
5-4 – كاربرد هاي عملي و تئوري 118
5-5 – پيشنهاد هاي تحقيقاتي براي آينده 119
منابع و مأخذ 121

چكيده :
در پايان نامه حاضر، عنوان »بررسي خصوصيات تردد عابرين پياده در (مراكز تجاري) C.B.D ها« با تاكيد بر يكي از مناطق تجاري شهر رشت به منظور اخذ مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد رشته عمران انتخاب شده است. مهمترين اهداف تحقيق حاضر، بررسي خصوصيات تردد عابرين پياده در يكي از مراكز تجاري شهر رشت با توجه به مسير، سرعت و چگالي عابرين پياده مي باشد. اين شهر به دليل برخورداري از اقليم بسيار مطبوع و دلانگيز و ساير پارامترهاي ديگر، از جمله پر تراكمترين مناطق شهري ايران محسوب مي شود و از سوي ديگر نزديك بودن روستاها و شهرهاي اقماري، به ويژه تراكم جمعيت شهري در مقابل C.B.D ها را به دنبال دارد و اين در حالي است كه بعنوان يك قاعده كلي، همواره در طول تاريخ شهر، دو متغير و عنصر »شهر و ميزان جمعيت« بر هم تاثيرات متقابل فراواني دارند لذا بررسي اينگونه موارد سالهاست كه در كشورهاي غربي با الگو و روش هاي گوناگون مطرح و اجرا مي شوند. اينگونه الگوها نيز به تدريج در كشورمان رايج گرديده است. مهمترين روش بررسي تردد عابرين پياده در تحقيق حاضر، از بين الگوهاي مختلف روش CA سلولار اتوميتا جهت بررسي خصوصيات تردد عابرين پياده در مراكز تجاري استفاده شده است و بدين سبب تمامي مساعي نگارنده مصروف به پاسخ فرضيه اصلي تحقيق يعني »خصوصيات تردد عابرين پياده در C.B.D ها با روش CA قابل بررسي و ارزيابي مي باشد« شده است وبه جهت پاسخگويي به فرضيه فوق پس از طي مراحل سخت تحقيقي به روش ميداني، مشاهده اي و تحليلي و تبديل آن به داده ها و بانك اطلاعاتي با قابليت اطمينان بالا، نتايج زير حاصل گرديد :
اولا، خصوصيات تردد عابرين پياده در مركز تجاري مورد نظر به روش CA قابل ارزيابي و بررسي است و از سوي ديگر تردد عابرين پياده تحت تاثير سه متغير چگالي، سرعت و حركت عابرين قرار ميگيرد. ثانيا، عموماً سعي عابرين پياده بر اين است تا همواره سلولهاي جلويي خود را جهت تردد انتخاب كنند مثلا 4/83 درصد عابرين، سلول جلويي را مسير بعدي خود انتخاب مي كنند، حفظ رعايت عابرين پياده با نفر جلويي با توجه به فرهنگ اسلامي و رعايت برخي مسائل اخلاقي، فصول، اقليم، حرارت محيط و… از اصول لاينفك خصوصيات تردد عابرين است تا جايي كه تاخير در تردد را تحمل مي كنند، از بين عابرين، 44٪ ترجيح مي دهند عابرين جلويي خود را دنبال كنند تا مسير حركت روانتر صورت گيرد و حريم راحتي يا آسايش در حركت را همواره حفظ كنند، به طوري كه اين فاصله در عابرين پياده مرد نسبت به هم 123 سانتيمتر و اين ميزان درعابرين پياده زن 168 سانتيمتر بوده و حريم بين مردو زن به 111 سانتيمتر ميرسد.
همچنين سرعت متوسط عابرين مرد و زن در مراكز تجاري اختلاف چنداني ندارد و از سرعت يكساني برخوردارند، به نظر ميرسد كه خصوصيات تردد عابرين جلوي مراكز تجاري در كشورمان در بسياري موارد با ساير كشورها متفاوت است.

مقدمه :
با رشد روزافزون علم و تكنولوژيهاي گوناگون در چند دهه اخير، دستاوردهاي قابل ملاحظهبشريت در عرصههاي مختلف به ويژه ابعاد علمي و اقتصادي، كه بدون هيچگونه ترديدي با مجموع دستاورد هاي كل بشريت برابري كرده يا گوي سبقت را ربوده است ؛ همه اين عوامل به انحناي گوناگون در ايجاد مراكز جمعيتي در اقصي نقاط جهان به ويژه كشورهاي پيشرفته و با پيشرو در صنعت، نقش غير قابل انكاري را ايفا نموده است و با افزايش اين مراكز جمعيتي كه از آن بعنوان شهرها ياد مي كنند به دلايل متعدد از جمله برخورداري از رفاه نسبي به روستاها، جاذبههاي صادق و كاذب، خيل عظيمي از جامعه روستايي به سمت و سوي شهرها و مراكز شهري سوق پيدا نمودند كه مجموعه اين عوامل موجب تراكم بيشتر جمعيت در مناطق شهري به ويژه مراكز مهم تجاري در كانون مركز شهرها مانند پاساژها، مراكز تجاري، صنعتي شده است كه انديشمندان علوم مربوطه در كشورهاي غربي به فكر ارائه راهكارهاي علمي و منطقي جهت كاهش شدت شلوغي ها و ترافيك و پيامدهاي ناشي از آن و كنترل هزينه هاي حمل و نقلي و برنامه ريزي در راستاي اصلاح طرح هندسي و عرض پياده روها شدند.
از آنجايي كه پيامدهاي حاصل از شهرنشيني و صنعتي شدن، سالهاست كه در كشورمان نيز به نحوي رسوخ و نفوذ كرده است، شهر رشت نيز بي ترديد يكي از پر تراكم ترين شهرهاي ايران پس از تهران محسوب مي شود كه اين خود عامل مهمي قلمداد مي گردد تا در اين زمينه مطالعه شده و نتايج آن را به دستگاههاي ذيربط ارائه داده و نسبت به اتخاذ تدابيري عالمانه مبتني بر منطق و شرايط محلي اقدام لازم را معمول دارند، بدين منظور نظر به تحصيل در رشته مهندسي عمران در مقطع كارشناسي ارشد تمام مساعي خود را مصروف به تهيه و تدوين طرح عنوان پايان نامه تحصيلي اينجانب »خصوصيات ترددي عابرين پياده در (مراكز تجاري) C.B.Dها « در مقابل يكي از پر تراكمترين مراكز تجاري شهر رشت (پاساژ نور) بعنوان زادگاهم باشم و در اين راستا با طراحي سئوال اصلي تحقيق »خصوصيات تردد عابرين پياده در مقابل پاساژ نور رشت چگونه است؟« درطول بيش از يك سال مطالعه، تفحص و تحقيق سعي شده است به سئوال فوق پاسخ علمي ومستدل ارائه گردد تا با ارائه آن پاسخ، كمكي هر چند ناقابل به مردم شريف و شهيدپرور شهرستان رشت نمايم.

نتيجه
در اين مطالعه به منظور تعيين قوانين حاكم بر حركت عابرين پياده در CBD ها حـينمواجهه با ساير عابرين واقع در همسايگي نزديـك خـود از روشـي بـه نـامCA اسـتفادهگرديد كه بر اساس متغيرهاي گسسته زمان و مكان به بررسي حركت عابرين مي پردازد. از آنجائيكه اكثر مطالعاتي كه در زمينه عابرين صورت گرفته است ، بـر اسـاس قـوانيني كه حاصل پژوهش در زمينه ترافيك وسايط نقليه مي باشد ، تدوين يافته انـد ، لـذا در ايـنمطالعه سعي شد تا از اطلاعات واقعي عابرين پياده استفاده گـردد. بـه دليـل اينكـه بانـكاطلاعاتي كه نياز اين پژوهش بود ، وجود نداشت ، داده هاي مورد نياز بـه كمـك تصـويربرداري از حركت عابرين پياده در معـابر پيـاده رو بـه دسـت آمـد. طـي چنـدين مرحلـهتصويربرداري از معابر مختلف سطح شهر رشت، در نهايت دو مرحله مناسـب تشـخيصداده شد و برداشت اطلاعات از آن آغاز گرديد . بدين منظور از نـرم افـزارflash player كمك گرفته شد ، هر چند كه اين نرم افزار قـادر نبـود تـا تمـام مراحـل مـورد نيـاز را بـهصورت خودكار انجام دهد لذا تقريباً به شكل نيمه دستي موقعيت عـابرين در فـريم هـايمختلف ثبت گرديد و همچنين جنسيت عابرين به عنوان يك داده اضافي و براي اولين بـاردر اين پژوهش در كنار ساير اطلاعات برداشت گرديد.
در نهــايت پس از صرف مدت زمان نسبتــاً طولاني، دو بانك اطلاعاتي حاصل گشت كـهاولي از 16000مـشاهده كه 730 عـابر را شامل مي شد و دومي از 10500 مشاهده كه در برگــيرنده 530 عـابر پيـاده بود . از آنجائي كه بررسي نحــوه عكـس العمـل عـابرين درمواجهه با ساير عابرين واقع در همسايگي نزديك آنها جزء اهداف اين پــژوهش بود ، لـذامي بايست نـوع همسـايگي اي كه در اين مطــالعه از آن استفاده مي شـد ، مشـخص مـيگرديد . مشاهدات به عمل آمده از حركت عابرين ، اين حقيقت را كه آنهـا در حـين حركـتچندان وضعيت سلول هاي عقبي خود را مورد توجه قرار نمي دهنـد ، نشـان داد . لـذا دونوع همسايگي 3و5 سلولي در نظر گرفته شد كه همسايگي 5 سلولي ، براي اولـين بـار دراين پژوهش ، مورد استفاده قرار گرفت .
از آنجائيكه هر سلول در هر گام زماني تنهـا مـي توانـد دو وضـعيت ” خـالي ” و ” پـر “داشته باشد ، لذا انواعي از حالات مختلف همسايگي ممكن است رخ دهد كه به طـور كامـلدر شكل 4-3 و 4-4 از فصل 4 آمده است. امـا در مجمـوع بيشـتر از 8 حالـت در حركـتواقعي عابرين مشاهده نشـد كـه نشـان از ايـن دارد كـه ايـن چنـد حالـت ، متـداول تـرينوضعيتهاي همسايگي است كه درمورد عابرين پياده ممكن است رخ دهد. جهـت اسـتخراجاحتمالات موجود در حركت عابرين، ماكرويي در برنامه اكسـل نوشـته شـد و مقـدار ايـناحتمالات بدست آمد . تمامي حالاتي كه توسط برنامه و از آمار موجود حاصل شـده ، درشكل 5-1 نشان داده شده است . براي آسان تر شدن كار ، هـر يـك از 5 سـلول واقـع درهمسايگي عابر p با شماره از 1 تا 5 مشخص شده و در تمامي حـالات ثابـت هسـتند. در حالت (الف ) كه تمامي سلول هاي اطراف واقع در همسايگي عابر خاليسـت ، هـر يـك از 5 سلول مي تواند در گام زماني بعدي توسط او اشغال گردد . طبق داده هاي بدست آمـده ،مشاهده شده است كه در 4/83% موارد ، سلول جلويي ( سلول 3 ) به عنوان انتخاب بعدي عابر برگزيده شده است . همچنين احتمال انتخاب سـلول هـاي 2 و 4 بـه ترتيـب 8% و 6% بدست آمده است . سلول هاي 1 و 5 هم با احتمال بسيار پايين ( حـدود 6/2% ) مـي توانـدبه عنوان هدف بعدي عابر جهت حركت انتخاب گردند.
شكل 5 – 1 : حالات مختلف وضعيت همسايگي با توجه به موقعيت عابر P در حالت ( ب) سلول واقع در سمت چپ عابر (سلول 1 ) اشـغال مـي باشـد. در ايـنشرايط احتمال انتخاب سلول جلويي عابر ( سلول 3 ) 87% به دسـت آمـده اسـت .احتمـالانتخاب سلول 2 در اين حالت 5/1% در مقابل احتمال 2/8% انتخاب سلول 4 محاسـبه شـدهاست. حدود 2 درصد عابرين نيز سلول 5 را براي حركت بعدي خود انتخاب نمـوده انـد ودر ساير موارد نيز عابرين سلول 1 را برگزيده اند. نكته حائز اهميت، كاهش قابل ملاحظه انتخاب سلول 2 نسبت به سلول 4 در مقايسه با حالت الـف كـه از نسـبت تقريبـاً يكسـانيبرخوردار بودند، مي باشد. علت اين امر نيز آن است كه سلول 2 با احتمال بسـيار بـالاييبه عنوان هدف عابر واقع در سلول ماقبل آن در گام زماني بعدي انتخـاب مـي شـود و درصورتيكه به عنوان هدف عابرp قرار گيرد ، احتمال برخورد و تصادم بين عابرين وجـوددارد ، به همين دليل عابرين تا حد امكان سعي دارند كه از سايرين يك فاصله اطمينـاني رارعايت كنند تا برخوردي با آنها نداشته باشند.
در حالت (پ) كه سلول 5 اشغال مي باشد ، احتمال انتخاب سلول 3 برابر بـا 83% و احتمال انتخاب سلول 2 مساوي 7/12% است . اين در حاليست كه تنها در 7/1% مشاهدات، عابر pسلول 4 را براي گام بعدي انتخاب كرده است . در ساير موارد نيز عـابرp سـلولكناري سمت چپ ( سلول 1 ) را انتخاب كرده است . در حالـت (ت ) كـه دو سـلول كنـاريعابر پر مي باشد، در 5/87% موارد، سلول 3 جهت حركت بعدي عابر اشـغال شـده اسـت.
نكته جالب اين است كه در مواردي مشاهده شده است كه عـابرp سـلول هـاي 1و5 را بـاكمي تاخير و پس ازخالي شده آنها ، در گام زماني بعدي انتخاب نموده است كه سـهم 10 درصدي سلول 1 نشان دهنده اين است كه عابرين حتي ممكن اسـت جهـت ادامـه حركـتخود ، كمي تاخير را تجربه نمايند و منتظر بمانند تا يك سلول خالي گـرد د . در حالـت (ث) كه سلول 2 توسط عابر ديگري اشغال شده، احتمـال انتخـاب سـلول 3 ، 5/91% بـه دسـتآمده و در 3/5% موارد ، سلول 4 به عنـوان سـلول بعـدي انتخـاب شـده اسـت. در سـايرموارد نيز هر كدام از سلول هاي 1و5 به عنوان سلول هدف عابر p براي گام زماني بعدي برگزيده شده است.
در حالت (ج) كه سلول 3 يعني سلولي كه به عنوان بهترين گزينه جهت حركـت عـابر درگام زماني بعدي در اكثر حالات انتخاب شده، اشغال اسـت . لـذا ممكـن اسـت ايـن تصـوربوجود آيد كه در اين حالت، يكي از 4 سلول اطراف به عنوان بهتـرين سـلول انتخـاب مـيگردد . طبق اطلاعات بدست آمده مشاهده شده كه هر 4 سلول اطـراف كـه مـي تواننـد بـهعنوان هدف عابر جهت حركت در گام زماني بعدي انتخاب گردند ، از احتمال يكسـان 14% برخوردارند و به يك اندازه مورد توجـه عـابرين قـرار گرفتـه انـد. امـا در 44% حـالات ،عابرين ترجيح داده اند كه عابر جلويي خود را دنبال كنند يعني سـلول 3 را بـراي حركـتانتخاب كرده اند . اين ويژگي كه عـابرين تمايـل دارنـد حتـي در صـورت كـاهش سـرعتحركت خود ، ساير عابرين را دنبال كنند و تا حد امكـان مسـير عبـوري آنهـا را بـه دليـلوجود يك حركت روان در اين خط ترك نكنند جزء يكي از خصوصيات شـناخته شـده دررفتار عابرين در حين حركت مي باشد . تشابه احتمال انتخاب4 سلول كناري در نوع خودجالب توجه است . در حالت ( چ) كه سلول 4 اشغال شده است ، احتمال انتخاب سلول هاي اطراف در گام زماني بعدي عبارتست از :
5/1% = (5) p (1) = %3/5 ، p (2) = %17 ، p (3) = %75 ، p در حالت (ح) كه سلول هاي گوشه اي جلوي عابر اشغال باشد ، همچنان سلول 3 با وجود دو عابر ديگر در سمت چپ و راست او كه مي تواند به عنوان يـك عامـل بازدارنـده قـويعمل كند در 90% موارد به عنوان هدف عابر جهت حركـت در گـام زمـاني بعـدي انتخـابشده است . در ساير موارد نيز مشاهده شده است كه عابر يكي از دو سلولي را كه توسط فرد ديگري اشغال مي باشد ، بلافاصله پس از خالي شدن ، آنها را انتخاب نموده است كـهسهم سلول 4 بيش از ديگري بوده است .
پس از آن ، جهت مقايسه ، به نتايج مشابهي كه از تحليـل داده هـاي مربـوط بـه همـانمقطع كه در زمان ديگري حاصل شده است ، پرداخته شد.
در حالت (الف ) احتمال انتخاب سلول 3 ، 5/81% محاسبه شده است . با احتمـال 16% ، سلول 4 و با احتمال 1% ، سلول 2 انتخاب شـده انـد. همچنـين سـلول 5 نيـز بـا احتمـالمعادل 3/1 % در مواردي انتخاب شده است . در حالـت (ب) بـا احتمـال 4/83% ، سـلول 3 انتخاب شده است . احتمال انتخاب سلول هـاي 4 و5 نيـز بـه ترتيـب 11% و 5% محاسـبهشده اند . در ساير موارد نيز سلول 1 با احتمال بسـيار كـم جهـت حركـت بعـدي عـابرينبرگزيده شده است . در حالت (پ) احتمال انتخاب سلول 3، 82% محاسبه شده است . ايـندر حاليست كه هر يك از سلول هاي 2و4 با احتمال معادل 2/12% و 3% ، به عنوان سـلولهدف جهت ادامه حركت عابرين انتخاب شده اند . در حالت (ت) هـيچ گونـه نتـايجي ارائـهنشده است . اين بدين معني است كه در مورد اين مرحله ، هيچ موردي كه در اين شـرايطهمسايگي وجود داشته باشد ، موجود نبوده است . در حالت (ث) با احتمال 92% ، سلول 3و با احتمال 9/3% ، سلول 4 به عنوان هـدف بعـدي عـابر برگزيـده شـده اسـت. هريـك ازسلول هاي 2و5 نيز با احتمال بسيار كم انتخاب شـده انـد. در حالـت (ج) احتمـال انتخـابسلول 3 جهت هدف بعدي عابر به اندازه 40% بوده است . اين در حاليست كه سـلول 1و5 هركدام بطور جداگانه بـا احتمـال يكسـان 15% ، سـلول 2 بـا احتمـال 11% و سـلول 4 بـااحتمال 19% انتخاب شده اند . در حالت (چ) سلول 3 با احتمال 80% جهت گام بعـدي عـابربرگزيده شده است . سلول 2 با احتمال 2/12% و سلول 1 نيز با احتمال 4/5% ، به عنـوانسلول هدف عابر انتخاب شده اند و در ساير موارد نيز سلول 4 انتخـاب شـده و بـالاخرهدر حالت (ح) اين سلول 3 است كه با احتمال 67% انتخاب شده است. دو سلول 1و5 نيز بـااحتمال يكسان 17% ، به عنوان هدف بعدي عابر برگزيده شده است .
با مقايسه احتمالات بدست آمده از آناليز داده هـاي بانـك اطلاعـاتي مرحلـه دوم بـانتايج مشابهي كه به كمك آمار مرحله اول حاصل شده است، پي خواهيد بـرد كـه در يـكسطح قابل قبولي از درجه اطمينان نتايج دو مرحلـه تفـاوت چنـداني بـا يكـديگر نداشـته وتقريباً يكسان مي باشند. هر چند كه داده هاي مرحله دوم در يكي از حالات منجر به ارائـهمقادير احتمالات نشده است ولي مي توان نتيجه گرفت كه ايـن چنـد حالـت، متـداول تـرينحالاتي هستند كه در حركت عابرين وجود دارند و به كمك اين اطلاعات بتوان نتـايج قابـلقبولي را به كمك شبيه سازي ، درباره رفتـار عـابرين بـه دسـت آورد و در مـدل سـازيترافيك عابرين پياده ، از اطلاعات بيشتر بي نياز شد . بيشترين اختلاف مربوط بـه حالـت(ح) است كه تعداد كم داده هاي مربوط به اين حالت ، شايد علت اصلي آن باشد.
محاسبه سرعت متوسط عابرين از ديگر اهداف اين پژوهش بـوده اسـت. در مجمـوع ،در مرحله اول 3200 سرعت انفرادي از 730 عابر مورد آناليز و بررسي قرار گرفت و در مرحله دوم نيز 3090 سرعت انفرادي از 530 عابر تحليل شده است . نتايج آناليز اين دادهها نشان داد كه زنان و مردان از لحاظ سرعت متوسط اختلاف چنداني ندارند و تقريبـاً ازيك سرعت متوسط برخوردار هستند و مي توان نتيجه گرفت كه جهت طراحـي تسـهيلاتپياده روي به لحاظ استفاده گروه خاصي از عابرين ، تفاوت چنداني قائل نشـد. همچنـيننمودار توزيع فراواني سرعت متوسط بـه وضـوح نشـان داده اسـت كـه توزيـع فراوانـيسرعت متوسط عابرين از توزيع نرمال پيروي مي كند .
به دست آوردن دياگرام هاي اساسي جريان از ديگر اهداف اين پژوهش بوده اسـت.
سه پارامتر اساسي جريان شامل سرعت ، چگالي و تردد هستند كه ارتباط مابين اين سـهمتغير ، دياگرام هاي اساسي جريان را نتيجه مي دهد . نمودارهاي به دست آمـده در ايـنمطالعه در هر دو مرحله كاملاً مشابه نمودارهاي موجود در مراجع مي باشـد كـه ايـن بـهمعني صحت اطلاعات به دست آمده مي باشد .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت