مدلسازی ریاضی غیر فعال شدن سولفات زیرکونیای اصلاح شده با پلاتین در فرآیند الکیلاسیون – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:117
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدلسازی ریاضی غیر فعال شدن سولفات زیرکونیای اصلاح شده با پلاتین در فرآیند الکیلاسیون – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول :کلیات
۱-۱ ) هدف ۵
۲-۱ ) پیشینه تحقیق ۵
۳- ۱ ) روش کار وتحقیق ۶
فصل دوم : مکانیسم الکیلاسیون
۱-۲ ) مکانیسم کلی الکیلاسیون ۸
۲-۲ ) نقش و حالت پلاتین ۱۰
۱-۲-۲ ) نقش پلاتین ۱۰
۲-۲-۲ ) حالت پلاتین ۱۱
۳-۲ ) راکتور های کاتالیستی برای الکیلاسیون روی کاتالیست جامد ۱۲
۱-۳-۲ ) راکتور های با مخزن همزن دار ۱۲
۲-۳-۲ ) راکتور لوله ای ۱۴
)۴-۲ الکیلاسیون ایزوپارافین ـ الفین ۱۵
)۱-۴-۲ ترکیب و قدرت اسید ۱۷
)۲-۴-۲ دمای واکنش ۱۹
فصل سوم : مکانیسم واکنش
۱-۳ ) طبقه بندی کاتالیستهای جامد ۲۶
)۲-۳ معرفی اجمالی کاتالیست های جامد ۲۶
)۱-۲-۳ معرفی سوپر اسید ۲۷
)۲-۲-۳ سوپراسید های جامد روی پایه غیر آلی ۲۷
)۳-۲-۳ سوپراسید جامد روی پایه آلی ۲۸
)۴-۲-۳ سوپراسید های جامد روی پایه غیر آلی – آلی ۲۸
فصل چهارم : مکانیسم واکنش الکیلاسیون
)۱-۴ مکانیسم واکنش الکیلاسیون: ۳۱
۴-۲)اهمیت کک ۵۱
۴-۳)احیاء کاتالیستهای اسیدی جامد ۵۱
فصل پنجم: مدلسازی
)۱-۵ مدلسازی غیر فعال شدن کاتالیست ۵۹
)۱-۱-۵ غیر فعال شدن روی سایتهای فعال ۵۹
۵-۱-۳) غیر فعال شدن در سطح راکتور ۷۲
۵- ۲) مدلسازی ریاضی غیر فعال شدن کاتالیست Pt/SZ در سطح دانه کاتالیست ۷۴
الگوریتم حل مساله ۸۷
نتایج ۹۴
پیشنهادات ۹۵
منابع و ماخذ ۹۶
فهرست منابع فارسی ۹۸

فهرست منابع لاتین۹۹

سایتهای اطلاع رسانی ۱۰۱
چکیده انگلیسی ۱۰۲

چکیده
لزوم حذف سرب از بنزین وکاهش مواد آروماتیک و الفینی در آن به دلیل مسایل زیست محیطی باعث کاهش کیفی وکمی بنزین تولیدی می شود. بنابر این با استفاده از الکیلات ها به عنوان یک جزء افزودنی به بنزین می توان محدودیتهای اعمال شده را برطرف نمود. متاسفانه توسعه فرآیند های الکیلاسیون به کمک کاتالیستهای مایعHF وH2SO4 به دلیل حجم زیاد اسید مصرفی و مشکلات مربوط به ایمنی و بازیافت اسید با مشکل مواجه شده است . با استفاده از یک کاتالیست اسید جامد مناسب می توان این مشکلات را رفع کرد . بااین وجود ، مشکل اصلی کاتالیستهای جامد ، طوت عمر بسیار کوتاه آنهاست.
جهت پیش بینی غیر فعال شدن اینگونه کاتالیستها ، تحقیقات زیادی بر روی مکانیسم غیر فعال شدن صورت گرفته و مدلهای ریاضی متنوعی ارائه گردیده است که هر کدام با فرضیاتی خاص ، نتایج تئوری متفاوتی را بدست آورده اند .
در این تحقیق غیر فعال شدن کاتالیست اسید جامد زیرکونیای سولفاته اصلاح شده با پلاتین با فرض مکانیسم پوشیده شدن سایتهای فعال توسط کک و کاهش سطح واکنش، به صورت ریاضی مدلسازی شده است .
مدلسازی مذکور در سطح دانه های کاتالیست تدوین گردیده و حل معادلات ریاضی بدست آمده توسط نرم افزار Matlab نشان می دهدکه کاتالیست در مدت کوتاهی فعالیت خود را ازدست داده و درصد تبد تبدیل در زمان ۱۰ دقیقه افت قابل ملاحظه ای میکند.مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تجربی و تئوری موجود دلیل بر قابل اعتماد بودن پیش بینیهای این مدل می باشد.

مقدمه

الکیلاسیون یعنی افزایش یک گروه الکیل به یک ماده آلی ، ولی در اصطلاح پالایش نفت عبارتست از واکنش یک الفین با یک ایزو پارافین در دما و فشار بالا ، الکیلاسیون می تواند بدون کاتالیزور صورت گیرد ولی فرآیند های صنعتی الکیلاسیون با حضور کاتالیزور در دمای پایین انجام می شود . فرآورده الکیلاسیون بنزین با عدد اکتان بالااست که الکیلات نام دارد . الکیلات که عمدتا پارافین های پر شاخه در محدوده اکتان است ، همه خواص مطلوب برای اختلاط با بنزین از جمله عدد اکتان بالا ، فشار بخار پایین و نداشتن آروماتیکها ، الفینها و گوگرد را دارا می باشد  . با توجه به حجم زیاد مصرفی کاتالیستهای اسید مایع و مشکلات مربوط به ایمنی ، ضرورت توجه به کاتالیستهای اسیدی جامد دو چندان شده است . با وجود تلاش زیاد در دهه های اخیر و آزمایش اسیدهای جامد قوی ، هنوز کاتالیست مناسبی برای این منظور یافت نشده است . مشکل اصلی آن، طول عمر بسیار کوتاه کاتالیست و مشکلات مربوط به احیاء آن  است .[۱]      در این پروژه غیر فعال شدن کاتالیست زیرکونیای سولفاته اصلاح شـده بـا پلاتـین بـه صـورت ریاضـیمدلسازی شده است .

در فصل اول نقش وحالت پلاتین وتاثیر آن در غیرفعال شدن کاتالیـست بحـث وبررسـی شـده اسـت سـپسدرمورد راکتور های کاتالیستی برای فرآیند الکیلاسیون روی کاتالیست جامد توضیحاتی بیان شـده وهمچنـینفرآیند  الکیلاسیون با کاتالیست های اسید مایع HF و ۴H2SO به طور کامل بیان شده است .

در فصل دوم به معرفی اجمالی کاتالیست های جامد پرداخته  شده است . در فصل سوم مکانیزم وسینتیک واکنش الکیلاسیون بیان شده است . در فصل چهارم  در ابتدا مدلسازی غیر فعال شدن کاتالیست، در سه سطح سایتهای فعال ، ذره و راکتور به طور کامل بحث وبررسی شده است و سپس غیر فعال شدن کاتالیست زیرکونیای سولفاته اصلاح شده با پلاتین در سطح دانه های کاتالیست مدل شده است وهمچنین در مورد حل معادلات ریاضی  به روش تفاضل محدود و همچنین نوشتن برنامه کامپیوتری به زبان برنامه نویسی Matlab توضیحاتی بیان شده است . در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری پرداخته شده و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی بیان شده است .

نتایج :

با توجه به نمودارهای  در صد تبدیل ، مشاهده می شود که غیر فعال شدن کاتالیست با مکانیسم پیشنهادی صورت می  گیرد وهر چه به سمت لایه های درونی پیش می رویم درصد تبدیل کمتر میگردد . در دقایق اولیه سایتهای فعال عاری از کک بوده و با گذشت زمان سایتهای فعال توسط هیدروکربنهای سنگین پوشیده شده کاتالیست غیر فعال می  شود و نتایج حاصل از مدل با نتایج تجربی از سولفات زیرکونیا همخوانی نسبتا خوبی دارد. با توجه به اینکه اطلاعات تجربی موجود فقط در خروجی راکتور ارائه شده بود،انتظار همخوانی دقیق نتایج مدل با نتایج تجربی غیر معقول بوده و پیش بینی مناسب روند تغییرات درصد تبدیل ، می تواند دلیل بر صحت مدل ریاضی تدوین شده باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط