مدل برآورد مانورهای خطرناک ترافیکی ناشی از سبقت در راه های دوخطه برون شهری – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:276
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدل برآورد مانورهای خطرناک ترافیکی ناشی از سبقت در راه های دوخطه برون شهری – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
۳ فصل اول : تعریف مسأله
۱- ۱) تعریف کلی مسأله ۴
۱- ۲) نیاز به مطالعه درمورد مسأله ۶
۱- ۳) اثرات مهم مطالعه بر مسأله از نظر بهبود آن ۹
۱- ۴) اهداف و فرضیات ۱۲
۱- ۵) دامنه اثر مسأله در جامعه علمی و اجتماع ۱۵
۱- ۶) محدودیت ها و چهارچوب پروژه ۱۶
فصل دوم: کاوش در متون ۱۹
۲-۱) مقدمه ۲۰
۲-۱- ۱) تعاریف مورد نیاز ۲۱
۲ -۱-۲) مطالعات انجام گرفته در رابطه با مانور سبقت ۲۸
۲-۱- ۳) پارامترهای مورد استفاده در مطالعات سبقت ۳۰
۲-۱- ۴) رابطه سبقت و تصادفات ۳۳
۵ -۱-۲) راه حل های به کار رفته برای بهبود ایمنی سبقت ۳۶
۲-۲) بررسی مقالات ۳۸
۲-۲-۱) مدل های برآورد مانور سبقت با توجه به نقش راننده ۳۸
۲-۲-۲) مدل های برآورد مانور سبقت با توجه به عوامل محیطی ۵۰
۲-۲-۳) بررسی مقالات ارائه شده در زمینه مانورهای سبقت خطرناک ۵۷
۲-۳) بررسی تزها و پروژه ها ۷۲
۴-۲) سوالات مطرح شده و یافته ها تا زمان حاضر ۷۶
فصل سوم: روش تحقیق ۷۸
۳- ۱) روش بکار گرفته شده و دلایل آن ۷۹
۳- ۲) دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روش های بکار رفته ۸۷
۳- ۳) تعاریف، اختصارات ونشانه های ریاضی ۹۲
۳- ۴) برنامه کامپیوتری استفاده شده ۹۵
۳- ۵) ارائه مباحث ضروری ۹۷
فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات ۱۰۲
۴- ۱) مقدمه ۱۰۳
۴- ۲) موضوعات مورد نظر ۱۰۴
۴- ۳) اطلاعات لازم برای هر سوال از سوالات یا فرضیات تحقیق ۱۰۸
۴- ۴) مشکلات در جمع آوری اطلاعات ۱۲۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ۱۲۴
۵-۱) تحلیل اطلاعات ۱۲۵
۵-۲) نتیجه گیری در مورد هر یک از سوالات یا فرضیات تحقیق ۱۳۲
۵-۳) نتیجه گیری در مورد کل تحقیق ۱۵۰
۴۵-) کاربردهای عملی و تئوری ۱۵۳
۵-۵) پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده ۱۵۵
پیوست۱: توصیف سایت های مورد بررسی ۱۵۷
پیوست۲: نحوه مدل سازی ۱۸۱
منابع و ماخذ ۱۹۳

فهرست منابع فارسی ۱۹۴

فهرست منابع لاتین ۱۹۵

سایت های اطلاع رسانی ۲۰۰
چکیده انگلیسی ۲۰۱

چکیده:
رفتارهای ناایمن و خطرناک در حین رانندگی به عنوان یکی از عوامل اصلی سوانح ترافیکـی مطـرح می باشند. یکی از این رفتارهای ناایمن ،مانورهای خطرناک ناشی از سبقت در راه های دوخطه برون -شهری می باشد. در این شرایط راننده در حین سبقت گیری به علل مختلفی چون قضـاوت غلـط، محدودیت دید، اصرار به تکمیل سبقت…. در شرایط خطرناکی قرار می گیرد بطوریکه اگر برای فرار  از تصادف عکس العملی نشان ندهد، وقوع آن اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی پروژه حاضر بررسـی عوامل ترافیکی و هندسی موثر بر وقوع چنین مانورهای خطرناکی می باشد. همچنین ارائه مدلی که  به کمک آن بتوان ایمنی مقاطع مختلف راه را از نقطه نظر وقوع چنین مانورهایی مورد بررسی قرار  داد .در بررسی چنین موقعیت هایی در مجموع ” مانورهای سبقت خطرناک رو در رو” و “مانورهای  سبقت ناموفق خطرناک” به عنوان مانورهای خطرناک ترافیکی ناشی از سبقت در نظر گرفته شدند.  در ادامه برای برداشت اطلاعات سبقت ها، چندین راه دوخطه کشور انتخاب و مـورد فـیلم بـرداری قرار گرفت. پس از استخراج داده ها با کمک آزمون مربع کای پیرسـون تـاثیر متغیرهـای ترافیکـی چون درصد توزیع جهتی حجم ترافیک، سرعت میانگین، درصد وسایل سنگین و درصد خودروهـای عبوری با سرفاصله زمانی ۳ ثانیه و کمتر و همچنین متغیرهای هندسی چون نوع قطعه، نوع شیب ، نوع خط کشی خط میانی راه، شعاع قوس، عرض راه، عرض شانه راه، مسافت دید سبقت و فاصله از  آخرین منطقه سبقت مجاز در بازه ۲ کیلومتری بر وقوع مانورهای سبقت خطرناک مورد بررسی قرار  گرفت. نتایج آزمون ها نشان داد متغیرهای ترافیکی چـون توزیـع جهتـی حجـم ترافیـک و درصـد خودروهای عبوری با سرفاصله زمانی ۳ ثانیه وکمتر و همچنین متغیرهای هندسی چون نوع قطعـه، نوع خط کشی خط میانی راه، شعاع قوس، عرض راه، مسافت دید سبقت و فاصله از آخرین منطقـه سبقت مجاز در بازه ۲ کیلومتری بر وقوع مانورهای سبقت خطرناک مـوثر اسـت. در نهایـت نیـز بـا استفاده از متغیرهای ترافیکی و هندسی معرفـی شـده و بـا کمـک از مـدل رگرسـیون لوجسـتیک باینری، رابطه ای برای بررسی ایمنی مقاطع راه با توجه به وقوع مانورهای سبقت خطرناک ارائه شد.

مقدمه:
در جهان امروز با افزایش زمان تفریح، بالا رفتن درآمدها، دسترسی آسانتر به وسایل نقلیه، ایجاد راه -های کارآمد حمل و نقلی و به ویژه جوان بودن هرم جمعیتی در کشور، مسافرت به صورت یکی از  پایه های استوار سیستم اقتصادی درآمده است. در این بین از میان شیوه های جابجـایی مسـافر در کشور در انواع جاده ای، ریلی و هوایی، بیش از ۰۹ درصد توسط جـاده و بـه طریـق زمینـی انجـام میپذیرد.  بخش عمده ای از شبکه راه های برون شهری کشـور شـامل راه هـای دوخطـه مـی باشـد. یکـی از مشکلات این گونه راه ها ظرفیت کم عبور می باشد، دلیل این امر هم به عرض کم معبر باز میگردد.  برای رفع این مشکل به کاربران اینگونه راه ها اجازه استفاده از خط مخالف حرکتی به منظور عبـور از خودروی کندرو داده شده است. این فرایند تسهیل کننده عبور در راه های دوخطه سبقت نامیده  می شود. انجام مانور سبقت در راه های دوخطه با خطراتی همراه اسـت کـه اگـر بـه طـور ایمـن و صحیح صورت نپذیرد، تصادف شدیدی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین دانستن نحـوه ی تصـمیم گیری و رفتار سبقت رانندگان در این نوع راه ها کمک شایانی به تحلیل ایمنـی، سـطح سـرویس و عملکرد مدل های حرکتی عبور و مرور می کند.

نتیجه گیری در مورد کل تحقیق:
برای بررسی نحوه رابطه هر یـک از متغیرهـای مـورد بررسـی و سـبقت هـای خطرنـاک از آزمـون
معناداری و همچنین نمودارهای مقادیر مشاهده برای هریک از متغیرهای مورد بررسی با توجـه بـه
سبقت خطرناک استفاده شده است. مجموع نتایج آزمون ها و تحلیل نمودارها در جدول ۵-۸ ارائـه
شده است
نوع متغیر وجود رابطه
معناداری رابطه منطقی بین متغیر مورد
بررسی و سبقتهای خطرناک بازه های تاثیرگذار بر وقوع سبقت خطرناک
درصد توزیع جهتی حجم ترافیک دارد با افزایش درصد توزیع جهتی حجم بر وقوع سبقت های خطرناک افزوده میشود. در بازه ۱۰۰- ۰۶ درصد انتظار برای وقوع سبقت خطرناک افزایش می یابد. سرعت میانگین ندارد رابطه منطقی بین سرعت میانگین و سبقت های خطرناک مشاهده نمیشود. در سرعت های بالاتر از ۶۵km/h از وقوع سبقت های خطرناک کاسته می شود. درصد وسایل سنگین ندارد رابطه منطقی بین درصد وسایل سنگین و سبقت های خطرناک مشاهده نمی شود. با افزایش درصد وسایل سنگین به بیش از ۰۳ درصد از وقوع سبقت های خطرناک کاسته میشود. درصد خودروهای عبوری با سرفاصله زمانی ۳ ثانیه و کمتر دارد با افزایش درصد خودروهای عبوری با سرفاصله زمانی ۳ ثانیه و کمتر در مجموع بر وقوع سبقت های خطرناک افزوده میشود. در بازه ۱۰۰-۰۶ درصد انتظار برای وقوع سبقت خطرناک افزایش می یابد. نوع قطعه دارد تفاوت چشمگیری در سبقت های خطرناک بین قطعات مستقیم و قوس مشاهده نمی شود. انتظار وقوع سبقت های خطرناک در قطعات مستقیم کمی از قطعات قوس بیشتر است
نوع شیب ندارد رابطه منطقی بین درصد شیب و سبقت های خطرناک مشاهده نمیشود. بازه ای موثر بر وقوع سبقت های خطرناک مشاهده نمی شود.
نوع خط کشی خط میانی راه دارد تفاوت چشمگیری در سبقت های خطرناک بین قطعات با خط کشی منقطع و ممتد مشاهده نمی شود. انتظار وقوع سبقت های خطرناک در قطعات با خط کشی منقطع در مقایسه با قطعات با خط کشی ممتد بیشتر است.
شعاع قوس دارد با افزایش شعاع قوس در مجموع بر وقوع سبقت های خطرناک افزوده میشود. در شعاع های بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ متر انتظار برای وقوع سبقت های خطرناک افزایش می یابد عرض راه دارد با افزایش عرض راه به تدریج از وقوع سبقت های خطرناک کاسته می شود. در عرض های کمتر از ۶ .۶ متر انتظار برای وقوع سبقت های خطرناک افزایش می یابد. عرض شانه راه ندارد رابطه منطقی بین عرض شانه راه و سبقت های خطرناک دیده نمی شود. بازه ای موثر بر وقوع سبقت های خطرناک مشاهده نمی شود.
مسافت دید سبقت دارد با افزایش مسافت دید سبقت بر وقوع سبقت های خطرناک افزوده می شود. در مسافت دید های بیش از ۲۰۰ متر انتظار برای وقوع سبقت های خطرناک افزوده میشود. فاصله از آخرین منطقه سبقت مجاز در بازه ۲ کیلومتری دارد با افزایش فاصله از آخرین منطقه سبقت مجاز بر وقوع سبقت های خطرناک افزوده می شود. با افزایش فاصله از آخرین منطقه سبقت مجاز به بیش از ۱۰۰۰ متر انتظار برای وقوع سبقتهای خطرناک افزایش می یابد.
همچنین با توجه به نتایج حاصل از بررسی رابطه منطقی متغیرهای مـورد مطالعـه و سـبقت هـای خطرناک می توان گفت تغییراتی چون افزایش سهم حجـم عبـوری در یـک جهـت از راه، افـزایش تعداد خودروهای عبوری در وضعیت تعقیب، افزایش شعاع قوس، کاهش عرض راه، افزایش مسـافت دید راننده و افزایش فاصله از آخرین منطقه سبقت مجاز، انتظـار بـرای وقـوع سـبقت خطرنـاک را افزایش می دهد. همچنین در قطعات با ویژگی های هندسی چون مستقیم الخط بـودن و یـا خـط کشی منقطع خط میانی راه انتظار برای وقوع سبقت خطرناک افزایش می یابد. البته بعضی از نتایج  بدست آمده، ممکن است شخص خواننده را گمراه سازد. برای نمونه یکی از نتایج چنین می باشد: با  افزایش مسافت دید، انتظار برای سبقت خطرناک افزایش می یابد. در توجیه آن باید گفـت افـزایش مسافت دید باعث افزایش سبقت گیری خطرناک نمی شود، بلکه به علت مهیا بودن شرایط سـبقت گیری (ناشی از مسافت دید مناسب) تعداد سبقت ها افزایش و به تبع آن امکان وقوع سـبقت هـای خطرناک نیز بیشتر می شود، بنابراین توجه به این موضوع ضروری است.  برای بررسی رابطه مجموعه متغیرهای مورد بررسی و سبقت خطرناک از مـدل لوجسـتیک بـاینری استفاده شد. در نهایت پس از حذف متغیرهای کم اثر ،۵ متغیر درصد توزیع جهتی حجم ترافیـک، درصد خودروهای در وضعیت تعقیب، مسافت دید سبقت و فاصله از آخرین منطقه سـبقت مجـاز و نوع خط کشی خط میانی راه در مدل نهایی استفاده شدند. همچنین نتایج اعتبار سنجی نشـان داد مدل نهایی از دقت قابل قبولی برای برآورد مانورهای خطرناک ناشی از سبقت برخوردار است.  در کل می توان گفت سبقت های خطرناک تحت تاثیر عوامل محیطی مختلفی قرار دارنـد کـه اثـر برخی از این عوامل محیطی نسبت به سایر آنها بیشـتر اسـت. بطوریکـه نتـایج آزمـون معنـاداری و همچنین مدل ارائه شده مشخص کرد از میان پارامترهای مورد مطالعه، چهار متغیر، درصـد توزیـع جهتی حجم ترافیک، درصد خودروهای عبوری با سرفاصـله زمـانی۳ ثانیـه و کمتـر، مسـافت دیـد سبقت و فاصله از آخرین منطقه سبقت مجاز در بازه ۲ کیلومتری بیشترین تاثیرگذاری را بـر وقـوع سبقت های خطرناک دارند و می توان برای مطالعات آینده از آنها استفاده کرد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط