مدل سازی اسمزمعکوس – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:178
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدل سازی اسمزمعکوس – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه
فصل اول – تکنولوژی فرآیندهای غشایی

۱-۱- هدف
۱-۲- غشاء چیست؟
۱-۳- مروری بر تاریخچه پیشرفت و توسعه تکنولوژی غشایی
۱-۴- مروری بر فرآیند جداسازی غشایی
۱-۵- پدیده انتقال جرم در فرآیندهای غشایی
۱-۶- تقسیم بندی غشاها
۱-۶-۱- تقسیم بندی بر اساس جنس غشاء
۱-۶-۲- تقسیم بندی بر اساس ساختمان غشاء
۱-۶-۳- تقسیم بندی بر اساس ساختار دانه بندی غشاء
۱-۶-۴- تقسیم بندی بر اساس شکل هندسی سطح غشاء
۱-۷- مدول های فرآیندهای غشایی
۱-۸- مزایای کاربرد تکنولوژی غشاء
۱- ۹-کاربردهای فرآیندهای جداسازی توسط غشاء
۱-۰۱- محدودیت های کاربرد تکنولوژی غشاء
۱-۰۱-۱- پلاریزاسیون غلظتی
۱-۰۱-۲- گرفتگی غشاء
۱-۰۱-۳- مد ل سازی و پیش بینی رفتار غشاء
۱-۰۱-۴- پایداری غشاء
۱-۰۱-۵- جداسازی ناقص
۱-۱۱- نتیجه گیری
فصل دوم – برسی فرآیند اسمزمعکوس
۲-۱- مقدمه ۲۲
۲-۲- تاریخچه ۲۲
۲-۳- اسمزواسمزمعکوس ۲۳
۲-۴- پتانسیل شیمیایی ۲۷
۲-۵- پلاریزاسیون غلظتی ۲۸
۲-۶- اثرات پلاریزاسیون غلظتی درROص ۲۹
۲-۷- نیروی محرکهROص ۳۰
۲-۸- جداسازی و ضریب انتقال جرم ۳۲
۲-۹- بازیافت ۳۴
۲-۰۱- مکانیسم های انتقال جرم درROص ۳۵
۲-۱۱- مراحل تصفیه به روشROص ۳۶
۲-۲۱- مقایسهRO با سایر روش های تصفیه ۴۲
۲-۳۱- کاربرد فرآیندهای غشایی ۴۸
۲-۴۱- کاربردهای RO در فرآیندهای صنعتی ۵۰
۲-۵۱- غشاهای ROص ۵۱
۲-۶۱- خواص ساختمانی ۵۲
۲-۷۱- خواص فیزیکی و شیمیایی ۵۲
۲-۸۱- جنس غشاها ۵۳
۲-۹۱- انواع مدول ها ۵۴
۲-۰۲- مقایسه مدول ها ۶۳
۲-۱۲- انتخاب مدول ها ۶۶
۲-۲۲- گرفتگی غشاء ۶۶
۲-۳۲- آلودگی ناشی از اکسیداسیون روی غشاء ۶۸
فصل سوم – بررسی مدل های مختلف کاهش فلاکس و انتقال در اسمزمعکوس
۳-۱- مقدمه ۷۰
۳-۲- مدل های مختلف کاهش فلاکس درROص ۷۰
۳-۲-۱- مدل انحلال – نفوذ ۷۰
۳-۲-۲- مدل انحلال – نفوذ غیرایده آل ۲۷
۳-۲-۳- مدل جذب ترجیحی – جریان مویینگی ۷۲
۳-۲-۴- مدل هرمی ا ۷۳
۳-۲-۴-۱- مکانیسم فیلتراسیون با گرفتگی کل حفرات ۷۴
۳-۲-۴-۲- مکانیسم فیلتراسیون با گرفتگی استاندارد حفرات ۷۴
۳-۲-۴-۳- مکانیسم فیلتراسیون با گرفتگی متوسط حفرات ۷۴
۳-۲-۴-۴- مکانیسم مدل فیلتراسیون کیک ۷۵
۳-۲-۵- مدل نوشوندگی سطح ۷۶
۳-۲-۶- مدل ژل ۷۷
۳-۲-۷- مدل انتقال و فیلتراسیون پایدار ۷۷
۳-۳- مدل های انتقال در اسمزمعکوس ۷۸
۳-۳-۱- مدل های انتقال بر اساس ترمودینامیک غیربرگشتی ۷۸
۳-۳-۱-۱- مدل کدم – کاتچالسکی ۹۷
۳-۳-۱-۲- مدل کدم – اشپیگلر ۸۱
۳-۴- مدل های انتقال بر اساس دیدگاه تخلخل در غشاء ۸۳
۳-۴-۱- مدل انحلال- نفوذ ۸۳
۳-۴-۲- مدل انحلال – نفوذ غیرایده آل ۸۴
۸۴ ۳-۴-۳- مدل انحلال نفوذ توسعه یافته
۸۵ ۳-۵- مدل های انتقال بر اساس دیدگاه تخلخل در غشاء
۸۵ KSAمدل -۱-۵-۳
۸۶ ( FP) Finely – Porous مدل -۲-۵-۳
۸۷ ۳-۵-۳- مدل نیروی سطحی – جریان حفره ای (SF-PF )
۸۸ ۳-۵-۳-۱- بررسی شارهای جزء حل شونده در جهت شعاعی
۸۹ ۳-۵-۳-۲- بررسی شارهای جزء حل شونده در جهت محوری
۹۱ ۳-۶- ارائه یک مدل عددی مناسب جهت کنترل پارامترهای عملیاتی
۹۱ ۳-۶-۱- چکیده
۹۱ ۳-۶-۲- مقدمه
۹۲ ۳-۶-۳- تئوری
۹۲ ۱-۳-۶-۳ معادلات حاکم
۹۵ ۳-۶-۳-۲- حل عددی
۹۶ ۳-۶-۴- شبیه سازی
۹۶ ۳-۶-۴-۱- روابط غیرخطی در فرآیندهایRO
۹۸ ۳-۷- بحث و نتیجه گیری
فصل چهارم – راه اندازی Set up و انجام آزمایش ها
۱۰۰ ۴-۱- مقدمه
۱۰۰ ۴-۲- سیستم آزمایشگاهی مورد استفاده در بررسی های تجربی
۱۰۴ ۳-۴ روش بررسی
۱۰۴ ۴-۳-۱- اندازه گیری فلاکس آب خالص
۱۰۵ ۴-۳-۲- بررسی آماری نتایج آزمایش آب مقطر
۱۰۸ ۴-۴- انجام آزمایشهایRO
۱۰۸ ۴-۴-۱- بررسی آماری نتایج
۵-۴ – نتیجه گیری ۱۱۳
فصل پنجم – بررسی نتایج آزمایشگاهی و ارزیابی مدل
۵-۱- مقدمه ۱۱۵
۲-۵ – تعیین شرایط بهینه عملیاتی ۱۱۵
۵-۲-۱- اثر فشار بر میزان تراوش آب مقطر ۱۱۵
۵ -۲-۲- بررسی اثر فشار بر میزان تراوش خوراک ۱۱۶
۳-۲-۵ – بررسی اثر دما بر میزان تراوش ۱۱۷
۵-۲-۳-۱- بررسی اثر دما بر میزان تراوش آب مقطر ۱۱۷
۵-۲-۳-۲- اثر دما بر میزان تراوش خوراک ۱۱۸
۵-۲-۶- اثر غلظت بر میزان تراوش خوراک ۱۱۹
۵-۲-۷- اثرسرعت بر میزان تراوش خوراک ۱۱۹
۵-۳- آزمایش تأیید کننده روش تاگوچی ١٢٠
۵-۴- نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۲۱
پیوست ۱۲۲
۱۳۴ فهرست منابع فارسی
۱۳۵ فهرست منابع غیرفارسی

چکیده
اهمیت فرآیندهای جداسازی مبتنی بر انتقال جرم برای مهندسین شیمی به خوبی روشن است. امروزه بهندرت می توان یک فرآیند شیمیایی را یافت که در آن به خالص سازی و یا جداسازی نهایی محصولاتاز فرآورده های جانبی حاصل از واکنش نیاز نباشد. همچنین در دهه های اخیر ن یاز روزافزونی برای به کارگیری این فرآیندها در جهت کنترل آلودگی و حفاظت محیط زیست احساس شده است و این کنترلخصوصاً در مورد خود صنایع شیمیایی که از عمده ترین منابع آلوده کننده محیط هستند با جدیت بیشتریصورت می گیرد.
در این تحقیق سعی شده تا یک مدل مناسب به من ظور پیش بینی اثر پارامترهای عملیاتی نظیر فشار،سرعت، دما و غلظت ورودی خوراک بر روی فلاکس محصول و کاهش پدیده پلاریزاسیون غلظتی و درنتیجه کاهش میزان گرفتگی غشاء، ارائه گردد.
به دلیل انطباق و یا نزدیک بودن نتایج حاصله از این مدل و شبیه سازی عددی با مشاهدات تجربی می توان اذعان داشت که مدل پیشنهادی حاضر جهت تعیین فلاکس تراوش کننده۱ و اثر غلظت پلاریزهدر مدول های حلزونی غشاهای RO بسیار مناسب می باشد.

مقدمه
اهمیت فرآیندهای جداسازی مبتنی بر انتقال جرم برای مهندسین شیمی به خوبی روشن اس ت. امروزه بهندرت می توان یک فرآیند شیمیایی را یافت که در آن به خالص سازی و یا جداسازی نهایی محصولاتاز فرآورده های جانبی حاصل از واکنش نیاز نباشد. همچنین در دهه های اخیر نیاز روزافزونی برای به کارگیری این فرآیندها در جهت کنترل آلودگی و حفاظت محیط زیست احساس شده است و این کنترلخصوصاً در مورد خود صنایع شیمیایی که از عمده ترین منابع آلوده کننده محیط هستند با جدیت بیشتریصورت می گیرد.
تعداد قابل توجهی از روش های جداسازی با ایجاد یک فاز دوم و انتقال جرم بین این دو فاز انجام می گیرن د. روش هایی چ ون تقطیر و تبلور از این جمله به شمار می آیند. در این روش ها برای ایجاد فازدوم به مصرف انرژی قابل توجهی نیاز می باشد. از سوی دیگر در برخی از روش های جداسازی فاز دومیک ماده شیمیایی ثانویه است که به فاز خوراک افزوده می شود. در این فرآیندها که جذب سطحی واستخراج مثال های بارز آن به شمار می روند ، اگر چه انتقال جرم به عنوان عامل اصلی برای جداسازیشناخته می شود اما در نهایت این فرآیندها نیز برای جداسازی نهایی و بازیافت فاز دوم نیازمند فرآیندهایدسته اول و در نتیجه نیازمند به صرف انرژی قابل ملاحظه ای هستند.

نتیجه گیری و پیشنهاد
در این تحقیق با استفاده از یک مدل عددی که برگرفته از قوانین اصول انتقال جرم و مکانیکسیالات بوده تأثیر پارامترهای عملیاتی نظیر فشار، دما، غلظت بر روی شدت فلاکس نفوذی پیش بینیگردید وهمان گونه که ملاحظه گردید فشار و بعد غلظت بیشترین تأثیر را بر روی افزایش فلاکسداشتند. پارامترهای مؤثر بعدی بر روی فلاکس به ترتیب سرعت و دما به دست آمدند و نتایج حاصل بااختلاف کمی که ناشی از خطاهای انسانی و شرایط آزمایشگاهی بوده است و نظر به اینکه طول غشاءمورد استفاده در انجام آزمایشها نیز بسیار کمتر از طول غشاء به کار رفته در مدل عددی بوده ، با نتایج مدل انطباق خوبی داشت که حاکی از آن است که مدل ارائه شده، مدل مناسبی می باشد لذا برایپیش بینی فرآیندRO در واحدهای صنعتی می توان مدل فوق را پیشنهاد نمود. همچنین پیشنهاد می شود که در آزمایش های بعد از مدول های بزرگتری جهت به دست آوردن تغییرات سرعت، دما،غلظت و فشار استفاده گردد و نیز از نمک های مختلف جهت تأثیر اندازه ذرات نمک بر روی میزاندفع نمک استفاده شود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط