مدل سازی حلالیت گاز ۲CO در مخلوط حلال های آمین دار – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:144
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدل سازی حلالیت گاز ۲CO در مخلوط حلال های آمین دار – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول : کلیات
۱-۱-پیش درآمد ۱
فصل دوم: بررسی کارهای انجام شده و مدل های مرسوم
۲-۱- مروری بر کارهای قبلی ۲
۶ Chen مدل -۲-۲
۲-۲-۱- ترمودینامیک مدل ۶
۱۱ Li-Mather مدل -۳-۲
۲-۳-۱- ترمودینامیک مدل ۱۲
۲-۳-۲- بهینه سازی پارامترهای برهمکنش ۱۶
۲-۴- ثوابت و داده های تعادلی و دانسیته مواد ۱۷
فصل سوم: آمین ها و مدل های ضرایب فعالیت
۳-۱- جداسازی گاز ترش به وسیله آمین ها ۱۹
۳-۲- آمین ها و معیار انتخاب ۱۹
۳-۲-۱- مونو اتانل آمین ( MEA)ص ۲۰
۳-۲-۲- دی اتانل آمین ( DEA)ص ۲۱
۳-۲-۳- دی ایزو پروپانل آمین(DIPA)ص ۲۱

۳-۲-۴- متیل دی اتانل آمین (MDEA)ص ۲۲
۳-۲-۵- تری اتانل آمین (TEA)ص ۲۲
۳-۳- محاسبه تعادل فازی- شیمیایی ۲۲
۳-۳-۱- تعادلات شیمیایی و فازی ۲۳
۳-۴- مدلهای ضرایب فعالیت سیستم های غیر الکترولیت ۲۵
۲۵ NRTL مدل -۱-۴-۳
۲۶ UNIQUAC مدل -۲-۴-۳
۲۷ UNIQUAC-NRF مدل -۳-۴-۳
۳-۵- مدلهای ضرایب فعالیت سیستم های الکترولیت ۲۸
۲۸ Electrolyte-NRTL مدل -۱-۵-۳
۳۰ Electrolyte-NRTL-NRF مدل -۲-۵-۳
۳۲ Electrolyte-UNIQUAC-NRF مدل -۳-۵-۳
فصل چهارم: اصـلاح مـدل (UNIQUAC-NRF)بـرای الکانل آمین ها
۴-۱- مدلUNIQUAC-NRF برای سیستم های آمین+ گـاز  اسیدی + آب ۳۴
۴-۲- مدل UNIQUAC-NRFبرای سیستم های چند جزیی ۴۰
۴-۳- مشخصات جفت یون ۴۱

۴-۳-۱- تشکیل جفت یونها ۴۱
۴-۳-۲- غلظت جفت یون ها ۴۲
۴-۳-۳- محاسبه ضرایب فعالیت یونها ۴۳
۴-۴- محاسبه کلی ضرایب فعالیت یونها و مولکولها ۴۵
۴-۴-۱- بخش برد کوتاه ۴۵
۴-۴-۲- بخش برد بلند ۴۶
۴-۴-۳- معادله کلی محاسبه ضرایب فعالیت ۴۸
فصل پنجم: حل مدلUNIQUAC-NRF برای مخلوط حـلال هـای آمین دار
۵-۱- سیستم های دو جزیی (Binary System)ص ۴۹
۵-۲- سیستم های سه جزیی ۵۰
۵-۲-۱- سیستم سه جزیی ۲MDEA-H2O-COص ۵۱
۵-۲-۲- سیستم سه جزیی ۲MEA-H2O-COص ۵۵
۵-۳- سیستم چهارجزیی ۶۱
۵-۳-۱- سیستم چهار جزیی ۲MDEA− MEA− H O2 −COص ۶۱
۵-۴- بحث و نتایج ۶۶
۵-۵- نمودارها ۷۱
۵-۶- نتیجه گیری ۸۰

پیوست ها ۸۱

منابع ۹۱

فهرست نام ها ۹۴
چکیده انگلیسی

چکیده
جداسازی گاز دی اکسید کربن از فرآیندهای اصلی در پالایش گـاز مـی باشـد. بـرای جـداکردن گاز دی اکسیدی کربن از جریان گاز طبیعی اغلب از روش جذب به همراه واکـنش شـیمیاییتوسط حلال های آلکانل آمین استفاده می شود. در این تحقیق مـدل ترمودینـامیکی حلالیـت گـاز دی اکسید کربن در مخلوط آبی از MEA , MDEA مورد مطالعه قرار گرفته است و پارامترهای مدل ارائه شده است.در این مدل برای محاسبه نیروهای برد کوتاه از مدل UNIQUAC-NRF به صورت یک مدل غیر الکترولیتی و برای برای بیان بخش برد بلند از مـدل پیتـزر – دبـای – هوکـلاستفاده شد ه است . این مدل در دماهای مختلـف توسـعه داده شـد و پارامترهـای بـرهمکنش بـرایسیستم مخلوط۲MDEA-MEA-H2O-CO بدست آمد. نتایج حاصل از این مدل در مقایسه با مدل Li-Mather از دقت خوب برخوردار می باشد.

مقدمه
گاز طبیعی عمدتا دارای مقادیر متفاوتی از دی اکسید کربن می باشد. این گاز را اصطلاحا گـازترش می نامند. گاز دی اکسید کربن باعث اشکالات فراوانی از جمله خوردگی می شود. بنابراین این گازباید از جریان گاز حذف می شود. مهمترین روش در صنایع گاز برای جداسـازی ایـن گـاز روش جـذبهمراه با واکنش شیمیایی توسط حلال های آلکانل آمین می باشد. مهمترین آمین هایی که در صنایع شیرین سازی گاز اسـتفاده مـی شـود عبارتنـد ازMEA و MDEA و DGA و TEA و DEA . اخیرا برای بهبـود رانـدمان جـذب از مخلـوط حـلال هـا بـاترکیب درصد های مختلف نیز استفاده می شود. مدل های گوناگونی برای تخمین ضریب فعالیـت کـهیکی از مهمترین پارامترها در تعادل فازی می باشد ارائه شده اند.

نتیجه گیری
در این تحقیق از مـدلUNIQUAC-NRF بـرای پـیش بینـی حلالیـت گـازCO2 در مخلوط آبیMDEA –MEA استفاده شد. مدل مذکور یک مدل غیر الکترولیتی است که حالـتتوسعه یافته آن برای سیستم مدلسازی حلالیت گاز در سیستم الکترولیتی بکار گرفته شد. در حالتتوسعه یافته مدل از فرضیه تشکیل جفت یونها استفاده شده است. پارامترهای تنظیمی بر همکـنشدوتایی سیستم مخلوط آبی با ثابت نگه داشتن پارامترهای تنظیمی حاصل از حل سیستم های سـهتـایی ۲ MEA-H2O-COو ۲MDEA-H2O-CO بهینـه گردیـد و نتـایج حاصـل بـه صـورت نمودارهایی ارایه شد. این مدل در مقایسه با سایر مدلهای رایج ساده تـر بـوده و جوابهـای بـا دقـتبیشتری را حاصل می نماید.
اثر دما و غلظت بر حلالیت گازCO2 در مخلوط آبی ازMEA وMDEA بررسی شد و دلایل آننیز ذکر گردید.
با افزایش دما ، میزان بارگیری گازCO2 کاهش پیدا کرد. اثر غلظت هر یـک از حلالهـایMEA و MDEA در بارگیری (α) کمتر از ۵۲/۰ و بیشتر از آن بررسی شد.
در آخر پیشنهاد می شود از مخلوط آبیMEA وMDEA به جای استفاده از حلال تکآمینی برای حلالیت گازCO2 و شیرین سازی گاز طبیعی استفاده شـود . زیـرا اسـتفاده از مخلـوطاین دو حلال می تواند خواص نامطلوب هر یک از آنها را کاهش داده و به عنوان مکمل در کنار هـمبه صورت مخلوط استفاده شوند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط