مدل سازی راکتور اختلاط کامل لجن فعال (CMAS) در تصفیه پساب شهری – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:220
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدل سازی راکتور اختلاط کامل لجن فعال (CMAS) در تصفیه پساب شهری – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱ ) تعریف و هدف تصفیه فاضلاب ۱
۱-۲ ) تقسیم بندی فاضلاب ۳
۱-۳ ) پیامدهای زیست محیطی و انسانی فاضلاب ۴
۱-۴ ) کمبودهای مطالعاتی در زمینه شبیه سازی های تصفیه خانه ها ۶
۱-۵) روش کار و تحقیق ۷ فصل دوم: نقش میکروارگانیسم ها
۲-۱ ) میکروارگانیزم های شرکت کننده و نقش آنها ۹
۲-۱-۱ )منبع کربن و انرژی ۱۱
۲-۱-۲) نیازمندی های عوامل رشد و مواد مغذی ۱۳
۲- ۲-)فرایند نیتریفیکاسیون ۱۴
۲-۲-۱) توصیف فرایند ۱۵
۲-۲-۲) میکروبیولوژی ۱۵
۲-۲-۳) روابط استوکیومتری ۱۷
۲-۲-۴ ) سینتیک های رشد ۱۹
۲-۲-۵) عوامل طبیعی ۲۱
۲-۲-۶) سمیت ۲۱
۲-۳) فرآیند دنیتریفیکاسیون ۲۲
۲-۳-۱) توصیف فرایند ۲۳
۲-۳-۲) )میکروبیولوژی ۲۴
۲-۳-۳)روابط استوکیومتری ۲۵
۲-۳-۴) سینتیک های رشد ۲۸
۲-۳-۵) تاثیر غلظت اکسیژن محلول ۲۹
۲-۳-۶) اثر همزمان نیتریفیکاسیون و دینتریفیکاسیون ۳۰
۲-۳-۷) عوامل محیطی ۳۱

فصل سوم : تصفیه فاضلاب
۳-۱) کلیات و مراحل ۳۳
۳-۱-۱) سطح تصفیه ۳۳
۳-۱-۲) تصفیه بیولوژیکی ۳۴
۳-۱-۳) تعدادی تعاریف مفید ۳۵
۳-۱-۴) انواع فرایندهای بیولوژیکی ۳۷
۳-۱-۵) فرایند رشد معلق ۳۹
۳-۱-۶) فرایند لجن فعال ۳۹
۳-۱-۷) فرایند رشد ثابت ۴۱
۳-۲) گوناگونی راکتورها در تصفیه فاضلاب ۴۲
۳-۳) تعیین مشخصات فاضلاب ۴۸
۳-۳-۱) ترکیبات اصلی فاضلاب برای طراحی فرایند ۴۸
۳-۳-۲) ترکیبات کربن دار ۵۰
۳-۳-۳) ترکیبایت نیتروژن دار ۵۲
۳-۳-۴) قلیائیت ۵۳
۳-۴) دلیل انتخاب راکتور اختلاط کامل ۵۴

فصل ۴: مدل سازی فرایند
۴-۱) مدل های ASM 59
۶۰ ASM1 مدل (۲-۴
۴-۲-۱) دلیل انتخاب مدل ASM1ص ۶۱
۴-۲-۲) مقایسه مدل ASM1 با مدل ASM3ص ۶۱
۴-۲-۳) روش ارائه مدل ۶۳
۴-۲-۴) قالب بندی و نشانه گذاری ۶۳
۴-۲-۵) استفاده در موازنه جرم ۶۵
۴-۳) مدل ترکیب اکسیداسیون کربن، نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون ۶۷
۴-۴) مدل ادراکی ۷۰
۴-۵) ترکیبات در مدل ۷۷
۴-۶) فرایندها در مدل ۸۱
۴-۷) مشخصه سازی فاضلاب و تخمین مقدارهای پارامتر ۸۸
۴-۷-۱) تخمین ضرایب استوکیومتری ۸۹
۴-۷-۲) تخمین پارامترهای سینتیکی ۹۵
۴-۸) محدوده های پارامتر نمونه مقدارهای قراردادی و تاثیرات پارامترهای زیست محیطی ۱۰۵
۴-۸-۱) مقدارهای پارامتر نمونه ۱۰۵
۴-۸-۲ ) مقدار های قراردادی ۱۱۰
۴-۸-۳) تاثیرات زیست محیطی ۱۱۱
۴-۸-۴) فرضیات ،محدودیت ها و اجبارها ۱۱۲
۴-۹) فرضیات و محدودیت های همراه با مدل ۱۱۳
۴-۱۰) الزاماتی بر پایه کاربرد مدل ۱۱۴

فصل پنجم: اجرای مدل
۵-۱) پیاده سازی مدل لجن فعال ۱۱۷
۵-۱-۱) الگوی کلی جریان ۱۱۷
۵-۱-۲) الگوریتم کلی برنامه ۱۱۸
۵-۲) شرایط اولیه ۱۲۱
۵-۳) شرایط کار متغیر ۱۲۲
۵-۴) معادلات موازنه جرم در مدل ASM1ص ۱۲۲
۵-۴-۱) مدل سازی فرایند هوادهی ۱۲۶
۵-۴-۲) معادلات مربوط به ته نشین ساز نشین ساز ۱۲۶
۵-۴-۳) آماده سازی معادلات موازنه جرم برای ورود به برنامه ۱۲۸
۵-۵) اجرای برنامه ۱۳۱
۵-۵-۱) ورودی ها و خروجی ها ۱۳۱
۵-۶) مقایسه و تحلیل مقادیر ۱۴۳

فصل ششم : راکتور اختلاط کامل دوره ای و بهینه سازی زمان هوا دهی
۶-۱) مقدمه ۱۴۹
۶-۲) مدل ۱۵۰
۶-۳) فرآیند ۱۵۱
۶-۴) کنترل متغیر ها ۱۵۲
۶-۵) معادلات بهینه سازی ۱۵۳
۶-۶) قوانین به کار رفته ۱۵۴
۶-۷) روش حل و نتایج بهینه سازی ۱۵۶

فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۶۰

پیشنهادات ۱۶۱
پیوست ها ۱۶۲

منابع و ماخذ ۱۶۷

فهرست منابع لاتین ۱۶۷

سایت های اطلاع رسانی ۱۷۰
چکیده انگلیسی ۱۷۱

چکیده :
مدل سازی تصفیه خانه های شهری و صنعتی نیاز به اصول اولیه ای دارد که بر طبق آن باید بر اساس استانداردهای جهانی به صورت یکپارچه و هماهنگ در سراسر جهان انجام شود .به همین منظور از مدل های (ACTIVATED SLUDGE MODELS) ASM می توان استفاده کرد.
در این پایان نامه از مدل شماره یک ASM برای مدل سازی تصفیه خانه شهری استفاده شده است و سعی شده الگوریتم ارایه شده در آن بتواند پاشخگوی حالات مختلف باشد .همچنین راکتوری که جهت حذف BOD ونیتریفیکاسیون به کار رفته است راکتور اختلاط کامل لجن فعال (CMAS) می باشد که مناسب ترین راکتور تصفیه فاضلاب می باشد .

مقدمه :
امروزه استفاده مجدد از آب های آلوده شده در فرایندهای گوناگون اهمیت زیادی پیدا کرده است . به همین دلیل انواع مختلف فرایندهای تصفیه پساب مطرح شده است و به کار برده می شود . در بین این فرایندها تصفیه بیولوژیکی لجن فعال می توان گفت که مناسب ترین فرایند تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه های شهری می باشد زیرا هم عملکرد خوبی دارد و هم دارای کمترین آلودگی زیست محیطی می باشد و در میان انواع راکتورهایی که برای این فرایند به کار می روند راکتور اختلاط کامل لجن فعال (Complete Mix Activated Sludge) با نام اختصاری CMAS به دلیل مزایای فراوان آن و توانایی آن در گذر خوب برابر شوک های ورودی محبوب ترین نوع راکتور می باشد.
برای مدل سازی فرایند لجن فعال مدلی توسط IWA ارایه شده است که مدل ASM1 می باشد و دارای دقتی کافی است این مدل اساسا پایه ای برای مدل سازی راکتور های گوناگون می باشد . در این پایان نامه از مدل ASM1 استفاده شده است که معادلات موازنه جرم بدست آمده از نوع ODE غیر خطی می باشد واز روش رانگ – کاتای درجه پنجم حل شده است .

نتیجه گیری:
همان گونه که در این پژوهش آورده شده است برای ایجاد شرایط مناسبی در طراحی و راه اندازی تصفیه خانه ها نیاز به انجام مدل سازی قبل از ساخت می باشد. موردی که متاسفانه کمتر در کشور ایران دیده می شود. به همین دلیل با داشتن این مدل ها و انجام کارهای ریاضیاتی روی آنها میتوان به شرایط بهینه ای رسید. به طور کلی هدف تصفیه بیولوژیکی حذف مواد آلی موجود در آب بدون افزودن مواد شیمیایی به آن می باشد. که اثراتی بسیار ماثرتر و قوی تر و هزینه ای بسیار کمتر و اثرات جانبی به مراتب کمتری دارد و به عبارت دیگر پساب خطرناکی را میتوان توسط خود آن با نگهداری در شرایط کنترل شده ای تصفیه کرد و دوباره از آن استفاده بهینه ای کرد. پس برای کم کردن تهدید های زیست محیطی که امروزه به دغدغه اصلی برای بشر تبدیل شده میتوان از این روش گامی برداشت. در ارتباط با مدل ارائه شده میتوان گفت اثری شگرف روی محاسبات طراحی تصفیه خانه ها در سراسر جهان داشته است پس باید نتیجه گرفت انجام طراحی ها و مدل سازی ها باید به صورتی هدفمند و فراگیر و جهانی باشد و مفاهیم آن یکسان و قابل درک برای تمام طراحان و مهندسان باشد که به این هدف باید دست یافت.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط