مدل سازی ریاضی باز یافت انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی به کمک مبدلهای صفحه ای – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:96
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدل سازی ریاضی باز یافت انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی به کمک مبدلهای صفحه ای – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

عنوان مطالب شماره صفحه
1 چكيده
2 فصل اول: آشنايي با سيستم پيشگرمكن هـوا و بررسـي روابـط انتقـالحرارت و افت فشار
3 1- 1 مقدمه
4 1- 2 ركوپراتورها
5 1- 3 انواع ركوپراتورها
9 1- 4 بررسي سيستم پيشگرمكن هوا
14 1- 5 مبدل صفحهاي
20 1- 6 صفحات مبدل صفحهاي
23 1- 7 گذرها و آرايش جريان
25 1- 8 مشخصههاي كاركرد مبدل صفحهاي
26 1- 9 مقايسه مبدل پوسته و لوله و صفحهاي
27 1- 10 محاسبات هندسي
29 1- 11 بررسي روابط انتقال حرارت و افت فشار در مبدل صفحهاي
30 1- 12 روابط مبدل صفحهاي تك فازي
31 1- 13 ضرايب انتقال حرارت
33 1- 14 ضرايب افت فشار
35 1- 15 افت فشار كل در مبدل صفحهاي
37 1- 16 اثرات زاويه شورون
41 فصل دوم : تئوري مدلسازي عددي جريان در مبدلهاي صفحهاي
41 2- 1 مقدمه
42 2- 2 معادلات اساسي حاكم بر رژيم جريان آرام
43 2- 3 معادلات اساسي حاكم بر رژيم جريان درهم
2- 4 تئوري روش هاي حل ديناميك سيالات محاسباتي 44
46 Fluent 6.3.26 روشهاي حل در 5 -2
2- 6 مدلسازي جريان درهم 47
2- 7 مدل k−ε 48
2- 8 بررسي رفتار نزديم ديواره در جريانهاي مغشوش محصور شده 57
فصل سوم : مدلسازي عددي جريان تك فاز بين صفحات 64
3- 1 شرايط مسئله و روابط محاسباتي 64
3- 2 شرايط مرزي 65
3- 3 بررسي پارامترهاي فيزيكي جريان 69
3- 4 هندسه مدل 70
3- 5 شبكهبندي صفحات 74
3- 6 روش حل جريان 77
3- 7 مراحل حل مسئله 81
3- 8 نتايج بدست آمده 84
فصل چهارم : نتيجه گيري و پيشنهادات 102
4- 1 جمعبندي و نتيجهگيري 103
4- 2 پيشنهادات 104
105 پيوست ها
106 پيوست (1)
پيوست (2) 109
پيوست (3) 114
منابع و ماخذ 115 فهرست منابع فارسي 115 فهرست منابع لاتين 116 سايت هاي اطلاع رساني 117
چكيده انگليسي 118

چكيده:
امروزه مبدل هاي صفحه اي پس از نوع پوست ه و لوله از پركاربردترين انواع مبدلها به شمار ميرونـد . ايـننوع مبدلها در مقايسه با نوع پوسته و لوله فضاي كمتري را اشغال كرده و هزينـه نـصب كمتـري بـراي نـصبدارند. اين مزايا باعث شده است تا در بسياري از محدودههاي دمايي و فشاري از ايـن مبـدلهـا بـه جـاي نـوع پوسته ولوله اسـتفاده شـود. نتـايج بـسياري از فعاليتهـاي انجـام گرفتـه بـرروي مبـدلهـاي صـفحهاي بـصورتانحصاري و در اختيار شركتهاي سازنده ميباشد. بيشتر اين فعاليتها بصورت آزمايشگاهي انجام شده استو نكته مشترك در تمام آنها اين است كه هيچ رابطه كلي براي تمام هندسهها و سيالها وجود ندارد.
در اين پاياننامه جريان ميان صفحات و همچنين انتقال حرارت در اين نوع مبدلها بصورت عددي بـرايحالت تك فاز مورد بررسي قرار گرفته شده است، فرآيند مـدل سـازي بـراي بازيـابي انـرژي از گازهـاي زائـدپالايشگاهي و پيشگرمايش هواي ورودي به محفظه احتراق مي باشد؛ لذا فاز انتقال حرارت مـورد بررسـي درمبدل صفحه اي بشكل گاز-گاز مي باشد. بعلاوه با استفاده از مدل جريان آشفته بـرروي نـوع صـفحه تخـت وصفحات شياردار (شورون) نرخ انتقال حرارت و ضريب افت فشار بررسـي شـده و بـراي مـدل مـورد بررسـيروابط ناسلت وضريب افت فشار ارائه شده است. مدل جريان درهم مورد استفادهk−ε مـيباشـد در نهايـتمدلهاي مورد بررسي نيز با هم مقايسه ميگردند.

نتيجه گيري:
با انجام مدل سازي برروي صفحات تخت وشياردار، نقش تعيين كننده زوايه شيارهاي روي صفحات بروي انتقال حرارت و افت فشار آشكارتر گرديد، نتايج مدلسازي بروي هندسههاي مطرح شده در اين پاياننامه بصورت خلاصه در ذيل ارائه ميگردد:
½ هنگاميكه مدل از حالت تخت 1P به مدل صفحات شياردار( صفحات شورون) 2P و 3P تغيير پيدا ميكند، تغييرات عمدهاي در بردارهاي سرعت پديد ميآيد بطوريكه بردارهاي سرعت بشكل زاويهدار پديد ميآيد؛ كه بيشترين تغييرات بردارهاي سرعت در مدل3 p كه كمترين زاويه شورون (β) را دارد رخ ميدهد.
½ مقايسه مدلهاي شياردار بيانگر اين مطلب است كه هرچه زاويه شورون كمتر ميشود ماكزيمم سرعت نيز تغيير ميكند و افزايش مييابد در دو مدل بررسي ماكزيمم سرعت در هندسه 3P رخ ميدهد.
½ مقايسه مدلهاي شياردار نشان ميدهد كه وسعت فضايي كه داراي ماكزيمم آشفتگي ميباشد براي هندسه 3P بزرگتر از هندسه 2P ميباشد اين مسئله بدان سبب رخ ميدهد كه در هندسه 3 P به دليل زاويهي بيشتري كه در بين صفحات جريان وجود دارد، گردابهها در فضاي بيشتري در بين صفحات پراكنده ميشود. در واقع با كاهش زاويه شورون بدليل آنكه زاويه بين صفحات جريان افزايش مييابد، وسعت فضايي كه داراي ماكزيمم آشفتگي ميباشد نيز بزرگتر ميگردد. ½ در همه مدلهاي مورد بررسي، با افزايش عدد رينولدز افت فشار و ضريب فانينگ كاهش مييابد.
½ بيشترين مقدار افت فشار و ضريب فانينگ در مدل 3P پديد ميآيد، اين مسئله بيانگر اين مطلب است با افزايش ميزان آشفتگي در صفحات افت فشار و ضريب فانينگ نيز افزايش مييابد.
بعلاوه با مقايسه مدل 1P و 2P نيز همين امر به روشني ديده ميشود زيرا ميزان آشفتگي جريان در هندسه 2P بيشتر از مدل 1P ميباشد.
½ در همه مدلهاي مورد بررسي، با افزايش عدد رينولدز عدد ناسلت نيز افزايش مييابد.
½ با تغيير صفحات از حالت تخت به حالت شياردار افزايش قابل ملاحظهاي در عدد ناسلت و انتقال حرارت پديد ميآيد. همچنين مقايسه هندسه 2P و 3P نيز نشان ميدهد كه در هندسه 3P ميزان انتقال حرارت و عدد ناسلت بزرگتري ايجاد ميگردد، دليل اين امر نيز بخاطر ميزان آشفتگي و سرعت ماكزيمم بالاتر اين مدل در مقايسه با مدل 2P ميباشد.
½ مقايسه كانتورهاي دماي هواي خروجي بيانگر اين مطلب است كه در مدل 3P با توجه به اينكه انتقال حرارت موثرتري رخ ميدهد، لذا دماي هواي خروجي از اين صفحات بيشتر از مدلهاي ديگر ميباشد همچنين دماي هواي خروجي در مدل2P نيز با توجه به دلايل مذكور از مدل 1P بيشتر ميباشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت