مدل سازی ریاضی باز یافت انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی به کمک مبدلهای صفحه ای – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:96
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدل سازی ریاضی باز یافت انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی به کمک مبدلهای صفحه ای – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

عنوان مطالب شماره صفحه
۱ چکیده
۲ فصل اول: آشنایی با سیستم پیشگرمکن هـوا و بررسـی روابـط انتقـالحرارت و افت فشار
۳ ۱- ۱ مقدمه
۴ ۱- ۲ رکوپراتورها
۵ ۱- ۳ انواع رکوپراتورها
۹ ۱- ۴ بررسی سیستم پیشگرمکن هوا
۱۴ ۱- ۵ مبدل صفحهای
۲۰ ۱- ۶ صفحات مبدل صفحهای
۲۳ ۱- ۷ گذرها و آرایش جریان
۲۵ ۱- ۸ مشخصههای کارکرد مبدل صفحهای
۲۶ ۱- ۹ مقایسه مبدل پوسته و لوله و صفحهای
۲۷ ۱- ۱۰ محاسبات هندسی
۲۹ ۱- ۱۱ بررسی روابط انتقال حرارت و افت فشار در مبدل صفحهای
۳۰ ۱- ۱۲ روابط مبدل صفحهای تک فازی
۳۱ ۱- ۱۳ ضرایب انتقال حرارت
۳۳ ۱- ۱۴ ضرایب افت فشار
۳۵ ۱- ۱۵ افت فشار کل در مبدل صفحهای
۳۷ ۱- ۱۶ اثرات زاویه شورون
۴۱ فصل دوم : تئوری مدلسازی عددی جریان در مبدلهای صفحهای
۴۱ ۲- ۱ مقدمه
۴۲ ۲- ۲ معادلات اساسی حاکم بر رژیم جریان آرام
۴۳ ۲- ۳ معادلات اساسی حاکم بر رژیم جریان درهم
۲- ۴ تئوری روش های حل دینامیک سیالات محاسباتی ۴۴
۴۶ Fluent 6.3.26 روشهای حل در ۵ -۲
۲- ۶ مدلسازی جریان درهم ۴۷
۲- ۷ مدل k−ε ۴۸
۲- ۸ بررسی رفتار نزدیم دیواره در جریانهای مغشوش محصور شده ۵۷
فصل سوم : مدلسازی عددی جریان تک فاز بین صفحات ۶۴
۳- ۱ شرایط مسئله و روابط محاسباتی ۶۴
۳- ۲ شرایط مرزی ۶۵
۳- ۳ بررسی پارامترهای فیزیکی جریان ۶۹
۳- ۴ هندسه مدل ۷۰
۳- ۵ شبکهبندی صفحات ۷۴
۳- ۶ روش حل جریان ۷۷
۳- ۷ مراحل حل مسئله ۸۱
۳- ۸ نتایج بدست آمده ۸۴
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۲
۴- ۱ جمعبندی و نتیجهگیری ۱۰۳
۴- ۲ پیشنهادات ۱۰۴
۱۰۵ پیوست ها
۱۰۶ پیوست (۱)
پیوست (۲) ۱۰۹
پیوست (۳) ۱۱۴
منابع و ماخذ ۱۱۵ فهرست منابع فارسی ۱۱۵ فهرست منابع لاتین ۱۱۶ سایت های اطلاع رسانی ۱۱۷
چکیده انگلیسی ۱۱۸

چکیده:
امروزه مبدل های صفحه ای پس از نوع پوست ه و لوله از پرکاربردترین انواع مبدلها به شمار میرونـد . ایـننوع مبدلها در مقایسه با نوع پوسته و لوله فضای کمتری را اشغال کرده و هزینـه نـصب کمتـری بـرای نـصبدارند. این مزایا باعث شده است تا در بسیاری از محدودههای دمایی و فشاری از ایـن مبـدلهـا بـه جـای نـوع پوسته ولوله اسـتفاده شـود. نتـایج بـسیاری از فعالیتهـای انجـام گرفتـه بـرروی مبـدلهـای صـفحهای بـصورتانحصاری و در اختیار شرکتهای سازنده میباشد. بیشتر این فعالیتها بصورت آزمایشگاهی انجام شده استو نکته مشترک در تمام آنها این است که هیچ رابطه کلی برای تمام هندسهها و سیالها وجود ندارد.
در این پایاننامه جریان میان صفحات و همچنین انتقال حرارت در این نوع مبدلها بصورت عددی بـرایحالت تک فاز مورد بررسی قرار گرفته شده است، فرآیند مـدل سـازی بـرای بازیـابی انـرژی از گازهـای زائـدپالایشگاهی و پیشگرمایش هوای ورودی به محفظه احتراق می باشد؛ لذا فاز انتقال حرارت مـورد بررسـی درمبدل صفحه ای بشکل گاز-گاز می باشد. بعلاوه با استفاده از مدل جریان آشفته بـرروی نـوع صـفحه تخـت وصفحات شیاردار (شورون) نرخ انتقال حرارت و ضریب افت فشار بررسـی شـده و بـرای مـدل مـورد بررسـیروابط ناسلت وضریب افت فشار ارائه شده است. مدل جریان درهم مورد استفادهk−ε مـیباشـد در نهایـتمدلهای مورد بررسی نیز با هم مقایسه میگردند.

نتیجه گیری:
با انجام مدل سازی برروی صفحات تخت وشیاردار، نقش تعیین کننده زوایه شیارهای روی صفحات بروی انتقال حرارت و افت فشار آشکارتر گردید، نتایج مدلسازی بروی هندسههای مطرح شده در این پایاننامه بصورت خلاصه در ذیل ارائه میگردد:
½ هنگامیکه مدل از حالت تخت ۱P به مدل صفحات شیاردار( صفحات شورون) ۲P و ۳P تغییر پیدا میکند، تغییرات عمدهای در بردارهای سرعت پدید میآید بطوریکه بردارهای سرعت بشکل زاویهدار پدید میآید؛ که بیشترین تغییرات بردارهای سرعت در مدل۳ p که کمترین زاویه شورون (β) را دارد رخ میدهد.
½ مقایسه مدلهای شیاردار بیانگر این مطلب است که هرچه زاویه شورون کمتر میشود ماکزیمم سرعت نیز تغییر میکند و افزایش مییابد در دو مدل بررسی ماکزیمم سرعت در هندسه ۳P رخ میدهد.
½ مقایسه مدلهای شیاردار نشان میدهد که وسعت فضایی که دارای ماکزیمم آشفتگی میباشد برای هندسه ۳P بزرگتر از هندسه ۲P میباشد این مسئله بدان سبب رخ میدهد که در هندسه ۳ P به دلیل زاویهی بیشتری که در بین صفحات جریان وجود دارد، گردابهها در فضای بیشتری در بین صفحات پراکنده میشود. در واقع با کاهش زاویه شورون بدلیل آنکه زاویه بین صفحات جریان افزایش مییابد، وسعت فضایی که دارای ماکزیمم آشفتگی میباشد نیز بزرگتر میگردد. ½ در همه مدلهای مورد بررسی، با افزایش عدد رینولدز افت فشار و ضریب فانینگ کاهش مییابد.
½ بیشترین مقدار افت فشار و ضریب فانینگ در مدل ۳P پدید میآید، این مسئله بیانگر این مطلب است با افزایش میزان آشفتگی در صفحات افت فشار و ضریب فانینگ نیز افزایش مییابد.
بعلاوه با مقایسه مدل ۱P و ۲P نیز همین امر به روشنی دیده میشود زیرا میزان آشفتگی جریان در هندسه ۲P بیشتر از مدل ۱P میباشد.
½ در همه مدلهای مورد بررسی، با افزایش عدد رینولدز عدد ناسلت نیز افزایش مییابد.
½ با تغییر صفحات از حالت تخت به حالت شیاردار افزایش قابل ملاحظهای در عدد ناسلت و انتقال حرارت پدید میآید. همچنین مقایسه هندسه ۲P و ۳P نیز نشان میدهد که در هندسه ۳P میزان انتقال حرارت و عدد ناسلت بزرگتری ایجاد میگردد، دلیل این امر نیز بخاطر میزان آشفتگی و سرعت ماکزیمم بالاتر این مدل در مقایسه با مدل ۲P میباشد.
½ مقایسه کانتورهای دمای هوای خروجی بیانگر این مطلب است که در مدل ۳P با توجه به اینکه انتقال حرارت موثرتری رخ میدهد، لذا دمای هوای خروجی از این صفحات بیشتر از مدلهای دیگر میباشد همچنین دمای هوای خروجی در مدل۲P نیز با توجه به دلایل مذکور از مدل ۱P بیشتر میباشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط