مدل سازی هایبرید سیستم کنترل ترافیک هوایی – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:77
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدل سازی هایبرید سیستم کنترل ترافیک هوایی – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ فصل اول : مقدمه
۳  ۱- ۱ مقدمه ای بر شیوه کنترل ترافیک هوایی در حال حاضر
۴  ۱- ۲ روش کنترل ترافیک هوایی سنتی
۶  ۱- ۳ روش کنترل ترافیک هوایی در آینده
۷ فصل دوم : مدل سازی هایبرید ترافیک هوایی
۸  ۲- ۱ مدل سازی هایبرید و تصادفی ترافیک هوایی
۸  ۲- ۱- ۱ مدل سازی بر پایه CDR
۸  ۲- ۱- ۲ مدل سیستم
۹  ۲- ۱- ۲-۱ مسیر پرواز
۱۰  ۲- ۱- ۲-۲ دینامیک هواپیما
۱۱  ۲- ۱- ۲-۲-۱ روش اندازه گیری پارامترها
۱۲  ۲- ۱- ۲-۳ سیستم مدیریت پرواز
۱۲  ۲- ۱- ۲-۳-۱ دینامیک پیوسته
۱۳  ۲- ۱- ۲-۳-۲ حالت گسسته
۱۵  ۲- ۱- ۲-۴ مدل باد
۱۶  ۲- ۱- ۳ تنظیم پارامترها
۱۶  ۲- ۱- ۴ شبیه سازی
۱۸  ۲- ۲ مدل سازی هایبرید اتوماتا ترافیک هوایی
۱۸ Free Flight تکنولوژی ۱ -۲ -۲ 
۲۰  ۲- ۲- ۲ مدل سازی و طراحی هایبرید
۲۱  ۲- ۲- ۲-۱ مدل سیستم هایبرید
۲۲  ۲- ۲- ۳ مدل سازی مانور دوهواپیما
۲۴  ۲- ۲- ۴ طراحی ناحیه غیر ایمن
۲۴  ۲- ۲- ۴-۱ روش هامیلتون – جاکوبی – ایساکس برای سیستم های پیوسته
۲۵  ۲- ۲- ۴-۲ تابع هزینه
۲۷  ۲- ۲- ۴-۳ ورودی کنترلی سرعت زاویه ای
۲۹  ۲- ۲- ۴-۴ ورودی کنترلی سرعت خطی
۳۱ ۲-۲-۵ تجزیه و تحلیل برخور در مانور
۳۴ فصل سوم : کنترل هایبرید ترافیک هوایی
۳۵ ۳- ۱ سیستم تصمیم گیری غیر متمرکز
۳۵ ۳- ۱- ۱ مقایسه روش کنترل متمرکز و غیر متمرکز
۳۵ ۳- ۱- ۲ تداخل دو هداپیما
۳۶ ۳- ۲ کنترل غیر متمرکز و ساختار آیندهATMS
۳۹ ۳- ۲- ۱ کنترل ترافیک هوایی
۳۹ ۳- ۲- ۲ طراح استراتژی
۴۰ ۳- ۲- ۳ طراح تاکتیکی
۴۱ ۳- ۲- ۴ طراح تراژدی (مسیر پرواز)
۴۱ ۳- ۲- ۴-۱ تأثیر غیر مینیمم فاز
۴۲ ۳- ۲- ۵ لایه تنظیم مقررات
۴۲ ۳- ۳ ساختار AHS
۴۲ ۳- ۳- ۱ مقایسه ساختار AHS و ATMS
۴۲ ۳- ۳- ۱-۱ شباهت ساختار AHS و ATMS
۴۴ ۳- ۳- ۱-۲ تفاوت ساختار AHS و ATMS
۴۵  ۳- ۴ شبیه سازی
۴۶ فصل چهارم : محاسبه ایمنی در خطوط هوایی با استفاده از مدل هایبرید
۴۷ ۴- ۱ محاسبه ایمنی در پرواز
۴۷ ۴- ۲ مدل هایبرید
۴۷ ۴- ۲- ۱ توصیف رابطه متقابل بین معیارها
۴۹ ۴- ۳ استفاده ازANP
۵۱ فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵۲ نتیجه گیری
۵۲ پیشنهادات
۵۳ منابع
۵۵ Abstract 

چکیده:
مدیریت ترافیک هوایی (ATM) در آینده ، امکان پرواز آزاد بدون خلبان ، کـه در آن هواپیمـامسیر، سرعت و ارتفاع بهینه خود را انتخاب می کند ، مهیا می سازد. سـاختار کنترلـی حاصـل، سیسـتمهایبرید است که وقایع گسسته و دینامیک های زمان پیوسته را در هم می آمیزد. در این سمینار روشـیبرای مدل سازی و کنترل پروازهای چند تایی از نقطه نظر کنترلر ترافیک هوایی بررسی و توصـیف شـدهاست. این روش، هواپیما و مانور را به صورت سیستم کنترل هایبرید مدل کرده و میزان امنیـت پـرواز را برای هر هواپیما محاسبه می کند، به طوری که هر هواپیمـا بـه طـور جداگانـه و حتـی در حضـور عـدمقطعیت عملکرد هواپیمای دیگر، امنیت داشته باشد. مدل حاصل شامل پروازهای عدیده ای می شـود کـهدر هر کدام دینامیک هواپیما ، مسیر پرواز و کنترل پـرواز متفـاوت مـی باشـد . از آن جـایی کـه حرکـتهواپیما تحت تأثیر عامل باد می باشد ، که آن را به صورت متغیر تصادفی مدل می کنیم، این مـدل چنـدعاملی ، هایبرید و تصادفی می باشد. مثال های مانور، استفاده از تغییر سرعت و جهت هواپیما در ایـن جـابه جزئیات توضیح داده شده است.
در فصل اول، مقدمه ای بر شیوه کنترل ترافیک هوایی سنتی ارائه می گـردد . در فصـل دوم، دو نوع مدل سازی هایبرید برای کنترل ترافیک هوایی توصیف شده است؛ نوع اول، مدل هایبریـد تصـادفی ونوع دوم، مدل هایبرید اتوماتا است. در فصل سوم، کنتـرل هایبریـد ترافیـک هـوایی بـا اسـتفاده از روشکنترل غیر متمرکز و در نهایت در فصل چهارم، روش محاسبه میزان امنیت پرواز توصیف شـده ودر انتهـابه زمینه های تحقیقاتی مرتبط با آن اشاره خواهد شد.
کلمات کلیدی: سیستم هایبرید، مدل سازی ترافیک هوایی، کنترل ترافیک هوایی، ایمنی پرواز، پرواز آزاد.

مقدمه
سالهاست که سیستم مدیریت ترافیک هوایی به شیوه کنترلی حال حاضر با قابلیـت اعتمـاد بـالاکار می کند . اگرچه ، افزایش سفرهای هوایی به دلیل محدودیت های موجود تنش و نگرانی مسـئولان رابالا برده است . این امر موجب بالا بردن سطح پرواز بـه انـدازه %۲۰۰-۵۰ تـا ده سـال آینـده مـی شـود.
افزایش سطح پرواز نیز باعث کاهش امنیت پرواز و سطح کارایی آن شـده و حجـم کـاری اپراتورهـا را بـهمیزان قابل ملاحظه ای افزایش می دهد . برای مثال این امر موجب افزایش خطـای عملکـرد کنترلرهـایترافیک هوایی به اندازه % ۳۳ در بازه زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۶ شده است[۱].
یکی از راه حل های سودمند افزایش سطح اتوماسیون می باشد که با اجـرای آن ، بهـره بـرداریATM افزایش و حجم کاری اپراتورها و خطرات پرواز کاهش پیدا می کند[۲].
در حال حاضر ، ایجاد فاصله مطمئنه بین هواپیماها بخش بزرگی از حجم کاری کنترلـ ر ترافیـکهوایی را تشکیل می دهد . اگر سطح اتوماسیون در پروسه ATM افزایش پیدا کنـد ، بسـیاری از وظـایفمربوط به برقراری فاصله مطمئنه بین دو هواپیما و تشخیص و تجزیه و تحلیل برخورد ، CDR ، به عهده آن خواهد بود . استراتژی CDR تلاش می کند ، تا مسیر هواپیما را در فضای تحت کنتـرل پـیش گـوییوآنالیز کرده واحتمال کاهش فاصله بین دو هواپیما را پیش گـویی کنـد (تشـخیص برخـورد) و اگـر ایـناحتمال وجود دارد دستورات لازم را به ATC یا خلبان بـرای رفـع آن مشـکل بدهـد (تجزیـه و تحلیـلبرخورد) [۳].
میزان ترافیک هوایی امریکا در ۱۵ امسال آینده ، سالیانه به میزان سالی %۵-۳ افزایش پیداخواهـدکرد . ساختار NAC قادر به کنترل این افزایش ترافیک به دلایل زیر نیست:
۱٫ نداشتن فضای کافی
در حال حاضر فضای پرواز بسیار کم است و هواپیماها مجبـور هسـتند در راه هـای پـیش بینـیشده پرواز کنند . این مسئله در کل نامناسب است و به هواپیماها اجازه نمی دهد که به صـورت مسـتقیمتا مقصد پروازکنند و یا از باد مناسب استفاده کنند ، در نتیجه میزان مصرف سوخت و زمان پرواز افزایش پیدا می کند . این مشکل به خصوص در بزگراه های هوایی اطراف اقیانوس که بیشترین رشد ترافیک را دارد به چشم می آید . برای مثال در اطراف اقیانوس آرام ترافیک سالانه %۱۵ رشد پیدا می کند[۴] .
۲٫ افزایش حجم کار کنترلر ترافیک هوایی
ایجاد فاصله مطمئنه بین هواپیماها و نیز مشخص کردن مسیر ناوبری هواپیما به منظور اجتنـاباز تأثیر نامطلوب شرایط آب و هوایی در کنترل هواپیما توسط مرکز کنترل انجـام مـی شـود. در محـیطهای شلوغ مانند محیط های نزدیک بـه فرودگـاه هـای شـهری ، کـه بـه آن TRACON مـی گوینـد ، کنترلرها اصولا” این حجم بالا را با نگه داشتن هواپیما در حالت توقـف خـارج ازTRACON حـل مـیکنند[۴].
۳٫ تکنولوژی منسوخ
حدودا” ۳۰ سال است که از تکنولوژی کامپیوتر در اکثر مراکز ATC استفاده می شود و ارتبـاطبین کنترلر و هواپیما محدود به ارتباط رادیویی شده است[۴].
با توجه به مشکلات مذکور کمیته هوا نوردی ،NASA ، به دنبال ابداعی تحت عنوان پرواز آزادمـیباشد. روش پرواز آزاد به هواپیماها اجازه می دهد تا خود ، مسیر، ارتفاع و سرعت خود را انتخـاب کننـد . عملکرد کنترلر محدود به فضاهای شلوغ و یـا جلـوگیری از ورود هواپیمـا بـه فضـاهای غیـر مجـاز، مثـل فضاهای نظامی می شود [۵].
پرواز آزاد به دلیل وجود تکنولوژی های پیشرفته مانند سیستم های مکان دهی جهـانی ،GPS ، ارتباطات داده ای ، نظارت اتوماتیک ازطریق ارتباطات مخابره ای ، ADS-B ، سیستم های جلوگیری از برخورد و هشدار دهنده ترافیک ، TCAS و تجهیزات محاسبه گر روی برد قدرتمند، امکـان پـذیر مـیباشد [۵] . تکنولوژی های مذکور امکان کنترل رشد ترافیک هوایی آینده را توسط تغیـر سـاختارATMS کنونی به ساختار کنترل غیرمتمرکز مهیا می سازد [١]. ه ساختار کنترل غیرمتمرکز مهیا می سازد [١].

نتیجه گیری
در این سمیناربا استفاده از مدل سازی سیستم هایبرید، روشی برای برقراری حفاظت و ایمنی و جلوگیری از برخورد دو هواپیما در مانور توصیف شده است. این روش بر پایه محاسبه مجموعه مقادیر پارامترهای سیستم هایبرید با دینامیک غیر خطی در حالت گسسته می باشد. در این جا فرض کردیم که رفتار هواپیماهای دیگر دارای عدم قطعیت می باشند و ما به دنبال محاسبه حداقل محدوده کنترلی برای هواپیمای ۱ در شرایط ماکزیمم عدم قطعیت هواپیماهای دیگر می باشیم. این محاسبات برای مشخص کردن حداقل محیط غیر ایمنی هر هواپیما، که در شرایط مانور داده شده، با تغییرات ممکن در پارامترهای سیستم استفاده می شود. مهم ترین تحقیقات روی محاسبه عددی روش و نمایش تأثیر آن و یافتن مجموعه مقادیر برای پارامترها می باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط