مدل سازی وشبیه سازی فرآیندجذب سطحی درمرکاپتان زدایی ازگازطبیعی بااستفاده ازجاذب غربال ملکولی – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:131
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدل سازی وشبیه سازی فرآیندجذب سطحی درمرکاپتان زدایی ازگازطبیعی بااستفاده ازجاذب غربال ملکولی – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب عنوان
چکیده ………………………۱
مقدمه ………………..۲

فصل اول : کلیات ……………….۳
۱ -۱ ) هدف ………….. ……۴
۱ -۲ ) پیشینه تحقیق ………………..۴
۱ -۳ ) روش کار وتحقیق …………………….۴
فصل دوم : …… ……۶
۲ -۱ ) جذب سطحی ………………………….۷
۲ -۲ ) جاذب ها …………………………..۱۳
۲ -۳ ) فرایندهای جذب سطحی …………………۲۲
۲ -۴ ) روش های خالص سازی گاز طبیعی …. …………۳۳
۲ -۵ ) روش های جدا سازی مرکاپتانها از گاز طبیعی ……………….۳۷
۲ -۶ ) شمای کلی واحد فرایند گاز ………………..۴۵
۲ -۷ ) گوگرد و ترکیبات آن ……………..۴۷

فصل سوم : ………….۵۱

۳ -۱ ) مدل سازی جذب سطحی در بستر ساکن …………………… .۵۲
۳ -۲ ) م دل های تعادلی جذب سطحی ……… ………………۵۶
۳ -۳ ) محاسبه ضریب پراکندگی محوری ……………………۶۸
۳ -۴ ) محاسبات سیکلی …………………. ۷۰
فصل چهارم : …………………۷۲

۴ -۱ ) استخراج معادلات ………………….۷۳
۴ -۲ ) روابط وپارامترهای مورد نیاز معادلات موازنه جرم ………………..۷۵
۴ -۳ ) شرایط مرزی و اولیه و محاسبات سیکلی …………………….۸۳
۴ -۴ ) شکل عددی معادلات ……………… …….۸۴
۴ -۵ ) روند حل معادلات در حالت همدما ……….. ………… ۸۷

فصل پنجم : ……………………………۹۱
نتیجه گیری ………………………..۹۲

پیشنهادات ……………….۱۰۰

پیوست ها ……………. ….۱۰۰
منابع و مأخذ …………………..۱۰۵

چکیده انگلیسی ………………….۱۰۹

چکیده :
در این رساله مدل سازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی سیکلی مـورد اسـتفاده در مرکاپتـان زدائـی از گـاز طبیعی با استفاده از جاذبه غربال ملکولی مورد بررسی قرار گرفته است . این فرآیند هم اکنون در واحـد مرکاپتـان زدائی پالایشگاه گاز فاز یک پارس جنوبی مورد استفاده قرار می گیرد .
در این فرآیند شش بستر ساکن جذب سطحی حاوی جاذب غربـال مولکـولی از نـوع زئولیـت x۱۳ بـرای جـذب انتخا بی مرکاپتان وجود دارد در فرآیند مذکور ، در هر زمان سه بستر در حال جـذب و سـه بـستر دیگـر در حـال احیاء هستند . سیکل احیا شامل دو مرحله گرمایش و یک مرحل خنک کردن است .
در مدل سازی این فرآیند با در نظر گرفتن مدل پراکندگی محوری برای رژیم جریان گاز در داخل بستر م عـادلات موازنه جرم استخراج شده است . از آنجا که جذب اجزاء در سیستم به غیر از آب و مرکاپتان نـاچیز اسـت فرآینـد به صورت یک سیستم سه جزئی ( مرکاپتان ، آب و جزء بی اثر ) در نظر گرفته شده است .
تقریب نیرو محرکه خطی نیز برای محاسبه سرعت جذب سطحی بین فاز سیال و فـاز جامـد مـورد اسـتفاده قـرار گرفته است .
با توجه به تک لایه بودن جذب بر روی زئولیت ها مدل لانگمیر برای بیان رابطه تعادلی بین غلظت فازهای سـیال و جذب شده مورد استفاده قرار گرفته است .
دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی حاصل از مجموعه این معادلات ، با استفاده از روش عـ ددی تفاضـلات محـدود غیر صریح در مراحل مختلف و به طور همزمان حل شـده اسـت . بـا اسـتفاده از نتـایج ایـن محاسـبات تغییـرات غلظت در دمای ثابت در طول بستر و در زمانهای مختلف ارائه شده است و به دلیل محـدودیت نتـایج عملـی اثـر تغییر پارامترهای مهم مانند شدت جریان خوراک و د مای خوراک و غلظـت ورودی اجـزاء قابـل جـذب در جهـت اثبات صحت شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته است .
چون ظرفیت جاذب برای جذب سطحی با افزایش دما کاهش می یابد لذا با افزایش دمـا غلظـت درخروجـی نیـز زیاد می شود و با افزایش شدت جریان خوراک سرعت حرکت منطقه فعال شده سریعتر می شـود و بـا افـزایش۴ برابری غلظت خوراک همانگونه که انتظار می رود برج می تواند بـه خـوبی تغییـرات غلظـت در ورودی را تعـدیل نماید و تغییر قابل ملاحظه ای در خروجی مشاهده نشد .

مقدمه
بر طبق استانداردهای بین المللی ونیز استاندارد شرکت ملی نفت ایـران ، میـزان م جـاز ناخالـصی هـا در گازهـای تصفیه شده معین گردیده و طبق استاندارد ASTM درگازهای تصفیه شـده حـداکثر گـوگرد مجـا ز³mg/Nm۹ /۲۲ و حدا کثر مرکاپتان مجا ز³mg/Nm۵ /۱۱ است . در بیشتر منابع گازی مقادیر این ناخالصی ها بیـشتر بـوده و ضرورت دارد توسط فرایند های مناسب به مقدار م جاز خود کاهش یابد
گوگرد می تواند به صورت گوگرد عنصری ویا عمدتاً به صورت هیدروژن سولفید و سولفید کربنیـل و دی سـولفید کربن و مرکاپتان ( RSH ) . تیوفن و یاسایر ترکیبات گوگرد باشد
این ناخالصی های گوگردی نه تنها باعث ایجاد بوی بد در گاز می شـوند بلکـه در هنگـام احتـراق اکـسید شـده و ایجاد آلودگی زیست محیطی می نماید . با وجود آنکه مساحت و جمعیت کشور ایـران در حـدود یـک صـدم کـل مساحت و جمعیت جهان است ، ذخیره سازی گازی گسترده در اعماق آن بین۱۴ تـا۲۰ درصـد از کـل ذخیـره موجود گاز در کره زمین را تشکیل می دهد . ایران با دارا بو دن بیش از۲۱ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعـی شناخته شده یکی از غنی ترین کشورهای جهان از نظر ذخایر گاز طبیعی است . بابرخورداری ازچنین ذخیـره ای ، گاز به عنوان سوخت و انرژی می تواند در صدر منابع مورد استفاده قرار گیرد تا پاسخگوی رشد روز افزون مـصرف انرژی و هم چنین به عنوان منبعی برای درآمدهای حاصل از صادرات تلقی گردد . افزایش میزان مصرف گاز بـالاتر از۸ % در سال در بعضی نواحی پیش بینی می گردد . گاز آن طور که در طبیعت موجود است کمتر مورد اسـتفاده قرار می گیرد، زیرا گازی که از منابع زیر زمینی حاصل می شود دارای مقادیر متفاوتی از ناخالـصی هـا اسـت کـه عمدتاً شامل هیدروژن سولفید و دی اکسید کربن و مرکاپتان ها می باشد . وجود این ناخالـصی هـا در گـاز باعـث اشکالات فراوانی می گردد، به عنوان مثال هیدروژن سولفید حتی نسبت به لوله هایی از جـنس فـولاد ضـد زنـگ نیز خورنده بوده وهنگام سوختن تولی د گازسمی و خورنده دی اکسید گوگرد می نماید .ازطرفـی ناخالـصی هـا بـه عنوان مسموم کننده کاتالیست ها محسوب می شوند.

نتیجه گیری :
۵ -۱ باتوجه به نمودارهای (۵ -۱ ) و (۵ -۲ ) پروفایل غلظـت هـا در طـول بـرج در مرحلـه جـذب سـطحی در زمانهای مختلف رسم شده است و oC غلظت ورودی بستر می باشـد در حـین فرآینـد جـذب در هـر زمـان یـک منطقه فعال وجود دارد که انتقال جرم در این منطقه اتفاق می افتد .
در قسمت قبل از این منطقه بستر اشباع شده است و غلظت فاز سیال برابر غلظت خوراک است (۱ = oC C ) . در قسمت جلوتر از این منطق ه جاذب خالص وجود دارد که چون هنـوز مـواد قابـل جـذب بـه ایـن
قسمت نرسیده است پس به صورت اولیه باقی مانده است و در این قسمت نسبتC Co ł نزدیک به صفر اسـت .
در بین این دو قست منطقه فعال قرار دارد که در آن به علت جذب سـطحی تغییـرات شـدید غلظـت وجـود دارد همانطور که در شکل مشخص است منطقه فعال هم جهت با حرکت سیال در طـول بـرج حرکـت مـی کنـد و در پایان زمان جذب تقریبا به آخر بستر می رسد . ( در مورد مرکاپتان ) . در صورتی کـه طراحـی بـستر بـه درسـتی انجام گرفته باشد این منطقه هیچگاه به خروجی نمـی رسـد، چـون در غیـر اینـصورت باعـث ورود ناخالـصیها بـه محصول شده و کیفیت محصول را کاهش می دهد همانطور که از شکل مشخص اسـت طراحـی ایـن سیـستم بـر اساس مرکاپتان بوده و فقط حدود نیمی از بستر از آب اشباع می شود .
نمودار های (۵ -۳ ) و (۵ -۴ ) تغییرات زمانی غلظت را در دو نقطـه از بـرج از دو جـزء در مرح لـه جـذب سـطحی نشان می دهد در۵۰ % طول برج همانگونه که از نمودار مربوط به آب مشخص اسـت مـوج جـذب آب در مـدت۱۸ ساعت به این نقطه نرسیده و نمودار تغییرات غلظت مرکاپتان S شکل است نمودار آب نیز در تمام ایـن نقـاط
S شکل می باشد .
حال به علت محدودیت در دسترسی به داده های عملی در مقاطع مختلف بـرج بـه تـاثیر تغییـر شـرایط خـوراک ورودی واحد می پردازیم و با آنچه از نظر علمی و تجربی انتظار می رود مقایسه کـرده و در نهایـت صـحت شـبیه سازی را مورد بررسی قرار می دهیم .

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط

A Brand New Product

The Divi Builder allows you to create beautiful and unique layouts visually, without touching a single line of code.

Gorgeous Design

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.
1

Drag & Drop Builder

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Fully Responsive

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Plans and Pricing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet metus. Proin ac eros eros. Suspendisse auctor, eros ac sollicitudin vulputate.

What Our Customers Are Saying

Don’t just take it from us, let our customers do the talking!

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet metus. Proin ac eros eros. Suspendisse auctor, eros ac sollicitudin vulputate, urna arcu sodales quam, eget faucibus eros ante nec enim.

Etiam quis eros in enim molestie tempus a non urna. Suspendisse nibh massa, tristique sit amet interdum non, fermentum in quam. ” Luke Chapman

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet metus. Proin ac eros eros. Suspendisse auctor, eros ac sollicitudin vulputate, urna arcu sodales quam, eget faucibus eros ante nec enim.

Etiam quis eros in enim molestie tempus a non urna. Suspendisse nibh massa, tristique sit amet interdum non, fermentum in quam. ” Luke Chapman

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet metus. Proin ac eros eros. Suspendisse auctor, eros ac sollicitudin vulputate, urna arcu sodales quam, eget faucibus eros ante nec enim.

Etiam quis eros in enim molestie tempus a non urna. Suspendisse nibh massa, tristique sit amet interdum non, fermentum in quam. ” Luke Chapman

Frequently Asked Questions

Can I use the themes on multiple sites?
Yes, you are free to use our themes on as many websites as you like. We do not place any restrictions on how many times you can download or use a theme, nor do we limit the number of domains that you can install our themes to.
What is your refund policy?
We offer no-questions-asked refunds to all customers within 30 days of your purchase. If you are not satisfied with our product, then simply send us an email and we will refund your purchase right away. Our goal has always been to create a happy, thriving community. If you are not thrilled with the product or are not enjoying the experience, then we have no interest in forcing you to stay an unhappy member.
What are Photoshop Files?
Elegant Themes offers two different packages: Personal and Developer. The Personal Subscription is ideal for the average user while the Developers License is meant for experienced designers who wish to customize their themes using the original Photoshop files. Photoshop files are the original design files that were used to create the theme. They can be opened using Adobe Photoshop and edited, and prove very useful for customers wishing to change their theme’s design in some way.
Can I upgrade after signing up?
Yes, you can upgrade at any time after signing up. When you log in as a “personal” subscriber, you will see a notice regarding your current package and instructions on how to upgrade.
Can I use your themes with WP.com?
Unfortunately WordPress.com does not allow the use of custom themes. If you would like to use a custom theme of any kind, you will need to purchase your own hosting account and install the free software from WordPress.org. If you are looking for great WordPress hosting, we recommend giving HostGator a try.

Don't Be Shy

If we didn’t answer all of your questions, feel free to drop us a line anytime.