مدل سازی وشبیه سازی فرآیندجذب سطحی درمرکاپتان زدایی ازگازطبیعی بااستفاده ازجاذب غربال ملکولی – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:131
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدل سازی وشبیه سازی فرآیندجذب سطحی درمرکاپتان زدایی ازگازطبیعی بااستفاده ازجاذب غربال ملکولی – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب عنوان
چكيده ………………………۱
مقدمه ………………..۲

فصل اول : كليات ……………….۳
۱ -۱ ) هدف ………….. ……۴
۱ -۲ ) پيشينه تحقيق ………………..۴
۱ -۳ ) روش كار وتحقيق …………………….۴
فصل دوم : …… ……۶
۲ -۱ ) جذب سطحي ………………………….۷
۲ -۲ ) جاذب ها …………………………..۱۳
۲ -۳ ) فرايندهاي جذب سطحي …………………۲۲
۲ -۴ ) روش هاي خالص سازي گاز طبيعي …. …………۳۳
۲ -۵ ) روش هاي جدا سازي مركاپتانها از گاز طبيعي ……………….۳۷
۲ -۶ ) شماي كلي واحد فرايند گاز ………………..۴۵
۲ -۷ ) گوگرد و تركيبات آن ……………..۴۷

فصل سوم : ………….۵۱

۳ -۱ ) مدل سازي جذب سطحي در بستر ساكن …………………… .۵۲
۳ -۲ ) م دل هاي تعادلي جذب سطحي ……… ………………۵۶
۳ -۳ ) محاسبه ضريب پراكندگي محوري ……………………۶۸
۳ -۴ ) محاسبات سيكلي …………………. ۷۰
فصل چهارم : …………………۷۲

۴ -۱ ) استخراج معادلات ………………….۷۳
۴ -۲ ) روابط وپارامترهاي مورد نياز معادلات موازنه جرم ………………..۷۵
۴ -۳ ) شرايط مرزي و اوليه و محاسبات سيكلي …………………….۸۳
۴ -۴ ) شكل عددي معادلات ……………… …….۸۴
۴ -۵ ) روند حل معادلات در حالت همدما ……….. ………… ۸۷

فصل پنجم : ……………………………۹۱
نتيجه گيري ………………………..۹۲

پيشنهادات ……………….۱۰۰

پيوست ها ……………. ….۱۰۰
منابع و مأخذ …………………..۱۰۵

چكيده انگليسي ………………….۱۰۹

چكيده :
در اين رساله مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي سيكلي مـورد اسـتفاده در مركاپتـان زدائـي از گـاز طبيعي با استفاده از جاذبه غربال ملكولي مورد بررسي قرار گرفته است . اين فرآيند هم اكنون در واحـد مركاپتـان زدائي پالايشگاه گاز فاز يك پارس جنوبي مورد استفاده قرار مي گيرد .
در اين فرآيند شش بستر ساكن جذب سطحي حاوي جاذب غربـال مولكـولي از نـوع زئوليـت x۱۳ بـراي جـذب انتخا بي مركاپتان وجود دارد در فرآيند مذكور ، در هر زمان سه بستر در حال جـذب و سـه بـستر ديگـر در حـال احياء هستند . سيكل احيا شامل دو مرحله گرمايش و يك مرحل خنك كردن است .
در مدل سازي اين فرآيند با در نظر گرفتن مدل پراكندگي محوري براي رژيم جريان گاز در داخل بستر م عـادلات موازنه جرم استخراج شده است . از آنجا كه جذب اجزاء در سيستم به غير از آب و مركاپتان نـاچيز اسـت فرآينـد به صورت يك سيستم سه جزئي ( مركاپتان ، آب و جزء بي اثر ) در نظر گرفته شده است .
تقريب نيرو محركه خطي نيز براي محاسبه سرعت جذب سطحي بين فاز سيال و فـاز جامـد مـورد اسـتفاده قـرار گرفته است .
با توجه به تك لايه بودن جذب بر روي زئوليت ها مدل لانگمير براي بيان رابطه تعادلي بين غلظت فازهاي سـيال و جذب شده مورد استفاده قرار گرفته است .
دستگاه معادلات ديفرانسيل جزئي حاصل از مجموعه اين معادلات ، با استفاده از روش عـ ددي تفاضـلات محـدود غير صريح در مراحل مختلف و به طور همزمان حل شـده اسـت . بـا اسـتفاده از نتـايج ايـن محاسـبات تغييـرات غلظت در دماي ثابت در طول بستر و در زمانهاي مختلف ارائه شده است و به دليل محـدوديت نتـايج عملـي اثـر تغيير پارامترهاي مهم مانند شدت جريان خوراك و د ماي خوراك و غلظـت ورودي اجـزاء قابـل جـذب در جهـت اثبات صحت شبيه سازي مورد بررسي قرار گرفته است .
چون ظرفيت جاذب براي جذب سطحي با افزايش دما كاهش مي يابد لذا با افزايش دمـا غلظـت درخروجـي نيـز زياد مي شود و با افزايش شدت جريان خوراك سرعت حركت منطقه فعال شده سريعتر مي شـود و بـا افـزايش۴ برابري غلظت خوراك همانگونه كه انتظار مي رود برج مي تواند بـه خـوبي تغييـرات غلظـت در ورودي را تعـديل نمايد و تغيير قابل ملاحظه اي در خروجي مشاهده نشد .

مقدمه
بر طبق استانداردهاي بين المللي ونيز استاندارد شركت ملي نفت ايـران ، ميـزان م جـاز ناخالـصي هـا در گازهـاي تصفيه شده معين گرديده و طبق استاندارد ASTM درگازهاي تصفيه شـده حـداكثر گـوگرد مجـا ز³mg/Nm۹ /۲۲ و حدا كثر مركاپتان مجا ز³mg/Nm۵ /۱۱ است . در بيشتر منابع گازي مقادير اين ناخالصي ها بيـشتر بـوده و ضرورت دارد توسط فرايند هاي مناسب به مقدار م جاز خود كاهش يابد
گوگرد مي تواند به صورت گوگرد عنصري ويا عمدتاً به صورت هيدروژن سولفيد و سولفيد كربنيـل و دي سـولفيد كربن و مركاپتان ( RSH ) . تيوفن و ياساير تركيبات گوگرد باشد
اين ناخالصي هاي گوگردي نه تنها باعث ايجاد بوي بد در گاز مي شـوند بلكـه در هنگـام احتـراق اكـسيد شـده و ايجاد آلودگي زيست محيطي مي نمايد . با وجود آنكه مساحت و جمعيت كشور ايـران در حـدود يـك صـدم كـل مساحت و جمعيت جهان است ، ذخيره سازي گازي گسترده در اعماق آن بين۱۴ تـا۲۰ درصـد از كـل ذخيـره موجود گاز در كره زمين را تشكيل مي دهد . ايران با دارا بو دن بيش از۲۱ تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعـي شناخته شده يكي از غني ترين كشورهاي جهان از نظر ذخاير گاز طبيعي است . بابرخورداري ازچنين ذخيـره اي ، گاز به عنوان سوخت و انرژي مي تواند در صدر منابع مورد استفاده قرار گيرد تا پاسخگوي رشد روز افزون مـصرف انرژي و هم چنين به عنوان منبعي براي درآمدهاي حاصل از صادرات تلقي گردد . افزايش ميزان مصرف گاز بـالاتر از۸ % در سال در بعضي نواحي پيش بيني مي گردد . گاز آن طور كه در طبيعت موجود است كمتر مورد اسـتفاده قرار مي گيرد، زيرا گازي كه از منابع زير زميني حاصل مي شود داراي مقادير متفاوتي از ناخالـصي هـا اسـت كـه عمدتاً شامل هيدروژن سولفيد و دي اكسيد كربن و مركاپتان ها مي باشد . وجود اين ناخالـصي هـا در گـاز باعـث اشكالات فراواني مي گردد، به عنوان مثال هيدروژن سولفيد حتي نسبت به لوله هايي از جـنس فـولاد ضـد زنـگ نيز خورنده بوده وهنگام سوختن تولي د گازسمي و خورنده دي اكسيد گوگرد مي نمايد .ازطرفـي ناخالـصي هـا بـه عنوان مسموم كننده كاتاليست ها محسوب مي شوند.

نتيجه گيري :
۵ -۱ باتوجه به نمودارهاي (۵ -۱ ) و (۵ -۲ ) پروفايل غلظـت هـا در طـول بـرج در مرحلـه جـذب سـطحي در زمانهاي مختلف رسم شده است و oC غلظت ورودي بستر مي باشـد در حـين فرآينـد جـذب در هـر زمـان يـك منطقه فعال وجود دارد كه انتقال جرم در اين منطقه اتفاق مي افتد .
در قسمت قبل از اين منطقه بستر اشباع شده است و غلظت فاز سيال برابر غلظت خوراك است (۱ = oC C ) . در قسمت جلوتر از اين منطق ه جاذب خالص وجود دارد كه چون هنـوز مـواد قابـل جـذب بـه ايـن
قسمت نرسيده است پس به صورت اوليه باقي مانده است و در اين قسمت نسبتC Co ł نزديك به صفر اسـت .
در بين اين دو قست منطقه فعال قرار دارد كه در آن به علت جذب سـطحي تغييـرات شـديد غلظـت وجـود دارد همانطور كه در شكل مشخص است منطقه فعال هم جهت با حركت سيال در طـول بـرج حركـت مـي كنـد و در پايان زمان جذب تقريبا به آخر بستر مي رسد . ( در مورد مركاپتان ) . در صورتي كـه طراحـي بـستر بـه درسـتي انجام گرفته باشد اين منطقه هيچگاه به خروجي نمـي رسـد، چـون در غيـر اينـصورت باعـث ورود ناخالـصيها بـه محصول شده و كيفيت محصول را كاهش مي دهد همانطور كه از شكل مشخص اسـت طراحـي ايـن سيـستم بـر اساس مركاپتان بوده و فقط حدود نيمي از بستر از آب اشباع مي شود .
نمودار هاي (۵ -۳ ) و (۵ -۴ ) تغييرات زماني غلظت را در دو نقطـه از بـرج از دو جـزء در مرح لـه جـذب سـطحي نشان مي دهد در۵۰ % طول برج همانگونه كه از نمودار مربوط به آب مشخص اسـت مـوج جـذب آب در مـدت۱۸ ساعت به اين نقطه نرسيده و نمودار تغييرات غلظت مركاپتان S شكل است نمودار آب نيز در تمام ايـن نقـاط
S شكل مي باشد .
حال به علت محدوديت در دسترسي به داده هاي عملي در مقاطع مختلف بـرج بـه تـاثير تغييـر شـرايط خـوراك ورودي واحد مي پردازيم و با آنچه از نظر علمي و تجربي انتظار مي رود مقايسه كـرده و در نهايـت صـحت شـبيه سازي را مورد بررسي قرار مي دهيم .

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

A Brand New Product

The Divi Builder allows you to create beautiful and unique layouts visually, without touching a single line of code.

Gorgeous Design

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.
1

Drag & Drop Builder

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Fully Responsive

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Plans and Pricing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet metus. Proin ac eros eros. Suspendisse auctor, eros ac sollicitudin vulputate.

What Our Customers Are Saying

Don’t just take it from us, let our customers do the talking!

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet metus. Proin ac eros eros. Suspendisse auctor, eros ac sollicitudin vulputate, urna arcu sodales quam, eget faucibus eros ante nec enim.

Etiam quis eros in enim molestie tempus a non urna. Suspendisse nibh massa, tristique sit amet interdum non, fermentum in quam. ” Luke Chapman

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet metus. Proin ac eros eros. Suspendisse auctor, eros ac sollicitudin vulputate, urna arcu sodales quam, eget faucibus eros ante nec enim.

Etiam quis eros in enim molestie tempus a non urna. Suspendisse nibh massa, tristique sit amet interdum non, fermentum in quam. ” Luke Chapman

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet metus. Proin ac eros eros. Suspendisse auctor, eros ac sollicitudin vulputate, urna arcu sodales quam, eget faucibus eros ante nec enim.

Etiam quis eros in enim molestie tempus a non urna. Suspendisse nibh massa, tristique sit amet interdum non, fermentum in quam. ” Luke Chapman

Frequently Asked Questions

Can I use the themes on multiple sites?
Yes, you are free to use our themes on as many websites as you like. We do not place any restrictions on how many times you can download or use a theme, nor do we limit the number of domains that you can install our themes to.
What is your refund policy?
We offer no-questions-asked refunds to all customers within 30 days of your purchase. If you are not satisfied with our product, then simply send us an email and we will refund your purchase right away. Our goal has always been to create a happy, thriving community. If you are not thrilled with the product or are not enjoying the experience, then we have no interest in forcing you to stay an unhappy member.
What are Photoshop Files?
Elegant Themes offers two different packages: Personal and Developer. The Personal Subscription is ideal for the average user while the Developers License is meant for experienced designers who wish to customize their themes using the original Photoshop files. Photoshop files are the original design files that were used to create the theme. They can be opened using Adobe Photoshop and edited, and prove very useful for customers wishing to change their theme’s design in some way.
Can I upgrade after signing up?
Yes, you can upgrade at any time after signing up. When you log in as a “personal” subscriber, you will see a notice regarding your current package and instructions on how to upgrade.
Can I use your themes with WP.com?
Unfortunately WordPress.com does not allow the use of custom themes. If you would like to use a custom theme of any kind, you will need to purchase your own hosting account and install the free software from WordPress.org. If you are looking for great WordPress hosting, we recommend giving HostGator a try.

Don't Be Shy

If we didn’t answer all of your questions, feel free to drop us a line anytime.