مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:119
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده :

امروزه در دنیا عوامل نیرومندی در حال تغییر بنیانهای کســب و کـار هسـتند ، بطوریکـه دیگر روشهای معمول تصمیم گیری و شیوه های سنتی کسب و کار پاســخگوی نیازهـای امروزی مدیران سازمانها نیست ، این عوامل می توانند رونــد جـهانی شـدن ، پیچیـده تـر شدن محیط و بالا رفتن عدم اطمینان ، تکنولوژیهای پیشرفته با چرخه عمر خیلی کوتاه ، رقابت روز افزون ، تغییر در الگوی انتخاب و نیازهای مشتریان و سایر عوامل از ایـن قبیـل باشد .امروزه بیشتر سازمانها این وضعیت را درک نموده و برای غلبــه بـر تـل انبـار شـدن اطلاعات غیره لازم و زائد ، به روز نمودن اطلاعــات و دانـش سـازمانی و بکـارگـیری آن ، مدیریت بر دانش سازمانی خود را به عنوان ابزار مهم جهت بقا و حفظ توان رقابتی و پیش شرط بهره وری و انعطاف بیشتر مورد توجه جدی قرار داده اند . ســازمانهای پیشـرو درک نموده اند که دانش سازمانی ،یک دارائی مهم است و باید آنرا مدیریت نمود. در سازمانهای سنتی بیشتر کنترلها و توجهات روی دارائیهای مشهود ، همچون نقدینگــی ، سـاختمان ، ماشین آلات و غیره متمرکز می باشد و مهمترین و با ارزشترین دارائی خود یعنی ، دانـش سازمانی را بدون مدیریت رها نموده اند .

فهرست مطالب

فصل اول :

ـ مقدمه .……..………………………………………………………………………………………١

ـ عنوان پژوهش ….……………………………………………………………………….………٢

ـ بیان مسا له پژوهش…………………………….…………………………………………٢-٣

ـ تبیین موضوع تحقیق…………………………………………………………………….٣-۵

ـ اهمیت ، ضرورت و انگیزه پژوهش………………………..….…………..………………۵

ـ دلیل انتخاب موضوع………………………………………………………………..…………۶

ـ خلاصه مطالعات مقدمات………………………………………………………………..۶-١٠

ـ تبیین سوالات تحقیق متناسب باموضوع …………………………………….……….١٠

ـ تبیین فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………١٠

ـ اهداف……………………………………………………………………….…………..…………١١

ـ تبدیل فرضیه های کلی به فرضیه های عملیاتی

پژوهش)تعریف عملیاتی( وتعیین متغییرها ……….………………………………١١-١٢

ـ تعریف مفهومی واژه ها………………….………………………………………………١٣-١۴

فصل دوم :

ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………١۵

ـ مبانی نظری : مفهوم دانش .…………………………………………………………١۵-٢١

تعریف مدیریت دانش ……………………………………………….٢١-٢٣

تاریخچه مدیریت دانش ……………………….……….….………..٢٣-٢٨

چرا مدیریت دانش لا زم است ………….…………………….……٢٨-٣٠

ـ مراحل فرایند مدیریت دانش …………………………………………..…..……….٣١-٣٠

ـ کسب /تولید دانش .…………………………………………………………..………٣١-٣٧

_ ذخیره سازی/سازماندهی دانش ………………………………………………….٣٧-۴١

_ توزیع /تسهیم دانش ………………………………………………….……….……..۴٢-۴۶

_ به کار گیری دانش سازمانی ………………..………………………………………۴۶-۴٨

_ تدابیر لازم برای مدیریت دانش …………………………..………………………۴٨-۵١

_ شاخصهای مدیریت دانش ….………………………………………………….…..۵١-۵٢

_ نتیجه ….…………………………………………………………………………………………۵٢

ـ پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………۵٣-۵۴

فصل سوم:

_ مقدمه .………………….……………………………………………………….………………۵۵

_ تعریف روش تحقیق .………………………………………………………..…….………..۵۵

– نمونه آماری پژوهش……………………………..…………………………………..………۵۶

– معرفی واحد آماری وقلمرو پژوهش….………………………………………….۵۶-۵٧

_ تعریف جامعه آماری ……………………………………………….….…………………….۵٧

– تعریف جامعه نمونه………………………………………………………………………….۵٨

– ویژگی اعضاء جامعه آماری واعضاء نمونه…..……………………………..………….۵٨

_ روش نمونه گیری واندازه نمون….………………………………….……………..……۵٨

_ تعریف روش جمع آوری اطلا عات ..…………………………………….……..……….۵٨

_ روش محاسبه روایی ابزار جمع آوری اطلا عات………………………………۵٨-۵٩

_ روش محاسبه پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات ……………..……………………..۵٩

_ تعریف روش تحلیل توصیفی داده های تحقیق ….……………………..…..۵٩-۶٠

_ تعریف روش تحلیل استنباطی داده های تحقیق …………………………………۶٠

_ پیام تحقیق ………………………………………………………………………….………..۶٠

فصل چهارم:

ـ تجزیه وتحلیل داده ها: الف( آمار توصیفی ……………….……………………۶١-٧١

ب( آماراستنباطی ………………………………………٧٢-٧۶

فصل پنجم :

ـ نتیجه گیری……………………………………………………………………………..٧٧-٧٩

ـ یافته ها… ….…………………………………………………………………………….٧٩-٨٠

ـ پیشنهادات.……………………………………………………………………………..٨٠-٨١

ـ توصیه ها………………………………………………………………………………………..٨١

ـ محدودیتهای انجام تحقیق..………………………………………………………………٨١

ـ محدودیتهای تعمیم تحقیق.……………………………………………………..………٨٢

ـ فهرست منابع ……………………………………………………..………..…….…….٨٣-٨۴

پیوستها

– پیوست ٨۵-٨٨…………………………………………………………………………………١

– پیوست ٨٩.………………………………………………………………………………………٢

٩٠-١١٨.……………………………………………….………………………………٣ – پیوست

– پیوست ١١٩..…………………………………………………………….………………………۴

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط