مطالعه و شبیه سازی آنترل فازی توان در سیستم های مخابرات سلولی – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:136
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مطالعه و شبیه سازی آنترل فازی توان در سیستم های مخابرات سلولی – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده…………………………….۱
مقدمه………………………………………..۲
فصل اول: کنترل توان در شبکه های مخابراتی سلولی موبایل
۱- ۱)تداخل ………………………..۶
۱- ۱- ۱)تداخل هم کانالی درشبکه های سیار ومسئله کنترل توان………….۸
۱- ۲)کنترل توان ونقش آن در سیستم های CDMA……..ا……………..۱۰
۱- ۲- ۱)کلاس بندی تکنیک های کنترل توان ………………..۱۲
۱- ۲- ۲)الگوریتم های کنترل توان…………………………..۱۳
۱- ۲- ۲-۱)کنترل توان حلقه باز ……………………………….۱۶
۱- ۲- ۲-۲)کنترل توان حلقه بسته…………………..۱۶
۱- ۲- ۲-۳)کنترل توان حلقه بیرونی…………………….۱۹
۱- ۲- ۲-۳-۱)الگوریتم کنترل توان حلقه بیرونی …………………..۲۱
۱- ۲- ۲-۳-۲)کاهش محدوده تغییرات کنترل توان ………………………….۲۱
۳- ۱)کنترل توان در شبکه GSM……………………ا…………….۲۳
۱- ۳- ۱)فرمان کنترل توان ومقایسه حد آستانه کنترل توان ……………………..۳۰
۱- ۳- ۱-۱) فرمان افزایش توان MS بر اساس سطح سیگنال ………………………۳۲
۱- ۳- ۱-۲) فرمان کاهش توان MS بر اساس سطح سیگنال ……………………….۳۲
۱- ۳- ۱-۳) فرمان افزایش توان MS بر اساس کیفیت سیگنال ……………………۳۲
۱- ۳- ۱-۴) فرمان کاهش توان MS بر اساس کیفیت سیگنال …………………….۳۲
۱- ۳- ۱-۵) فرمان کاهش توان BTS بر اساس کیفیت سیگنال …………………..۳۳
۱- ۳- ۱-۶) فرمان افزایش توان BTS بر اساس کیفیت سیگنال ………………….۳۳
۱- ۳- ۱-۷) فرمان کاهش توان BTS بر اساس سطح سیگنال ……………………..۳۳
۱- ۳- ۱-۸) فرمان افزایش توان BTS بر اساس سطح سیگنال …………………….۳۳
فصل دوم : کنترل فازی………………………………………۳۵

۲- ۱)منطق فازی …………………………۳۶
۲- ۱- ۱)مدل فازی متغیرها…………………………………….۳۶

۲- ۱- ۲)عملیات برروی مجموعه های فازی………………..۳۹
۲- ۱- ۲-۱)عملگرمکمل………………………………….۳۹
۲- ۱- ۲-۲)عملگراجتماع………………………………۴۰
۲- ۱- ۲-۳)عملگراشتراک………………………۴۱
۲- ۱- ۳)رابطه بین مجموعه های فازی…………………………۴۲
۲- ۱- ۴)ترکیب روابط فازی………………………………………..۴۳
۲- ۱- ۵)منطق فازی………………………………….۴۴
۲- ۱- ۶)اتصال دهنده ها………………………….۴۵
۲- ۱- ۷)رابطه ایجاب ……………………۴۶
۲- ۱- ۸)استنتاج………………………………….۴۷
۲- ۲)کنترل کننده های فازی……………………………….۴۹
۲- ۲- ۱)ساختار یک کنترل کننده فازی………………………….۵۰
۲- ۲- ۲)پیش پردازنده………………………۵۱
۲- ۲- ۳)فازی کننده…………………………………۵۲
۲- ۲- ۴)پایگاه قواعد ……………………………۵۳

۲- ۲- ۵)قالبهای قواعد…………………………………..۵۴
۲- ۲- ۶)مجموعه جهانی…………………………۵۶
۲- ۲- ۷)طراحی توابع عضویت…………………….۵۷
۲- ۲- ۸)موتوراستنتاج……………………………۵۹
۲- ۲- ۸-۱)استنتاج مبتنی برترکیب قواعد ……………..۵۹
۲- ۲- ۸-۲)استنتاج مبتنی برقواعدجداگانه…………………….۶۰
۲- ۲- ۹)غیرفازی ساز…………………………………….۶۱
۲- ۲- ۱۰)پس پردازنده………………………..۶۳
فصل سوم:کنترل فازی توان در سیستم های مخابرات سلولی سیار
۳- ۱)کنترل فازی توان در سیستم های CDMA……………..ا……………………۶۶
۳- ۲)کنترل فازی تطبیقی برای سیستم های CDMA…………ا………۷۰
۳- ۳)مدل سیستم CDMA…………..ا……………………….۷۴
۳- ۳- ۱)مدل سیگنا ل توان دریافت شده در ایستگاه پایه…………..۷۴
۳- ۳- ۲)مدل کردن تداخل مشترکین دیگر در مسیر UL………..ا………..۷۶
فصل چهارم:شبیه سازی کنترل فازی توان درسیستم های مخابراتی سیار

۴- ۱)شبیه سازی ………………………۷۸
نتیجه گیری……………………….۹۴
نظرات وپیشنهادات ………………………………..۹۵
منابع وماخذ………………………..۹۶

چکیده

یکی از عوامل موثر در بهبود عملکرد ظرفیت سیستم و کیفیـت ارتبـاط در سیـستم هـای رادیـوئیسیار سلولی ،کنترل توان ارسالی است.
با حداقل کردن توان ارسالی فرستنده و کنترل آن می توان ، میزان تداخل را در گیرنده ها کـاهشداد. این کاهش تداخل موجب افزایش ظرفیت سیستم های مخابرات سلولی سیــــار می شـود. روشـهایمختلفی برای انجام این کنترل معرفی گردیده است که یکی از آنها کنترل به شیوه فازی است. براساس دومعیار اندازه گیری سطح توان و نسبت توان حامل به تداخل(CIR) واحدهای سیار مستقلاً توان خـود رادر زمان های گسسته ای به هنگام نموده و سعی در حداکثر کردن حداقلCIR میان همـه کـاربران مـیشود. در این پایان نامه با ارائه یک سیستم فازی برمبنای سطح تـوان و میـزان تـداخل ، عملکـرد کنتـرلفازی با شبیه سازی مورد بررسی قرار می گیرد.
مقدمه

تداخل عامل محدودکننده عملکرد سیـستم هـای سـلولی اسـت. منـابع تـداخل عبارتنـد از :سـایرواحدهای سیار در همان سلول ، ارتباطی که در سلول همسایه در جریان است ، ایستگاههای پایه ای کهدر همین باند فرکانسی کار می کنند ویا هر سیستم غیرسلولی که در داخل باند فرکانـسی انـرژی تزریـقمی کند.
تداخل روی کانال های صوتی نویز ایجاد می کند و باعث کاهش کیفیت صدا شده و نیـز در کانـالهای کنترلی باعث گم شدن یا مسدود شدن مکالمه ها به علت ایجاد خطا در علامت دهی دیجیتـال مـیشود.
کیفیت خوب مکالمه ، ظرفیت بالای شبکه و مصرف کم توان از اهداف اساسی در طراحـی سیـستمهای مخابرات رادیویی سلولی است که یکی از روشهای رسیدن به این اهداف مسئله کنترل توان می باشد.
کنترل توان مشکلات پدیده نزدیک-دور و فیدینگ و تداخل هم کانال رابه میـزان زیـادی محـدود
می کند. برای افزایش ظرفیت شبکه علاوه بر کنتـرل تـوان روشـهایSectoring , Cell spiliting و Cell Tiering نیز وجود دارد.دو دسته از الگوریتم هایی که به منظور کنترل تـوان پیـشنهاد شـده انـدعبارتند از:
۱- الگوریتم های مبتنی بر شدت سیگنال دریافتی
۲- الگوریتم مبتنی بر کیفیت سیگنال دریافتی
کنترل توان درهردومسیــر UL ( از مشترک موبایل((MS به ایستگاه پایه)و DL ( از ایستگاه پایه به مشترک موبایل) انجام می گیرد.

تکنیک های پیاده سازی الگوریتم های کنترل توان عبارتنداز:
۱- کنترل توان حلقه باز
۲- کنترل توان حلقه بسته
۳- کنترل توان حلقه بیرونی

در این پروژه برای رسیدن به اهداف کنترل توان از کنترل کننده فازی تناسبی -انتگرالی اسـتفادهمی گردد . واژه »فازی« در فرهنگ لغت آکسفورد به صورت» مـبهم ،گنـگ، نـارفیق، مغـشوش، درهـم ونامشخص« تعریف شده است. اساساً گرچه سیستم های فازی پدیـده هـای غیـر قطعـی و نامشخـصی راتوصیف می کنند، با این حال خود تئوری فازی یک تئوری دقیق می باشد. دو نـوع توجیـه بـرای تئـوریسیستم های فازی وجود دارد:
• دنیای واقعی ما بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان یک توصیف و تعریف دقیـق بـرایآن به دست آورد، بنابراین باید یک توصیف تقربی یا همان فازی که قابل قبول و قابل تجربه و تحلیـلباشد، برای یک مدل معرفی شود.
• با حرکت ما به سوی عصر اطلاعات ، دانش و معرفت بشری بسیار اهمیت پیدا می کنـد.
بنابراین ما به فرضیه ای نیاز داریم که بتوان دانش بشری را به شکل سیستماتیک تبدیل کرده و آن رابه همراه سایر مدلهای ریاضی در سیستم های مهندسی قرار دهد.
در این پروژه متغیرهای خطای سطح توان و تغییرات خطـای سـطح تـوان، ورودیهـای کنتـرلکننده و فرمان تغییرات توان، خروجی کنترل کننده مربوطه می باشد. ما درایـن پایـان نامـه ابتـدادرفصل اول، کلیاتی در مورد کنترل توان در سیستم های مخابراتی سلولی ارائه می شـود. در فـصل دومشیوه کنترل فازی مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم چگونگی کنترل فـازی تـوان در سیـستمهای مخابراتی سلولی سیار مورد بررسی قرار می گیرد درانتهـادر فـصل چهـارم روش پیـشنهادی بـهصورت نرم افزاری شبیه سازی گردیده و نتایج آن تحلیل می شود.

نتیجه گیری
درمقایسه نتایج شبیه سازی کنترل توان سیستم هایCDMA با کنترل کننده فازیPI وکنترلکنندهPID مشاهده می شود که برای کنترل کننده فازی PI توان دریافت شده در ایستگاه پایـه در یـک بازه [-۱ ۱]dBحدود ۳۵۰۰۰نقطه از ۱۰۰۰۰۰نقطه کنترل را شامل مـی شـودوبرای کنتـرل کننـدهPI حدود ۳۰۰۰۰نقطه از ۱۰۰۰۰۰نقطه را شامل می شود که مشاهده می شود با کنترل کننده فازی نتیجـهبهتری بدست آمده است. همچنین حداکثر پیک توان دریافت شده(Ma)در ایستگاه پایه درکنتـرل فـازی PI حدود ۵dBو حداقل آن ( -۹dB ( Mi ومتوسط آن ( Me ) و ۰٫۴dBوواریانس۴می باشـد ولـیباکنترل کننـدهPID پیـک مـاکزیمم ۶٫۳۳dBوپیـک مینـیمم-۱۱dB و متوسـط آن -۱٫۴e-4dB و واریانس ۲۲,۵ می باشد نتایج به طور خلاصه در جدول(۴-۳) ارائه می شود.
درنتیجه با کنترل کننده فازی فراجهش کمتر وخطای حالت ماندگار بهتری راخواهیم داشت.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط