مطالعه و شبیه سازی آنترل فازی توان در سیستم های مخابرات سلولی – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:136
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مطالعه و شبیه سازی آنترل فازی توان در سیستم های مخابرات سلولی – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چكيده…………………………….1
مقدمه………………………………………..2
فصل اول: كنترل توان در شبكه هاي مخابراتي سلولي موبايل
1- 1)تداخل ………………………..6
1- 1- 1)تداخل هم كانالي درشبكه هاي سيار ومسئله كنترل توان………….8
1- 2)كنترل توان ونقش آن در سيستم هاي CDMA……..ا……………..10
1- 2- 1)كلاس بندي تكنيك هاي كنترل توان ………………..12
1- 2- 2)الگوريتم هاي كنترل توان…………………………..13
1- 2- 2-1)كنترل توان حلقه باز ……………………………….16
1- 2- 2-2)كنترل توان حلقه بسته…………………..16
1- 2- 2-3)كنترل توان حلقه بيروني…………………….19
1- 2- 2-3-1)الگوريتم كنترل توان حلقه بيروني …………………..21
1- 2- 2-3-2)كاهش محدوده تغييرات كنترل توان ………………………….21
3- 1)كنترل توان در شبكه GSM……………………ا…………….23
1- 3- 1)فرمان كنترل توان ومقايسه حد آستانه كنترل توان ……………………..30
1- 3- 1-1) فرمان افزايش توان MS بر اساس سطح سيگنال ………………………32
1- 3- 1-2) فرمان كاهش توان MS بر اساس سطح سيگنال ……………………….32
1- 3- 1-3) فرمان افزايش توان MS بر اساس كيفيت سيگنال ……………………32
1- 3- 1-4) فرمان كاهش توان MS بر اساس كيفيت سيگنال …………………….32
1- 3- 1-5) فرمان كاهش توان BTS بر اساس كيفيت سيگنال …………………..33
1- 3- 1-6) فرمان افزايش توان BTS بر اساس كيفيت سيگنال ………………….33
1- 3- 1-7) فرمان كاهش توان BTS بر اساس سطح سيگنال ……………………..33
1- 3- 1-8) فرمان افزايش توان BTS بر اساس سطح سيگنال …………………….33
فصل دوم : كنترل فازي………………………………………35

2- 1)منطق فازي …………………………36
2- 1- 1)مدل فازي متغيرها…………………………………….36

2- 1- 2)عمليات برروي مجموعه هاي فازي………………..39
2- 1- 2-1)عملگرمكمل………………………………….39
2- 1- 2-2)عملگراجتماع………………………………40
2- 1- 2-3)عملگراشتراك………………………41
2- 1- 3)رابطه بين مجموعه هاي فازي…………………………42
2- 1- 4)تركيب روابط فازي………………………………………..43
2- 1- 5)منطق فازي………………………………….44
2- 1- 6)اتصال دهنده ها………………………….45
2- 1- 7)رابطه ايجاب ……………………46
2- 1- 8)استنتاج………………………………….47
2- 2)كنترل كننده هاي فازي……………………………….49
2- 2- 1)ساختار يك كنترل كننده فازي………………………….50
2- 2- 2)پيش پردازنده………………………51
2- 2- 3)فازي كننده…………………………………52
2- 2- 4)پايگاه قواعد ……………………………53

2- 2- 5)قالبهاي قواعد…………………………………..54
2- 2- 6)مجموعه جهاني…………………………56
2- 2- 7)طراحي توابع عضويت…………………….57
2- 2- 8)موتوراستنتاج……………………………59
2- 2- 8-1)استنتاج مبتني برتركيب قواعد ……………..59
2- 2- 8-2)استنتاج مبتني برقواعدجداگانه…………………….60
2- 2- 9)غيرفازي ساز…………………………………….61
2- 2- 10)پس پردازنده………………………..63
فصل سوم:كنترل فازي توان در سيستم هاي مخابرات سلولي سيار
3- 1)كنترل فازي توان در سيستم هاي CDMA……………..ا……………………66
3- 2)كنترل فازي تطبيقي براي سيستم هاي CDMA…………ا………70
3- 3)مدل سيستم CDMA…………..ا……………………….74
3- 3- 1)مدل سيگنا ل توان دريافت شده در ايستگاه پايه…………..74
3- 3- 2)مدل كردن تداخل مشتركين ديگر در مسير UL………..ا………..76
فصل چهارم:شبيه سازي كنترل فازي توان درسيستم هاي مخابراتي سيار

4- 1)شبيه سازي ………………………78
نتيجه گيري……………………….94
نظرات وپيشنهادات ………………………………..95
منابع وماخذ………………………..96

چكيده

يكي از عوامل موثر در بهبود عملكرد ظرفيت سيستم و كيفيـت ارتبـاط در سيـستم هـاي راديـوئيسيار سلولي ،كنترل توان ارسالي است.
با حداقل كردن توان ارسالي فرستنده و كنترل آن مي توان ، ميزان تداخل را در گيرنده ها كـاهشداد. اين كاهش تداخل موجب افزايش ظرفيت سيستم هاي مخابرات سلولي سيــــار مي شـود. روشـهايمختلفي براي انجام اين كنترل معرفي گرديده است كه يكي از آنها كنترل به شيوه فازي است. براساس دومعيار اندازه گيري سطح توان و نسبت توان حامل به تداخل(CIR) واحدهاي سيار مستقلاً توان خـود رادر زمان هاي گسسته اي به هنگام نموده و سعي در حداكثر كردن حداقلCIR ميان همـه كـاربران مـيشود. در اين پايان نامه با ارائه يك سيستم فازي برمبناي سطح تـوان و ميـزان تـداخل ، عملكـرد كنتـرلفازي با شبيه سازي مورد بررسي قرار مي گيرد.
مقدمه

تداخل عامل محدودكننده عملكرد سيـستم هـاي سـلولي اسـت. منـابع تـداخل عبارتنـد از :سـايرواحدهاي سيار در همان سلول ، ارتباطي كه در سلول همسايه در جريان است ، ايستگاههاي پايه اي كهدر همين باند فركانسي كار مي كنند ويا هر سيستم غيرسلولي كه در داخل باند فركانـسي انـرژي تزريـقمي كند.
تداخل روي كانال هاي صوتي نويز ايجاد مي كند و باعث كاهش كيفيت صدا شده و نيـز در كانـالهاي كنترلي باعث گم شدن يا مسدود شدن مكالمه ها به علت ايجاد خطا در علامت دهي ديجيتـال مـيشود.
كيفيت خوب مكالمه ، ظرفيت بالاي شبكه و مصرف كم توان از اهداف اساسي در طراحـي سيـستمهاي مخابرات راديويي سلولي است كه يكي از روشهاي رسيدن به اين اهداف مسئله كنترل توان مي باشد.
كنترل توان مشكلات پديده نزديك-دور و فيدينگ و تداخل هم كانال رابه ميـزان زيـادي محـدود
مي كند. براي افزايش ظرفيت شبكه علاوه بر كنتـرل تـوان روشـهايSectoring , Cell spiliting و Cell Tiering نيز وجود دارد.دو دسته از الگوريتم هايي كه به منظور كنترل تـوان پيـشنهاد شـده انـدعبارتند از:
1- الگوريتم هاي مبتني بر شدت سيگنال دريافتي
2- الگوريتم مبتني بر كيفيت سيگنال دريافتي
كنترل توان درهردومسيــر UL ( از مشترك موبايل((MS به ايستگاه پايه)و DL ( از ايستگاه پايه به مشترك موبايل) انجام مي گيرد.

تكنيك هاي پياده سازي الگوريتم هاي كنترل توان عبارتنداز:
1- كنترل توان حلقه باز
2- كنترل توان حلقه بسته
3- كنترل توان حلقه بيروني

در اين پروژه براي رسيدن به اهداف كنترل توان از كنترل كننده فازي تناسبي -انتگرالي اسـتفادهمي گردد . واژه »فازي« در فرهنگ لغت آكسفورد به صورت» مـبهم ،گنـگ، نـارفيق، مغـشوش، درهـم ونامشخص« تعريف شده است. اساساً گرچه سيستم هاي فازي پديـده هـاي غيـر قطعـي و نامشخـصي راتوصيف مي كنند، با اين حال خود تئوري فازي يك تئوري دقيق مي باشد. دو نـوع توجيـه بـراي تئـوريسيستم هاي فازي وجود دارد:
• دنياي واقعي ما بسيار پيچيده تر از آن است كه بتوان يك توصيف و تعريف دقيـق بـرايآن به دست آورد، بنابراين بايد يك توصيف تقربي يا همان فازي كه قابل قبول و قابل تجربه و تحليـلباشد، براي يك مدل معرفي شود.
• با حركت ما به سوي عصر اطلاعات ، دانش و معرفت بشري بسيار اهميت پيدا مي كنـد.
بنابراين ما به فرضيه اي نياز داريم كه بتوان دانش بشري را به شكل سيستماتيك تبديل كرده و آن رابه همراه ساير مدلهاي رياضي در سيستم هاي مهندسي قرار دهد.
در اين پروژه متغيرهاي خطاي سطح توان و تغييرات خطـاي سـطح تـوان، وروديهـاي كنتـرلكننده و فرمان تغييرات توان، خروجي كنترل كننده مربوطه مي باشد. ما درايـن پايـان نامـه ابتـدادرفصل اول، كلياتي در مورد كنترل توان در سيستم هاي مخابراتي سلولي ارائه مي شـود. در فـصل دومشيوه كنترل فازي مورد بررسي قرار مي گيرد. در فصل سوم چگونگي كنترل فـازي تـوان در سيـستمهاي مخابراتي سلولي سيار مورد بررسي قرار مي گيرد درانتهـادر فـصل چهـارم روش پيـشنهادي بـهصورت نرم افزاري شبيه سازي گرديده و نتايج آن تحليل مي شود.

نتيجه گيري
درمقايسه نتايج شبيه سازي كنترل توان سيستم هايCDMA با كنترل كننده فازيPI وكنترلكنندهPID مشاهده مي شود كه براي كنترل كننده فازي PI توان دريافت شده در ايستگاه پايـه در يـك بازه [-1 1]dBحدود 35000نقطه از 100000نقطه كنترل را شامل مـي شـودوبراي كنتـرل كننـدهPI حدود 30000نقطه از 100000نقطه را شامل مي شود كه مشاهده مي شود با كنترل كننده فازي نتيجـهبهتري بدست آمده است. همچنين حداكثر پيك توان دريافت شده(Ma)در ايستگاه پايه دركنتـرل فـازي PI حدود 5dBو حداقل آن ( -9dB ( Mi ومتوسط آن ( Me ) و 0.4dBوواريانس4مي باشـد ولـيباكنترل كننـدهPID پيـك مـاكزيمم 6.33dBوپيـك مينـيمم-11dB و متوسـط آن -1.4e-4dB و واريانس 22,5 مي باشد نتايج به طور خلاصه در جدول(4-3) ارائه مي شود.
درنتيجه با كنترل كننده فازي فراجهش كمتر وخطاي حالت ماندگار بهتري راخواهيم داشت.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت