مطالعه پارامترهای فنی موثر به منظور بالا بردن بازده حفاری چاه نفت، با مطالعه موردی در میدان نفتی سراجه قم – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:102
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

مطالعه پارامترهای فنی موثر به منظور بالا بردن بازده حفاری چاه نفت، با مطالعه موردی در میدان نفتی سراجه قم – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات ۴
-۱ -۱هدف ۵
-۲ -۱پیشینه تحقیق ۵
-۳ -۱روش کار و تحقیق ۷
فصل دوم:آشنایی با مفاهیم و پارامترهای موثر در حفاری ۹
-۱ -۲آشنایی با نفت و گاز ۱۰
-۲ -۲تاریخچه نفت و گاز ۱۱
-۳ -۲حفاری و تاریخچه تحول آن ۱۱
-۴ -۲بازدهی و بهینهسازی حفاری ۱۳
-۵ -۲تاریخچه بهینهسازی حفاری ۱۴
-۶ -۲پارامترهای موثر در حفاری ۲۱
-۱ -۶ -۲وزن روی مته و سرعت چرخش ۲۱
-۲ -۶-۲خصوصیات سازند و تاثیر آن بر میزان نفوذ ۲۲
-۳-۶-۲تاثیر خواص گل بر میزان نفوذ ۲۳
-۱-۳-۶-۲وزن مخصوص گل ۲۴
-۲-۳-۶-۲نوع و میزان جامدات در گل ۲۵
-۳-۳-۶-۲گرانروی گل ۲۵
-۴-۳-۶-۲نوع فاز سیال ۲۶ز
-۴-۶-۲طراحی و انتخاب مته ۲۷
۱-۴-۶-۲یاتاقان ها ۳۰
-۲-۴-۶-۲طراحی مخروط مته ۳۱
-۳-۴-۶-۲عمق و فاصله دندانهها ۳۱
-۴-۴-۶-۲طراحی سیستم گردش گل مته ۳۱
-۵-۴-۶-۲ارزیابی مته پس از حفاری ۳۲
-۵-۶-۲هیدرولیک گل حفاری ۳۳
فصل سوم: معرفی میدان سراجه قم ۳۶
-۱ -۳مقدمه ۳۷
-۲-۳تاقدیس سراجه ۳۸
-۳ -۳زمینشناسی میدان سراجه ۳۹
فصل چهارم: محاسبه هیدرولیک بهینه گل حفاری ۴۱
-۱-۴مقدمه ۴۲
-۲-۴ماکزیمم توان هیدرولیکی مته ۴۴
-۳-۴پارامترهای هیدرولیکی مته ۴۷
-۴-۴بهینهسازی هیدرولیک در میدان ۴۷
-۵-۴مثال عددی از پروسه محاسبه هیدرولیک ۵۰
فصل پنجم:افزایش بازدهی حفاری در میدان سراجه ۵۵
-۱-۵مقدمه ۵۶
-۲-۵مرحلهاول: انتخاب بهترین و بدترین چاه حفاری شده ۵۶
-۳-۵مرحله دوم: بهینه سازی اولیه و مقایسهای ۶۱
-۴-۵مرحله سوم: بهینهسازی محاسباتی و نهایی ۶۶
-۱-۴-۵تعیین پارامترهای بهینه حفاری در مقطع ۱۷ ۱/۲اینچ ۷۰
-۲-۴-۵تعیین پارامترهای بهینه حفاری در مقطع ۱۲ ۱/۴اینچ ۷۳
-۳-۴-۵تعیین پارامترهای بهینه حفاری در مقطع ۸ ۱/۲اینچ ۷۶
فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهادات ۸۲
-۱ -۶نتیجهگیری ۸۳
-۲ -۶پیشنهادات ۸۴
منابع و ماخذ ۸۵
فهرست منابع فارسی ۸۶
فهرست منابع لاتین ۸۷
چکیده انگلیسی ۸۹

چکیده:
بخش عمدهای از هزینههای مربوط به توسعه میادیننفتی در قسمت تحتالارضی به حفاری مرتبط میباشد، بالا بردن بازدهی حفاری به معنای دستیابی به اهداف مورد نظر در مدت زمان کمتر و با هزینه پایینتر امروزه مورد توجه تمامی مهندسین و دست اندرکاران حفاری قرار گرفته است.چرا که زمان و هزینه حفاری یک عامل تعیین کننده در بازگشت سرمایه در پروژههای نفت و گاز است. جهت نیل به بازدهی بیشینه روشها و مدلهایی ارائه شدهاند که به آن بهینه سازی حفاری اطلاق میشود. در همین راستا دو شاخص اصلی هزینه و مدت زمان حفاری را میتوان برشمرد،اگرچه هزینه حفاری شاخصی مهمتر بحساب میآید اما با توجه به عدم قطعیت و پیچیدگی بالای محاسبات هزینه حفاری،در بیشتر موارد شاخص طول مدت زمان حفاری را مناسبترین شاخص کنترل و بهینهسازی عملیات مدنظر قرار میدهند. بنابراین به منظور کاهش مدت زمان حفاری،عوامل فنی و مهندسی تاثیرگذار در نرخ نفوذ مانند خصوصیات گل حفاری،هیدرولیک،وزن روی مته،دور مته،عمر مته و سایر موارد مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق به بررسی ۵حلقه چاه در میدان سراجه پرداخته شد و پس از پردازش اطلاعات،در ابتدا هیدرولیک بهینه با روابط ریاضی و برنامه کامپیوتری با احتساب حداکثر قدرت قابل دسترسی در مته، بمنظور تمیزکاری مناسب در ته چاه محاسبه شد که در میزاننفوذ موثر است. در ادامه به منظور بالا بردن بازدهی حفاری در میدان سراجه فرآیند با استفاده از نتایج حاصل از هیدرولیک بهینه با روشهایی به صورت تجربی، مقایسهای و محاسباتی در ۳مرحله صورت گرفت و پس از آن نتایج این مراحل مورد مقایسه قرار گرفتند تا در نهایت با استفاده از نتایج اولیه و مقایسهای،چاه نهایی با نرخ نفوذ بالاتر و هزینه کمتر نسبت به حفاریهای انجام شده طراحی شد.

مقدمه:
نفت و گاز طبیعی حداقل تا یکصد سال آینده به عنوان عمدهترین منابع انرژی در جهان باقی خواهند ماند. در ایران به عنوان کشوری که بیش از %۱۰کل مخازن نفت و %۱۳کل مخازن گاز جهان را داراست، صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته به آنها در درجه اول اهمیت قرار دارند. از آنجاییکه بخش عمدهای از هزینههای مربوط به توسعه میادین نفتی در قسمت تحت الارضی مرتبط به حفاری می باشد،بالا بردن بازدهی حفاری به معنای دستیابی به همان اهداف از پیش تعیین شده البته در مدت زمان کمتر و هزینه پایینتر امروزه مورد توجه تمامی مهندسین و دست اندرکاران حفاری قرار گرفته است،چرا که زمان و هزینه حفاری یک عامل تعیین کننده در بازگشت سرمایه در پروژههای نفت و گاز است. جهت نیل به این هدف روشها و مدلهایی ارائه شدهاند که به آن بهینهسازی حفاری اطلاق میشود و در تعریف دقیقتر، بررسی و پردازش اثرات متقابل پارامترهای مختلف حفاری طی یک مدلسازی ریاضی برای نیل به بازدهی بیشینه، بهینهسازی حفاری نامیده میشود و امروزه تقریباً در تمامی کشورهای نفتخیز مرسوم شده است. با توجه به اهمیت بحث حفاری و هزینههای آن، بمنظور بالابردن بازدهی حفاری مدلها و روشهایی ارائه شدهاندکه امروزه از ترکیب آنها نتایج قابل قبولی در افزایش میزان نفوذ و کاهش هزینه حاصل شده است. در همین راستا دو شاخص اصلی هزینه و زمان حفاری را میتوان برشمرد که اگرچه هزینه حفاری شاخصی مهمتر و قابل توجهتر است اما با توجه به پیچیدگی بسیار بالای محاسبات و عدم قطعیت و نیاز به اطلاعات کامل، دقیق و شفاف از هزینههای انجام شده در بیشتر موارد شاخص طول مدت حفاری را مناسبترین شاخص عملکرد عملیات حفاری برای کنترل و بهینهسازی عملیات مدنظر قرار میدهند. بنابراین به منظور کاهش مدت زمان حفاری و بالا بردن نرخ نفوذ ابتدا باید به مطالعه و شناخت عوامل فنی و مهندسی تاثیرگذار در میزان نفوذ مانند خصوصیات گل حفاری،هیدرولیک،وزن روی مته،دور مته،عمرمته و سایر پارامترها پرداخت،که بطورکلی میتوان به دو گروه عمده شامل پارامترهای تغییرپذیر و پارامترهای غیر قابل تغییر تقسیم بندی نمود. پس از انجام این مطالعات لازم است با آشنایی از تاریخچه،موقعیت جغرافیایی و زمینشناسی میدان سراجه دادههای حفاری در میدان مورد بررسی و محاسبه قرار گیرند. در ابتدا گزارشات روزانه حفاری ۵حلقه چاه جمعآوری شده و پس از بررسی و کنترل کیفیت دادهها، از میان آنها اطلاعات مورد نیاز را در فرمت خاصی که در صفحات اکسل طراحی گردید وارد نموده و آماده آنالیز قرار میگیرد. جهت گردش گل از سطح زمین تا ته چاه و بازگشت آن،لازم است گل تحت فشار و حجم کافی پمپاژ شود. اثر توان هیدرولیکی مته بر عملکرد حفاری بسیار حیاتی بوده،و افزایش وزن روی مته و سرعت چرخش در صورت عدم کفایت توان هیدرولیکی و نقص در تمیزکاری مطلوب چاه، در میزاننفوذ تاثیر نخواهد داشت. هیدرولیک مناسب و بهینه براساس دو هدف اصلی برنامه ریزی میشود،تمیز کاری مناسب در ته چاه و حداکثر توان قابل دسترسی در مته.تجربه و آزمایش نشان داده که توان هیدرولیکی بیشتر سبب افزایش میزان نفوذ میگردد.بنابراین پس از جمعآوری اطلاعات ابتدا محاسبات مربوط به هیدرولیک بهینه با استفاده از روابط ریاضی و بکمک برنامه کامپیوتری نوشته شده در نرمافزار MATLAB انجام میگیرد. پس از محاسبات مربوط به هیدرولیک بهینه، به منظور بالا بردن بازدهی حفاری در میدان سراجه فرآیند با روشهایی به صورت تجربی، مقایسهای و محاسباتی در ۳مرحله صورت گرفت و نتایج این مراحل مورد مقایسه قرار گرفتند. در نهایت با استفاده از نتایج اولیه و مقایسهای،چاه نهایی با میزاننفوذ بالاتر و با مدت زمان و هزینه حفاری کمتر نسبت به حفاریهای انجام شده در میدان سراجه طراحی شد.

نتیجهگیری
روشهای بهینهسازی حفاری البته با در نظر گرفتن شرائط و امکانات موجود شیوهای مفید در جهت حصول ازدیاد بازدهی حفاری وکاهش هزینه متراژی میباشد. امروزه هیچ شرکت بین المللی نمیتواند بدون بهرهجویی از شیوههای بهینهسازی،اتوماسیون و نرمافزارهای کامپیوتری از عرصه رقابت بین پیمانکاران پیروز بیرون آید. بنابراین توجه به این علم جهت باقیماندن در عرصه رقابت از ضرورت بالایی برخوردار است.

نتایج حاصل از انجام این تحقیق:
– چاه طراحی شده نهایی بطور قابل توجهای از هزینه و زمان حفاری کاسته، بطوریکه زمان و هزینه حفاری را نسبت به بهترین چاه حفر شده در میدان سراجه بترتیب % ۳۲/۵و % ۲۶/۷کاهش داده است.
– تاثیر مثبت بهینه سازی هیدرولیک گل جهت حفاری مطلوبتر
– با توجه به تمیز کاری مناسب و تناسب درست بین توان هیدرولیکی و توان مکانیکی،از مشکلات حفاری کاسته میشود.
– با استفاده از هیدرولیک بهینه زمان فرسوده شدن پمپها به تاخیر میافتد.
– استفاده از روش اولیه مقایسهای به ما امکان تعیین موثرترین پارامترها را در زمان و هزینه حفاری در اعماق مختلف ارائه میدهد.
– مته pdcنتایج بهتری را از حیث میزاننفوذ و هزینه همراه دارد.

پیشنهادات
در خاتمه پیشنهاداتی جهت حصول نتایج بهتر در فرآیند بالا بردن بازدهی حفاری ارائه میگردد:
– بهینهسازی برنامهریزی و مهندسی گل
– ثبت مشکلات و اتفاقات حین کار جهت بررسی و پیشگیری از وقوع آنان در پروژههای تحقیقی
– دقت بیشتر در ثبت دادهها و گزارشات روزانه حفاری
– استفاده از اطلاعات تعداد چاههای بیشتر جهت بهبود و بالا رفتن دقت
– استفاده از چند روش جهت مقایسه نتایج و رسیدن به جمع بندی دقیق تر
و در پایان توصیه به پرهیز از نگاه شعاری و تئوریک صرف به مقوله بهینهسازی)البته با در نظر گرفتن شرائط و امکانات(و توجه بیشتر به بهرهگرفتن از این علم،که کشورهای توسـعه یافتـه سالهاسـت بـا پـذیرش تفکـر بهینه سازی و استفاده از آن در عمل توانسته اند موفقتر از سایر کشورها در این زمینه عمل کنند

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط