معیارهای کمی روشهای ارزیابی سریع در ساختمانهای بتنی متداول در کشور با استفاده از شبکه های عصبی (هوش محاسباتی )

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:140
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

مقدمه :

در علم زمین شناسی جهت شناسایی لایه های زمین و پدیده های ژئوتکنیکی بیان می شـود کـه “امـروز را مـشاهده کنید، دیروز را حدس بزنید و فردا را پیش بینی کنید”. در واقع می توان از این جمله چنین مفهومی را برداشـت کـرد که با استفاده از یک سری داده ها و اطلاعات موجود می توان در خصوص موارد مشابه دیگر کـه اطلاعـاتی از آن در دسترس نیست یک پیش بینی و شناختی حاصل کرد. از جمله ابزاری که در این راستا می تـوان از آن بهـره جـست روش شبکه های عصبی می باشد. همانطور که در مباحث گذشته بیـان شـد از جملـه مـشکلات موجـود در ارزیـابی ساختمانها، نبود اطلاعات فنی و یا صرف زمان زیاد در بررسی دقیق آنها می باشد. ولی با استفاده از روش شبکه های عصبی و استفاده از اطلاعات ساختمانهای مشابه ، می توان تا حد مطلوبی این مسایل را حل و بـر مـشکلات مـذکور غلبه کرد.

شبکه های عصبی مصنوعی که نمونه ای الگو برداری شده از شبکه های عـصبی بیولـوژیکی هـستند و هماننـد مغـز قابلیت یادگیری و تعمیم را دارند می توانند بعنوان یک ابزار با استفاده از اطلاعات ساختمانهای موجود آموزش ببیننـد و سپس با قابلیت تعمیم پذیری برای ساختمانهای دیگر (همچون ساختمانهای موجود) کـه یـا اطلاعـات سـازه ای و طراحی آن در دسترس نیست و یا تغییر کرده با صرف زمانی بسیار اندک بکار برده شوند و اطلاعـات مـورد نیـاز در خصوص آن ساختمانها حاصل شوند.

هدف این مطالعه ، استفاده از شبکه های عصبی برای حصول مقادیر کمی روشهای ارزیابی سازه ها (همانند استانداردهای آمریکایی (03-ASCE.SEI31) و یا ژاپنی (JICA) – البته بسته به شرایط اقتصادی و ساخت ایران )- می باشد. جهت این ادعا در ادامه به این موضوع پرداخته خواهد شد که چگونه می توان معیارهای کمی را با استفاده از شبکه های عصبی حاصل کرد. ابتدا الگوریتم شبکه تهیه شده [فصل دوم ] و در قالب یک برنامه کامپیوتری با استفاده از زبان برنامه نویسی Visual Basic نوشته شده است و سپس کاربرد آن با بررسی جوابهای حاصله از این روش و مقایسه با مقادیر تحلیل دقیق ٣٦ سازه بیان شده است .

جهت آموزش سیستم شبکه عصبی ٣١ ساختمان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است و برنامه با این ساختمانها بعنوان مثالهای ورودی آموزش دیده و سپس در برابر ٨ ساختمان جدید قرار خواهد گرفت تا پاسخ را ارائه دهد.

فهرست مطالب

فهرست جدول ها …………………………………………………………………………. أ

فهرست شکل ها …………………………………………………………………………. ب

فهرست نمودارها ……………………………………………………………………………. ث

الف – چکیده مطالب …………………………………………………………………………. ج

ب- مقدمه …………………………………………………………………………………….. ح

فصل اول : مقدمه و کلیات ………………………………………………………….. ١

 ١-١ چکیده مطالب …………………………………………………………….. ٢

 ١-٢ مقدمه ………………………………………………………………………….. ٢

 ١-٣ تعریف شبکه عصبی ………………………………………… ٤

 ١-٤ کاربرد شبکه های عصبی …………………………………………. ٦

 ١-٤-١ مقدمه ……………………………………………………………………….. ٦

 ١-٤-٢ آموزش شبکه ………………………………………………………. ٦

 ١-٤-٢-١ اطلاعات ساختمانها …………………………………………………… ٦

 ١-٤-٢-٢ تحلیل استاتیکی خطی ………………………………………………………… ٧

 ١-٤-٢-٢-١ نکات مدلسازی در تحلیل استاتیکی خطی ……………………………… ٨

 ١-٤-٢-٣ تحلیل دینامیکی خطی ……………………………………… ٨

 ١-٤-٢-٣-١ نکات مدلسازی در تحلیل دینامیکی خطی ……………………………………. ٨

 ١-٤-٢-٣-٢ استخراج نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی خطی و تحلیل دینامیکی خطی ……… ٨

 ١-٤-٢-٤ تحلیل استاتیکی غیر خطی …………………………………………… ١٣

 ١-٤-٢-٤-١ نکات مدلسازی در تحلیل استاتیکی غیر خطی ………………………………… ١٣

 ١-٤-٢-٤-٢ استخراج نتایج از تحلیل استاتیکی غیر خطی …………………………….. ١٣

 ١-٤-٢-٥ تحلیل دینامیکی غیر خطی …………………………………………. ١٥

 ١-٤-٢-٥-١ نکات مدلسازی در تحلیل دینامیکی غیر خطی ……………………………… ١٥

 ١-٤-٢-٥-٢ استخراج نتایج از تحلیل دینامیکی غیر خطی ……………………………….. ١٥

 ١-٤-٢-٥-٢-١ تغییر مکان بام در حد ایمنی جانی ………………………………. ١٥

 ١-٤-٣ استخراج نتایج از برنامه شبکه عصبی ………………………………………….. ١٩

 ١-٤-٤ حصول Sa و مقایسه مقادیر ………………………………………………….. ٢١

 ١-٤-٥ خلاصه فصل و نتیجه گیری …………………………………………………………. ٢٦

 منابع فارسی و غیر فارسی ………………………………………………………… ٢٩

فصل دوم : شبکه های عصبی ………………………………………………………. ٣٠

 ٢-١ مقدمه ………………………………………………………………… ٣١

 ٢-٢ کاربرد شبکه های عصبی …………………………………………………… ٣٣

 ٢-٣ مدل ریاضی نرون …………………………………………………………………… ٣٤

 ٢-٤ توابع محرک ………………………………………………………………. ٣٥

 ٢-٥ مدل چند ورودی ………………………………………………………………………….. ٣٨

 ٢-٦ یادگیری شبکه ……………………………………………………………………………. ٤١

 ٢-٧ روند عملکرد شبکه …………………………………………………………………. ٤٢

 ٢-٨ همگرایی شبکه ………………………………………………………………… ٤٣

 ٢-٩ شبکه بهینه …………………………………………………………………………………. ٤٣

 ٢-١٠ نرخ یادگیری ………………………………………………………………………. ٤٣

 ٢-١١ نگاشت مقادیر آموزش به حدود مناسب ……………………………………………. ٤٣

 ٢-١٢ مراحل گام به گام آموزش شبکه …………………………………………… ٤٣

 ٢-١٣ الگوریتم کلی عملکرد شبکه ………………………………………………….. ٤٤

فصل سوم : کاربرد شبکه های عصبی (جهت حصول سریع معیارهای کمی ) ………………………. ٤٦

 ٣-١ مقدمه …………………………………………………………………. ٤٧

 ٣-٢ آموزش شبکه ……………………………………………………………………….. ٤٩

 ٣-٢-١ اطلاعات ساختمانها ……………………………………. ٤٩

 ٣-٢-٢ تحلیل استاتیکی خطی …………………………………………………………… ٥٠

 ٣-٢-٢-١ تعریف ………………………………………………………………………. ٥٠

 ٣-٢-٢-٢ نکات مدلسازی در تحلیل استاتیکی خطی …………………………………………. ٥٠

 ٣-٢-٣ تحلیل دینامیکی خطی ………………………………………………………… ٥١

 ٣-٢-٣-١ تعریف ………………………………………………………. ٥١

 ٣-٢-٣-٢ نکات مدلسازی در تحلیل دینامیکی خطی ……………………………………….. ٥١

 ٣-٢-٣-٣ استخراج نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی خطی و دینامیکی خطی …………………… ٥٢

 ٣-٢-٤ تحلیل استاتیکی غیر خطی …………………………………………….. ٥٧

 ٣-٢-٤-١ تعریف ………………………………………………………………… ٥٧

 ٣-٢-٤-٢ نکات مدلسازی در تحلیل استاتیکی غیر خطی …………………………………. ٦٠

 ٣-٢-٤-٣ استخراج نتایج از تحلیل استاتیکی غیر خطی …………………………….. ٦٠

 ٣-٢-٥ تحلیل دینامیکی غیر خطی ……………………………………………. ٦٣

 ٣-٢-٥-١ تعریف ……………………………………………………………. ٦٣

 ٣-٢-٥-٢ نکات مدلسازی در تحلیل دینامیکی غیر خطی ………………………. ٦٤

 ٣-٢-٥-٣ استخراج نتایج از تحلیل دینامیکی غیر خطی ………………………. ٦٤

 ٣-٢-٥-٣-١ تغییر مکان بام در حد ایمنی جانی DLS ……………………….. ٦٤

 ٣-٢-٥-٣-٢ کنترل تغییر مکانهای نسبی …………………………………… ٦٧

 ٣-٢-٦ تنظیم پارامترها جهت آموزش شبکه …………………………………. ٧٠

 ٣-٣ استخراج نتایج از برنامه شبکه عصبی ………………………………………. ٧١

 ٣-٤ حصول Sa و مقایسه مقادیر ……………………………………………………… ٧٧

 ٣-٥ خلاصه فصل و نتیجه گیری ……………………………………….. ٨٣

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………… ٨٦

فصل پنجم : نحوه استفاده از برنامه Neural Networks Program …………………. ٨٩

پیوست …………………………………………. ٩٨

 پیوست ١: سطوح خطر و سطوح عملکرد ساختمان …………………….. ٩٩

 پیوست ٢: فایلهای ورودی تنظیم شده برای آموزش .خروجی شبکه ………………… ١٠١

 پیوست ٣: مشخصات سازه ها و مقاطع مورد طراحی ……………….. ١٠٧

منابع ……………………………………………………………. ١٢١

منابع فارسی ………………………………………………………… ١٢٢

منابع غیر فارسی …………………………………………………….. ١٢٣

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت