مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی – حسابداری

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی حسابداری
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:64
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی – حسابداری

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
فصل اول: تاریخچه
۱- تاریخچه و نحوه پیدایش مالیات در ایران
۱-۱- محاسبه ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت
۱-۲- مالیه ایران پس از مشروطیت
۲- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
۳- مالیات بر ارزش افزوده در ایران
فصل دوم: مفاهیم و کلیات
۱- مفاهیم و محتوای کلی مالیات
۱-۱- تعریف مالیات
۱-۲-۱- مأخذ و مبنای مالیات
۱-۲-۲- نرخ مالیات
۱-۲-۳- مبلغ مالیات
۱-۳- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب
۱-۳-۱- اصل عدالت و برابری
۱-۳-۲- اصل معین و مشخص بودن
۱-۳-۳- اصل سهولت یا اصل سهل‎الوصول بودن
۱-۳-۴- اصل صرفه‎جویی اقتصادی
۲- انواع مالیات
۲-۱- مالیاتهای مستقیم
۲-۱-۱- مالیات بردرآمد
۲-۱-۲- مالیات بردرآمد دارایی
۲-۱-۳- مزایای مالیات‎های مستقیم
۲-۱-۴- معایب مالیات‎های مستقیم
۲-۲- مالیات‎های غیرمستقیم
۲-۲-۱- مالیات بر واردات
۲-۲-۲- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)‌
۲-۲-۳- مزایای مالیات‎های غیرمستقیم
۲-۲-۴- معایب مالیات‎های غیرمستقیم
۳- مفاهیم و محتوای سود حسابداری
۳-۱- مبنای محاسبه سود
۳-۲- سود هر سهم
۳-۳- نرخ رشد سود
۳-۴- سود تقسیمی
۴- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده
۴-۱- تعریف ارزش افزوده اقتصادی ‎(EVA)
۴-۲- محاسبه‌ ارزش افزوده
۴-۳- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده
۴-۴- مزایای ارزش افزوده
۴-۵- معایب ارزش افزوده
فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی
۱- درآمدهای دولت
۲- درآمدهای مالیاتی
۲-۱- مالیات‎های مستقیم
۲-۱-۱- مالیات بر شرکتها
۲-۱-۲- مالیات بر درآمد
۲-۱-۳- مالیات بر شروت
۲-۲- مالیات‎های غیرمستقیم
۲-۲-۱- مالیات بر واردات
۲-۲-۲- مالیات بر مصرف و فروش
۳- هزینه‎های دولت
۳-۱- هزینه‎های جاری
۳-۲- هزینه‎های عمرانی
۴- ظرفیت‎های مالیاتی
۴-۱- عوامل اجتماعی و فرهنگی
۴-۲- عوامل اقتصادی
۴-۳- عوامل سیاسی
۵- مشکلات نظام مالیاتی کشور
۵-۱- مشکلات فرهنگی
۵-۲- مشکلات قوانین موجود مالیاتی
۵-۳- مشکلات اجرایی
۵-۳-۱- مشکلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص
۵-۳-۲- مشکلات مربوط به تشخیص علی‎الرأس مالیات
۵-۳-۳- وجود تأخیرات زمانی در زمینه وصول مالیاتها
فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده
۱- انواع روش‎های محاسبه پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده
۱-۱- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
۱-۲- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی
۱-۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی
۱-۴- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده
۲- قاعده مبدأ در مقایسه با قاعده مقصد
۳- روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
۳-۱- روش اعتباری (جمع)
۳-۲- روش تفریقی (تفریق)‌
۳-۳- روش جریان وجوه نقدی
۴- ساختار نرخ‎های مالیات بر ارزش افزوده
۵- نرخ‎های متعدد یا نرخ‎های واحد
۶- نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شمول مالیات یا بدون شمول مالیات
۷- مزایای مالیات بر ارزش افزوده
۷-۱- توان درآمدزایی بالا
۷-۲- پایین بودن هزینه اخذ مالیات
۷-۳- به حداقل رساندن فرار مالیاتی
۷-۴- اجتناب از پدیده مالیات مضاعف
۷-۵- خنثی بودن
۷-۶- سطح یالاس ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشی
۷-۷- کاهش نرخ مالیات
۷-۸- تمایز هزینه‎های مصرفی نهایی و هزینه‎های مصرفی واسطه‎ای
۷-۹- باثباتی و در عین حال انعطاف‎پذیر بودن
۸- معایب مالیات برارزش افزوده
۸-۱- نزولی بودن مالیات بر ارزش افزوده
۸-۲- تورم‎زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۸-۳- مشکلات اجرایی
۹- روش‎های تهیه صورت ارزش افزوده
۹-۱- روش از پایین به بالا
۹-۲- روش برای تمام شده کالای فروش رفته
۹-۳- روش حسابهای ملی
۱۰- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۱۰-۱- اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده
۱۰-۲- اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
۱۰-۳- روش توزیعی مالیات بر ارزش افزوده
۱۱- پیش‎نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده
۱۱-۱- کلیات و تعاریف
۱۱-۲- معافیت‎ها
۱۱-۳- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
۱۱-۴- وظایف و تکالیف مؤدیان
۱۱-۵- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
۱۱-۶- سایر مقررات

تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:
ایرانیان از زمان هخامنشیان رابی دریافت مالیات و امور مالی کشور دفترها و سازمان‎های مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت کامل‎تری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به سه صورت زیر انجام می‎گرفته است.
۱- مالیات ارضی (خراج) که به نسبت کشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول وصول می‎گردیده است.
۲- مالیات سرانه، این‎گونه مالیات از کلیه کسانی که دارای خانه و ساختمان بودندگرفته می‎شد و اندازه آن برحسب دارائی و ثروت شخص تعیین می‎گردید.
پس از تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفترهای دیوانی به فارسی نگهداری می‎شد و در زمان حجاج‎بن یوسف شفقی از فارسی به عربی برگردانده شد و از این زمان است که به جای «خزانه کشور» به نام «بیت‎المال» برمی‎خوریم و مالیات به صورت قوانین مقرر در دین اسلام به عنوان خمس، زکات، صدقات و جزیه پرداخت می‎شده است.
پس از استقرار دولت‎های ایرانی باز هم وضع دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیبی دیگر شده و سلسله پادشاهان ایران بعد از اعراب هر یک به روش خاصی به درآمد و هزینه کشور پرداخته‎اند.
در دوره سلجوقیان، عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند، دوباره به فارسی بازگردانند.
هنگام سلطنت صفویه به ویژه در زمان شاه عباس کبیر، امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت. وی ظاهراً در اصلاح درآمدها سعی نموده و تجارت خاصی را برپا کرد و توسعه داد و درآمدهای گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود، درآمد املاک خالصه را به خزانه کشور ریخت و علاوه بر توازن درآمد و هزینه، موجودی خزانه را فزونی داد.
نادر، بنیان‎گذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات، مخارج هنگف لشکرکشیها و جنگ‎های داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گرانبهای معروفی که از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واریز کرد.
در دوره کریمخان زند نیز وضع خزانه و مالیه کشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملکت به او فرصت می‎داد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد.
در دوران قاجاربیه وضع مالیه کشور به واسطه هزینه‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملکرد رژیم مزبور آشفته گشت و امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا به وضع مالیه اسفناک مملکت سر و سامان بدهد و برای وصول و نگهداری پول و مصرف بیت‎المال مقررات جدیدی وضع نمود و امور مالی کشور را براساس نوینی استوار سازد و در این کار مانند سایر کارهای آبادانی مملکت با تحمل مشقات و زحمات بسیار گام‎های سو دمندی برداشت.
وظیفه وصول مالیات و نظارت بر خرج، پیش از مشروطیت زیر نظر شاه انجام می‎گرفت و برای وصول مالیات هر ولایت، مستوفیانی در تهران بودند که به موجب فرمان شاه به این سمت منصوب گشته و زیر نظر یک نفر که به نام وزیر دفتر نامیده می‎شد به تحصیل مالیات ایالات و ولایات می‎پرداختند. کار مالیات کشور را مستوفیان در منازل خود انجام داده و هفته‎ای یک روز نیز در منزل وزیر دفتر جمع می‎شدند و به تنظیم و تنسیق امور می‎پرداختند. هر مستوفی دارای جزء جمع خاصی بود که اسامی دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت می‎شد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق کتابچه و دستورالعمل بود که به وسیله مستوفیان مربوط که در تهران می‎زیستند و به نام مستوفیان ولایت و ایالت نامیده می‎شدند تعیین می‎گردید، این دستورالعمل‎ها شامل طومارهایی از مالیات نقدی و جنسی و مخارج مستمری بود که پس از صحه شاه، برای والی و حکام جهت اجراء فرستاده می‎شد و این طومارها شامل دو قسمت بود:
۱- جمع‎آوری مالیاتی که به وسیله‌حکام باید وصول شود.
۲- مخارجی که در محل باید پرداخت گردد یا از مرکز دستور پرداخت آن صادر شود.
مازاد درآمد نیز نسبت به خرج برای هزینه‎های مرکز به تهران فرستاده می‎شد و در مرکز نیز مخارجی از قبیل هزینه تشکیلات دولتی، بیوتات سلطنتی، حقوق مستوفیان و سررشته‎داران و سایر مأموران مشغول خدمت دولت و یا از قبیل شهریه و مستمری با صدور فرامین و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسیله خزانه پرداخت می‎گردید و این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال ۱۲۸۵ خورشیدی ادامه داشت.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط