مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف مرسوم در فرازآوری مصنوعی – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:214
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف مرسوم در فرازآوری مصنوعی – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

فصل اول: مروري بر فرازآوري مصنوعي
-1-1مقدمه ………….2
-1-2دلايل نياز به سيستم فرازآوري مصنوعي ………….3
-1-3مروري بر تكنيك هاي فرازآوري مصنوعي ……….6
-1-4وضعيت فعلي نقش فرازآوري مصنوعي در توسعه ميادين ……….8
-1-5معيارهاي انتخاب سيستم هاي فرازآوري مصنوعي ……… 11
-1-5-1مشخصات چاه و مخزن……………. 11
-1-5-2موقعيت ميدان…………….. 12
-1-5-3مشكلات عملياتي ……….. 12
-1-5-4مسائل اقتصادي……….. 13
-1-6تكنيك هاي انتخاب تكميل نمودن فرازآوري مصنوعي ……… 15
-1-7كارايي طولاني مدت مخزن و محدوديت هاي مخزن ………………………..17
فصل دوم: سيستم )Gas Lift(GL
-2-1مقدمه……………. 22
-2-2مقدمه اي بر 22 GL
-2-3كاربردهاي 29 GL
-2-3-1فوائد سيستمهاي GLو محدوديتهاي آنها ………… 33
-2-3-2مروري بر نمونة سئوالات طراحي تكميل سيستم 35 GL8
-2-4اهداف طراحي سيستم 38 GL
-2-4-1محدوديتهاي طراحي 40 GL
-2-4-2پارامترهاي طراحي سيستم 42 GL
-2-4-3شبكة گاز سطحي ……. 42
-2-5شرح فرآيند تخليه در سيستم 44 GL
-2-5-1فاكتورهاي ايمني…….. 51
-2-5-2معيارهاي فاصلة شيرهاي 52 GL
-2-6لولة با زائدة جانبي ) (Side Pocket Mandrelدر سيستم 52 …..GL
-2-6-1ساير كاربردهاي لولة زائدهدار جانبي )56 (SPM
-2-7مكانيسم شيرهاي 56 GL
-2-7-1پايداري چاه …………… 59
-2-8الگوريتم طراحي 60 GL
-2-8-1يك مثال در مورد طراحي كارايي چاهي كه در آن GLبكار رفته است………….. 63
-2-8-2طراحي سيستم – GLمحاسبات مربوط به تخليه با 73 GL
-2-8-3شرايط ديگري كه بايد در سيستم GLدر نظر گرفته شوند ……………… 74
-2-8-4محاسبات سيستم 74……… GL
-2-9مشكلات عملياتي …………………. 76
-2-9-1كيفيت گاز ……………. 76
-2-9-2جامدات………………… 78
-2-9-3تغيير در كارايي مخزن ……………… 79
-2-9-4مشكلات تأمين گاز …. 79
-2-9-5شروع تخليه از چاه…… 80
-2-9-6پايداري چاه …………… 82
GL -2-9-7هاي دوگانه………. 84
85………. (Trouble Shooting) – عيبيابي2-9-8
-2-9-9تكنيكهاي رفع عيبها …………… 86
-2-9-10برخي از مشكلات عملياتي در برخي ميادين……… 87
-2-10بهينهسازي توليد ميدان…………. 87
-2-11تكنولوژي جديد براي سيستم GLپيوسته……………………….. 92
94 …… (Intermittent) متناوبGL -2-12
-2-13تمرين طراحي سيستم GLبصورت گرافيكي براي چاه IRAN-2 96
96 …………………. – مقدمه2-13-1
-2-13-2شرايط اوليه – چاه مرده………………………………… 98
-2-13-3ساختار منحني تعادلي…………………………………… 99
-2-13-4فرآيند تخليه……102
ESP(Electrical Submersible Pump) فصل سوم: سيستم10
-3-1مقدمه…………….110
-3-2تكميل چاه با استفاده از پمپ هاي شناور درون چاهي…………….118
-3-2-1نمونه كاربردهاي پمپ هاي ESP……118
-3-2-2ابزار Yشكل……120
-3-3پايه انتخاب پمپ…………….121
-3-4فوائد و مضرات پمپ هاي ESP…………….125
-3-5مشاهده كارايي پمپ هاي ESP…………….126
-3-6تكنولوژي جديد…………….129
-3-6-1استفاده از Coil Tubingبراي قرار دادن پمپ هاي ESP……129
-3-6-2ابزار Yاتوماتيك……132
-3-6-3نصب همزمان در پمپ……133
-3-6-4كاهش توليد آب……137
-3-7كارايي پمپ الكتريكي شناورESP…………….141
-3-7-1طراحي ساده پمپ ESP……143
فصل چهارم: معرفي نرم افزار…………….149
فصل پنجم: بررسي اقتصادي
-5-1ارزيابي هزينه ها…………….162
-5-1-1روش هاي سنتي……162
-5-1-2روش هاي جديد……162
-5-2معرفي نرم افزار QUESTOR…………….162
-5-3وارد كردن اطلاعات كلي مخزن و ميدان…………….164
OPEX -5-4…………….164
CAPEX SCHEDULING -5-5…………….165
-5-6برآورد هزينه هاي ميدان نفتي A…………….166
-5-7بررسي اقتصادي…………….183
-5-8پيشنهادات…………….195
مراجع…………….196
چكيده انگليسي…………….198

چكيده
زماني كه فشار مخزن هيدروكربني به اندازه كافي نباشد تا جريان نفت را از درون چاه به تأسيـسات سرچاهي هدايت نمايد يا نرخ توليد آن اقتصادي نباشد سيستم فرازآوري مصنوعي مطرح مي گـردد. بنابراين عواملي نظير وضعيت توسعه ميادين، استفاده از سيستم هاي تثبيت فـشار، وجـود چاههـاي بستردريا و عوامل اقتصادي باعث شده اند كه سيستم فرازآوري مصنوعي در توسعه ميادين نسبت به گذشته كاربرد بيشتري پيدا كنـد. فاكتورهـايي نظيـر مشخـصات چـاه و مخـزن، موقعيـت ميـدان، مشكلات عملياتي، مسائل زيست محيطـي و جغرافيـايي، نـرخ توليـد، مشخـصات سـيال توليـدي و مسائل اقتصادي در انتخاب نوع سيستم فرازآوري مصنوعي مؤثر هستند. در اين پروژه از ميان روشهاي مختلف فرازآوري، به سيستم فرازآوري بـا گـاز ) (Gas Lift Systemو سيستم پمپ هاي الكتريكي شـناور) (Electrical Submersible Pumpكـه كـاربرد بيـشتري را دارا مي باشند، پرداخته شده است. همچنين نرم افزاري جهت تعيين مقدار گاز تزريقي و فاصله شيرهاي موجود در سيستم فرازآوري با گاز و نيز تعيين مقدار جريان و توان الكتريكي موتـور در سيـستم پمپهـاي الكتريكـي شـناور تهيـه گرديده است. ضمناً در بحث اقتصادي با استفاده از نرم افزار QUESTORمقايسه اي بين دو سيستم فـرازآوري بـا گاز و پمپ هاي الكتريكي شناور براي يكي از ميادين نفتي كـشور صـورت گرفتـه اسـت كـه نتـايج بررسي نشان داد سيستم پمپ هاي الكتريكي شناور مي تواند اقتصادي تر باشد

مقدمه
معمولاً وقتي كه چاهي در يك مخزن دست نخورده حفر مي شـود هيـدروكربنها بطـور طبيعـي بـه سطح زمين جريان مي يابند. در اثر توليد از يك مخزن بطور معمول از فشار مخزن كاسته شده و به ميزان آب همراه نفت توليدي افزوده شده و درصد گاز توليدي نيز كم مي شود. اين عوامـل دركنـار هم سبب آن مي شوند كه جريان سيال از چاه كند و نهايتاً قطع شود. به اين منظـور جهـت تقويـت توليد در سيستم هاي تكميل چاه از سيستم هاي فرازآوري مصنوعي استفاده مي شـود. در حقيقـت سيستم فرازآوري مصنوعي به سيال درون چاه انرژي مي دهد و زماني كه حداقل انرژي براي جريان فراهم شد چاه شروع به توليد مي كند. بر اساس نتايج تحقيقاتي كه در سال 1994صورت گرفت بطور تخميني نشان مي دهد كـه حـدود 900000چاه با كمك سيستم فرازآوري مصنوعي توليد شـده انـد .يعنـي تنهـا حـدود 7درصـد از چاهها بطور طبيعي توليد شده اند و 93درصد با كمك سيستم فرازآوري مصنوعي توليد شده انـد و اين در حالي است كه متوسط توليدي چاهها كمتر از 70بشكه در روز بوده است

نحوه خرید

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت