مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف مرسوم در فرازآوری مصنوعی – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:214
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف مرسوم در فرازآوری مصنوعی – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

فصل اول: مروری بر فرازآوری مصنوعی
-۱-۱مقدمه ………….۲
-۱-۲دلایل نیاز به سیستم فرازآوری مصنوعی ………….۳
-۱-۳مروری بر تکنیک های فرازآوری مصنوعی ……….۶
-۱-۴وضعیت فعلی نقش فرازآوری مصنوعی در توسعه میادین ……….۸
-۱-۵معیارهای انتخاب سیستم های فرازآوری مصنوعی ……… ۱۱
-۱-۵-۱مشخصات چاه و مخزن……………. ۱۱
-۱-۵-۲موقعیت میدان…………….. ۱۲
-۱-۵-۳مشکلات عملیاتی ……….. ۱۲
-۱-۵-۴مسائل اقتصادی……….. ۱۳
-۱-۶تکنیک های انتخاب تکمیل نمودن فرازآوری مصنوعی ……… ۱۵
-۱-۷کارایی طولانی مدت مخزن و محدودیت های مخزن ………………………..۱۷
فصل دوم: سیستم )Gas Lift(GL
-۲-۱مقدمه……………. ۲۲
-۲-۲مقدمه ای بر ۲۲ GL
-۲-۳کاربردهای ۲۹ GL
-۲-۳-۱فوائد سیستمهای GLو محدودیتهای آنها ………… ۳۳
-۲-۳-۲مروری بر نمونه سئوالات طراحی تکمیل سیستم ۳۵ GL8
-۲-۴اهداف طراحی سیستم ۳۸ GL
-۲-۴-۱محدودیتهای طراحی ۴۰ GL
-۲-۴-۲پارامترهای طراحی سیستم ۴۲ GL
-۲-۴-۳شبکه گاز سطحی ……. ۴۲
-۲-۵شرح فرآیند تخلیه در سیستم ۴۴ GL
-۲-۵-۱فاکتورهای ایمنی…….. ۵۱
-۲-۵-۲معیارهای فاصله شیرهای ۵۲ GL
-۲-۶لوله با زائده جانبی ) (Side Pocket Mandrelدر سیستم ۵۲ …..GL
-۲-۶-۱سایر کاربردهای لوله زائدهدار جانبی )۵۶ (SPM
-۲-۷مکانیسم شیرهای ۵۶ GL
-۲-۷-۱پایداری چاه …………… ۵۹
-۲-۸الگوریتم طراحی ۶۰ GL
-۲-۸-۱یک مثال در مورد طراحی کارایی چاهی که در آن GLبکار رفته است………….. ۶۳
-۲-۸-۲طراحی سیستم – GLمحاسبات مربوط به تخلیه با ۷۳ GL
-۲-۸-۳شرایط دیگری که باید در سیستم GLدر نظر گرفته شوند ……………… ۷۴
-۲-۸-۴محاسبات سیستم ۷۴……… GL
-۲-۹مشکلات عملیاتی …………………. ۷۶
-۲-۹-۱کیفیت گاز ……………. ۷۶
-۲-۹-۲جامدات………………… ۷۸
-۲-۹-۳تغییر در کارایی مخزن ……………… ۷۹
-۲-۹-۴مشکلات تأمین گاز …. ۷۹
-۲-۹-۵شروع تخلیه از چاه…… ۸۰
-۲-۹-۶پایداری چاه …………… ۸۲
GL -2-9-7های دوگانه………. ۸۴
۸۵………. (Trouble Shooting) – عیبیابی۲-۹-۸
-۲-۹-۹تکنیکهای رفع عیبها …………… ۸۶
-۲-۹-۱۰برخی از مشکلات عملیاتی در برخی میادین……… ۸۷
-۲-۱۰بهینهسازی تولید میدان…………. ۸۷
-۲-۱۱تکنولوژی جدید برای سیستم GLپیوسته……………………….. ۹۲
۹۴ …… (Intermittent) متناوبGL -2-12
-۲-۱۳تمرین طراحی سیستم GLبصورت گرافیکی برای چاه IRAN-2 96
۹۶ …………………. – مقدمه۲-۱۳-۱
-۲-۱۳-۲شرایط اولیه – چاه مرده………………………………… ۹۸
-۲-۱۳-۳ساختار منحنی تعادلی…………………………………… ۹۹
-۲-۱۳-۴فرآیند تخلیه……۱۰۲
ESP(Electrical Submersible Pump) فصل سوم: سیستم۱۰
-۳-۱مقدمه…………….۱۱۰
-۳-۲تکمیل چاه با استفاده از پمپ های شناور درون چاهی…………….۱۱۸
-۳-۲-۱نمونه کاربردهای پمپ های ESP……118
-۳-۲-۲ابزار Yشکل……۱۲۰
-۳-۳پایه انتخاب پمپ…………….۱۲۱
-۳-۴فوائد و مضرات پمپ های ESP…………….125
-۳-۵مشاهده کارایی پمپ های ESP…………….126
-۳-۶تکنولوژی جدید…………….۱۲۹
-۳-۶-۱استفاده از Coil Tubingبرای قرار دادن پمپ های ESP……129
-۳-۶-۲ابزار Yاتوماتیک……۱۳۲
-۳-۶-۳نصب همزمان در پمپ……۱۳۳
-۳-۶-۴کاهش تولید آب……۱۳۷
-۳-۷کارایی پمپ الکتریکی شناورESP…………….141
-۳-۷-۱طراحی ساده پمپ ESP……143
فصل چهارم: معرفی نرم افزار…………….۱۴۹
فصل پنجم: بررسی اقتصادی
-۵-۱ارزیابی هزینه ها…………….۱۶۲
-۵-۱-۱روش های سنتی……۱۶۲
-۵-۱-۲روش های جدید……۱۶۲
-۵-۲معرفی نرم افزار QUESTOR…………….162
-۵-۳وارد کردن اطلاعات کلی مخزن و میدان…………….۱۶۴
OPEX -5-4…………….164
CAPEX SCHEDULING -5-5…………….165
-۵-۶برآورد هزینه های میدان نفتی A…………….166
-۵-۷بررسی اقتصادی…………….۱۸۳
-۵-۸پیشنهادات…………….۱۹۵
مراجع…………….۱۹۶
چکیده انگلیسی…………….۱۹۸

چکیده
زمانی که فشار مخزن هیدروکربنی به اندازه کافی نباشد تا جریان نفت را از درون چاه به تأسیـسات سرچاهی هدایت نماید یا نرخ تولید آن اقتصادی نباشد سیستم فرازآوری مصنوعی مطرح می گـردد. بنابراین عواملی نظیر وضعیت توسعه میادین، استفاده از سیستم های تثبیت فـشار، وجـود چاههـای بستردریا و عوامل اقتصادی باعث شده اند که سیستم فرازآوری مصنوعی در توسعه میادین نسبت به گذشته کاربرد بیشتری پیدا کنـد. فاکتورهـایی نظیـر مشخـصات چـاه و مخـزن، موقعیـت میـدان، مشکلات عملیاتی، مسائل زیست محیطـی و جغرافیـایی، نـرخ تولیـد، مشخـصات سـیال تولیـدی و مسائل اقتصادی در انتخاب نوع سیستم فرازآوری مصنوعی مؤثر هستند. در این پروژه از میان روشهای مختلف فرازآوری، به سیستم فرازآوری بـا گـاز ) (Gas Lift Systemو سیستم پمپ های الکتریکی شـناور) (Electrical Submersible Pumpکـه کـاربرد بیـشتری را دارا می باشند، پرداخته شده است. همچنین نرم افزاری جهت تعیین مقدار گاز تزریقی و فاصله شیرهای موجود در سیستم فرازآوری با گاز و نیز تعیین مقدار جریان و توان الکتریکی موتـور در سیـستم پمپهـای الکتریکـی شـناور تهیـه گردیده است. ضمناً در بحث اقتصادی با استفاده از نرم افزار QUESTORمقایسه ای بین دو سیستم فـرازآوری بـا گاز و پمپ های الکتریکی شناور برای یکی از میادین نفتی کـشور صـورت گرفتـه اسـت کـه نتـایج بررسی نشان داد سیستم پمپ های الکتریکی شناور می تواند اقتصادی تر باشد

مقدمه
معمولاً وقتی که چاهی در یک مخزن دست نخورده حفر می شـود هیـدروکربنها بطـور طبیعـی بـه سطح زمین جریان می یابند. در اثر تولید از یک مخزن بطور معمول از فشار مخزن کاسته شده و به میزان آب همراه نفت تولیدی افزوده شده و درصد گاز تولیدی نیز کم می شود. این عوامـل درکنـار هم سبب آن می شوند که جریان سیال از چاه کند و نهایتاً قطع شود. به این منظـور جهـت تقویـت تولید در سیستم های تکمیل چاه از سیستم های فرازآوری مصنوعی استفاده می شـود. در حقیقـت سیستم فرازآوری مصنوعی به سیال درون چاه انرژی می دهد و زمانی که حداقل انرژی برای جریان فراهم شد چاه شروع به تولید می کند. بر اساس نتایج تحقیقاتی که در سال ۱۹۹۴صورت گرفت بطور تخمینی نشان می دهد کـه حـدود ۹۰۰۰۰۰چاه با کمک سیستم فرازآوری مصنوعی تولید شـده انـد .یعنـی تنهـا حـدود ۷درصـد از چاهها بطور طبیعی تولید شده اند و ۹۳درصد با کمک سیستم فرازآوری مصنوعی تولید شده انـد و این در حالی است که متوسط تولیدی چاهها کمتر از ۷۰بشکه در روز بوده است

نحوه خرید

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط