مقایسه راهبردهای رویاروی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:175
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مقایسه راهبردهای رویاروی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناخت راهبردهای  رویارویی کودکان دارای اختلال در محاسبه و کودکان دارای اختلال در خواندن برای  مقابله با فشارهای  روانی  و مقایسه این  دو گروه با یکدیگر  است.

نمونه  متشکل  از ۱۸ دانش آموز (۱۱ پسر و ۷ دختر) دارای اختلال در خواندن و ۱۲ دانش آموز (۸ پسر و ۴ دختر) دارای اختلال در  محاسبه بودند.  راهبردهای رویارویی کودکان با فشارهای روانی  با سیاهه راهبردهای رویارویی کودکان (ccsc) که توسط آیرز (۱۹۹۱) طراحی شده، سنجیده شد. به منظور  تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی (محاسبه میانگین، انحراف معیار، توزیع فراوانی، درصد فراوانی و رسم نمودار) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس دو متغیری) استفاده شد.

نتایج حاصل از تحلیل پاسخ های کودکان به سیاهه راهبردهای  رویارویی نشان داد که: بین راهبردهای رویارویی  کودکان با اختلال  در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن در سه راهبرد رویارویی یعنی در راهبرد رویارویی فعال، حواس پرتی و اجتنابی تفاوت وجود ندارد، اما در راهبرد رویارویی جستجوی حمایت در این دو گروه تفاوت وجود دارد. کودکان در هر دو پایه تحصیلی و در هر دو نوع اختلال صرف نظر از جنسیت، راهبردهای رویارویی فعال را به عنوان راهبرد غالب خود معرفی کردند و تمایل کمتری  را نسبت به راهبردهای حواسپرتی، حمایتی  و اجتنابی نشان دادند.

فهرست مطالب

فهرست جدول ها

فهرست شکل ها

چکیده

فصل یکم: مقدمه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………۹

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

اهمیت موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۱۲

فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………..۱۴

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

بخش اول:  فشار روانی و راهبردهای رویارویی……………………………………………………………….۱۷

فشار روانی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

مروری بر تاریخچه شکل گیری مفهوم فشار روانی…………………………………………………………….۲۱

موضع گیریهای نظری در قلمرو فشار روانی………………………………………………………………………۲۲

مدل مبتنی بر محرک………………………………………………………………………………………………………۲۲

مدل مبتنی بر پاسخ………………………………………………………………………………………………………..۲۳

پاسخ های روان شناختی به استرس ها……………………………………………………………………………..۲۳

الگوی تعاملی……………………………………………………………………………………………………………….۲۴

الگوی پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………….۲۷

الگوی زیست شناختی………………………………………………………………………………………………….۲۸

الگوی روان شناختی…………………………………………………………………………………………………….۲۹

نظریه لازاروس در رابطه با فشار روانی……………………………………………………………………..۳۰

منابع فشار روانی  و عوامل تنش زا……………………………………………………………………………۳۲

راهبردهای رویارویی……………………………………………………………………………………………….۳۳

بررسی تاریخچه شکل گیری مفهوم مقابله………………………………………………………………….۳۶

پیدایش توانایی و مهارتهای رویارویی با موارد فشارزا………………………………………………….۳۸

جنبه های مفهومی روش های رویارویی…………………………………………………………………….۳۹

نظریه تحول  چرخه زندگی در رابطه با رویارویی……………………………………………………….۴۱

نظریه لازاروس در ارتباط با رویارویی……………………………………………………………………….۴۱

پیشینه نظری مفاهیم رویارویی………………………………………………………………………………….۴۲

الگوهای رویارویی………………………………………………………………………………………………….۴۳

بررسی چند دیدگاه نسبت به راهبردهای رویارویی………………………………………………………۴۶

چند رویکرد نسبت به راهبردهای رویارویی……………………………………………………………….۴۹

عوامل مؤثر بر راهبردهای رویارویی…………………………………………………………………………..۵۲

بخش  دوم: راهبردهای رویارویی در کودکان با نیازهای ویژه……………………………………۶۴

اختلالات یادگیری……………………………………………………………………………………………………۶۴

تعریف اختلال درخواندن:………………….. ……………………………………………………………………۶۵

تعریف اختلال در محاسبه………………………………………………………………………………………….۶۵

ویژگی های دانش آموزان با اختلال یادگیری………………………………………………………………..۶۶

راهبردهای رویارویی در کودکان با نیازهای ویژه……………………………………………………………۸۹

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….۹۸

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………۹۸

ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………..۹۹

روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………..۱۰۸

روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..۱۰۸

فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

شاخص های آماری نمره راهبردهای رویارویی آزمودنی ها در چهار مقیاس……………….۱۱۲

شاخص های آماری نمره راهبردهای رویارویی آزمودنی ها در ده خرده مقیاس…………..۱۱۷

استنباط آماری داده ها………………………………………………………………………………………….۱۲۸

فصل پنجم: نتایج پژوهش

بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………..۱۶۰

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………..۱۶۳

پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………….. ………………………………..۱۶۳

منابع

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………..۱۶۴

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….۱۶۷

پیوست…………………………………………………………………………………………………………….۱۷۲

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط