میزان نشت گاز از خط لوله مدفون در زمین – مکانیک

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:113
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

میزان نشت گاز از خط لوله مدفون در زمین – مکانیک

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه
۱-۲ چشم انداز جهانی
۱-۳ چشم انداز داخلی
فصل دوم : خواص گاز طبیعی
۲-۱ خواص گاز طبیعی
۲-۲ پردازش گاز طبیعی
۲-۳ ذخیره سازی و انتقال
۲-۴ اثرات گاز متان بر محیط زیست فصل سوم : نشت گاز وعلل آن
۳-۱ ملاحظات اولیه
۳-۲ علل نشت گاز
۳-۳ طبقه بندی نشت
فصل چهارم : روشهای نشت یابی و محاسبه میزان نشت
۴-۱ روشهای نشت یابی
۴-۲ شدت نشت
۴-۳ گاز بی حساب
فصل پنجم : روشهای مقابله با نشت گاز ازخطوط لوله
۵-۱ مهار خوردگی
عنوان مطلب صفحه ۵-۲ استفاده از لوله های دو جداره ۹۱
۵-۳ تقویت لوله های انتقال گاز با لایه های کامپوزیت ۹۴
۵-۴ استفاده از لوله های پلی اتیلنی ۹۵

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۹

چکیده :
در این نوشتار به بررسی نشت گاز از یک خط لوله مدفون در زمین خواهیم پرداخت. در فصل نخست چشم انداز کلی از صنعت گاز از منظر جهانی و از منظر داخلی مورد بررسی قرار می گیرد. رویکرد بخش انرژی در آینده نزدیک به سوی گاز طبیعی به عنوان یک سوخت ارزان می باشد. وضعیت کلی صنعت گاز جهان و ایران به طور آماری در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سیستمهای لوله کشی یک گزینه مهم برای انتقال گاز طبیعی می باشد، اما آنجا که مسایل سیاسی و اقتصادی را نیز دخیل کنیم، به این نتیجه می رسیم که این گزینه همیشه انتخاب ما نخواهد بود. خواهیم دید که چه مواقع انتخاب این گزینه بهتر خواهد بود.
در فصل دوم گاز طبیعی به عنوان یک سیال معرفی شده است. خواص، روشهای استخراج، مراحل پردازش، انتقال و ذخیره سازی مطالبی خواهد بود که مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که درصد زیادی از گاز طبیعی را گاز متان تشکیل می دهد و گاز متان یکی از مهمترین گازهای گلخانه ای است، فلذا بررسی اثر انتشار گاز متان ناشی از نشت گاز طبیعی بروی محیط زیست اهمیت می یابد. به همین جهت قسمت آخر این فصل به بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم انتشار گاز متان اختصاص یافته است.
در فصل سوم نشت گاز به عنوان یک پدیده همراه با سیستمهای لوله کشی معرفی شده است که آثار مخرب بروی محیط زیست داشته و از جهت اقتصادی نیز به دلیل حوادث ناشی از آن و اتلاف منابع انرژی جلوگیری آن ضروری می نماید. نشت گاز می توانند علل مختلفی داشته باشد، بنابراین بایستی به کمک روشهایی آنرا شناسایی کرده و از ادامه آن جلوگیری کنیم. در این فصل علل نشت و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است و روش های بازرسی از خطوط لوله برای جلوگیری از نشتهای احتمالی آورده شده است.
در فصل چهارم روشهای مختلفی برای نشت یابی و تعیین محل نشت پیشنهاد شده است. در برخی فصول سال به دلیل مصرف بیشتر، ممکن است فشار خطوط لوله نیز افزایش یابد، بنابراین بررسی اثر افزایش فشار بر میزان نشت نیز اهمیت دارد.
معمولا و آنچه در عمل برای اندازه گیری میزان نشت کاربرد دارد، محاسبه »گاز بی حساب« و مقایسه تغییرات آن است. به همین جهت علل ایجاد گاز بی حساب بررسی و نحوه محاسبه میزان نشت بیان شده است.
در فصل آخر راهکارهایی برای کاهش نشت گاز از طریق کاهش این عوامل موثر بر آن بیان شده است. خوردگی و سایش از عوامل موثر بر میزان نشت هستند که می توان با اعمال تغییراتی در خطوط لوله میزان نشت را کاهش دهیم. همچنین روشهای دیگری چون بهره گیری از لوله های دو جداره، لوله های تقویت شده با لایه های کامپوزیت و لوله های پلی اتیلنی معرفی و محاسن و معایب هر یک گفته شده است.

مقدمه :
در یک دهه گذشته رویکرد جهانی به کاهش آلاینده های محیط زیست وارد مرحله نوینی شده، به طوری که گسترش استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوختی پاک در دستور کار اکثر کشورها قرار گرفته است. در سال۲۰۰۴ Mtoe 11059 انرژی توسط سوخت عرضه شده که ۹/۲۰ درصد آن گاز طبیعی بود، که در این میان گاز طبیعی با انتشار ۸/۱۹درصد گاز گلخانه ای مبنا کمترین میزان آلایندگی را نسبت به سایر سوختها ایجاد کرده است.
استفاده از سیستمهای لوله کشی یک گزینه رایج برای انتقال گاز طبیعی به مراکز مصرف است که نشت ناشی از گاز داخل لوله اثرات مختلفی بر محیط زیست دارد؛ که در این مطالعه، اثرات مستقیم و غیر مستقیم نشت گاز بر محیط زیست بررسی شده است. دلایل نشت بایستی شناسایی شده و روشهایی برای پیشگیری از آن ارائه شود. همچنین میزان نشت از مسائل کلان بوده که روشی برای محاسبه و تعیین آن ارائه بدست آید.

نتیجه گیری و پیشنهادات
در این بررسی، وضعیت صنعت گاز در ابعاد جهانی و داخلی توصیف شد. از آنجا کـه گـاز طبیعـی یـک منبـع انـرژی ارزان و سازگار با محیط زیست می باشد، صنایع مربوطه در حال رشد و بهبود می باشد.
به دلیل بالا بودن هزینه انتقال گاز طبیعی، استفاده از سیستم لوله کشی در فواصل کمتر از km2500 و شدت جریان ۵/۱ تا ۶ میلیارد متر مکعب در سال یک گزینه مناسب می باشد. یکی از پیامدهای نامطلوب استفاده از این سیستم لولـه کشـی، نشـتگاز از خطوط لوله می باشد که به دلایل اقتصادی و زیست محیطی بـرای جلـوگیری از آن، بایـد اقـدامات پیشـگیرانه انجـامدهیم. روشهایی برای تعیین محل نشت ارائه شد. همچنین دلایل نشت مورد بررسی قرار گرفت. برای یـافتن میـزان تقریبـینشت از آزمایش »نشت بار شبانه« و برای یافتن مقدار عملی »گاز بی حساب« را محاسبه می کنیم.
روشهای مختلفی برای جلوگیری از نشت در خطوط لوله مدفون در زمین پیشنهاد شد. با توجه به فولادی بودن اغلب خطـوطلوله، عایق کاری، پوشش های محافظ و حفاظت کاتدی روشهایی است که می توان برای مهار خـوردگی در سـطوح خـارجیلوله های مورد استفاده قرار داد. به منظور جلوگیری از نشت در سـطوح داخلـی، اسـتفاده از آلیاژهـای مقـاوم بـه خـوردگی و بازدارنده های خوردگی و نیز تثبیت pH گاز عبوری مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از گزینه های دیگر برای حل معضل نشت، استفاده از لوله های دو جداره بوده که هزینه طرح را ۲ تا ۳ برابر افزایش می دهد. اخیراً استفاده از لوله های پلی اتیلنی به جای لوله های فولادی در حال گسترش می باشد. معایـب ایـن لولـه هـا در دوبخش ایجاد منافذ نشت ناشی از آثار الکتریسیته ساکن و صدمه جوندگان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای انتقـال گـازروشهای دیگری نظیر CNG ،LNG و … مورد بررسی قرار گرفت که استفاده از آنها در حال گسترش می باشد.
همچنین برای ادامه مطالعات، پیشنهاد می شود:
۱٫ مدلسازی نشت گاز از یک روزنه به کمک معادلات بقای جرم و انرژی و ممنتم و حل آنها به کمک روشهای عددی.
۲٫ توسعه روش فوق برای کل خط لوله و تعیین میزان کلی نشت.
۳٫ مدلسازی انتقال جرم گاز نشتی از میان سطوح مختلف وتاثیر عوامل مختلف در میزان نفوذ گاز.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط