نقش تولید پراکنده و تولید همزمان در صنعت برق تجدید ساختار شده – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:168
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

نقش تولید پراکنده و تولید همزمان در صنعت برق تجدید ساختار شده – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
فصل اول: مروری بر تجدیدساختار و بازارهای تجدیدساختار یافته
۱-۱ ضرورت تجدیدساختار ۶
۱-۲ بازیگران مهم بازارهای برق ۹
۱-۳ مراحل تجدیدساختار و روند آن در برخی کشورها ۱۱
۱-۴ مدلهای رقابت در بازارها ۱۳
۱-۵ انواع بازارهای برق ۱۶
۱-۶ مفهوم رقابت کامل و غیرکامل ۲۱
فصل دوم: تولید پراکنده
۲-۱ مقدمه ۲۴
۲-۲ تعاریف تولید پراکنده ۲۴
۲-۳ دلایل رویکرد به تولیدات پراکنده ۲۵
۲-۴ انواع دسته بندی تولیدات پراکنده ۲۶
۲-۵ کاربردها ۲۶
۲-۶ تداوم زمانی تولید ۲۷
۲-۷ ظرفیتهای مختلف منابع تولید پراکنده ۲۸
۲-۸ نوع برق تولیدی ۲۹
۲-۹ نوع سوخت مصرفی ۲۹
۲-۱۰ مزایای استفاده از تولید پراکنده ۲۹
۲-۱۱ معایب استفاده از تولید پراکنده ۳۳
۲-۱۲ انواع تکنولوژیهای تولید پراکنده ۳۸
فصل سوم: انواع تکنولوژیهای تولید همزمان و سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت
۳-۱ مقدمه ۴۶
۳-۲ سابقه تاریخی ۴۷
۳-۳ کلیت ساختار سیستم های تولید همزمان برق و حرارت ۴۷
۳-۴ روشهای تولید همزمان ۵۰
۳-۵ انواع تکنولوژیهای CHPص ۵۰
۳-۶ انتقال آب گرم ۶۳
۳-۷ مدلسازی شبکه تولید همزمان برق و حرارت ۶۳ فصل چهارم: نقش DG و CG در صنعت برق تجدیدساختار یافته
۴-۱ مقدمه ۶۶
۴-۲ ورود تولید همزمان به بازار برق ۶۹
۴-۳ مدلهای رقابت و نقش تولید پراکنده و تولید همزمان ۷۲
۴-۴ انواع بازارها و نقش DG و تولید همزمان در آنها ۷۴
۴-۵ رقابت کامل در حضور تولید پراکنده ۷۸
۴-۶ نگاهی دقیقتر به نقش تولید پراکنده و تولید همزمان در بازار خدمات جانبی ۷۹
۴-۷ اثر DG بر روی بازیگران بازار و دیگر صنایع ۸۲
۴-۸ سرمایهگذاری، بررسی هزینهها و امکانسنجی تولید همزمان ۸۷
۴-۹ خطوط انتقال و مباحث پیرامون آن در حضور تولید پراکنده ۱۰۷
۴-۱۰ مروری بر مسائل اقتصادی DG 108
۴-۱۱ قابلیت اطمینان و در دسترس بودن مولدها ۱۱۲
۴-۱۲ تنظیمات بازار و نظام تجارت نوین ۱۱۴
۴-۱۳ مدل نفوذ DG در بازار ۱۱۵
۴-۱۴ ملاحظات زیست محیطی و آلودگی ۱۱۷
۴-۱۵ ملاحظات فنی تولید پراکنده در بازار ۱۱۹
فصل پنجم: تولید پراکنده، تولید همزمان و بازار برق ایران
۵-۱ مقدمه ۱۲۳
۵-۲ تولید پراکنده در ایران ۱۲۵
۵-۳ ساختار بازار برق در ایران ۱۲۶
۵-۴ فعالیتها برای رشد و گسترش تولیدات پراکنده و نیروگاههای مقیاس کوچک در ۱۴۶
بازار برق ایران
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۴۹
پیشنهادات ۱۵۲
منابع و مآخذ
۱۵۴ فهرست منابع فارسی
۱۵۵ فهرست منابع لاتین
۱۵۵ سایتهای اطلاع رسانی
۱۵۶ چکیده انگلیسی

چکیده:
در دو دهه اخیر، تکامل تکنولوژی تولیدات پراکنده (DG)، تجدید ساختار صنعت برق و بوجود آمدن بازارهای آزاد رقابتی، تغییر نگرش اقتصادی پیرامون این تولیدات، ملاحظات زیست محیطی و… موجبات علاقه مجدد تولید پراکنده را فراهم نموده است. هم اکنون در ایران، همزمان با حرکت به سوی تجدید ساختار صنعت برق و برای همسو بودن با این مهم، استفاده از تولید پراکنده و همچنین استفاده از سیستم های تولید همزمان به ویژه در سال های اخیر مطرح گردیده است. از طرفی بکارگیری سیستم های تولید همزمان (CG)باعث افزایش بیشتر راندمان نیروگاه ها و همچنین کاهش سطح آلاینده های منتشره از آن ها گشته است.
ورود تولیدات پراکنده و سیستم های تولید همزمان به بازارهای برق، ملاحظات بسیار مهمی را بوجود آورده است که بررسی آن ها در قالب یک سمینار ضروری می نماید. امید است در این سمینار به بررسی نقش سیستم های تولید پراکنده و تولید همزمان در صنعت برق تجدیدساختاریافته و بازارهای رقابتی کامل پرداخته شود.
براین اساس ابتدا مقدمه ای پیرامون مباحث مورد نظر در این سمینار آورده شده است. در فصل اول مروری بر تجدیدساختار صنعت برق و ویژگی های بازارهای تجدید ساختاریافته خواهیم داشت. سپس در فصل دوم انواع تولیدات پراکنده مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل سوم، سیستم های تولید همزمان مطالعه می گردد. در فصل چهارم نقش تولید پراکنده و سیستم های تولید همزمان در بازارهای تجدیدساختار یافته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عنوان فصل پنجم، بازار برق ایران و حرکت به سمت تجدیدساختار و گسترش و توسعه سیستمهای تولید همزمان و تولیدات پراکنده میباشد و در فصل آخر نیز به نتیجه گیری مباحث بررسی شده در فصل های قبل، پرداخته میشود.

مقدمه:
تولید پراکنده۱ (DG) در مفهوم کلی آن به هر نوع تولید در محل مصرف اطـلاق مـی گـرد د. چنـین اصطلاحی پیش از آن که انرژی الکتریکی جایگزین صـورت هـای دیگـر انـرژی ماننـد حـرارت، روشـنایی، انرژی مکانیکی و … شود نیز وجود داشت. شاید بتوان ساده ترین مصداق تولیـد پراکنـده انـرژی را آتشـی دانست که انسان های اولیه جهت مصـارف حرارتـی خـود از آن بهـره مـی بردنـد .[۱] بـا گذشـت زمـان و پیشرفت تکنولوژی، شبکه های جریان متناوب (AC) و نیز نیروگاه هـای در مقیـاس بـزرگ پـا بـه عرصـه صنعت نهادند تا بتوان انرژی الکتریکی را در فواصل طولانی انتقال داد،توان خروجی نیروگاه هـا را افـزایش داد، بارهای مصرفی بزرگ را تأمین نمود و نیـز هزینـه هـای سـرمایه گـذاری و بهـره بـرداری بـه ازاء هـر کیلووات قدرت تولیدی را کاهش داد.
در دو دهه اخیر تکامل تکنولـوژی تولیـدات پراکنـده، تجدیـد سـاختار صـنعت بـرق و بوجـود آمـدن بازارهای آزاد رقابتی، تغییر نگرش اقتصادی پیرامون این تولیدات، ملاحظات زیسـت محیطـی و … موجبـات علاقه مجدد تولید پراکنده را فراهم نموده است. امروزه نیروگاه های تولیـد پراکنـده بـه نیروگـاه هـایی بـا ظرفیت تولیدی کم، از چند کیلووات تا چند مگاوات که برای تولید انرژی الکتریکی مورد نیـاز در نزدیکـی مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرند اطلاق می شـود .ایـن نیروگـاه هـا شـامل نیروگـاه هـای بـادی، خورشـیدی، پیـل سـوختی۲، موتورهـای رفـت و برگشـتی گازسـوز و دیزلـی ، تـوربین هـای صـنعتی، میکروتوربین ها و … می باشند.
عوامل بسیاری را می توان برای رویکرد مجدد صنعت برق به تولید پراکنده نام برد. IEA(2002) پـنج عامل اساسی را در رابطه با رویکرد مجدد به تولید پراکنده بر می شمرد که عبارتند از: پیشرفت تکنولـوژی های تولید پراکنده، محدودیت در ساختن خطوط انتقال جدید، افزایش تقاضای مصـرف کننـدگان جهـت تهیه برق با قابلیت اطمینان بالا، آزادسازی (تجدید ساختار) بازار برق و نگرانی های زیست محیطی.[۱۴]
برخی نیز بر این اعتقادند که پنج عامل فوق را می توان در دو فاکتور مهم و اساسی تجدیـد سـاختار بـرق و مسائل محیط زیست خلاصه نمود.
فن آوری های امروزه تولید پراکنده از نظر بهره برداری، ظرفیت و قابلیت توسـعه آتـی قابـل انعطـاف هستند. لذا امروزه تولید پراکنده امکان ارائه خدمات مناسب تأمین و نگهـداری بـرق را داراسـت .بـه عنـوان مثال استفاده از تولید پراکنده امکان واکنشی انعطاف پذیر به تغییرات قیمت را داده و می تواند بـه عنـوان مانعی در برابر نوسانات قیمت بازار برق عمل کند. این امر را می توان جزء اصـلی تـرین مـوارد اسـتفاده از تولید پراکنده در ایالات متحده آمریکا دانست.حال آن که در اروپا تقاضای بازار بـرای اسـتفاده از تولیـدات پراکنده به عنوان مقدمه ای جهت استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی برای تولید انرژی پاک و نیـز افـزایش راندمان تولید می باشد. از دیگر دلایل مهم استفاده تولید پراکنده افزایش قابلیت اطمینـان اسـت . زیـرا بـا تجدید ساختار بازار و نیز گسترش بازار رقابتی، مشتریان نسبت به قابلیت اطمینان تـأمین بـرق مـورد نیـاز خود هشیارتر شده اند. لذا تولید کنندگان نیز به دنبال راه حل هایی برای افـزایش قابلیـت اطمینـان بـرق تولیدی خود می باشند.
از جمله مهم ترین پیامدهای تجدیدساختار صنعت برق، خصوصی سازی صنایع مرتبط بـا آن صـنعت می باشد.بالا بودن قیمت نیروگاه های بزرگ و نیز زیادبودن هزینه های سرمایه گذاری بـرای احـداث ایـن نوع نیروگاه ها، مانعی اساسی در تحقق اهداف خصوصی سـازی محسـوب مـی گـردد . اسـتفاده از نیروگـاه های تولید پراکنده هزینه سرمایه گذاری در تولید انرژی الکتریکی را کاهش می دهد و نیز باعـث افـزایش سرمایه گذاری در این امر می شود. علاوه بر موارد فوق، بحران نفت در سال ۱۹۷۳ و همچنین بـالا رفـتن قیمت نفت در سال های اخیر موجب شده است تا بسـیاری از کشـورها کـه در صـنایع خـود، وابسـته بـه سوخت های فسیلی بودند، به دنبال یافتن جـایگزین هـای مناسـب بـرای ایـن گونـه سـوخت هـا باشـند . همچنین با افزایش آگاهی عمومی از مسائل زیست محیطی و تغییر نگرش در سیاست های تـأمین انـرژی و در اولویت قرارگرفتن مسائل محیط زیست، یافتن جـایگز ین هـای مناسـب و پـاک بـرای سـوخت هـای فسیلی ضرورت یافت. مطالعات نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بـادی، جـزر و مد، زمین گرمایی، بایوماس و … از نظر زیست محیطی فاقد آلودگی می باشند و جایگزین مطلـوبی بـرای سوخت های فسیلی هستند.
هم اکنون در میهنمان ایران نیز همزمان با حرکت به سوی تجدید ساختار صنعت برق و بـرای همسـو بودن با این مهم، استفاده از تولیـد پراکنـده بـه جهـت افـزایش قابلیـت اطمینـان و آزادسـازی ظرفیـت و همچنین استفاده از انرژی های نو به ویژه در سال های اخیر مطرح گردیده است. افزایش تقاضای مصـرف برق به دلیل گسترش صنایع و افزایش جمعیت، ایران را برآن می دارد تا بتواند راهکارهـایی جهـت تـأمین تقاضا و افزایش سرمایه گذاری جهت بالابردن ظرفیت تولید و نیز توسعه شبکه انتقال و توزیع خـود ارائـه دهد. تولید پراکنده به عنوان یک راه حل مناسب می تواند بخشی از این نیازها را به خصوص در رابطـه بـا افزایش ظرفیت، توسعه شبکه های انتقال و توزیع و جذب سرمایه گذاری و خصوصی سـازی کـه از ارکـان اساسی روند تجدید ساختار می باشد، فراهم کند.
از جمله مهمترین تولیدات پراکنده قابل استفاده در ایران، ژنراتورهای گازسوز می باشند. بـا توجـه بـه ضرورت تأمین رشد حدوداً ۱۰ درصدی تقاضای انرژی الکتریکی در هر سال و وجود منابع سرشـار گـاز در ایران، استفاده از ژنراتورهای گازسوز می تواند راه حلی مطلوب برای رسیدن به اهداف مذکور باشد.
از طرفی در سال های اخیر بکارگیری سیستم های تولید همزمانCogeneration)CG) باعـث افـزایش بیشتر راندمان نیروگاه ها و همچنین کاهش سـطح آلاینـده هـای منتشـره از آن هـا گشـته اسـت . تولیـد همزمان برق و حرارتCombined Heat & Power)CHP) یک روش صرفه جویی انرژی اسـت کـه در آن برق و حرارت بطور همزمان تولید می شوند. حرارت حاصل از تولید همزمان می توانـد بـه منظـور گرمـ ایش ناحیه ای (District heating) و یـا در فرآینـدهای صـنعتی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .[۲] فرآینـد تولیـد همزمان می تواند بر اساس استفاده از توربین های گازی، توربین های بخار یـا موتورهـای احتراقـی و … بنـا نهاده شود و منبع تولید انرژی اولیه نیز شامل دامنه وسـیعی اسـت کـه مـی توانـد سـوخت هـای فسـیلی، زیست توده، زمین گرمایی، انرژی خورشیدی و … باشد. می توان با استفاده از یک چیلر جـذبی، بخشـی از گرمای بازیافت شده برای تولید سرما نیز بهره برد. در نتیجه به طور همزمان می توان هر سـه نـوع انـرژی الکتریکی، گرمایی و سرمایی را تولید کرد که این پدیده به نام تولید همزمان برق، گرمـا و سـرما شـناخته می شود. از یک بویلر کمکی نیز می توان برای جبران کمبود گرمای مورد نیـاز بارهـای گرمـایی و از یـک منبع ذخیره گرما در مواقعی که بار گرمـایی از میـزان خروجـی گرمـا کمتـر اسـت اسـتفاده نمـود . تولیـد متداول قدرت به طور میانگین تنها ۳۵% بازده دارد و حدود ۶۵% ظرفیت انرژی به صـورت گرمـای اتلافـی آزاد می شود. جدیدترین سیکل ترکیبی می تواند این بـازده را صـرفنظر از انتقـال و توزیـع بـرق تـا ۵۵% بهبود بخشد. تولید همزمان، این درصد را با اسـتفاده از بازیافـت گرمـای اتلافـی در بخـش هـای صـنعت، تجارت و گرمایش و سرمایش منازل به طرز چشمگیری کاهش می دهد. بـا بهـره بـرداری از گرمـا، بـازده دستگاه تولید همزمان می تواند به ۹۰% یا حتی بیشتر برسد. به عـلاوه بـرق تولیـد شـده توسـط دسـتگاه تولید همزمان معمولاً به طور محلی مصرف می شود و تلفات انتقـال و توزیـع را نـدارد [۳]. ورود تولیـدات پراکنده و سیستم های تولید همزمان در بازارهای برق، ملاحظات بسیار مهمی را بوجـود آورده اسـت کـه بررسی آن ها در قالب یک سمینار ضروری می نماید. امید است در این پروژه (سمینار) به نقـش سیسـتم -های تولید پراکنده و تولید همزمان در صنعت برق تجدیدساختاریافته و بازارهـای رقـابتی کامـل پرداختـه شود.
براین اساس ابتدا مروری بر تجدیدساختار صنعت برق و ویژگـی هـای بازارهـای تجدیـد سـاختاریافته خواهیم داشت. سپس در فصل اول مروری بر انواع تولیدات پراکنده صورت خواهـد گرفـت . در فصـل دوم، سیستم های تولید همزمان مطالعه میگردد. در فصل سوم نقـش تولیـد پراکنـده و سیسـتم هـای تولیـد همزمان در بازارهای تجدیدساختار یافته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عنـوان فصـل چهـارم ، بـازار بـرق ایران و حرکت به سمت تجدیدساختار و گسترش و توسعه سیستم های تولید همزمان و تولیدات پراکنـده می باشد و در فصل آخر نیز به نتیجه گیری مباحث بررسی شده در فصلهای قبل، پرداخته میشود.

نتیجه گیری و پیشنهادات
در دهه اخیر، تکامل تکنولوژی تولیدات پراکنده، تجدید ساختار صنعت بـرق و بوجـود آمـدن بازارهـای آزاد رقابتی، تغییر نگرش اقتصادی پیرامون ایـن تولیـدات، ملاحظـات زیسـت محیطـی و … موجبـات علاقـه مجدد تولید پراکنده را فراهم نموده است. امروزه نیروگاه های تولید پراکنـده بـه نیروگـاه هـایی بـا ظرفیـت تولیدی کم، از چند کیلووات تا چند مگاوات(در تعریف بازار بـرق ایـران، زیـر ۲۵ مگـاوات ) کـه بـرای تولیـد انرژی الکتریکی مورد نیاز در نزدیکی مصرف کننده مورد استفاده قرار میگیرند اطلاق می شود.این نیروگـاه ها شامل نیروگاه های بادی، خورشیدی، پیل سوختی، موتورهای رفـت و برگشـتی، تـوربین هـای صـنعتی، ژنراتورهای گازسوز، میکروتوربین ها و … می باشند.
همانطور که ذکر شد، عوامل بسیاری را می توان برای رویکرد مجدد صنعت برق به تولیـد پراکنـده نـام برد. پیشرفت تکنولوژی های تولید پراکنده، محدودیت در ساختن خطوط انتقـال جدیـد، افـزایش تقاضـای مصرف کنندگان جهت تهیه برق با قابلیت اطمینان بالا، آزادسازی (تجدید ساختار) بازار برق و نگرانـی هـای زیست محیطی از جمله عواملی است که آژانس بین المللی انرژی از آن ها نام برده است. برخی نیـز بـر ایـن اعتقادند که پنج عامل فوق را می توان در دو فاکتور مهم و اساسـی تجدیـد سـاختار بـرق و مسـائل محـیط زیست خلاصه نمود.
از جمله مهم ترین پیامدهای تجدیدساختار صنعت برق، خصوصی سازی صـنایع مـرتبط بـا آن صـنعت می باشد. بالا بودن قیمت نیروگاه های بزرگ و نیز زیادبودن هزینه های سرمایه گـذاری بـرای احـداث ایـن نوع نیروگاه ها، مانعی اساسی در تحقق اهداف خصوصی سازی محسوب می گردد. استفاده از نیروگـاه هـای تولید پراکنده هزینه سرمایه گذاری در تولید انرژی الکتریکی را کاهش می دهد و نیز باعث افزایش سـرمایه گذاری در این امر می شود.
از جمله مهمترین تولیدات پراکنده قابل استفاده در ایران، ژنراتورهای گازسوز مـی باشـند . بـا توجـه بـه ضرورت تأمین رشد حدوداً ۱۰ درصدی تقاضای انرژی الکتریکی در هر سال و وجـود منـابع سرشـار گـ از در ایران، استفاده از ژنراتورهای گازسوز می تواند راه حلی مطلوب برای رسیدن به اهداف مذکور باشد.
از طرفی در سال های اخیـر بکـارگیری سیسـتم هـای تولیـد همزمـان Cogeneration)CG) باعـث افزایش بیشتر راندمان نیروگاه ها و همچنین کاهش سطح آلاینـده هـای منتشـره از آن هـا گشـته اسـت . از منظری دیگر، تجدید ساختار برق ایران، ارتقاء فن آوری و همچنـین مطـرح شـدن موضـوع تولیـد همزمـان انرژی الکتریکی و حرارتی (CHP) در مجتمع های بزرگ مسکونی، صنعتی و تجـاری و معـاملات دو جانبـه انرژی برق ، امکان احداث نیروگاه های تولید پراکنده را توجیه پذیر نموده است و هم اکنون این موضوع بـه عنوان سر فصل جدیدی در برنامه ریزی کلان صنعت برق کشور قرار گرفته است. بازار تجدید ساختار یافتـه انرژی می تواند شرایط بسیار مطلوب تری را برای تولید همزمان برق و حـرارت بـه ارمغـان بیـاورد . افـزایش سرمایه گذاری، حرکت جدید در اجازه ورود بیشتر به بازار و کاهش هزینه های انرژی الکتریکی جـایگزین و گاز طبیعی توسط بازار تجدید ساختار یافته می تواند در توسـعه سیسـتم هـای CHP مـؤثر باشـد . در هـر صورت هزینه های بالا و عمده این سیستم ها، می تواند سرمایه گذاری تحت بازار تجدیدساختار یافته را بـه مخاطره بیاندازد.
براین اساس ابتدا در فصل اول به بررسی مفاهیم تجدیدسـاختار صـنعت بـرق و ویژگـی هـای بازارهـای تجدید ساختاریافته پرداخته شد. سپس در فصل دوم انواع تولیدات پراکنـده مـورد بررسـی قـرار گرفـت . در فصل سوم، سیستم های تولید همزمان مطالعه گشت. در فصل چهارم، که فصل اصلی ایـن پـ روژه(سـمینار ) می باشد، نقش تولید پراکنده و سیستم های تولید همزمان در بازارهای تجدیدساختار یافتـه مـورد بررسـی کامل قرار گرفت. در فصل پنجم نیز، بازار برق ایران و حرکت به سمت تجدیدسـاختار و گسـترش و توسـعه سیستم های تولید همزمان و تولیدات پراکنده مرور شد.
حضورسیستم های تولید پراکنده و تولید همزمان در بازارهای بـرق، ملاحظـات بسـیار مهمـی را بوجـود آورده است که بررسی آنها در قالب یک پروژه( ویا سمینار) ضروری مینماید. در ایـن پـروژه (سـمینار ) بـه نقش سیستم های تولید پراکنده و تولید همزمان در بازارهای برق تجدیدساختاریافته پرداخته شد. از جملـه مباحث اساسی که در این پروژه مورد بررسی قرار گرفت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 مدل های رقابت و نقش تولید پراکنده و تولید همزمان
 انواع بازارها و نقش DG و تولید همزمان در آن ها
 رقابت کامل در حضور تولید پراکنده
 تولید پراکنده و بازار خدمات جانبی
 اثر DG بر روی بازیگران بازار و دیگر صنایع
 سرمایه گذاری، بررسی هزینه ها و بررسی شرایط اقتصادی تولید همزمان
 خطوط انتقال و مباحث پیرامون آن در حضور تولید پراکنده
 مسائل اقتصادی DG
 قابلیت اطمینان و در دسترس بودن مولدها
 تنظیمات بازار و نظام تجارت نوین
 مدل نفوذ DG در بازار
 ملاحظات زیست محیطی و آلودگی
 ملاحظات فنیّ تولید پراکنده در بازار
 بازار برق در ایران و پتانسیل منابع تولید پراکنده در ایران
 فعالیت های صورت گرفته و در دست اقدام برای گسترش تولیدات پراکنده در بازار برق ایران بر اساس مطالعات صورت گرفته پتانسیل تولید پراکنده در بازارهای برق جدید را می توان در موارد زیر خلاصه نمود :
 پاسخ به تقاضای دوره پیک
 پاسخ به تقاضای بارهای حساس در حالات اضطراری
 بهبود کیفیت توان مصرف کننده
 کاهش هزینه کل انرژی در بکارگیری CHP
برای درک بهتر نقش DG در بازارهـای رقـابتی آینـده مثـال هـ ای کـاربردی DG از اهمیـت فـراوان برخوردارند:
 تکنولوژی انرژی تجدیدپذیر مانند نیروگاه خورشیدی و بادی: این پروژه ها مـی تواننـد یارانـه هـای مطمئنی دریافت نمایند و یا مشتری ها ملزم به پرداخت مبلغ حق مصـرف خـود از انـرژی تجدیـد پذیر گردند.
 سیستم های تأمین کننده پیک: مانند مولدهای اضطراری یا ژنراتورهای در محل. ایـن سیسـتم هـا عموماً برق خود را تنها در یک دوره زمانی بسیار کوتاه در سال(برای تسخیر قیمت هـای بـه شـدت بالای دوره پیک) به فروش می رسانند.
 سیستم های CHP: مانند گرمایش ناحیه ای که می توان توسط آن به راندمان بالا دسـت یافـت و باقیمانده گرما و برق را نیز می توان به فروش رساند.
 تولید در محل: بر اساس میکروتوربین ها، میکرو CHP ها و پیل های سوختی و … . در ایـن حالـت برق و حرارت در محل تولید مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده شد، فاکتور اساسی موفقیت DG در بازار رقابتی عبارتست از:
ایجاد هزینه کمتر برای مشتری های بازار برای برآورد نیازهای خودشان بدین صورت که:
 هزینه اولیه و هزینه تولید کمتر
 هزینه کمتر بعد از در نظر گرفتن ملاحظات سایت و فاکتورهای استراتژیک
در بحث پیرامون بازار خدمات جانبی و نقش تولیدات پراکنـده، خـدمات جـانبی کـه مالـک DG مـی تواند آن را در یک بازار آزاد و رقابتی بفروشد عنوان گشت:
 تولید توان راکتیو و خدمات کنترل ولتاژ
 خدمات تنظیم: حفظ تعادل دقیقه به دقیقه بار و تولید
 تعقیب بار: حفظ تعادل ساعت به ساعت بار و تولید
 رزرو چرخان: پاسخ سریع(۱۰ ثانیه) به اختلالات و انحراف فرکانس
 رزرو مکمل(اضافی): پاسخ به بازیابی تعادل بار و تولید در حـدود ۱۰ دقیقـه در شـرایط اخـتلال در تولید یا خط انتقال
 تأمین توان پشتیبان: بازگرداندن سیستم رزرو توسط خود مشتری، اگر تأمین کننده اولیه مشـتری، ناتوان از تولید باشد.
 پایداری شبکه: استفاده از تجهیزات پاسخ سریع برای حفظ امنیت سیستم انتقال
 راه اندازی مجدد سیسـتم (System Blackstart): قابلیـت اسـتارت و بازیـابی کلیـه بخـش هـای سیستم قدرت برای سرویس دهی، بعد از وقوع خاموشی های سراسری و یا پیشامدهای بزرگ.
مهمترین اتفاقی که در سال های اخیردرساختار جدیـد صـنعت بـرق ایـران روی داده ایـن اسـت کـه وابستگی نیروگاه ها در ساختار افقی به شبکه توزیع و انتقال در حال از بین رفتن است.
هم اکنون در کشورمان، تولید برق از طریق نیروگاه های محلـی مقیـاس کوچـک تولیـد پراکنـده ، بـه عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه رکن چهارم تجدید سـاختار صـنعت بـرق از اهمیـت بسـیاری برخوردار است. در ساختار جدید، بازار برق ایران وارد موضـوع خـرده فروشـی مـی گـردد . یعنـی م ؤسسـات وشرکت هایی ایجاد خواهند شد که مردم مبادرت به خرید برق از آن هـا مـی کننـد یـا بـه عبـارتی توزیـع کنندگان محلی برق ایجاد می شوند در صورتی کـه در سـاختار گذشـته ، صـرف اً نیروگـاه هـای بـزرگ ایـن فعالیت را انجام می دادند. از طرفی واضح است اگر تولید کنندگان محلی تولید پراکنده وجود داشته باشـند ، امکان خرده فروشی برق نیز راحت تر فراهم می گردد .
احداث این نیروگاه ها قطعاً به بحث راه اندازی بازار خرده فروشی کمک خواهد کرد و از سوی دیگر بـ ا راه اندازی نیروگاه های تولید پراکنده، به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کمتـر نسـبت بـه نیروگاههـای بـزرگ، سرمایه گذاران زیادتری دراحداث این نیروگاه ها جذب خواهند شد.
با توجه به وجود منابع عظیم و سرشار گاز در کشور، استفاده از نیروگاه هـای تولیـد پراکنـده گازسـوز (به همراه سیستم تولید همزمان بر روی آن و یا بدون این سیستم) به صرفه می باشد. هـم اکنـون در ایـران حدود ۲۰ شرکت در زمینه ساخت، نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری نیروگـاه هـای گازسـوز فعـال می باشند، و هر روز به تعداد آن ها افزوده میگـردد . بسـیاری از ایـن شـرکت هـا دار ای نماینـدگی فـروش
Duitz,Cummins,Wartsila,Guascor, CAT FG : محصولات مولدهای گازسوز مطـرح دنیـا، نظیـر.و … می باشند Wilson,Perkins برای این نیروگاه های تولید پراکنده گازسوز که به سیستم گاز شهری وصل می شوند، به راحتـی مـی توان سیستم تولید همزمان برق و حرارت(CHP) نصب نمود. سیستم تولید همزمان در شهرک های جدیـد و حتی مجتمع های بزرگ مسکونی، تجاری و صنعتی بسیار پرکاربرد می باشد.
با احداث نیروگاه های تولید پراکنده، پیش بینی می شود در فاصله زمـانی حـداقل ۵ سـال و حـداکثر ۱۰ سال ظرفیت تولید برق این نیروگاهها به ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مگا وات برسـد . کـه عمـدت اً در شـهرک هـای صنعتی، شرکت های توزیع محلی، صنایع کوچک و مجتمع های بزرگ بکار گرفته میشوند.
از طرفی نیروگاه های تولید پراکنده، تولید نیروگاه های سیار یا موبایل در سایزهای زیر ۱۰ مگـاوات را نیز توجیه پذیر کرده است. برای احداث نیروگاه های سیار قابل راه اندازی با شرکت نفت بـرای تـ أمین بـرق چاه های کشاورزی ، تأمین برق شهرک های صنعتی و تولید برق در شرایط بحرانی نیز مـذاکراتی در حـالانجام است .
همچنین نیروگاههای تولید پراکنده با هدف تسریع روند خصوصی سازی و بـازار خرده فروشـی احـداث می شوند و در بحث خرده فروشی معاملات دوجانبه مطرح می شود به حضور در بازار رقابتی، کـه خریـدار و فروشنده با یکدیگر قراردادی منعقد خواهند کرد و از امکانات شبکه توزیـع اسـتفاده مـی نماینـد . امـا بـا راه اندازی بورس برق، برق این نیروگاه ها می تواند در بازار بورس برق عرضـه شـود . امـروزه در ایـران مشـخص شده است، حضور بخش خصوصی در احداث نیروگاههای تولید پراکنده در راستای اجرایی شـدن اصـل ۴۴ قانون اساسی بسیار مؤثر خواهد بود.
عواملی مانند کمبود منابع مالی برای احداث نیروگاه های بزرگ، تجدید ساختار صنعت برق ایـران کـه باعث رشد خصوصی سازی و بازار رقابتی در صنعت برق کشور شـده اسـت، رشـد روزافـزون مصـرف انـرژی الکتریکی، وجود پراکندگی بسیار در منابع انرژی اولیه مورد نیاز، لزوم بـرق رسـانی بـه منـاطق دوردسـت و صعب العبور، پتانسیل بالای کشور به لحاظ وجود منابع تولید پراکنده و مسائل محـیط زیسـت باعـث شـده است تا هم اکنون منابع تولید پراکنده به عنوان یکی از راهکارهای مناسب جهت رسیدن به اهـداف مصـوب در دست بررسی باشد.
در سال های اخیر، با توجه به افزایش میزان مصرف و بروز خشکسالی و کمبـود منـابع تولیـد، اهمیـت بیشتری به گسترش مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق داده شده است. در این رابطـه، هیئـت تنظـیم بازار برق، بخش خصوصی سازی وزارت نیرو و دیگـر نهادهـا، بـه تنظـیم برخـی مشـوق هـا و قـوانین بـرای استفاده از منابع تولید پراکنده و تولید همزمان و همچنین ساخت نیروگـاه هـای مقیـاس کوچـک مبـادرت ورزیده اند. به طور خلاصه فعالیت های مصوب در این زمینه و فعالیت های در دست اقـدام در فصـل ششـم مورد بررسی قرار گرفت.
آیین نامه تضمین خرید برق ، تدوین آیین نامـه خریـد و فـروش بـرق در شـبکه بـرق کشـور ، تشـکیل کارگروه تجارت خرده فروشی، جهت گیری شرکت های سرمایه گـذاری در راسـتای تحقـق سیاسـت هـای کلی اصل ۴۴ و مشارکت در ساخت نیروگاه های تولید پراکنده با موتورهای گازسوز، تصویب قـرارداد خریـد انرژی تولیدی مولدهای مقیاس کوچک توسط شرکت های توزیـع، تصـویب ویـرایش جدیـد رویـه اجرایـی خرید برق به نرخ تضمینی از نیروگاه های مقیاس کوچک، ارسال آیین نامه اجرایی نحوه تأمین بـرق صـنایع جهت تصویب به کمیته زیربنایی دولت، تدوین تفاهم نامه تأمین برق شهرک های صـنعتی، طـرح واگـذاری بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ مگاوات به بخش خصوصی، و … از جمله فعالیـت هـای مصـوب و در دسـت اقـدام در سال های اخیر می باشدکه استفاده از منابع تولید پراکنده و روند خصوصی سازی و در نهایـت، رسـیدن بـه یک بازار برق رقابتی با حضور DG را تسهیل می بخشند. امید است با استقبال از حضور تولیدات پراکنده و نیروگاههای مقیاس کوچک در بازار ایران و توسعه زیرساختهای تجدیدساختار در بازار، شاهد انحصارزدایی و تسریع روند خصوصی سازی صنعت برق، تأمینبرق ارزان، امن، با کیفیت و پاک تر در کشورمان گردیم.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت