نیازهای کمی و کیفی صنعت فروسیلیس ایران به مواد معدنی و امکان تامین آنها از منابع داخلی – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:190
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

نیازهای کمی و کیفی صنعت فروسیلیس ایران به مواد معدنی و امکان تامین آنها از منابع داخلی – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
بخش اول
فصل اول: کلیات
-۱-۱صنعت فروآلیاژ
-۲-۱تاریخچه تولید فروآلیاژها
-۳-۱تولید فروآلیاژ در ایران و جهان ۷
-۱-۳-۱تولید فروآلیاژ در جهان ۷
-۲-۳-۱تولید فروآلیاژ در ایران ۷
-۴-۱فروسیلیسیم ۷
-۵-۱فرومنگنز پر کربن و فروسیلیکو منگنز ۹
-۶-۱فروکروم پر کربن ۹
-۷-۱فرومولیبدن ۱۰
-۸-۱مواد تلقیحی یا جوانه زا ۱۰
-۹-۱انرژی ۱۱
-۱۰-۱اشتغال و بهره وری تولید نیروی انسانی ۱۱
-۱۱-۱صنعت فروآلیاژ سازی در ایران و روند رشد و توسعه ان ۱۱
-۱۲-۱انرژی در ایران ۱۲
-۱۳-۱فرو آلیاژ در ایران ۱۲
-۱۴-۱مصرف انواع فروآلیاژ در ایران و دور نمای اینده ۱۲
-۱۵-۱صادرات و واردات فروآلیاژ ها در ایران ۱۳
-۱۶-۱ارزیابی تولید فروآلیاژ ها در سال ۲۰۰۸و ۱۳ ۲۰۰۹
فصل دوم: فروسیلیسیم
-۱-۲تعریف ۱۷
-۲-۲نحوه تولید ۱۷
-۳-۲فرآیند تولید ۱۸
-۴-۲کاربرد ۱۹
-۵-۲تولید فروسیلیسیم در شرکت صنایع فروآلیاژ ایران ۱۹
-۶-۲برنامه ریزی تولید فروسیلیسیم با کیفیت و دانه بندی های متفاوت بر اساس نیاز بازار مصرف ۲۰
-۷-۲ارزیابی کشورهای عمده تولید کننده فروسیلیسیم ۲۳
-۱-۷-۲کشور های عمده تولید کننده فروسیلیسیم در دنیا ۲۴
-۲-۷-۲کشور های عمده صادر کننده فروسیلیسیم در دنیا ۲۴
-۳-۷-۲کشور های عمده وارد کننده فروسیلیسیم در دنیا ۲۴
فصل سوم: سیلیسیم و صنعت
– ۱-۳صنایع متالورژی ۲۶
-۱-۱-۳اکسیژن زدا ۲۶
-۲-۱-۳جوانه زا ۲۷
– ۳-۱-۳عنصر الیاژی ۲۸
-۴-۱-۳سایر مصارف متالورژیکی ۲۹
-۲-۳صنایع الکترونیکی ۲۹
-۳-۳سایر صنایع ۳۰
-۴-۳فروسیلیسیم در صنایع متالورژی ۳۰
-۵-۳اثر سیلیسیم درچدن ۳۱
-۶-۳اثر سیلیسیم در فولاد ۳۱
-۷-۳ویژگی های فروسیلیسم ۳۴
بخش دوم
فصل چهارم: مواد اولیه
-۱-۴مقدمه ۳۸
-۲-۴مواد حامل سیلیسیم ۳۹
-۱-۲-۴کوارتز ۳۹
– ۲-۲-۴کوارتزیت ۴۰
-۳-۲-۴کالسه دوان ۴۱
-۳-۴مواد حامل کربن ۴۱
-۱-۳-۴کک نفتی و قیری ۴۲
-۲-۳-۴کک متالورژی ۴۲
-۳-۳-۴زغال چوب ۴۳
-۴-۳-۴زغال سنگ ۴۴
-۵-۳-۴تراشه چوب ۴۶ح
– ۴-۴مواد حامل آهن ۴۷
-۵-۴عملیات بر روی مواد اولیه) بار آرایی( ۴۸
-۱-۵-۴دانه بندی مواد اولیه ۵۰
-۲-۵-۴خشک کردن و کاهش میزان رطوبت مواد اولیه ۵۲
-۶-۴میزان مصرف مواد اولیه و محاسبه شارژ ۵۳
-۱-۶-۴مقدار کوارتز مصرفی ۵۴
-۲-۶-۴مقدار گندله سنگ اهن مصرفی ۵۵
-۳-۶-۴مقدار مواد احیاء کننده مصرفی ۵۵
فصل پنجم: کوره های تولید فروسیلیسیم
-۱-۵مقدمه ۵۸
-۲-۵انواع کوره های قوس الکتریکی تولید فروالیاژ ها ۵۸
-۱-۲-۵سیستم الکتریکی ۵۸
– ۲-۲-۵نوع الکترود ۵۸
-۳-۲-۵استقرار الکترود ها ۵۸
– ۴-۲-۵وضعیت بوته ۵۹
-۵-۲-۵وضعیت سقف کوره ۵۹
-۶-۲-۵نحوه تولید حرارت ۶۰
-۳-۵طراحی کوره ۶۰
-۱-۳-۵انتخاب قدرت ترانسفور ماتور ۶۰
-۲-۳-۵ولتاژ ثانویه و جریان الکترود ۶۱
– ۳-۳-۵قطر الکترود ۶۲
-۴-۳-۵فاصله میان الکترود ها ۶۳
-۵-۳-۵قطر و عمق کوره ۶۳
فصل ششم: ترمودینامیک و شیمی فیزیک تولید فروسیلیسیم
-۱-۶مقدمه ۶۵
-۱-۱-۶مشخصات فیزیکی شیمیایی و ترمودینامیکی فروسیلیسیم ۶۶
– ۲-۱-۶ترمودینامیک واکنش ها ۶۶
-۲-۶دیرگدازها ۶۷
-۳-۶ویژ گی انتخاب نسوز برای فرآیند تولید فروسیلیسیم ۶۸
-۴-۶الکترود ۷۰
-۱-۴-۶مقدمه ۷۰
-۲-۴-۶الکترود های زودربرگ ۷۲
-۳-۴-۶اصول کار الکترود های زودربرگ ۷۵
– ۴-۴-۶عوامل موثر بر مصرف الکترود در فرایند تولید فروسیلیسیم ۷۵
فصل هفتم: محصول
-۱-۷عملیات تصفیه و حذف ناخالصی ها ۷۹
-۲-۷بارریزی و برداشت محصول ۸۰
-۱-۲-۷تجهیزات و مشخصات فنی موجود در کارخانه ازنا ۸۰
-۲-۲-۷شرح عملیات خردایش و دانهبندی در کارخانه ازنا ۸۲
-۳-۲-۷تصفیه گاز و غبارگیری در کارخانه ازنا ۸۳
-۱-۳-۲-۷تجهیزات و مشخصات فنی سیستم غبارگیر ۸۳
-۲-۳-۲-۷شرح کلی فرآیند غبارگیری در کارخانه ازنا ۸۵
فصل هشتم:کنترل فرآیند تولید
-۱-۸مقدمه ۸۸
-۲-۸مواد اولیه ۸۸
-۳-۸کنترل مقدار کربن ۸۹
-۴-۸تغییرات مخلوط ۹۲
-۵-۸کنترل انرژی مصرفی کوره ۹۲
-۶-۸بار آرایی ۹۲
-۷-۸کوره ۹۳
-۸-۸آرایش محصول)خردایش،دانه بندی،انبارکردن( ۹۵
-۹-۸مهندسی تولید ۹۶
-۱-۹-۸مقدمه ۹۶
-۲-۹-۸انتقال محصول ۹۷
-۳-۹-۸تجهیزات و تاسیسات ۹۸
-۱ -۳-۹-۸بدنه کوره ۹۸
-۲-۳-۹-۸در پوش کوره و دود کش ها ۹۸
-۳-۳-۹-۸ماشین تصحیح شارژ ۹۹
-۴-۳-۹-۸الکترود ها ۹۹
-۱۰-۸تکنیک های عملی در پیشرفت فرایند ۱۰۰
بخش سوم
فصل نهم: سیلیس
-۱-۹زمین شناسی ونحوه تشکیل سیلیس ۱۰۳
-۱-۱-۹کانی شناسی کانی های گروه سیلیس ۱۰۴
۱۰۴ -کوارتز۱-۱-۱-۹
-۱-۱-۱-۱-۹کوارتز درشت بلورین ۱۰۴
-۲-۱-۱-۱-۹کوارتز ریز بلورین ۱۰۶
-۲-۱-۱-۹تریدیمیت ۱۰۶
-۳-۱-۱-۹کریستوبالیت ۱۰۶
۱۰۷ – اوپال۴-۱-۱-۹
-۲-۱-۹شرایط تشکیل کانی های گروه سیلیس ۱۰۷
۱۰۷ – مقدمه۱-۲-۱-۹
-۲-۲-۱-۹تشکیل سیلیس در سنگ های آذرین ۱۰۸
-۳-۲-۱-۹تشکیل سیلیس در کانسارهای پگماتیتی ۱۰۹
۴-۲-۱-۹تشکیل سیلیس در کانسارهای متعاقب ماگمائی )پس ماگمائی( ۱۰۹
۵-۲-۱-۹تشکیل سیلیس در شرایط دگرگونی ۱۱۰
-۳-۱-۹زمین شناسی سیلیس در ایران ۱۱۰
-۱-۳-۱-۹کوارتزیت فوقانی ۱۱۰
-۲-۳-۱-۹ماسه سنگهای دوران اول و دوم ۱۱۱
-۳-۳-۱-۹کانسارهای سیلیس دوران سوم تاکنون ۱۱۱
-۴-۳-۱-۹منابع متفرقه سیلیس ۱۱۲
-۴-۱-۹معادن سیلیس ایران ۱۱۲
-۲-۹کاربردهای سیلیس ۱۱۳
-۱-۲-۹کاربرد سیلیس در صنایع شیشه ۱۱۳
-۲-۲-۹کاربرد سیلیس در صنایع ریخته گری ۱۱۴
-۳-۲-۹کاربرد سیلیس در صنایع ساختمان ۱۱۴
-۴-۲-۹کاربرد سیلیس در تولید دیر گدازها ۱۱۵
-۵-۲-۹کاربرد سیلیس در تولید سیلیکات سدیم ۱۱۶
-۶-۲-۹کاربرد سیلیس در صنایع سرامیک و لعاب ۱۱۶
-۷-۲-۹کاربرد سیلیس در تولید اورگانومتالهای سیلیسی ۱۱۷
-۸-۲-۹کاربرد در صنایع عایق و تولید پشم شیشه ۱۱۷
-۹-۲-۹کاربرد سیلیس در جواهرسازی و سنگهای تزئینی ۱۱۷
-۱۰-۲-۹کاربرد سیلیس در صنایع و تجهیزات نوری ۱۱۸
-۱۱-۲-۹کاربرد سیلیس در صنایع الکترونیک ۱۱۸
-۱۲-۲-۹کاربرد سیلیس در تصفیه آب ۱۱۸
-۱۳-۲-۹کاربرد در صنایع ساینده و پولیش ۱۱۸
-۱۴-۲-۹کاربرد سیلیس در پاک کننده ها و مواد شوینده ۱۱۹
-۱۵-۲-۹کاربرد سیلیس در فیلتراسیون و تصفیه مواد ۱۱۹
-۱۶-۲-۹کاربرد سیلیس در پرورش کوارتز مصنوعی و تهیه ژلهای سیلیسی ۱۱۹
-۱۷-۲-۹کاربردهای متفرقه سیلیس ۱۲۰
-۳-۹تاثیرات زیست محیطی ۱۲۰ک
-۴-۹مشخصات عمومی و کلی سیلیس ۱۲۱
-۱-۴-۹مشخصات سیلیس ۱۲۱
-۲-۴-۹مشخصات شیمیایی سیلیس ۱۲۱
-۳-۴-۹مشخصات فیزیکی و مکانیکی ۱۲۲
-۵-۹بررسی وضعیت سیلیس در ایران و جهان ۱۲۲
-۱-۵-۹مصارف عمده سیلیس ۱۲۲
-۲-۵-۹استا ندارد ها ۱۲۴
-۳-۵-۹میزان و روند تولید سیلیس در جهان ۱۲۴
-۴-۵-۹میزان واردات سیلیس جهان ۱۲۶
-۵-۵-۹میزان صادرات سیلیس جهان ۱۲۶
-۶-۵-۹ذخایر و پتانسیلهای عمده سیلیس در ایران ۱۲۶
-۷-۵-۹وضعیت تولید و فرآوری سیلیس در ایران ۱۲۶
-۸-۵-۹معادن عمده سیلیس ۱۲۷
-۹-۵-۹بررسی عرضه و تقاضا در ایران ۱۲۷
-۱۰-۵-۹بررسی قیمت های داخلی سیلیس ۱۲۸
-۱۱-۵-۹میزان واردات سیلیس در ایران ۱۲۸
-۱۲-۵-۹میزان صادرات سیلیس در ایران ۱۲۸
-۶-۹اشتغال زائی ۱۲۸
فصل دهم: معدن سیلیس قید علی ازنا
۱۳۲ – مقدمه۱-۱۰
-۲-۱۰محل و موقعیت جغرافیایی ۱۳۳
-۳-۱۰شرایط اقلیمی و وضعیت آب و هوایی معدن ۱۳۴
-۴-۱۰زمین شناسی معدن ۱۳۴
-۱-۴-۱۰زمین شناسی ناحیه ای ۱۳۴
-۲-۴-۱۰زمین شناسی کا نسار ۱۳۵
-۳-۴-۱۰کمربالا و کمر پایین ماده معدنی ۱۳۵
-۴-۴-۱۰تکنونیک و زمین ساخت معدن ۱۳۵
-۵-۴-۱۰بافت و ساخت ماده معدنی ۱۳۵
-۶-۴-۱۰ژنز ماده معدنی ۱۳۶
-۷-۴-۱۰سن زمین شناسی ۱۳۶
-۵-۱۰آنالیز شیمیایی ۱۳۶
-۶-۱۰آنالیز فیزیکی ۱۳۶
-۷-۱۰روش کلی استخراج ۱۳۷
-۸-۱۰طراحی معدن ۱۳۸
-۹-۱۰راهسازی ۱۳۹ل
-۱۰-۱۰نقشه برداری ۱۳۹
-۱۱-۱۰مشخصات کارگاه استخراج ۱۳۹
-۱-۱۱-۱۰طول پله های استخراجی ۱۳۹
۱۴۰ – عرض پله۲-۱۱-۱۰
-۳-۱۱-۱۰ارتفاع پله ۱۴۰
۱۴۱ – شیب پله۴-۱۱-۱۰
-۱۲-۱۰راهسازی شبکه معدن ۱۴۱
-۱۳-۱۰مراحل استخراج ۱۴۱
-۱-۱۳-۱۰باطله برداری ۱۴۱
-۲-۱۳-۱۰الگوی حفاری ۱۴۲
۱۴۲ – قطر چال۱-۲-۱۳-۱۰
-۲-۲-۱۳-۱۰فاصله ردیف چالها از لبه پله ۱۴۲
-۳-۲-۱۳-۱۰فاصله چالها از یکدیگر ۱۴۲
۱۴۳ – عمق چال۴-۲-۱۳-۱۰
-۵-۲-۱۳-۱۰طول خرجگذاری نشده چال ۱۴۳
۱۴۳ – خرج ته چال۶-۲-۱۳-۱۰
۱۴۴ – خرج اصلی۷-۲-۱۳-۱۰
-۸-۲-۱۳-۱۰محاسبه خروج ویژه مواد ناریه ۱۴۵
-۹-۲-۱۳-۱۰چاشنی الکتریکی ۱۴۵
-۱۰-۲-۱۳-۱۰تاخیر در انفجار ۱۴۵
۱۴۶ – خرج اصلی۱۱-۲-۱۳-۱۰
۱۴۶ – خرج ته چال۱۲-۲-۱۳-۱۰
-۱۴-۱۰برآورد ذخیره معدن ۱۴۷
فصل یازدهم: سیلیسیم فلزی
-۱-۱۱سیلیسیم فلزی ۱۴۹
-۲-۱۱روش تولید سیلیسیم فلزی ۱۴۹
-۳-۱۱انواع مختلف سیلیسیم فلزی ۱۵۱
-۴ -۱۱کاربردها ۱۵۲
-۱-۴-۱۱سیلیسیم در صنایع متالورژی ۱۵۲
-۲-۴-۱۱سیلیسیم در صنایع شیمیایی ۱۵۵
فصل دوازدهم: کاربید سیلیسیم و سیلیکو بریکت
-۱-۱۲کاربید سیلیسیمم ۱۵۷
-۱-۱-۱۲خواص ۱۵۷
-۲-۱-۱۲روش تولید ۱۵۸
-۳-۱-۱۲روشهای آزمایش ۱۶۰
-۴-۱-۱۲موارد مصرف ۱۶۰
-۲-۱۲سیلیکو بریکت ۱۶۲
فصل سیزدهم: کنترل آلودگی در صنایع فروسیلیسیم
-۱-۱۳تجهیزات کنترل آلودگی در صنایع فروسیلیسیم ۱۶۵
-۲-۱۳وضع موجود کارخانه فروآلیاژ ایران ۱۶۵
-۱-۲-۱۳منابع انتشار دود و ذرات گرد و غبار ۱۶۵
-۲-۲- ۱۳آلاینده های هوا ۱۶۵
-۳-۲-۱۳تجهیزات زیست محیطی کنترل آلودگی هوا ۱۶۶
فصل چهاردهم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۶۸
پیشنهادات ۱۶۹

چکیده
بزرگ ترین مصرف کنندگان فروسیلیسیم کشور کارخانه های فولادسازی هستند که نزدیک به ۳۸هزار تن از کل فروسیلیس مصرفی در سال را به خود اختصاص داده اند. ریخته گری ها نیز مصرف کننده این ماده هستند که با احتساب مصرف فولادسازان، کل مصرف کشور به حدود ۵۰هزار تن می رسد. نیاز صنعت کشور به فروآلیاژها از جمله فروسیلیسیم تا قبل از احداث شرکت صنایع فروآلیاژ ایران )سال (۱۳۷۲به طور کامل از طریق واردات تامین می شد. اما امروزه با احداث کارخانه های فروآلیاژ ایران در استان لرستان و فروسیلیس ایران در استان سمنان و همچنین گسترش صنعت فروآلیاژسازی در کشور ضمن تامین قسمتی از نیاز داخلی به فروسیلیس، امکان صادرات فروآلیاژها نیز وجود دارد. در این پایان نامه به بررسی مواد اولیه مورد نیاز تولید فروسیلیسیم و نحوه تولید آن و مصرف آن پرداخته شده است. همچنین نیازهای مختلف این صنعت به مواد اولیه مورد بررسی قرار گرفته و به عوامل و استانداردهای مهم در تولید محصول با کیفیت بالا نیز اشاره شده است. مختصری در ارتباط با بررسی وضعیت فروآلیاژها در ایران و جهان و همچنین کشورهای مهم در این صنعت بیان شده است.

مقدمه
فروسیلیسیم آمیژانی است از آهن و سیلیسیم که از طریق حرارت دادن ، احیاء و ذوب سنگ آهن و سیلیس )کوارتز( توسط کربن، عمدتا در کورههای قوس الکتریکی تولید می .دنشو نسبت ترکیبی آن عمدتا از ۱۰تا ۹۰درصد سیلیسیم و بقیه آهن است. در همین حال عناصر ناخالصی نظیر منگنز، ،کرم فسفر، گوگرد و آلومینیم در مقادیر کمتر از ۰/۵درصد در فروسیلیس می توانند حضور داشته باشند. کربن به عنوان ناخالصی )ناخواسته( و همچنین به عنوان عنصر سوم در انواع فروسیلیسها حضور دارد. فروسیلیسیم یکی از آمیژانهای مورد مصرف در صنایع مختلف، به خصوص صنایع متالورژی است و از این نظر اهمیت بالائی دارد. چگونگی کاربرد این ماده در صنعت تا حدود زیادی به نسبت آهن و سیلیسیم موجود در آن و همچنین ناخالصیهای متعارف بستگی دارد. فروسیلیسیم در صنایع متالورژی به عنوان عنصر آلیاژی، جوانهزا و اکسیژنزدا و سیلیسیم تقریباً خالص در صنایع الکترونیکی به عنوان نیمه هادی و یکسوکننده می تواند کاربرد داشته باشد. علاوه بر آن مشتقات ترکیبی سیلیس در ساخت رزین های سیلیسیمی، لعاب ،ها لاستیک و… مصرف می .شود

نتیجه گیری
تولید فروسیلیسیم فرآیندمداوم و پیچیده ای است که به پارامترهای متعددی بستگی داشته واین پارامترها مانند حلقه های زنجیر می باشند که از به هم پیوستن آنها محصول تولید می گردد. اگر هر کدام از این حلقه ها گسسته شود به تولید مناسب و با کیفیت صدمه زده وروند آن را مختل می نماید. بنابراین حلقه های زنجیر بایستی به صورت همزمان آماده و فراهم باشند.
مهمترین پارامتر های فروسیلیسیم عبارتند از:
(۱تجهیزات آماده پشتیبانی، آزمایشگاهی و …
۲مواد اولیه شارژ مناسب )عیار بالا، خاکستر کم، واکنش پذیری خیلی خوب و مقاومت مکانیکی بالا(
(۳بازرسی و کنترل مواد اولیه و شارژ و محصول تولیدی
(۴نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده
(۵راهبری صحیح کوره قوس الکتریک در فرآیند تولید فروسیلیسیم
هر یک از پارامترهای فوق تاثیر خود را بر فرآیند داشته و هر کدام به نوبه خود می تواند سر منشاء یکی از علت های کمی و کیفی تولید باشد. همانطور که می دانیم بیشترین درصد قیمت تمام شده محصول فروسیلیسیم را انرژی به خود اختصاص می دهد. با توجه به قیمت پایین حاملهای انرژی تا کنون در ایران انگیزه ای برای مدیریت کارخانه در ارتباط با بهینه سازی مواد اولیه و فاکتورهای موثر در تولید محصولات که می تواند در کاهش انرژی موثر باشد انجام نگرفته است. با توجه به لایحه هدفمند کردن یارانه ها به خصوص حاملهای انرژی، با مصارف فعلی انرژی به ازای تن تولید و عملا با وجود تعرفه بسیار زیاد برای جلوگیری واردات محصولات فروسیلیس به ایران عملا کارخانه های موجود قادر به ادامه حیات نخواهند بود. لذا باید در ارتباط با بهینه سازی مواد اولیه )سیلیس،زغال سنگ،کک و …( و استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته تولید نسبت به کاهش مصرف انرژی به ازای تن تولید در مقایسه با وضعیت فعلی اقدام نمود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط