یک روش واترمارکینگ کور مقاوم با استفاده از چندی سازی فاصله بین ضرایب موجک گسسته – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:156
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

یک روش واترمارکینگ کور مقاوم با استفاده از چندی سازی فاصله بین ضرایب موجک گسسته – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چكيده 1 فصل اول : مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 2
1- 1- پنهان سازي و نهان نگاري ………………………………………………………………………………………………………….. 4
1- 2- تاريخچه مختصري از واترماركينگ ………………………………………………………………………………………….. 5
1- 3- اهداف مورد نظر پايان نامه ………………………………………………………………………………………………………. 5

فصل دوم : آشنايي با مفاهيم اوليه واترماركينگ …………………………………………………………………………………. 7

2- 1- واترماركينگ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
2- 2- دسته بندي از نظر ميزان مقاومت واترمارك …………………………………………………………………………………. 8
2-2-1- واترماركينگ مقاوم ……………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-2-2- واترماركينگ شكننده …………………………………………………………………………………………………………… 9
2-2-3- واترماركينگ نيمه شكننده …………………………………………………………………………………………………… 9
2- 3- محسوس يا نامحسوس بودن واترماركينگ …………………………………………………………………………………. 10
2-3-1- واترماركينگ محسوس ………………………………………………………………………………………………………. 10
2-3-2- واترماركينگ نامحسوس …………………………………………………………………………………………………….. 10
2- 4- واترماركينگ از نضر درج واترمارك در تصوير …………………………………………………………………………….. 10
و
2-4-1- واترماركينگ غير وفقي ………………………………………………………………………………………………………. 11
2-4-2- واترماركينگ وفقي …………………………………………………………………………………………………………….. 11
2- 5- واترماركينگ از نظر ميزان اطلاعات لازم جهت استخراج واترمارك …………………………………………… 11
2-5-1- واترماركينگ عمومي ………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-5-2- واترماركينگ خصوصي ……………………………………………………………………………………………………….. 12
2-5-3- واترماركينگ نيمه خصوصي ………………………………………………………………………………………………. 12
2- 6- كاربردهاي واترماركينگ ………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-6-1- اثبات مالكيت ……………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-6-2- رديابي محصول …………… ……………………………………………………………………………………………………… 13
2-6-3- نظارت بر پخش محصولات ………………………………………………………………………………………………… 13
2-6-4- تاييد هويت …………………………………………………………………………………………………………………………. 14
2-6-5- كنترل كپي برداري …………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-6-6- پنهان سازي داده و مخابرات مخفي …………………………………………………………………………………… 15
2-6-7- محافظت از محتوا ………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-6-8- برچسب گذاري تصاوير ………………………………………………………………………………………………………. 15
2-6-9- امنيت مستندات طبي ………………………………………………………………………………………………………… 16
2- 7- حوزه درج واترمارك …………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-7-1- واترماركينگ مبتني بر تبديل فوريه گسسته ……………………………………………………………………. 17
2-7-2- واترماركينگ مبتني بر تبديل كسينوس گسسته ……………………………………………………………… 18
2-7-3- واترماركينگ مبتني بر تبديل موجك گسسته ………………………………………………………………….. 23
2-7-4- حوزه هاي ديگر …………………………………………………………………………………………………………………… 23
2- 8- حملات واترماركينگ …………………………………………………………………………………………………………………… 24
2- 9- چارچوب كلي درج واترمارك در تصوير ………………………………………………………………………………………. 24
2- 10- شاخص هاي روش هاي واترماركينگ …………………………………………………………………………………………. 26
2-10- 1- سنجش كمي …………………………………………………………………………………………………………………… 27
2-10- 2- سنجش كيفي ………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2- 11- الگوريتم COX به عنوان الگوريتم پايه …………………………………………………………………………………….. 29
2-11- 1- نحوه تعبيه و استخراج واترمارك در طرح COX …………….ا……………………………………………… 29
2- 12- آينده واترماركينگ ديجيتال …………………………………………………………………………………………………….. 33
2-12- 1- چالش هاي توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-12- 2- موضوع استاندارد سازي واترماركينگ …………………………………………………………………………….. 34
2-12- 3- آينده تكنولوژي واترماركينگ ………………………………………………………………………………………….. 35

فصل سوم : تبديل موجك ……………………………………………………………………………………………………………………… 36
3- 1- تبديل فوريه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
ح
3-1-1- آناليز در حوزه فركانس ………………………………………………………………………………………………………. 38
3- 2- تبديل فوريه زمان – كوتاه ……………………………………………………………………………………………………………. 42
3- 3- آناليز چند رزولوشنه …………………………………………………………………………………………………………………….. 46
3- 4- تبديل موجك يك بعدي ……………………………………………………………………………………………………………… 47
3-4-1- تبديل موجك پيوسته ………………………………………………………………………………………………………… 47
3-4-2- رزولوشن در صفحه زمان فركانس ……………………………………………………………………………………… 50
3-4-3- روابط رياضي تبديل موجك ………………………………………………………………………………………………. 51
3-4-4- عكس تبديل موجك ………………………………………………………………………………………………………….. 53
3-4-5- گسسته سازي تبديل موجك پيوسته ……………………………………………………………………………….. 54
3-4-6- تبديل موجك گسسته ……………………………………………………………………………………………………….. 56
3- 5- تبديل موجك دو بعدي ……………………………………………………………………………………………………………….. 59
LIN روش -6 -3  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-6-1- جاسازي واترمارك ……………………………………………………………………………………………………………… 62
3-6-2- استخراج واترمارك ……………………………………………………………………………………………………………… 65
3-6-3- نتايج تجربي ……………………………………………………………………………………………………………………….. 67

فصل چهارم : الگوريتم پيشنهادي …………………………………………………………………………………….. 71
4- 1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
4- 2- فرآيند تعبيه واترمارك در تصوير ديجيتال …………………………………………………………………………………. 73
4-2-1- مرحله اول : تبديل موجك گسسته …………………………………………………………………………………… 73
4-2-2- مرحله دوم : پيش پردازش ………………………………………………………………………………………………… 73
4-2-3- مرحله سوم : درج واترمارك باينري …………………………………………………………………………………… 74
4-2-4- فرآيند استخراج واترمارك ………………………………………………………………………………………………….. 76

فصل پنجم : شبيه سازي الگوريتم پيشنهادي و بررسي نتايج تجربي …………………………………… 81

5- 1- ارزيابي كيفيت تصاوير واترمارك شده و واترمارك استخراج شده ………………………………………………. 82
5- 2- ارزيابي و مقاومت الگوريتم پيشنهادي در برابر حملات ………………………………………………………………. 83
5-2-1- مقاومت در برابر فشرده سازي JPEG ……………..ا………………………………………………………………….. 85
5-2-2- مقاومت در برابر فيلتر ميانه گير …………………………………………………………………………………………. 85
5-2-3- مقاومت در برابر تعديل هيستوگرام …………………………………………………………………………………… 88
5-2-4- مقاومت در برابر برش تصاوير …………………………………………………………………………………………….. 90
5-2-5- مقاومت در برابر چرخش تصاوير ……………………………………………………………………………………….. 91
5-2-6- مقاومت در برابر نويز نمك و فلفل …………………………………………………………………………………….. 91
5- 3- مقايسه الگوريتم پيشنهادي با روش هاي قبلي ……………………………………………………………………………. 93
5- 4- بررسي الگوريتم پيشنهادي با واترمارك هاي مختلف ………………………………………………………………….. 95
ي
5- 5- نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
فصل ششم : نتايج و پيشنهادات ……………………………………………………………………………………… 98

6-1- نتايج رويكرد پيشنهادي ………………………………………………………………………………………………………………. 99
6-2- پيشنهادات براي آينده ………………………………………………………………………………………………………………. 100
پيوست ها
منابع و مأخذ فهرست منابع لاتين كلمات اختصاري چكيده انگليسي

چكيده:
با رشد فناوري ديجيتال طي دهههاي گذشته، ارسال و ذخيره رسانه هاي الكترونيكي افزايش يافته است؛ چرا كه نسخهبرداري از داده ها بدون هيچ افت كيفيت و با هزينهاي بسيار اندك امكانپذير شده است. بدين ترتيب بهره گيري از آثار ديجيتال بدون رعايت حق نشر، دستكاري اسناد و استفاده از اسناد جعلي ابعاد تازه تري يافته است. در اين ميان واترماركينگ تصاوير ديجيتال ميتواند به عنوان يك روش بسيار مناسب براي جلوگيري از مشكل حق كپي رايت به كار گرفته شود.
در ادامه مراحل كلي كار يك طرح واترماركينگ كور مقاوم تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل موجك گسسته اشاره مي شود كه از قسمتهاي مختلفي از جمله فرآيند درج واترمارك، فرآيند استخراج واترمارك، مورد ارزيابي قرار دادن كيفيت تصوير واترمارك شده با استفاده از نرخ حداكثر سيگنال به نويز PSNR، درستي و وجود واترمارك با استفاده از همبستگي يكنواخت NC و نتايج تجربي تشكيل شده است.
فرآيند درج واترمارك شامل بخشهاي تبديل موجك گسسته، تعبيه واترمارك و عكس تبديل موجك گسسته ميباشد و فرآيند استخراج واترمارك علاوه بر تبديل موجك گسسته از بخش آشكارسازي واترمارك تشكيل شده است. مقاوم بودن طرح واترماركينگ در بخش نتايج تجربي مورد ارزيابي قرار ميگيرد، بدين معني كه تصوير واترمارك شده را تحت حملاتي از قبيل فشرده سازي تصوير، نويز گوسي، نويز اضافي، چرخش، تعديل هيستوگرام و غيره مورد آزمايش قرار داده و صحت درستي و وجود واترمارك را پس از اين حملات از طريق همبستگي يكنواخت NC مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در اين پروژه سعي خواهد شد كه طرح پيشنهادي در برابر اين حملات مقاوم باشد. هدف از طرح پيشنهادي، حفاظت در برابر كپي رايت محصولات ديجيتال است واكثر محققان بر اين باورند كه واترماركينگ اين مشكل را به خوبي برطرف مي كند. لذا ما در اين پروژه سعي خواهيم كرد تا با استفاده از پردازش تصوير و تبديل موجك گسسته به پياده سازي اين سيستم مقاوم اقدام شود.

مقدمه
از گذشته دور تا كنون بشر همواره به دنبال راهي جهت حفظ آثار خود از سوء استفاده و قرار دادن نام و نشاني از خود برروي آثارش بوده است. بر اساس همين ميل به دنبال راه هاي مختلفي جهت رسيدن به مطلوب بوده كه از آن جمله مي توان به زدن مهر برروي آثار و يا امضاء و غيره اشاره نمود.
با رشد فناوري ديجيتال طي دهه هاي گذشته، ارسال و ذخيره رسانه هاي الكترونيكي افزايش يافته است؛ چرا كه نسخهبرداري از داده ها بدون هيچ افت كيفيت و با هزينه اي بسيار اندك امكان پذير شده است. بدين ترتيب بهره گيري از آثار ديجيتال بدون رعايت حق نشر، دستكاري اسناد و استفاده از اسناد جعلي ابعاد تازهتري يافته است. استفاده از سيستم هاي رمزنگاري1 قديمي اين امكان را به وجود مي آورند كه تنها دارنده ي كليد بتواند متن رسانه ي رمز شده را مشاهده كند، ولي در چنين حالتي نيز پس از رمزگشايي داده ها، امكان استفاده غيرمجاز از آن وجود خواهد داشت. بنابراين روش هاي قديمي رمزنگاري براي جلوگيري از استفاده ي غير مجاز حملات بدانديشانه كارايي لازم را نخواهند داشت. در اين شرايط گنجاندن داده، به صورت غيرمحسوس، براي جلوگيري از استفاده هاي غيرمجاز از پتانسيل تجاري بالايي برخوردار است. براي غلبه بر اين مشكل، واترماركينگ ديجيتال مطرح شده است. واترماركينگ (فيزيكي) كه در زبان فارسي به چاپ سفيد ترجمه شده است، طرحي است كه علاوه بر طرح زمينه، به صورتي غير محسوس بر روي اسناد كاغذي چاپ ميشود و با كمك رنگ روشن تر و يا از راه در معرض نور قرار گرفتن قابل رؤيت مي باشد.

نتايج رويكرد پيشنهادي
اين پايان نامه دانش واترماركينگ تصاوير ديجيتال را براي ايجاد و توزيع چند رسانهاي ايمن مورد بررسي قرار داد. پس از توجه به اهميت ايمني چند رسانهاي و واترماركينگ ديجيتال در دنياي اينترنت امروزي، و نيز مرور طرحهاي گذشته در زمينه واترماركينگ تصاوير، تصميم به ارائهي پيشنهادي جديد براي واترماركينگ در حوزه تبديل موجك گسسته و مبتني بر چندي سازي ضرايب موجك گرفته شد.
در ميان تكنيك هاي تعبيه واترمارك در يك تصوير ديجيتال، تكنيك تعبيه واترمارك در حوزه تبديل موجك گسسته، به دليل توجه به ويژگيهاي سيستم بينايي انسان، بسيار حائز اهميت است. اين تكنيك با تعبيه واترمارك در زير باندهاي مياني يك تصوير، موجب افزايش سطح نامرئي بودن و مقاومت واترمارك مي شود. از سوي ديگر چندي سازي ضرايب موجك كه در سالهاي اخير كاربردهاي زيادي در پنهانسازي تصاوير داشتهاند، ميتوانند براي ارتقاي سطح ايمني طرح استفاده شوند. از اين رو، در طرح ارائه شده، از فاصله بين ضرايب موجك ماكزيمم موجود در يك بلوك، براي چندي سازي ضرايب موجك ماكزيمم استفاده گرديد تا به توان واترمارك را در تصوير اصلي تعبيه كرد و كيفيت تصوير واترمارك شده را به نحو مطلوبي بهبود داد.
استخراج واترمارك تنها وابسته به كليد هاي خصوصي است و بنابراين طرح واترماركينگ پيشنهادي، يك تكنيك كور است. نتايج شبيه سازي نشان داد كه طرح جديد، مقاومت بالايي در برابر عملياتهاي پردازش تصوير اعم از حملات نامنظم و منظم دارد. علاوه بر اين نشان داده شد كه روش پيشنهادي در مقايسه با روشهاي پيشين مقاومت و شفافيت تصوير بهتري نيز دارد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت