یک روش واترمارکینگ کور مقاوم با استفاده از چندی سازی فاصله بین ضرایب موجک گسسته – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:156
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

یک روش واترمارکینگ کور مقاوم با استفاده از چندی سازی فاصله بین ضرایب موجک گسسته – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ۱ فصل اول : مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱- ۱- پنهان سازی و نهان نگاری ………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱- ۲- تاریخچه مختصری از واترمارکینگ ………………………………………………………………………………………….. ۵
۱- ۳- اهداف مورد نظر پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………. ۵

فصل دوم : آشنایی با مفاهیم اولیه واترمارکینگ …………………………………………………………………………………. ۷

۲- ۱- واترمارکینگ …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۲- ۲- دسته بندی از نظر میزان مقاومت واترمارک …………………………………………………………………………………. ۸
۲-۲-۱- واترمارکینگ مقاوم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۲-۲-۲- واترمارکینگ شکننده …………………………………………………………………………………………………………… ۹
۲-۲-۳- واترمارکینگ نیمه شکننده …………………………………………………………………………………………………… ۹
۲- ۳- محسوس یا نامحسوس بودن واترمارکینگ …………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۳-۱- واترمارکینگ محسوس ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۳-۲- واترمارکینگ نامحسوس …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲- ۴- واترمارکینگ از نضر درج واترمارک در تصویر …………………………………………………………………………….. ۱۰
و
۲-۴-۱- واترمارکینگ غیر وفقی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲-۴-۲- واترمارکینگ وفقی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲- ۵- واترمارکینگ از نظر میزان اطلاعات لازم جهت استخراج واترمارک …………………………………………… ۱۱
۲-۵-۱- واترمارکینگ عمومی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۵-۲- واترمارکینگ خصوصی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۵-۳- واترمارکینگ نیمه خصوصی ………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲- ۶- کاربردهای واترمارکینگ ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۶-۱- اثبات مالکیت ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۶-۲- ردیابی محصول …………… ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۶-۳- نظارت بر پخش محصولات ………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۶-۴- تایید هویت …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۶-۵- کنترل کپی برداری …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۶-۶- پنهان سازی داده و مخابرات مخفی …………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۶-۷- محافظت از محتوا ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۶-۸- برچسب گذاری تصاویر ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۶-۹- امنیت مستندات طبی ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲- ۷- حوزه درج واترمارک …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۷-۱- واترمارکینگ مبتنی بر تبدیل فوریه گسسته ……………………………………………………………………. ۱۷
۲-۷-۲- واترمارکینگ مبتنی بر تبدیل کسینوس گسسته ……………………………………………………………… ۱۸
۲-۷-۳- واترمارکینگ مبتنی بر تبدیل موجک گسسته ………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۷-۴- حوزه های دیگر …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲- ۸- حملات واترمارکینگ …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲- ۹- چارچوب کلی درج واترمارک در تصویر ………………………………………………………………………………………. ۲۴
۲- ۱۰- شاخص های روش های واترمارکینگ …………………………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۱۰- ۱- سنجش کمی …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۱۰- ۲- سنجش کیفی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲- ۱۱- الگوریتم COX به عنوان الگوریتم پایه …………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۱۱- ۱- نحوه تعبیه و استخراج واترمارک در طرح COX …………….ا……………………………………………… ۲۹
۲- ۱۲- آینده واترمارکینگ دیجیتال …………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۱۲- ۱- چالش های توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۱۲- ۲- موضوع استاندارد سازی واترمارکینگ …………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱۲- ۳- آینده تکنولوژی واترمارکینگ ………………………………………………………………………………………….. ۳۵

فصل سوم : تبدیل موجک ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۳- ۱- تبدیل فوریه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
ح
۳-۱-۱- آنالیز در حوزه فرکانس ………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۳- ۲- تبدیل فوریه زمان – کوتاه ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۳- ۳- آنالیز چند رزولوشنه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۳- ۴- تبدیل موجک یک بعدی ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
۳-۴-۱- تبدیل موجک پیوسته ………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
۳-۴-۲- رزولوشن در صفحه زمان فرکانس ……………………………………………………………………………………… ۵۰
۳-۴-۳- روابط ریاضی تبدیل موجک ………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۳-۴-۴- عکس تبدیل موجک ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۴-۵- گسسته سازی تبدیل موجک پیوسته ……………………………………………………………………………….. ۵۴
۳-۴-۶- تبدیل موجک گسسته ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳- ۵- تبدیل موجک دو بعدی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
LIN روش -۶ -۳  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۳-۶-۱- جاسازی واترمارک ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۳-۶-۲- استخراج واترمارک ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۳-۶-۳- نتایج تجربی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

فصل چهارم : الگوریتم پیشنهادی …………………………………………………………………………………….. ۷۱
۴- ۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۴- ۲- فرآیند تعبیه واترمارک در تصویر دیجیتال …………………………………………………………………………………. ۷۳
۴-۲-۱- مرحله اول : تبدیل موجک گسسته …………………………………………………………………………………… ۷۳
۴-۲-۲- مرحله دوم : پیش پردازش ………………………………………………………………………………………………… ۷۳
۴-۲-۳- مرحله سوم : درج واترمارک باینری …………………………………………………………………………………… ۷۴
۴-۲-۴- فرآیند استخراج واترمارک ………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

فصل پنجم : شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی و بررسی نتایج تجربی …………………………………… ۸۱

۵- ۱- ارزیابی کیفیت تصاویر واترمارک شده و واترمارک استخراج شده ………………………………………………. ۸۲
۵- ۲- ارزیابی و مقاومت الگوریتم پیشنهادی در برابر حملات ………………………………………………………………. ۸۳
۵-۲-۱- مقاومت در برابر فشرده سازی JPEG ……………..ا………………………………………………………………….. ۸۵
۵-۲-۲- مقاومت در برابر فیلتر میانه گیر …………………………………………………………………………………………. ۸۵
۵-۲-۳- مقاومت در برابر تعدیل هیستوگرام …………………………………………………………………………………… ۸۸
۵-۲-۴- مقاومت در برابر برش تصاویر …………………………………………………………………………………………….. ۹۰
۵-۲-۵- مقاومت در برابر چرخش تصاویر ……………………………………………………………………………………….. ۹۱
۵-۲-۶- مقاومت در برابر نویز نمک و فلفل …………………………………………………………………………………….. ۹۱
۵- ۳- مقایسه الگوریتم پیشنهادی با روش های قبلی ……………………………………………………………………………. ۹۳
۵- ۴- بررسی الگوریتم پیشنهادی با واترمارک های مختلف ………………………………………………………………….. ۹۵
ی
۵- ۵- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
فصل ششم : نتایج و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………… ۹۸

۶-۱- نتایج رویکرد پیشنهادی ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
۶-۲- پیشنهادات برای آینده ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
پیوست ها
منابع و مأخذ فهرست منابع لاتین کلمات اختصاری چکیده انگلیسی

چکیده:
با رشد فناوری دیجیتال طی دهههای گذشته، ارسال و ذخیره رسانه های الکترونیکی افزایش یافته است؛ چرا که نسخهبرداری از داده ها بدون هیچ افت کیفیت و با هزینهای بسیار اندک امکانپذیر شده است. بدین ترتیب بهره گیری از آثار دیجیتال بدون رعایت حق نشر، دستکاری اسناد و استفاده از اسناد جعلی ابعاد تازه تری یافته است. در این میان واترمارکینگ تصاویر دیجیتال میتواند به عنوان یک روش بسیار مناسب برای جلوگیری از مشکل حق کپی رایت به کار گرفته شود.
در ادامه مراحل کلی کار یک طرح واترمارکینگ کور مقاوم تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک گسسته اشاره می شود که از قسمتهای مختلفی از جمله فرآیند درج واترمارک، فرآیند استخراج واترمارک، مورد ارزیابی قرار دادن کیفیت تصویر واترمارک شده با استفاده از نرخ حداکثر سیگنال به نویز PSNR، درستی و وجود واترمارک با استفاده از همبستگی یکنواخت NC و نتایج تجربی تشکیل شده است.
فرآیند درج واترمارک شامل بخشهای تبدیل موجک گسسته، تعبیه واترمارک و عکس تبدیل موجک گسسته میباشد و فرآیند استخراج واترمارک علاوه بر تبدیل موجک گسسته از بخش آشکارسازی واترمارک تشکیل شده است. مقاوم بودن طرح واترمارکینگ در بخش نتایج تجربی مورد ارزیابی قرار میگیرد، بدین معنی که تصویر واترمارک شده را تحت حملاتی از قبیل فشرده سازی تصویر، نویز گوسی، نویز اضافی، چرخش، تعدیل هیستوگرام و غیره مورد آزمایش قرار داده و صحت درستی و وجود واترمارک را پس از این حملات از طریق همبستگی یکنواخت NC مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این پروژه سعی خواهد شد که طرح پیشنهادی در برابر این حملات مقاوم باشد. هدف از طرح پیشنهادی، حفاظت در برابر کپی رایت محصولات دیجیتال است واکثر محققان بر این باورند که واترمارکینگ این مشکل را به خوبی برطرف می کند. لذا ما در این پروژه سعی خواهیم کرد تا با استفاده از پردازش تصویر و تبدیل موجک گسسته به پیاده سازی این سیستم مقاوم اقدام شود.

مقدمه
از گذشته دور تا کنون بشر همواره به دنبال راهی جهت حفظ آثار خود از سوء استفاده و قرار دادن نام و نشانی از خود برروی آثارش بوده است. بر اساس همین میل به دنبال راه های مختلفی جهت رسیدن به مطلوب بوده که از آن جمله می توان به زدن مهر برروی آثار و یا امضاء و غیره اشاره نمود.
با رشد فناوری دیجیتال طی دهه های گذشته، ارسال و ذخیره رسانه های الکترونیکی افزایش یافته است؛ چرا که نسخهبرداری از داده ها بدون هیچ افت کیفیت و با هزینه ای بسیار اندک امکان پذیر شده است. بدین ترتیب بهره گیری از آثار دیجیتال بدون رعایت حق نشر، دستکاری اسناد و استفاده از اسناد جعلی ابعاد تازهتری یافته است. استفاده از سیستم های رمزنگاری۱ قدیمی این امکان را به وجود می آورند که تنها دارنده ی کلید بتواند متن رسانه ی رمز شده را مشاهده کند، ولی در چنین حالتی نیز پس از رمزگشایی داده ها، امکان استفاده غیرمجاز از آن وجود خواهد داشت. بنابراین روش های قدیمی رمزنگاری برای جلوگیری از استفاده ی غیر مجاز حملات بداندیشانه کارایی لازم را نخواهند داشت. در این شرایط گنجاندن داده، به صورت غیرمحسوس، برای جلوگیری از استفاده های غیرمجاز از پتانسیل تجاری بالایی برخوردار است. برای غلبه بر این مشکل، واترمارکینگ دیجیتال مطرح شده است. واترمارکینگ (فیزیکی) که در زبان فارسی به چاپ سفید ترجمه شده است، طرحی است که علاوه بر طرح زمینه، به صورتی غیر محسوس بر روی اسناد کاغذی چاپ میشود و با کمک رنگ روشن تر و یا از راه در معرض نور قرار گرفتن قابل رؤیت می باشد.

نتایج رویکرد پیشنهادی
این پایان نامه دانش واترمارکینگ تصاویر دیجیتال را برای ایجاد و توزیع چند رسانهای ایمن مورد بررسی قرار داد. پس از توجه به اهمیت ایمنی چند رسانهای و واترمارکینگ دیجیتال در دنیای اینترنت امروزی، و نیز مرور طرحهای گذشته در زمینه واترمارکینگ تصاویر، تصمیم به ارائهی پیشنهادی جدید برای واترمارکینگ در حوزه تبدیل موجک گسسته و مبتنی بر چندی سازی ضرایب موجک گرفته شد.
در میان تکنیک های تعبیه واترمارک در یک تصویر دیجیتال، تکنیک تعبیه واترمارک در حوزه تبدیل موجک گسسته، به دلیل توجه به ویژگیهای سیستم بینایی انسان، بسیار حائز اهمیت است. این تکنیک با تعبیه واترمارک در زیر باندهای میانی یک تصویر، موجب افزایش سطح نامرئی بودن و مقاومت واترمارک می شود. از سوی دیگر چندی سازی ضرایب موجک که در سالهای اخیر کاربردهای زیادی در پنهانسازی تصاویر داشتهاند، میتوانند برای ارتقای سطح ایمنی طرح استفاده شوند. از این رو، در طرح ارائه شده، از فاصله بین ضرایب موجک ماکزیمم موجود در یک بلوک، برای چندی سازی ضرایب موجک ماکزیمم استفاده گردید تا به توان واترمارک را در تصویر اصلی تعبیه کرد و کیفیت تصویر واترمارک شده را به نحو مطلوبی بهبود داد.
استخراج واترمارک تنها وابسته به کلید های خصوصی است و بنابراین طرح واترمارکینگ پیشنهادی، یک تکنیک کور است. نتایج شبیه سازی نشان داد که طرح جدید، مقاومت بالایی در برابر عملیاتهای پردازش تصویر اعم از حملات نامنظم و منظم دارد. علاوه بر این نشان داده شد که روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای پیشین مقاومت و شفافیت تصویر بهتری نیز دارد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط