پایدارسازی و کنترل سیستمهای چند متغییره تاخیری با استفاده از جایابی قطب پیوسته – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:137
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

پایدارسازی و کنترل سیستمهای چند متغییره تاخیری با استفاده از جایابی قطب پیوسته – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ نماده
۲ مقدمه
۱ پایدارسازی ۳
۲ جابجایی قطب پیوسته ۴
۳ روند اجرا و ارائه ۴
فصل اول : جایابی قطب پیوسته برای سیستم های تک ورودی ۶
۱-۱- مقدمه ۷
۱-۲- شرایط وجود و یکتائی جواب ۷
۱-۳- سیستم های خودگردان ۸
۱-۴- روش جایابی قطب پیوسته ۹
۱-۴-۱- تعاریف و قضایا ۹
۱-۴-۲- الگوریتم جایابی قطب پیوسته ۱۲
۱-۴-۲-۱ محاسبه راستترین مقدار ویژه ۱۲
۱۳ ۱,۴,۲,۲ پیوستگی مقادیر ویژه به بهره فیدبک به عنوان یک تاب
۱۴ ۱,۴,۲,۳ افزایش تعداد مقادیر ویژه تحت کنتر
۱۶ ۱,۵ طراحی رؤیتگر
۱۷ ۱,۶ استفاده از فیدبک دینامیک
۱۸ ۱,۷ مثالها
۲۶ فصل دوم : سیستم های تاخیری در حوزه لاپلاس و فضای حالت
۲۷ ۲,۱ مقدمه
۲,۲ تبدیل های همانندی در سیستم های تاخیری ۲۷
۲,۲,۱ تاخیر یکسان در همه کانال های ورودی یا خروجی ۲۷
۲۹ ۲,۲,۲ تاخیرمتفاوت ر کانال های ورودی
۳۰ ۲,۲,۳ تاخیر متفاوت در کانال های خروجی
۲-۲-۴- تاخیر در حلقه فیدبک ۳۲

۲,۳ تحقق فضای حالت سیستم های تاخیری ۳۴
۲,۳,۱ تاخیر یکسان در صورت همه عناصر تابع تبدیل ۳۴
۳۶ ۲,۳,۲ تاخیر یکسان در صورت هر ستون تابع تبدیل
۳۷ ۲,۳,۳ ترکیب خطی از n تاخیر متفاوت
۲,۳,۳,۱ تحقق قطری با مقادیر ویژ متمایز ۳۷
۲,۳,۳,۲ تحقق قطری با مقادیر ویژه تکراری ۳۸
۴۲ ۲,۳,۴ سیستم های غیر واقعی
۴۳ فصل سوم : قطری سازی سیستم های تاخیری
۴۴ ۳,۱ مقدمه
۳,۲ قطری سازی ماتریس اصلی – تاخیری ۴۴
۳,۳ قطری سازی سیستم برای حالت گذرا ۴۶
۳,۴ قطری سازی سیستم برای حالت ماندگار ۴۹
۵۲ فصل چهارم : جایابی قطب پیوسته در سیستم های MI
۵۳ ۴,۱ مقدمه
۴,۲ جایابی قطب پیوسته به روش غیر مستقیم ۵۳
۵۳ ۴,۲,۱ تاخیر یکسان در همه کانال های ورودی
۵۴ ۴,۲,۲ تاخیرهای متفاوت در کانالهای ورودی
۴,۳ جایابی قطب پیوسته به روش مستقیم ۶۲
۴,۴ جایابی قطب پیوسته با قیود ۶۵
۴,۴,۱٫ جایابی قطب پیوسته با فیدبک خروجی ۶۵
۴,۴,۲ جایابی قطب پیوسته با قید روی فیدبک حالت ۶۹
۴,۴,۳ طراحی رؤیتگر ۷۲
۷۶ فصل پنجم : کنترل انتگرالی سیستم های تاخیری
۷۷ ۵,۱ مقدمه
۵,۲ کنترل انتگرالی سیستم های تاخیری تک ورودی- تک خروجی ۷۷
۵,۲,۱ سیستم های تک ورودی – تک خروجی با تاخیر در ورودی ۷۷
۵,۲,۲ سیستم های تک ورودی – تک خروجی با تاخیر در خروجی ۸۳
۵,۳ کنترل انتگرالی سیستم های تاخیری چند ورودی – چند خروجی ۸۷
۵,۳,۱ سیستم هیا چند ورودی – چند خروجی با تاخیر در ورودی ۸۷
۵,۳,۲ سیستم های چند ورودی – چند خروجی با تاخیر در خروجی ۸۹
۹۳ فصل ششم : نتایج و پیشنهادات
۹۴ نتایج پیشنهادات ۹۵
پیوست : معرفی نرم افزار DDE-BIFTOOLص ۹۷
۱ مقدمه ۹۷
۲ روال های اساسی ۹۷
۹۷ sys_init تابع ۱,۲
۹۸ sys_rhs تابع ۲,۲
۹۹ sys_deri تابع ۳,۲
۹۹ sys_tau تابع ۴,۲
۹۹ sys_cond تابع ۵,۲
۳ ساختار اطلاعات سیستم و تحلیل پایداری ۹۹
۴ مثال ۱: سیستم مرتبه ۳ ۱۰۰
۶ مثال۲: تحلیل سیستم با استفاده از TDS TOOLBOX 103 مقاله ارائه شده ۱۰۶
مراجع ۱۱۵

چکیده:

مسئله وجود تاخیر در سیستمها یکی از مشکل ترین مسائل در تئوری کنترل بوده و هست.
اهمیت موضوع هنگامی بیشتر جلب توجه می کند که به وجود تاخیر در اغلب سیستمهای عملی دقت گردد. از سوی دیگر پایدارسازی و کنترل سیستمهای چند ورودی – چند خروجی نیز از مسائلی است که در تئوری کنترل بسیار به آن پرداخته شده است. اینک تصور کنید که کنترل سیستم چند ورودی – چند خروجی که تاخیرنیز دارد مورد نظر باشد ، تاخیر می تواند درعناصر ورودی یا خروجی و یا هردو باشد. پیچیدگی مسئله با توجه به این توضیحات خودنمایی می کند.
اخیرا روش جدیدی بر مبنای آنالیز عددی جهت حل مسئله پایدارسازی سیستمهای تاخیری تک ورودی با فیدبک حالت تحت عنوان روش جایابی قطب پیوسته مطرح شده است.
دراین پایان نامه ارتباط فضای حالت سیستمهای تاخیری وتابع تبدیل آنها وتحقق فضای حالت توابع تبدیل تاخیری ارائه شده است. همچنین بسط روش جایابی قطب پیوسته به سیستمهای چند ورودی – چند خروجی و نیزتلفیق این روش با سایر روشهای پایدارسازی سیستمهای چند ورودی – چند خروجی با فیدبک حالت و فیدبک خروجی انجام شده است. درانتها نیز روشی بر این مبنا ،
جهت کنترل سیستمهای تاخیری ارائه شده است.

مقدمه:

معادلهیک س یستم د ینامیکی، معادله دیفرانسیل معمـولی توصـ یف کننـده آن اسـت. در یـ ک سیـ ستم دینامیکی که تاخیر زمان ی ن یز دارد، معادله سیستم تبدیل به یک معادله دیفرانسیل تاخیری می گـردد . مثالهایی از معادله د یفرانسیل تاخیری را می توان در بسیاری از مراجـعیافـت [۱۲،۱۳،۱۴]. همچنـ ین اکنون معلوم شده است که تاخیرها به طور طبی عـی قـسمتی از فراینـدها ی د ینـام یکی هـستند کـه درفیزیک، علوم زیستی و مهندسی وجود دارند. سیستم هـای حرارتـی، د ینامیـ ک نـرخ رشـد جمعیـ ت و پدیده ها ی ارتباط ی یا کنترل سیستم ها از راه دور مثالهایی از این فرایندهای تـاخ یری هـستند . حتـ ی اگر تاخ یر در د ینامیک سیستم ها از راه دور مثالهایی از این فرایندهای تاخیری هستند. حتی اگر تاخیر در د ینامیک س یستم موجود نباشد، هنگامیکه س یستم تحت کنترل قرار می گ یرد، تاخ یر بـه آن اعمـالمی گردد مثلا در استفاده از تبدیل کننده های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ.

نتایج

در این پایان نامه مسئله پایدارسازی و کنترل سیستم های تاخیردار چند متغیره با روش جایابی قطب پیوسته مطرح گردید. نتایج حاصله را می توان به صورت زیر بیان نمود.
۱٫ در فصل اول روش جایابی قطب پیوسته بریا کلیه سیستم ها با تابع تبدیلG(s) = bces −−ats و یا
x= ax(t) + bu(t −t 1)
معادله ( ۲y = cx(t −t که تقریب غالب سیستم های صنعتی است، شرایط پایدار شدن t 1 +t 2 =t
و فیدبک حالت پایدار کننده سیستم ارائه شد. در مواردی که به متغیر حالت دسترسی نبود، چگونگی طراحی رؤیتگر نیز ارائه شد. شبیه سازی های ارائه شده مؤثر بودن و کارائی خوب این روش را نشان می دهد.
۲٫ در فصل دوم نشان دادیم که تبدیل های همانندی، تابع تبدیل سیستم ها ی تاخیری را تغییر نمی دهد. همچینین نشان دادیم برای سیستم هایی که تاخیر از طریق ورودی بر سیستم اثر می گذارد، می توان سیستم را به صورت یک تابع تاخیر خالص و سپس یک سیستم دینامیکی بدون تاخیر در نظر گرفت، اما در سیستمی که تاخیر آن از خروجی سیستم حاصل می شود نمی توان تاخیر را از بخش دینامیکی سیستم جدا فرض کرد.
۳٫ همچنین در فصل دوم چگونگی تحقق فضای حالت سیستم های تاخیری MIMO را در حالتی که سیستم قطب های متمایز یا تکراری دارد، ارائه کردیم.
۴٫ در فصل سوم نشان دادیم که چگونه می توان یک سیستم تاخیری را پس از بستن حلقه فیدبک به یک سیستم قطری بدون دینامیک تاخیر تبدیل کرد. با شبیه سازی ها نشان دادیم که تخمین ارائه شده برای پاسخ گذرا و پاسخ ماندگار بسیار نزدیک به سیستم واقعی عمل می کند.
۵٫ مشکل استفاده از روش جایابی قطب پیوسته در سیستم های MIMO، محاسبه ماتریس حساسیت است. برای حل این مشکل در فصل چهارم دو راه ارائه شده است. یک راه بر مبنای تبدیل یک سیستم چند ورودی به چند زیر سیستم یک ورودی بود. محاسبات این روش ساده تر است و می توان آن را برای پایدار سازی سیستم هایی که دارای تاخیرهای متفاوت در کانال ورودی هستند استفاده کرد. در این روش لازم است پیش از طراحی ماتریس فیدبک جبرانساز استاتیکی در مسیر ورودی قرارگیرد.
۶٫ روش دیگری که برای بسط روش جایابی قطب پیوسته به سیستم های MIMO ارائه شده است، مشتق گیری مستقیم از معادله مشخصه سیستم است. محاسبات این روش پیچیده تر اما کارایی آن نیز با توجه به بهره گیری از عناصر بیشتری از ماتریس فیدبک می تواند بیشتر باشد. نشان داده شده است که این روش قابلیت زیادی در تطبیق با شرایط خاص روی عامل فیدبک دارد مانند استفاده از فیدبک خروجی. شبیه سازی ها نشان می دهد که ماتریس بهره فیدبک بدست آمده، می تواند خیلی خوب سیستم را پایدار کند.
۷٫ در فصل پنجم روش جایابی قطب پیوسته برای استفاده کنترلی سیستم های تاخیری فرمولبندی شده است. شبیه سازی هایی که آورده شده است، نشان می دهد که کنترلرطراحی شده اعم از اینکه تاخیر سیستم در ورودی است یا خروجی، در مقابل تغییرات پارامترها و همچنین عامل تاخیر سیستم مقاوم است. همچنین اغتشاشات نیز کارایی سیستم را کاهش نمی دهد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط