پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو روی کالاهای نایلون توسط عوامل مختلف – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:134
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو روی کالاهای نایلون توسط عوامل مختلف – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: مقدمه ۳
۱-۱) فناوری نانو- مفاهیم بنیادین و تعاریف ۴
۱- ۲) الیاف نایلون ۸
۱- ۲-۱) ساخت نایلون ۶ و خواص آن ۹
۱- ۳) از نقره تا نانو نقره ۱۰
۱-۴) باکتری ها ۱۳
۱- ۵)روشهای تولید نانو ذرات نقره ۱۴
۱-۵-۱)روش احیاء شیمیایی مؤثر و جدید در سـاخت پـودر و دیـسپرس کلوئیـدینانو نقره ۱۵
۱- ۵-۲) ساخت نانو ذرات در پلی متیل متاکریلات ۱۸
۱- ۵-۳) بهینه سازی شرایط آزمایش بر اساس طرح تاگوچی برای ساخت ذرات نانو نقره به روش احیاء شیمیایی ۱۹
۱- ۵-۴) ساخت ذرات کلوئیدی نانو نقره در میکروامولسیون آب / روغن ۲۱
۱- ۵-۵) دیسپرس های کلوئیدی نقره پایدار با استفاده از زنجیره کوتاه پلی اتیلن گلایکول ۲۱
۱- ۵-۶) سنتز نانو کامپوزیت نقره – لیپوزوم ۲۲
۱- ۶) منسوجات و پلیمر های پوشیده با نانو ذرات نقره ۲۲
۱- ۶- ۱) قرار دادن نانو ذرات نقره روی پارچه های نایلون،پلی استر و پنبه به روش صوتی- شیمیایی و بررسی فعالیت آنتی باکتریالی آنها ۲۳
۱- ۶- ۲) لایه لایه قرار دادن نانو ذرات نقره آنتی باکتریال روی منسوجات ۲۵
۱- ۶- ۴)رهایش یون نقره از روی کامپوزیتهای آنتی باکتری نقره / پلی آمید ۲۸
۱-۶-۵) ساخت الیاف نقره- پلی اورتان توسط نفوذ و احیای یون نقره ۲۹
۱- ۶- ۶) شکل شناسی و خصوصیات مکانیکی کامپوزیتهای ضد میکروبی نقره/پلی آمید ۳۰
۱- ۶- ۷) روش جدید پایداری نانو ذرات روی سطوح منسوج ۳۱
۱- ۶- ۸) مروری بر کاربرد مواد نانو ساختارغیر آلی در اصلاح منسوجات: توجه روی خواص ضد میکروبی ۳۲
۱-۶-۹) روش جدید برای تولیـد منـسوجات بـا دوام چنـد منظـوره بـا اسـتفاده ازپوشش نانو کامپوزیت ۳۲
فصل دوم: مواد و روش ها: ۳۵
۲-۱) مواد ۳۵
۲-۲) روش ها ۳۵
۲-۲-۱) سنتز نانو کامپوزیت نقره/پلی وینیل پیرولیدون توسط تابش دهی UV 35
۶- ۳) اثر ضد میکروبی پلی آمید ۶/نانو نقره و میکروکامپوزیتها ۳۶
۲-۲-۲) پوشش دهی نانو ذراتAg/PVP روی منسوجات نایلونی با تکنیک پد و بررسی ثبات شستشویی روی خواص ضد میکروبی ۳۷
۲-۳) بکارگیری نیترات نقره و آمونیاک در تهیۀ کالای نایلون حاوی ذرات نانو نقره ۴۰
۲-۲-۴) پایدار سازی نانو ذرات نقره روی پارچۀ نایلونی توسط مـواد کـراس لینـککنندهBTCA به روش پد و تأثیر کراس لینـک کننـده در ثبـات شستـشویی نـانو ذرات ۴۳
۲-۳) روش های آزمون ۴۶
۲-۳-۵) آزمون های دیگر روی نمونه های عمل آوری شده ۴۹
فصل سوم: نتایج و تحلیل آنها ۵۳
۳-۱) سنتز نانو کامپوزیت نقره/پلی وینیل پیرولیدون توسط تابش دهی UV ۵۴
۳٫۲) پوشش دهی نانو ذرات Ag/PVP روی منسوجات نایلونی با تکنیک پد و بررسی ثبات شستشویی روی خواص ضد میکروبی ۵۷
۳-۳) بکارگیری نیترات نقره و آمونیاک در تهیۀ کالای نایلون حاوی ذرات نانو نقره ۷۱
۳-۴) پایدار سازی نانو ذرات نقره روی پارچـۀ نـایلونی توسـط مـواد کـراس لینـک کنندهBTCA به روش پد و تأثیر کراس لینـک کننـده در ثبـات شستـشویی نـانو ذرات ۸۶
فصل چهارم: نتیجه گیری ۱۰۲
۴-۱) تولید نانو ذراتAg/PVP و پایداری آن روی منسوجات نـایلونی بـا تکنیـک پد و بررسی ثبات شستشویی روی خواص ضد میکروبی ۱۰۳
۴-۲) بکارگیری نیترات نقره و آمونیاک در تهیۀ کالای نایلون حاوی ذرات نانو نقره ۱۰۳
۴-۳) پایدار سازی نانو ذرات نقره روی پارچۀ نایلونی توسط BTCA به روش پـد و تأثیر آن در ثبات شستشویی نانو ذرات ۱۰۳
۴-۴) نتایج تحلیل آماری ۱۰۴
پیوست ها ۱۰۸
فهرست منابع فارسی ۱۰۹
فهرست منابع لاتین ۱۰۹
سایتهای اطلاع رسانی ۱۱۷
چکیده انگلیسی ۱۱۹

چکیده:
امروزه آلودگیهای محیط زیست، ناشی از افزایش جمعیت، محققان را مجبور به جستجوی روشـهاییخوب و بهداشتی برای تولید محصولات مناسـب جهـت زنـدگی بهتـر انـسانها کـرده اسـت. یکـی از ایـنمحصولات، منسوجات است که در زندگی روزمره انسانها بطور گستردهای بکار مـیرونـد و از ایـن رو نیـازاست که از ورود آلودگی ها و میکروبها به آنها و انتقال آنها جلوگیری شود.
در قرن اخیر نانوتکنولوژی بدلیل توانایی رساندن فلزات به ابعاد نانو پیشرفت خیلی زیادی داشته است. در این ابعاد خواص نوری، فیزیکی و شیمیایی فلزات شدیداً تغییر پیدا می کند مثلاً فلز نقره وقتـی بـه شـکلنانو ذرات نقره تبدیل می شود، قابلیت ضد میکروبی آن فوق العاده افزایش می یابد.
امروزه تنها مقدار کمی مطالعات در مورد واکنش نانو ذرات نقره روی بدن انسان ها انجام شـده اسـت واثرات احتمال ناسازگاری، پخش، تجمع در اعضای بدن و سمیت آنها خیلی کم روی بـدن شـناخته شـدهاست. منسوجات می توانند محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیسم ها، خصوصاً در دما و رطوبت مناسب بدن باشند، لذا تحقیقات بسیاری روی اصلاح ضد میکروبی منسوجات صـورت گرفتـه، تـا سـمیت آنهـا راکاهش دهند . با مطالعه روی تصاویرSEM نتیجه گرفته شده نانو ذرات کـروی روی سـطح پارچـه دارایخاصیت ضدمیکروبی قابل توجهی در مقایسه با پارچه هایی است که نـانو ذرات نقـره در مرکـز آنهـا قـراردارند.
بنابراین در این پژوهش به بررسی روشهای پایدارسازی نانو ذرات نقره روی الیاف نایلون، همچنین اثر ضدمیکروبی نانو ذرات نقره نسبت به دفعات شستشو و تولید نانو ذرات نقره پرداخته شده است.

مقدمه:
بدلیل شیوع بیماری های عفونی توسط باکتری های بیماری زای مختلـف و پیـشرفت مقاومـت آنهـا درمقابل آنتی بیوتیک های گروههای دارویی، پژوهشگران را به آن داشت که عوامـل ضـدمیکروبی جدیـدی راجستجو کنند . امروزه موا دی در ابعاد نانو بوجود آمده است که بدلیل مساحت سطح به حجم بالا و خواصفیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد به عنوان مواد ضدمیکروبی جدید استفاده می شوند. تولید پوشاک هـایجدید که در واقع مواد نانو فاز را روی پارچه منسوج قرار داده انـد در دانـشگاهها و صـنعت بـسیار توسـعهیافته. اخیراً بخش وسیعی از نانو ذرات با ساختارهای گوناگون را می توانند روی الیاف قرار داد که منجر به تولید منسوجات با خواص جدید می شوند.
یونهای نقره که به عنوان مواد آنتی باکتریال استفاده می شوند ،امروزه نوآوری جالب تـوجهی را بوجـودآورده اند که علت آن از بین بردن باکتریهایی است که نسبت به آنتی بیوتیک ها افزایش مقاومت داشته انـد .
بطور خلاصه فعالیت ضدباکتری نقره بسیار معروف است و روی حدود ۶۵۰ نوع از باکتری ها تأثیر واضـح وروشنی دارد.
تحقیقات اخیر ثابت کرده که فعالیت آنتی باکتری نانو ذرات نقره بستگی به جـذب شـیمیایی +Ag داردکه بطور آماده روی سطح نانو نقره شکل داده میشـود کـه ناشـی از حـداکثر حـساسیت آنهـا نـسبت بـهاکسیژن است . بنابر این مکانیزم تحویل یون نقره از خوشه های نقره به باکتریها نیازمند تحقیقات بیـشتریاست. از این رو ترکیب نانو ذرات نقره را روی انواع مختلفی از پارچه ها با روشهای مختلف قرار داده اند تـامنسوجات ضدمیکروبی تولید کنند که در این پـروژه بـه پایـدار سـازی نـانو نقـره در برابـر شستـشو رویکالاهای نایلون توسط عوامل مختلف پرداخته شده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط