پخش بار بهینه در سیستم های قدرت با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:163
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

پخش بار بهینه در سیستم های قدرت با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده 2
مقدمه 4
فصل اول :
1.1 آليات 4
مقدمه 4
١-٢- اهميت، ويژگي و آاربردهاي پخشبار  بهينه 7
١-٣- اهداف پايان نامه 11
فصل دوم : بررسي روش هاي بهينه سازي 14
-١-٢ مقدمه 14
٢-٢- آاربردهاي بهينه سازي در  مهندسي   15
٢-٣- دسته بندي مسائل بهينه- سازي  15
٢-۴- تقسيم بندي آلي روش هاي حل مسايل بهينه سازي  16
٢-۵- روشهاي ابتكاري بر مبناي مكانيزمهاي
٢-۶- مباني الگوريتم  ژنتيك  18
٢-٧- ساختار رياضي يك مسأله بهينهسازي مقيد 20
٢-٨- روش هاي بررسي قيدها براي روشهاي محاسبات تکاملي 22
فصل سوم : بهينهسازي اجتماع ذرات طبيعي 26
٣-١-مقدمه  ٢٧
٣-٢- تعريف توپولوژي  29
٣-٣- الگوريتم PSO ض31
٣-۴- معادله سرعت (بههنگام کردن سرعت ذرات ) 35
٣-۵- معادله حرکت (حرکت ذره)  ٣۶

٣-۶- الگوريتم هاي PSO  ٣٧
٣-٧- محاسبه  برازندگي ٣٨
٣-٨- همگرايي (شرط پاياني) 38
٣-٩- پارامترهاي
PSO ض39
٣-١٠- مقايسه PSO با GA ص 45
٣-١١-تغيير ساختار استاندارد PSO ص  47
٣-١٢- بحث و نتايج عددي ۴٨
۶٣ فصل چهارم : مدل سازي سيستم قدرت در حالت  ماندگار
۴-١- مقدمه  ۶۴
۴-٢- مدل خط انتقال ۶۴
۴-٣- مدل ترانسفورماتور  ۶۶
۴-۴- مدل هاي بار و توليد  ۶٨
۴-۵-پخش بار ۶٨
۴-۶- انواع شينها از ديد مسأله پخش بار 70
۴-٧- معادلات پخش بار 71
٧٣ فصل پنجم : پخشبار بهينه در سيستم هاي  قدرت
۵-١- مقدمه  ٧۴
۵-٢- معرفي تابع هدف ٧۵
۵-٣- ساختار مسأله OPF به عنوان يک مسأله  بهينه سازي 76
۵-۴-پياده سازي الگوريتم PSO براي مسألهOPF ص  78
۵-۵- نتايج عددي 80
۵-۶- حالت اول : حدأقل آردن هزينه سوخت 81
۵-٧- حالت دوم : بهبود پروفيل ولتاژ ٨٣
۵-٨- پخش بار بهينه با استفاده از تقريب کلاسيک LP و  GAص  84

فصل ششم : نتيجه گيري وپيشنهادات   ١٠۴
نتيجهگيري  ١٠۵
پيشنهادات 107
پيوست 107
منابع و ماخذ   ١٠٨
فهرست منابع  فارسي
فهرست منابع  لاتين
چكيده انگليسي   ١١٣

چكيده :
پخشبار بهينه يكي از اساسيترين ابزارهای نرمافزازي موجود در مراآز بهره برداري و برنامهريزي سيستم هاي قدرت مي باشد آه به منظور تنظيم بهينه متغيرهاي تحت آنترل سيستم قدرت براي دستيابي به توليد مطمئن با آمترين هزينه و بيشترين امنيت و نيز برآوردن اهداف عملياتي ديگر در سيستم قدرت به شكل هاي مختلف به آار ميرود. علیرغم پيشرفتهاي چشمگير به دست آمده در زمينه نرمافزار هاي پخش-بار بهينه، اين مسأله همچنان به عنوان يكي از پيچيدهترين مسألههاي رياضي مطرح میباشد و الگوريتمهای آارآمدي آه به طور همزمان داراي توانائيهاي سرعت و انعطافپذيري و لحاظ پارامترهاي قابليت اطمينان در حل اين مسأله باشد تحت بررسي و مطالعه ميباشد.
در اين پاياننامه به حل مسأله پخشبار بهينه بر مبناي حداقلآردن تابع هدف و بهبود پروفيل ولتاژ به آمك الگوريتم جديد هوشمند بهينه سازي اجتماع ذرات پرداخته مي شود. روش حل پيشنهاد شده با استفاده از سيستمهای استاندارد آزمايش شده است و نتايج به دست آمده با نتايج حاصل از تقريبهای ديگر مقايسه شده است. نتايج به دست آمده نيرومندی و موثر بودن روش فوق را در مقايسه با ساير روشهای ارائه شده در اين زمينه نشان مي دهد.

واژه هاي آليدي :
پخش بار، پخش بار بهينه، بهينه سازی اجتماع ذرات، الگوريتم هاي تكاملي، روش هاي بهينه سازي، الگوريتم ژنتيک.

مقدمه :
مهندسين همواره با مسائل مربوط به تضمين سودآوري سرمايهگذاريهاي انجام شده به منظورتوليد محصولات و ارائه خدمات مهندسي مواجه بودهاند . تضمين بازگشت سرمايه و سود مناسب سرمايهگذاريهاي عظيم به عمل آمده در صنعت برق، بهرهبرداري صحيح، مناسب و اقتصادي از آن، اي ن ص نعت را در زم رة مهمت رين موض وعات مهندس ي ب رق ق رار داده اس ت. در اي ن راس تاافزايش راندمان و بازدهي تجهيزات الكتريكي و بهبود بهرهبرداري از آن در جهت صرفه جويي وحفظ هر چه بيشتر منابع و به اتمام سوختهاي فسيلي از يك طرف و آاهش قيمت تمامشده آيلوواتس اعت ب رق تولي دي ب راي توليدآنن دگان و توج ه ب ه ت ورم س الانه و اف زايش هزين ه روزاف زون م وادسوختي از جمله مسائلي است آه مهندسان را از دير باز به خود مشغول آرده است.
در اي ن رهگ ذر پخ ش ب ار بهين ه ب ه عن وان اب زار آارآم د، نق ش ب هس زايي در به رهب رداري ه ر چ هاقتصادي تر از سيستمهاي قدرت ايفا ميآند و از آن در مسائل تبادل اقتصادي بين چند ناحيه و بهمدار آوردن نيروگاهها١ استفاده ميشود . بعلاوه به عنوان ابزاري براي طراحي سيستمهاي قدرتمورد استفاده قرار ميگيرد. مسأله بهره برداري اقتصادي از سيستم قدرت از زماني مطرح شد آهدو يا چند واحد توليد انرژي الكتريكي با يكديگر در تأمين بار الكتريكي مشارآت داشته و ظرفيت آلآنها در مجموع بيش از ميزان مصرف بوده و لذا آرايشهاي متفاوتي از ميزان توليد واحدها را بهدنب ال داش ته اس ت . ب ه ط ور آل ي پخ ش ب ار اقت صادي٢، ب راي آنت رل و توزي ع ت وان حقيق ي م وردتقاضاي مشترآين، بين واحدهاي توليدآننده موجود در سيستمهاي قدرت است که عمدتأ يك مسألهبهين هس ازي غي رخط ي م ي باش د و معم ولأ ه دف آن ح دأقل نم ودن هزين هه ا م ي باش د. گ اهي اه داف ديگري مانند بهبود امنيت سيستم٣ و آاهش صدمات زيست محيطي ناشي از احتراق سوختهايفسيلي در نيروگاههاي حرارتي نيز همزمان مورد نظر ميباشد. اين بهينه سازي تحت يك دسته قيودمعادل هاي و نامعادل هاي انج ام م يپ ذيرد. قي ود معادل هاي سي ستم براس اس ن وع م دل انتخ ابي ب رايشبيهسازي شبكه و قيود نامعادلهاي با توجه به محدوديتهاي فيزيكي و عملكردي موجود در سيستمتعيين ميگردد.

نتيجهگيري
کاربرد جديدی از روش PSO برای حل مسائل سيستمهای قدرت ارائه شده است. با توجه به اين آه مسأله پخشبار بهينه يك مسأله جديد و تازه نميباشد بيشتر آارهاي انجام شده در آارهاي محققين محدود به روشهاي مختلف حل اين مسأله با توجه به گستردگي و به هم پيوستگي سيستم قدرت ميباشد. بنابراين در اين پاياننامه ابتدا به خاطر اهميت روشهای بهينهسازی برای حل مسأله پخش- بار بهينه، در مورد روشهاي مختلف بهينهسازي بحث شده و مزايا و معايب هر کدام برای حل مسأله مذکور به عنوان يک مسأله پيچيده بهينهسازی مطرح گرديده است.
در نهايت با توجه به گستردگي و پيچيدهبودن شبكههاي سيستم قدرت و اينكه روشهاي آلاسيك بهينهسازي به خاطر بعضی از محدوديتهای ذکر شده بعضأ قادر به حل اين مسأله نميباشند به کاربرد روشهاي هوشمند در اين زمينه پرداخته شده است. روشهای هوشمند در چند سال اخير به طور گسترده برای حل مسائل سيستمهای قدرت به کارگرفته شدهاند.
اکثر مسائل مهندسی مقيد می باشند و در کل روش بررسی قيدها برای روشهای هوشمند استفاده از تابع پنالتی می باشد و همچنين به خاطر مشکلاتی که اين روشها در هنگام ترکيب با روشهای هوشمند دارند در اين پاياننامه يک روش جديدی از روشهاي هوشمند که اخيرأ ابداء گرديده است برای حل مسئله پخشبار بهينه استفاده شده است. روش به کارگرفته شده الگوريتم بهينهسازي اجتماع ذرات بهبود يافته ناميده ميشود که در يکی از فصلها به طور مفصل در مورد آن بحث گريده است و مزايا و معايب آن در مقايسه با ساير الگوريتمهای تکاملی ذکر گرديده است. کاربرد الگوريتم بهينهسازی اجتماع ذرات بيشتر در زمينه مسائل بهينهسازی غير مقيد میباشد و تنها راه- حل مسائل بهينهسازی مقيد با اين روش بکارگيری روش تابع پنالتی میباشد، از طرفی به کارگيری تابع پنالتی باعث میشود که اطلاعات حافظه قبلی که يکی از پايههای الگوريتم PSO میباشد به درستی به کار گرفته نشود لذا باعث ناکارآمد شدن الگوريتم PSO میشود بنابراين مشکلاتی از اين قبيل و همچنين تنظيم تعداد زياد پارامترهای جريمه باعث ناکارآمد شدن آن در هنگام به کارگيری با مسائل تکاملی می شود لذا درصدد حل اين کاستیها يک استراتژی جديد بررسی قيدها که روش حفظ پاسخ امکان پذير ناميده میشود برای ترکيب با الگوريتم PSO به کارگرفته شده است، سپس از روش فوق برای حل مسأله OPF به عنوان يک مسأله بهينهسازی مقيد استفاده شده و با اعمال يک سری روشهای اشاره شده کارايی و سرعت الگوريتم بهبود داده شده است. در پايان نيرومندی و مؤثر بودن اين روش با چندين سيستم آزميش IEEE آزمايش شده و نتايج آن با نتايج حاصل از روش کلاسيک برنامهريزی خطی(LP) و الگوريتم ژنتيک (GA) و بهينهسازی اجتماع ذرات کلاسيک مقايسه گرديده است. نتايج، بالقوه و نيرومند بودن الگوريتم پيشنهادی را در مقايسه با ساير روشهای حل رقيب نشان میدهد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت