پخش بار بهینه در سیستم های قدرت با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:163
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

پخش بار بهینه در سیستم های قدرت با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۴
فصل اول :
۱٫۱ آلیات ۴
مقدمه ۴
١-٢- اهمیت، ویژگی و آاربردهای پخشبار  بهینه ۷
١-٣- اهداف پایان نامه ۱۱
فصل دوم : بررسی روش های بهینه سازی ۱۴
-١-٢ مقدمه ۱۴
٢-٢- آاربردهای بهینه سازی در  مهندسی   ۱۵
٢-٣- دسته بندی مسائل بهینه- سازی  ۱۵
٢-۴- تقسیم بندی آلی روش های حل مسایل بهینه سازی  ۱۶
٢-۵- روشهای ابتکاری بر مبنای مکانیزمهای
٢-۶- مبانی الگوریتم  ژنتیک  ۱۸
٢-٧- ساختار ریاضی یک مسأله بهینهسازی مقید ۲۰
٢-٨- روش های بررسی قیدها برای روشهای محاسبات تکاملی ۲۲
فصل سوم : بهینهسازی اجتماع ذرات طبیعی ۲۶
٣-١-مقدمه  ٢٧
٣-٢- تعریف توپولوژی  ۲۹
٣-٣- الگوریتم PSO ض۳۱
٣-۴- معادله سرعت (بههنگام کردن سرعت ذرات ) ۳۵
٣-۵- معادله حرکت (حرکت ذره)  ٣۶

٣-۶- الگوریتم های PSO  ٣٧
٣-٧- محاسبه  برازندگی ٣٨
٣-٨- همگرایی (شرط پایانی) ۳۸
٣-٩- پارامترهای
PSO ض۳۹
٣-١٠- مقایسه PSO با GA ص ۴۵
٣-١١-تغییر ساختار استاندارد PSO ص  ۴۷
٣-١٢- بحث و نتایج عددی ۴٨
۶٣ فصل چهارم : مدل سازی سیستم قدرت در حالت  ماندگار
۴-١- مقدمه  ۶۴
۴-٢- مدل خط انتقال ۶۴
۴-٣- مدل ترانسفورماتور  ۶۶
۴-۴- مدل های بار و تولید  ۶٨
۴-۵-پخش بار ۶٨
۴-۶- انواع شینها از دید مسأله پخش بار ۷۰
۴-٧- معادلات پخش بار ۷۱
٧٣ فصل پنجم : پخشبار بهینه در سیستم های  قدرت
۵-١- مقدمه  ٧۴
۵-٢- معرفی تابع هدف ٧۵
۵-٣- ساختار مسأله OPF به عنوان یک مسأله  بهینه سازی ۷۶
۵-۴-پیاده سازی الگوریتم PSO برای مسألهOPF ص  ۷۸
۵-۵- نتایج عددی ۸۰
۵-۶- حالت اول : حدأقل آردن هزینه سوخت ۸۱
۵-٧- حالت دوم : بهبود پروفیل ولتاژ ٨٣
۵-٨- پخش بار بهینه با استفاده از تقریب کلاسیک LP و  GAص  ۸۴

فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهادات   ١٠۴
نتیجهگیری  ١٠۵
پیشنهادات ۱۰۷
پیوست ۱۰۷
منابع و ماخذ   ١٠٨
فهرست منابع  فارسی
فهرست منابع  لاتین
چکیده انگلیسی   ١١٣

چکیده :
پخشبار بهینه یکی از اساسیترین ابزارهای نرمافزازی موجود در مراآز بهره برداری و برنامهریزی سیستم های قدرت می باشد آه به منظور تنظیم بهینه متغیرهای تحت آنترل سیستم قدرت برای دستیابی به تولید مطمئن با آمترین هزینه و بیشترین امنیت و نیز برآوردن اهداف عملیاتی دیگر در سیستم قدرت به شکل های مختلف به آار میرود. علیرغم پیشرفتهای چشمگیر به دست آمده در زمینه نرمافزار های پخش-بار بهینه، این مسأله همچنان به عنوان یکی از پیچیدهترین مسألههای ریاضی مطرح میباشد و الگوریتمهای آارآمدی آه به طور همزمان دارای توانائیهای سرعت و انعطافپذیری و لحاظ پارامترهای قابلیت اطمینان در حل این مسأله باشد تحت بررسی و مطالعه میباشد.
در این پایاننامه به حل مسأله پخشبار بهینه بر مبنای حداقلآردن تابع هدف و بهبود پروفیل ولتاژ به آمک الگوریتم جدید هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات پرداخته می شود. روش حل پیشنهاد شده با استفاده از سیستمهای استاندارد آزمایش شده است و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از تقریبهای دیگر مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نیرومندی و موثر بودن روش فوق را در مقایسه با سایر روشهای ارائه شده در این زمینه نشان می دهد.

واژه های آلیدی :
پخش بار، پخش بار بهینه، بهینه سازی اجتماع ذرات، الگوریتم های تکاملی، روش های بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک.

مقدمه :
مهندسین همواره با مسائل مربوط به تضمین سودآوری سرمایهگذاریهای انجام شده به منظورتولید محصولات و ارائه خدمات مهندسی مواجه بودهاند . تضمین بازگشت سرمایه و سود مناسب سرمایهگذاریهای عظیم به عمل آمده در صنعت برق، بهرهبرداری صحیح، مناسب و اقتصادی از آن، ای ن ص نعت را در زم ره مهمت رین موض وعات مهندس ی ب رق ق رار داده اس ت. در ای ن راس تاافزایش راندمان و بازدهی تجهیزات الکتریکی و بهبود بهرهبرداری از آن در جهت صرفه جویی وحفظ هر چه بیشتر منابع و به اتمام سوختهای فسیلی از یک طرف و آاهش قیمت تمامشده آیلوواتس اعت ب رق تولی دی ب رای تولیدآنن دگان و توج ه ب ه ت ورم س الانه و اف زایش هزین ه روزاف زون م وادسوختی از جمله مسائلی است آه مهندسان را از دیر باز به خود مشغول آرده است.
در ای ن رهگ ذر پخ ش ب ار بهین ه ب ه عن وان اب زار آارآم د، نق ش ب هس زایی در به رهب رداری ه ر چ هاقتصادی تر از سیستمهای قدرت ایفا میآند و از آن در مسائل تبادل اقتصادی بین چند ناحیه و بهمدار آوردن نیروگاهها١ استفاده میشود . بعلاوه به عنوان ابزاری برای طراحی سیستمهای قدرتمورد استفاده قرار میگیرد. مسأله بهره برداری اقتصادی از سیستم قدرت از زمانی مطرح شد آهدو یا چند واحد تولید انرژی الکتریکی با یکدیگر در تأمین بار الکتریکی مشارآت داشته و ظرفیت آلآنها در مجموع بیش از میزان مصرف بوده و لذا آرایشهای متفاوتی از میزان تولید واحدها را بهدنب ال داش ته اس ت . ب ه ط ور آل ی پخ ش ب ار اقت صادی٢، ب رای آنت رل و توزی ع ت وان حقیق ی م وردتقاضای مشترآین، بین واحدهای تولیدآننده موجود در سیستمهای قدرت است که عمدتأ یک مسألهبهین هس ازی غی رخط ی م ی باش د و معم ولأ ه دف آن ح دأقل نم ودن هزین هه ا م ی باش د. گ اهی اه داف دیگری مانند بهبود امنیت سیستم٣ و آاهش صدمات زیست محیطی ناشی از احتراق سوختهایفسیلی در نیروگاههای حرارتی نیز همزمان مورد نظر میباشد. این بهینه سازی تحت یک دسته قیودمعادل های و نامعادل های انج ام م یپ ذیرد. قی ود معادل های سی ستم براس اس ن وع م دل انتخ ابی ب رایشبیهسازی شبکه و قیود نامعادلهای با توجه به محدودیتهای فیزیکی و عملکردی موجود در سیستمتعیین میگردد.

نتیجهگیری
کاربرد جدیدی از روش PSO برای حل مسائل سیستمهای قدرت ارائه شده است. با توجه به این آه مسأله پخشبار بهینه یک مسأله جدید و تازه نمیباشد بیشتر آارهای انجام شده در آارهای محققین محدود به روشهای مختلف حل این مسأله با توجه به گستردگی و به هم پیوستگی سیستم قدرت میباشد. بنابراین در این پایاننامه ابتدا به خاطر اهمیت روشهای بهینهسازی برای حل مسأله پخش- بار بهینه، در مورد روشهای مختلف بهینهسازی بحث شده و مزایا و معایب هر کدام برای حل مسأله مذکور به عنوان یک مسأله پیچیده بهینهسازی مطرح گردیده است.
در نهایت با توجه به گستردگی و پیچیدهبودن شبکههای سیستم قدرت و اینکه روشهای آلاسیک بهینهسازی به خاطر بعضی از محدودیتهای ذکر شده بعضأ قادر به حل این مسأله نمیباشند به کاربرد روشهای هوشمند در این زمینه پرداخته شده است. روشهای هوشمند در چند سال اخیر به طور گسترده برای حل مسائل سیستمهای قدرت به کارگرفته شدهاند.
اکثر مسائل مهندسی مقید می باشند و در کل روش بررسی قیدها برای روشهای هوشمند استفاده از تابع پنالتی می باشد و همچنین به خاطر مشکلاتی که این روشها در هنگام ترکیب با روشهای هوشمند دارند در این پایاننامه یک روش جدیدی از روشهای هوشمند که اخیرأ ابداء گردیده است برای حل مسئله پخشبار بهینه استفاده شده است. روش به کارگرفته شده الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات بهبود یافته نامیده میشود که در یکی از فصلها به طور مفصل در مورد آن بحث گریده است و مزایا و معایب آن در مقایسه با سایر الگوریتمهای تکاملی ذکر گردیده است. کاربرد الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات بیشتر در زمینه مسائل بهینهسازی غیر مقید میباشد و تنها راه- حل مسائل بهینهسازی مقید با این روش بکارگیری روش تابع پنالتی میباشد، از طرفی به کارگیری تابع پنالتی باعث میشود که اطلاعات حافظه قبلی که یکی از پایههای الگوریتم PSO میباشد به درستی به کار گرفته نشود لذا باعث ناکارآمد شدن الگوریتم PSO میشود بنابراین مشکلاتی از این قبیل و همچنین تنظیم تعداد زیاد پارامترهای جریمه باعث ناکارآمد شدن آن در هنگام به کارگیری با مسائل تکاملی می شود لذا درصدد حل این کاستیها یک استراتژی جدید بررسی قیدها که روش حفظ پاسخ امکان پذیر نامیده میشود برای ترکیب با الگوریتم PSO به کارگرفته شده است، سپس از روش فوق برای حل مسأله OPF به عنوان یک مسأله بهینهسازی مقید استفاده شده و با اعمال یک سری روشهای اشاره شده کارایی و سرعت الگوریتم بهبود داده شده است. در پایان نیرومندی و مؤثر بودن این روش با چندین سیستم آزمیش IEEE آزمایش شده و نتایج آن با نتایج حاصل از روش کلاسیک برنامهریزی خطی(LP) و الگوریتم ژنتیک (GA) و بهینهسازی اجتماع ذرات کلاسیک مقایسه گردیده است. نتایج، بالقوه و نیرومند بودن الگوریتم پیشنهادی را در مقایسه با سایر روشهای حل رقیب نشان میدهد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط