پـیش بینی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت جهت ارایه سرویس های نوین مخابراتی برای سال های آتی در کشور – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:143
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

پـیش بینی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت جهت ارایه سرویس های نوین مخابراتی برای سال های آتی در کشور – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست
1- مقدمه ……………………………………………….1
2- توزیع تقاضای پیش بینی شده ………………………………. 2
3- توپولوژی ،عناصر واجزاء شبکه …………………………..4
3-1- مراکز سوئیچینگ بین الملل (ISC)…………..ا……………….. 5
3-2- مراکز سوئیچ بین شهری ثانویه (SC) ………….ا…………………….5
3-3- مراکز سوئیچ بین شهری اولیه (PC) …………………..ا…………………. 6
3-4- مراکز سوئیچ انتهایی (TX) ………………..ا……………………..6
3-5- مراکز سوئیچ محلی یا شهری (LX) …………….ا…………………………. 6
3-6- مراکز ترانزیت شهری (TR)…………………..ا…………………..6
4- نحوه مسیریابی و شماره گذاری در شبکه ……………………………………….9
4-1- مسیر یابی …………………………………… 9
4-1-1- مسیر یابی در سمت شبکه شهری …………………….. 9
4-1-2- مسیر یابی درشبکه بین شهری………………. 10
4-2-طرح شماره گذاری در شبکه بین شهری……………11
4-3-نحوه نرخ گذاری مکالمات درشبکه بین شهری……………. 12
4 –4-سیگنالینگ……………………………………………………. 12
4-5-همزمانی………………………………14
4-6-نحوه ارتباط مشترکین ثابت با موبایل و بالعکس……………………………. 15
5- معرفی شبکه بین شهری کشور …………………………….. 16
6- تحلیل کمی برنامه سوم توسعه مخابرات کشور در تلفن ثابت………………………….21
6-1- بررسی آماری برنامه سوم توسعه تا انتهای سال 1382 ( وضع موجود)….21
6-2- نسبت تاسیس و توسعه استانی در برنامه پنج ساله سوم……………………..21
6-3- ظرفیتهای نامی مراکز موجود………………………….25
6-4- سناریوی تاسیس مراکز جدید و توسعه مراکز موجود در برنامه پنج ساله آتی (87-1383)…………27
6-4-1- نحوه تاسیس مراکز جدید…………………….27
6-4-2- نحوه توسعه مراکز موجود……………30
7- تعیین تعداد پورت مورد نیاز و بار پردازش هر مرکز……………………………36
7 -1- تعیین تعداد ترانک مورد نیاز………………………….36
7-2- تعیین بار پردازشی هر مرکز…………………………….44
8- تعداد پورت مورد نیاز برای مراکز SC و PC به تفکیک مراکز 92 گانه…………………… 45
9- ترافیک بین شهری در هریک از نقاط SC و PC ……….ا………….56
9-1- روش تهیه ماتریس ترافیک نقطه به نقطه………………….. 63
10- محاسبه تعداد ترانک مورد نیاز در مراکز بین شهری………………..70
10-1- روش مسیریابی در شبکه بین شهری…………………………………….70
10-2- مدل ریاضی ترافیک و محاسبه تعداد کانال مورد نیاز……………………….. 72
10-3- معیارها و پارامترهای تعیین ماتریس کانال………………..73
10-4- روش محاسبه کانال در مسیرهای مختلف……………………………….. 74
10-5-تعداد کانال مورد نیازجهت دسترسی شبکه ثابت به موبایل و بالعکس……………….81
10-6- تعداد پورت سوئیچ مورد نیاز در نقاط SC و PC………….ا………………………….. 82
10-7-تعداد لینک مورد نیاز سیگنالینگ شماره هفت ………………………………82
8-10- نتیجه گیری ………………………………………………..88
11 – معرفی شبکه دسترسی ( Access )…………………………….ا……………..89
11-1- وظایف شبکه دسترسی ……………………………….90
11-2- انواع شبکه های دسترسی …………………………90
11-2-1- 90……………………………. (Wireline Access) دسترسی با سیم
11-2-2- 91……………………………………. (Wireless Access) دسترسی بی سیم
11-3- تقسیم بندی سیستم های Access از لحاظ پهنای باند ………………………..91
11-3-1- 91…………………………………..144 kbit/s تا (Narrow band) باند باریک
11-3-2- 92……………………………ا….. (broadband) باند پهن
11-4- شبکه دسترسی موجود و تجهیزات مورد نیاز برای حل مشکلات آ ن…………………. 92
11-4-1- فناوری 4PCM ………………ا…………………………104
11-4-2- فناوری XDSL…………………………..ا…………………. 105
109 ……………………… (Digital Subscriber Line Access Mulitplexer) DSLAM -3-4-11
11-4-4- دسترسی با تجهیزات Remote ………………ا………………………. 112
11-4-5- دسترسی با اینترفیس V5.X ……………………….ا………………. 113
11-4-6- دسترسی فیبرنوری و انواع دسترسی ها در این فناوری ………………………………… 115
118 …………………………………….. (Digital Loop Carrier) DLC -7-4-11
120 ………………………… و انواع مختلف آن (Wireless Local Loop) WLL دسترسی بی سیم -8-4-11
پیوست(الف )- میزان افزایش تعدادمشترکین تلفن ثابت وهمراه شهرستانهادرطول پنج سال آتی(87-1383)     124
پیوست(ب )- وضعیت سوییچ های موجود شهرستانهای کشور درپایان سال 1382 ……………………………………………. 143
پیوست(پ )- وضعیت مراکز در پایان سال 1387…………….. 176

منابع و مراجع …………………….. 219

چکیده
در این مجموعه نتایج حاصل از پیش بینی تقاضای مشترکین تلفن ثابت و همراهکشور ، برای پنج سال آتی (87-1383) در سطح 260 شهرستان کشور مورد پردازش
قرار گرفته و مشخص خواهد گردید که این تقاضا در بخش تلفن ثابت به چه میزان در
قالب تاسیس مراکز جدید وبه چه میزان به صورت توسعه مراکز موجود تلفن ثابت درخواهدآمد .
.بدیهی است ، افزایش تعداد مشترکین شبکه تلفن ثابت ، بار ترافیک بین شهری را
افزایش خواهد داد و از آنجا که این ترافیک از طریق شبکه بین شهری کشور (نقاط SC/PC) هدایت می گردد ، لذا در بخش مراکز سوییچ بین شهری نیز ، نیاز به توسعه یا
تاسیس خواهیم داشت. در محاسبه این بار ترافیکی ،بخشی از ترافیک بین شهری تلفن
همراه که از طریق نقاط اتصال شبکه تلفن ثابت وهمراه وارد شبکه بین شهری تلفن ثابتمی شود، نیز لحاظ گردیده است.
پس از اعمال بار ترافیکی نقاطSC/PC به برنامه محاسبه ما تریس ترافیکی (از
برنامه های کاربردی شرکت مخابرات ایران)، ماتریس ترافیکی و متعاقبا ماتریس کانالمراکزSC/PC استخراج می گردد که بیانگر میزان ظرفیت این مراکز در پایان سال 1387 می باشد .پس از محاسبه میزان افزایشLine (خطوط مشترکین )،Trunk (خطوط بینمراکز)وPort (مجموعLine وTrunk)لازم درمراکزشهری وبین شهری، حجم سوییچ هایاضافه شده به شبکه در پایان سال 1387 مشخص خواهد گردید.
از آنجا که مشترکین افزوده شده ، توسعه شبکه دسترسی را ایجاب می نمایند، لذا با
توجه به میزان ملزومات مصرفی هر مشترک در شبکه دسترسی موجود، میزان هر یک ازاین ملزومات جهت تامین نیاز مشترکین افزوده شده محاسبه گردیده است.
همچنین برای پاسخگویی به نیاز های باند پهن وسرویس های نوین مورد تقاضای
مشترکین ، تجهیزاتی معرفی شده اند که بر حسب سیاست های شرکت مخابرات جهت
بهینه سازی شبکه دسترسی در برنامه توسعه آتی می توان از این تجهیزات نیز استفادهنمود.

1- مقدمه

در ابتدا با توجه به نتایج پیش بینی تقاضای سرویس تلفنی ثابت و همراه در پنج سالآتی (سالهای 87-1383) ، اطلاعات مربوط به افزایش تعداد تلفنهای ثابت وهمراه دراین پنجسال در کشور به تفکیک در 260 شهرستان( مشتمل بر شهرها و روستاهای تابعه)
محاسبه و به عنوان داده های ورودی در نظر گرفته شده و جهت محاسبه حجم سوئیچ
های م ورد نیاز درشبکه تلفن ثابت شهری ونیز شبکه بین شهری به منظور ارائه سرویس ،مورد استفاده قرار خواهند گرفت .
البـته از آنجا که تقسیمات کشوری هر از چنـــد گاهی دستخوش تغییرات می باشد و
تعـداد اسـتانها ، شهرسـتانها وشـهرهای کشـورتغییرمی کنـند ، لـذا تعداد مذکوردر موردشهرسـتانها اکـنون بیشتر شده است .* از سوی دیگر از دیدگاه مخابراتی این تغییرات به
همـان سرعت دنبال نمی شود ، لذا برخی شهرستانها یا فرمانداریهـــــای کوچک در قالب
فـرمانداریهـای بزرگـتر مجـاور ادغـام شده اند و مراکز موجود تلفن ثابت کشور در قالب260 فرمانداری دیده شده اند.
لازم بـه یـاد آوری است که آمار مربوط به 294 شهرستان کشور ، از لحاظ جمعیت ، تعداد تلفن ثابت و….. براساس آخرین
سرشـماری کشور در دست می باشد واین در حالی است که آمار مربوط در مورد شهرستانها در تقسیمات جدید کشوری تاسال 1385 ( که سرشماری سراسری آتی انجام خواهد شد ) در اختیار نخواهد بود .
بنابرایـن مـا نیزافزایش تلفن ثابت و نیز تلفن همراه یک شهرستان کوچک را (که برای
تطبـیق بـا تقسـیم بـندهای مخابـرات حذف شده است) به سهم افزایش تلفن ثابت و همراه
شهرسـتان بزرگـتر مـورد نظـر افزوده و این مجموعه را درقالب همان شهرستان بزرگترپردازش خواهیم کرد .

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت