پوشش فیلترهای پنبه ای با نانو لایه ۲Tio جهت عاری زدایی هوا از میکروبهای مضر – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:83
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

پوشش فیلترهای پنبه ای با نانو لایه ۲Tio جهت عاری زدایی هوا از میکروبهای مضر – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات ۸
۱-۱) هدف ۹
۱-۲)پیشینه تحقیق ۹
فصل دوم : ۱۴
۱-۲فیلتر و فیلتراسیون ۲۴
فصل سوم : ۵۵
۳- طراحی دستگاه ۶۵
فصل چهارم : ۸۵
۱-۴کارهای عملی ۹۵
فصل پنجم : ۷۶
۵- نتیجهگیری و پیشنهادات ۸۶
نتیجه گیری ۹۶

چکیده

یکی از مهمترین راه های انتقال بیماری ها ، هوا می باشد. عوامل بیماری زا مانند میکروب ها ، باکتری ها و ویروس ها از طریق تنفس وارد بدن انسان شده و باعث ایجاد بیماری می شوند. در این پژوهش در سـهمرحله ، فیلتر پنبه ای با پوشش نانو لایه ۲TiO تهیه گردید تا بتوان به کمک آن از انتقـال ایـن عوامـل بیماری زا جلوگیری نمود. در مرحله اول ، پوشش دهی فیلتر به کمک دو منبع دی اکسید تیتانیوم ، یکی ( Degussa (P25( که با کالای سلولزی به کمک ساکسینیک اسید واکنش شیمیایی مـی دهـد) و دیگری نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به صورت دیسپرس شده با ابعـاد ذرات ۴-۶ نـانومتر بـا اسـتفاده ازروش غوطه وری (Dipping Method) انجام گردید. در اثر پوشش دهی فیلتر، روی سطح کالا لایه نازکی از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ایجاد می شود که این نانو ذرات در اثر تابش پرتوهـای UV فعـالشده و باعث از بین رفتن عوامل بیماری زا می گردند. در مرحله دوم ساخت دستگاهی است که بتوان بـهکمک آن آزمایش های میکروبی را انجام داد که این دستگاه شامل لامپ UV بوده و به صـورتی طراحـیشده که پرتوهایUV به صورت عمودی بـه سـطح فیلتـر بتابـد و در همـان حـال بـه سـطح فیلترهـای ضد میکروبی استاندارد (هپا) که نمونه های نهایی تست می باشند برخـورد نکنـد و باعـث از بـین رفـتنباکتری های روی سطح فیلتر هپا نشود ؛ در دستگاه دو فشارسنج طراحی گردید که فـشار هـوای قبـل وبعد ازفیلتر تهیه شده را به ما اعلام می دارد. در مرحله سـوم تـست هـای میکروبـی بـه کمـک بـاکتریاشرشیاکلی ( AATCC 25922) انجام شد ؛ همچنین نتایج حاصل از تست های FTIR ، X-Ray و SEM تماماً گویای ایجاد نانو لایه دی اکسید تیتانیوم در سطح فیلتر تهیه شده است. همچنین نتـایج حاصـل ازکشت میکروب اشرشیاکلی بر سطح فیلتر پنبه ای مورد آزمایش نـشان مـی دهـد کـه ذرات دی اکـسیدتیتانیوم در محیط UV قادر به باکتری کشی بوده به طوری که فیلتر دارای نانو ذرات دی اکسید تیتانیومدیسپرس شده فاقد هر گونه رشد باکتری بوده و این نشان دهنده موفقیت این پژوهش در سـاخت فیلتـرپنبه ای عاری از میکروب های مضر می باشد.

کلمات کلیدی: نانو لایه ۲TiO – فیلتر ضدمیکروبی – فیلتر پنبه ای- خود تمییزکندگی

مقدمه

ضرورت انجام تکمیل های ضد باکتری
رشد میکروارگانیزم ها روی منسوجات مـی توانـد روی عملکـرد ، بهداشـت و ظـاهر آنهـا تـأثیر بگـذارد.
بیشترین مشکل ناشی از این میکروارگانیسم ها، قارچ ها و بـاکتری هـا هـستند. قـارچ هـا باعـث ایجـادمشکلاتی چون رنگ پریدگی ، لکه های رنگی و خسارت به کالای نساجی می شوند. باکتری ها مثل قارچ ها به الیاف صدمه نمی زنند اما می توانند بعضی خسارت ها به الیاف ، بوهای ناخوشایند و احساس لیـزیلجن مانندی را در سطح منسوج ایجاد کنند.
اغلب اوقات قارچ و باکتری یک رابطه همزیستی روی پارچه تشکیل می دهند. مواد اضافه شده بـه الیـافمثل روغن های روان کننده ، آنتی استاتیک ها ، مواد تعاونی پایه طبیعی (مواد آهاری، غلظت دهنده ها و بهبود دهنده های زیردست) یک منبع غذایی را برای میکروارگانیزم ها آماده می کنند.
تکمیل های ضد میکروبی برای پارچه های صنعتی که در معرض هوا قرار دارند ، بسیار حائز اهمیت است.
پارچه های مورد استفاده برای سایبان ها، پرده ها، خیمه ها، روکش های برزنتی ، طناب و مشابه این هـابه محافظت در برابر فاسد شدن و کپک زدن نیاز د ارند. لوازم و اثاثیه خـانگی مثـل فـرش، پـرده حمـام، پارچه های تشکی بارها تکمیل های ضد میکروبی را دریافت می کنند. پارچه ها و لباس های حفاظتی که در مکان هایی که احتمال خطر عفونت و آلودگی از عوامل بیماری زا در آنجا وجود دارد (بیمارسـتان هـا،پرورشگاه ها ، مدارس و هتل ها ) می توانند از تکمیل های ضدمیکروبی بهره مند شوند.
استفاده از تکمیل های ضد میکروبی برای جلوگیری از بوهای نامطبوع روی لبـاس هـای زیـر، جـوراب ولباس های ورزشی یکی از نیازهای مهم بازار فروش می باشد. بو، به وسیله تجزیه عرق بدن توسط باکتری ها تولید می شود و کنترل رشد باکتری ها با تکمیل های بهداشتی ، مشکل را کاهش و یا باعـث برطـرفشدن آن می شود[۶].

خصوصیات تأثیر تکمیل های ضد میکروبی
سرعت رشد میکروبها می تواند به صورت مبهوت کننده ای سریع باشد. برای مثال جمعیت باکتریها تحت شرایط ایده آل (PH =5 -9 ,36 -40oc ) هر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه دو برابر خواهد شد. در این سرعت ، یکسلول باکتری می تواند به ۱۰۴۸۵۷۶ سلول ، فقط در مدت ۷ ساعت افزایش پیدا کند. بنـابراین تکمیـلهای ضدمیکروبی باید واکنش سریعی برای اثرگذاری داشته باشند. افزایش شروع سریع واکنش ، یکـی ازمعیارهای مهم برای تکمیل ضد میکروبی است.
مواد ضد میکروبی باید میکروبها را بکشد یا باعث توقف رشد آنها شود و این خاصیت را در چندین مرحلهشست و شو یا در معرض محیط قرار گرفتن حفـظ نمایـد. همچنـین بایـد بـرای اسـتفاده تولیدکننـده وپوشیدن مصرف کننده بی خطر بوده وپایین ترین اثرات محیط زیستی را دارا باشد.
تکمیل های ضدمیکروبی باید دارای استفاده آسان در ماشین های نساجی و سازگاری با بقیه مواد تکمیلی مورد استفاده باشد و اگر اثری ناسازگار با خصوصیات پارچه مثل راحتی پارچه دارد ، این اثر کوچک باشدو همچنین باید قیمتش پایین باشد[۶].

نتیجه گیری
همان گونه که از نمودار X-Ray مشخص می باشد، در ۸/۴۱ ،۴/۲۲، ۳/۵۲، ۱/۴۳ ۱/۴۷ پیک مشاهده می شود که بیانگر این مطلب است که ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی سطح فیلتر پنبه ای یافت می شود ، و این پیک به وضوح نشان می دهد که مقدار قابل ملاحظه ای از دی اکسید تیتانیوم بر روی سطح کالا می باشد و می تواند باعث پاک سازی هوا محیط از بسیاری از باکتری ها و دیگر عوامل بیماری زا گردد.
از نتایج بدست آمده از FTIR می توان این مطلب را بیان کرد که ذرات دی اکسید تیتانیوم با کالا پیوند بر قرار کرده است و این مطلب از جهت پایداری و طول عمر فیلتر بسیار مهم می باشد ، لذا این فیلتر را می توان پس از استفاده به کمک آب مقطر و دترجنت شستشو داد و بار دیگر آن را در موارد
استفاده پیش بینی شده ، مورد استفاده قرار داد.
تصاویر SEM به وضوح بیانگر آن نکته است که اولا بر روی سطح فیلتر ، لایه ای از مواد نانو دی اکسید تیتانیوم می باشد و همچنین از نظر یکنواختی ، همان گونه که از تصاویر مشخص است ، تمام سطح فیلتر به صورت تقریبا یکنواخت پوشش داده شده است و این مطلب در هنگام تابش پرتو uv مهم می باشد زیرا اگر سطحی نایکنواخت داشته باشیم ، باکتری می تواند از قسمت هایی که دی اکسید تیتانیوم کمتری دارند عبور کند و باعث بیماری گردد.
از نتایج بدست آمده از تست های میکروبی چنین بر می آید که این نوع فیلتر بسیار دقیق و حساس می باشد البته در مرحله اول تست که ذرات دی اکسید تیتانیوم با فیلتر واکنش داده اند ، تاثیر بسیار زیادی مشاهده نشد و آن بدلیل آن است که ذرات دی اکسید تیتانیوم قادر به پخش شدن در فضا نبوده و فقط بر روی سطح کالا قادر به باکتری کشی می باشند ولی در مرحله دوم که از ذرات نانو دی اکسید تیتانیوم استفاده شده است ، به دلیل آزادی حرکت ذرات در فضا، باکتری کشی به حد اکثر خود یعنی ۱۰۰% رسیده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط