پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ و بهبود شاخص انتخابی (VSLBI) – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:135
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ و بهبود شاخص انتخابی (VSLBI) – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
1 چكيده
2 مقدمه
فصل اول : مفاهيم پايه در پايداري ولتاژ 5
1-1 مقدمه 6
1- 2 مفاهيم پايه پايداري ولتاژ 6
1- 2-1 پايداري ولتاژ و فروپاشي ولتاژ 6
1- 2-2 منحني هاي P-Vص 7
1- 2-3 منحني هاي V-Qص 9
2- 3 تاثير پارامترهاي مختلف بر روي منحني P-Vص 10
2- 3-1 ضريب توان 10
2- 3-2 نوع بار 13
1- 3-3 تغيير دهنده تپ 17
1- 3-4 AVR، تنظيم كننده خودكار ولتاژ 17
1- 3-5 المانهاي شبكه 17
1- 3-5-1 قطع خط 17
2- 3-5-2 از مدار خارج شدن ترانسفورماتور 17
1- 3-5-3 از مدار خارج شدن ژنراتور 17
1- 3-5-4 افزودن خازن شنت 18
1- 3-5-5 حذف بار 18
فصل دوم : روش هاي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ 19
2- 1 مقدمه 20
2- 2 شاخصهاي مربوط به شينه بار 20
20 VSLBI شاخص 1-2 -2
24 ZL/ZS شاخص 2-2 -2
2- 2-3 شاخص SDC 29
31 Indicator شاخص 4-2 -2
2 -3 شاخصهاي مربوط به خط انتقال 36
36 VSMI شاخص 1-3 -2
2- 3-1-1 مدل رياضي پايه 36
2- 3-1-2 معادلات كلي براي خط انتقال داراي تلفات 38
2- 3-1-3 بكار بردن شاخص در سيستم قدرت گسترده 41
42 FVSI شاخص 2-3 -2
2- 3-3 شاخص Lmnص 44
2- 3-4 شاخص LQPص 45
فصل سوم : پياده سازي روش هاي تشخيص ناپايداري ولتاژ در حالت اغتشاش كوچك و بهبود آنها
3- 1 مقدمه 48
3- 2 پياده سازي شاخص هاي مربوط به شينه بار 48
50 VSLBI شاخص 1-2 -3
3- 2-1-1 پيادهسازي شاخص VSLBI در شبكه دو شينه 50
3- 2-1-2 بكار بردن شاخص VSLBI در مدار 9 شينهIEEEص 54
55 ZL/ZS شاخص 2-2 -3
3- 2-2-1 پيادهسازي شاخص ZL/ZS در شبكه دو شينه 55
3- 2-2-2 بكار بردن شاخص ZL/ZS در مدار 9 شينهIEEEص 58
3- 2-3 شاخص SDC 63
3- 2-3-1 پيادهسازي شاخص SDC در شبكه دو شينه 63
3- 2-3-2 بكار بردن شاخص SDCدر شبكه 9 شينه IEEEص 64
66 Indicator شاخص 4-2 -3
3- 2-4-1 پيادهسازي شاخص Indicator در شبكه دو شينه 66
3- 2-4-2 بكاربردن شاخص Indicator در شبكه 9 شينه IEEEص 67
3- 2-5 جمع بندي عملكرد شاخص هاي مربوط به شينه بار 68
3- 3 پياده سازي شاخص هاي مربوط به خط انتقال 70
70 VSMI شاخص 1-3- 3
3- 3-1-1 پيادهسازي شاخص VSMI در شبكه دو شينه 70
3- 3-1-2 بكاربردن شاخص VSMI در شبكه 9 شينه IEEEص 71
72 FVSI شاخص 2-3- 3
3- 3-2-1 پيادهسازي شاخص FVSI در شبكه دو شينه 72
3- 3-2-2 بكاربردن شاخص FVSI در شبكه 9 شينه IEEEص 73
3 -3-3 شاخص Lmn 73
3- 3-3-1 پيادهسازي شاخص Lmn در شبكه دو شينه 73
3- 3-3-2 بكاربردن شاخص Lmn در شبكه 9 شينه IEEEص 74
3 -3-4 شاخص LQP 74
3- 3-4-1 پيادهسازي شاخص LQP در شبكه دو شينه 74
3- 3-4-2 بكاربردن شاخص LQP در شبكه 9 شينه IEEEص 76
3 -3-5 جمع بندي عملكرد شاخص هاي مربوط به خط انتقال 76 فصل چهارم : پياده سازي روش هاي تشخيص ناپايداري ولتاژ در حالت اغتشاش بزرگ
و بهبود روش هاي موجود 78
4- 1 مقدمه 79
4- 2 پيادهسازي شاخصهاي مربوط به شينه بار 80
80 VSLBI شاخص 1-2 -4
81 ZL/ZS شاخص 2-2 -4
4- 2-3 شاخص SDCص 83
84 Indicator شاخص 4-2 -4
4- 2-5 جمع بندي عملكرد شاخص هاي مربوط به شينه بار 85
4 -3 پياده سازي شاخص هاي مربوط به خط انتقال 86
86 VSMI شاخص 1-3 -4
87 FVSI شاخص 2-3 -4
4- 3-3 شاخص Lmnص 87
4- 3-4 شاخص LQPص 88
4- 3-5 جمع بندي عملكرد شاخص هاي مربوط به خط انتقال 89
4- 4 مقايسه شاخص مربوط به شينه بار و شاخص هاي مربوط به خط انتقال 90
فصل پنجم : نتيجهگيري و پيشنهادها 91
5- 1 نتيجهگيري 92
5- 2 پيشنهادهاي ادامه كار 94
95 پيوست ها
96 پيوست1: روشهاي تخمين مدار معادل تونن
منابع و ماخذ 99
99 فهرست منابع فارسي
100 فهرست منابع لاتين
چكيده انگليسي 102

چكيده:
پديده ناپايداري ولتاژ از دهههاي آغازين قرن بيستم و با رشـد صـنعت بـرق مـورد توجـه محققـان،علاقهمند در اين زمينه قرار گرفت و در طول دهههاي گذشته روشهايي براي تشخيص ايـن پديـدهو جلوگيري از آن ارائه شده است. از طرف ديگر در شبكههاي امروزي به دليل رشد كم سيستمهـايقدرت در برابر افزايش مصرف و از طرفي حركت به سمت سيستمهاي تجديد ساختار يافتـه، سـببافزايش فشار بر سيستم هاي قدرت شده است بنابراين يكي از مهمتـرين دغدغـههـاي صـنعت بـرقبحث پايداري ولتاژ ميباشد. اين نكته باعث شده تا بار ديگر نظر محققان به اين مسئله جلب شود. و باعث ارائه روشهاي تازهاي براي تشـخيص پديـده ناپايـداري ولتـاژ گرديـده اسـت كـه پيچيـدگي ومحاسبات زياد روشهاي گذشته را نداشته و كاركرد قابل قبولي در نتيجههـاي بدسـت آمـده از آنهـاديده ميشود. بنابراين در اين پاياننامه به كمك تعدادي از اين روشها به بررسي تشـخيص پديـدهناپايداري ولتاژ پرداخته خواهد شد.و در مواردي كاركرد آنها بهبود داده خواهد شد.
روشهاي بررسي شده در اين پاياننامه به دو دسته شاخصهاي شـين و شـاخص هـاي خـط تقسـيمشده و در يك شبكه استاندارد پيادهسازي خواهند شد. از آنجا كه پديده ناپايداري ولتاژ بطور عمـدهمربوط به ناحيههاي بار بوده و به مشخصه بار بستگي دارد خواهيم ديد كه شاخصهاي شين نسـبت به شاخصهاي خط داراي كاركرد بهتـري هسـتند و پاسـخ بدسـت آمـده از آنهـا از دقـت بيشـتريبرخوردار است. از بين شاخصهاي شين شاخص VSLBI و ZL/Zs داراي كاركرد بهتـري هسـتند ودر هردو حالت اغتشاش كوچك و بزرگ به خوبي جـواب خواهنـد داد. هرچنـد ايـن شـاخص هـا دربارهاي وابسته به ولتاژ به درستي كار نخواهند كرد اما پس از بهبود آنها توسط روشـهاي پيشـنهاديبه پاسخهاي خوبي خواهند رسيد. البته ديگر شاخصهاي شين بررسي شده نيز تا حـدودي درسـتجواب خواهند داد. اما در برخي حالتها ايرادهايي ديده ميشود كه باعـث شـده كـاركرد كلـي آنهـاهمچون دو شاخص پيشين نباشد.
از بين شاخصهاي خط، شاخص LQP در هر دو حالت اغتشاش كوچك و بزرگ جوابهاي بهتـرينسبت به ديگر شاخصها از خود نشان خواهند داد. البته شاخصهاي FVSI و Lmn هم دقت خوبي دارند اما در مقايسه با LQP با مقداري خطا پاسخ خواهند داد.

مقدمه:
پايداري سيستم قدرت از دهه هاي آغازين قرن گذشته به عنوان يك مسئله مهـم در امنيـت بهـره-برداري از سيستمهاي قدرت، شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است. بسياري از خاموشـي هـايسراسري كه در شبكه هاي قدرت مختلف دنيا رخ داده است، به دليل ناپايداري سيستم قدرت بـودهو توجه بسياري از صنايع و شـركت هـاي بـرق را بـه ايـن مسـاله معطـوف نمـوده اسـت . گسـ ترش سيستم هاي قدرت به دنبال افزايش خطوط ارتباطي و ايجاد شبكه هاي به هـم پيوسـته، اسـتفاده ازتكنولوژي هاي جديد در كنترل و حفاظت شبكه و افزايش ميزان تقاضا و به دنبال آن بهره بـرداري از سيستم با حاشيه پايداري كم، به خصـوص در سيسـتم هـاي تجديـد سـاختار يافتـه، انـواع مختلـفناپايداري ها در سيستم هاي قدرت به همراه داشته است. بـه عنـوان م ثـال، پايـداري ولتـاژ، پايـداريفركانس و نوسانات بين ناحيه اي بيش از گذشته دغدغه مهندسين سيستم هاي قـدرت را برانگيختـهاست. بنابراين فهم و درك صحيح از انواع ناپايداري ها و چگونگي به وقوع پيوستن آنها جهت طراحي و بهره برداري سيستم هاي قدرت، بسيار ضروري است [1].
همانگونه كه بيان گرديد، يكي از انواع ناپايداري ها در شبكه هاي قدرت، ناپايـداري ولتـاژ اسـت. در سال هاي اخير با توجه به رشد ميزان مصرف و هزينه بالاي احداث نيروگاه هـا و خطـوط انتقـال، بـهويژه در سيستم هاي تجديد ساختار يافته، بعضاً بهرهبرداري شبكه هـاي قـدرت تـا نزديكـي حـداكثرظرفيت نيروگاه ها و خطوط شبكه انجام مي گيرد كه در نتيجه شبكه تحت فشار زيادي قرار گرفتـه واز لحاظ ولتاژي دچار مشكل خواهد شد. وقوع خاموشي هاي سراسـري اخيـر در برخـي شـبكه هـايقدرت مهم دنيا مانند فروپاشي ولتاژ در كشور شيلي و فروپاشي شبكه شمال شرق آمريكا و كانادا در آگوست سال 2003 و فروپاشي شبكه قدرت جنوب ايتاليـا در سـپتامبر سـال 2003 گويـاي ايـنمطلب مي باشند[1]. به همين دليل، بحث ناپايداري ولتاژ در سال هاي اخير بسيار مـورد توجـه قـرارگرفته است. از طرف ديگر همانطور كه مي دانيد سيستم هاي قدرت قسمت زيادي از انرژي مورد نياز ما را فراهم مي كنند هنگامي كه سيستم قدرت دچارناپايداري و فروپاشي شـود ديگـر سيسـتم هـايمهم همچون سيستم هاي حمل و نقل الكتريكي، چراغ راهنماها و سيستم هاي امنيتي و سيستم آب رساني شهري و غيره هم دچار مشكل خواهند شد در نتيجه فروپاشي سيستم هاي قدرت باعث بـروزمشكلات بزرگي ميشود كه اهميت توجه به اين موضوع را نشان مي دهد.
در كشور ما نيز، با توجه به افزايش ميزان مصـرف و هزينـه بـالاي احـداث خطـوط و نيروگـاه هـايجديد، به ناچار بايستي در آينده اي نه چندان دور، بهره بـرداري از شـبكه در ظرفيـت بـالاتر انجـامگيرد. در نتيجه در اين پايان نامه به بررسي روش هـاي تشـخيص پديـده ناپايـداري ولتـاژ پرداختـهخواهد شد.
در فصل اول پس از بيان مفاهيم اساسي مربوط به پايداري ولتـاژ، چگـونگي اسـتفاده از منحنـي هـا P-V و V-Q به عنوان روشي براي تحليل استاتيكي شبكه از لحاظ پايداري ولتاژ مورد بررسي قـرار مي گيرد و تاثير پارامترهاي گوناگون شبكه بر روي پايداري گفته خواهند شد.
در فصل دوم روش هاي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ كه به دو دسته شاخص هاي مربوط به شـينه بار و شاخص هاي مربوط به خط انتقالي تقسيم مي شود و معرفي مي گردند.
در فصل سوم، اين روش ها در ابتدا بر روي شبكه دوشينه سـاده و سـپس بـر روي شـبكه 9 شـينهIEEE در حالت ناپايداري اغتشاش كوچك پياده سازي مي شوند از آنجـا كـه بيشـتر شـاخصهـايمربوط به شين بار نيـاز بـه مـدار معـادل تـونن دارنـد در ايـن فصـل روش هـاي گونـاگون تخمـينپارامترهاي مدار معادل بيان خواهد گرديد و در مورد بهبود عملكرد برخي شاخص هـا پيشـنهادهاييارائه خواهد شد.
در فصل چهارم نيز شاخص هاي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ بر روي شبكه ي 9 شينه IEEE در حالت اغتشاش بزرگ پياده سازي خواهد شد و چگونگي به كار بردن و تعيين حـد تنظـيم پايـداريبراي يكي از شاخص ها ارائه خواهد شد.
در فصل پنجم نيز، نتيجهگيري كارهاي انجام شده و پيشنهادهاي در جهت ادامه كـار ارائـه خواهـدشد.

نتيجهگيري
در اين پاياننامه، روشهاي گوناگون تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ مورد بررسي قرار گرفت.
در ابتدا مفاهيم پايه در پايداري ولتاژ و برخي از روشـهاي تحليـل اسـتاتيكي پايـداري ولتـاژ، ماننـدمنحنيهاي P-V و V-Q گفته شده و سپس تاثير پارامترهاي گوناگون و نيز تـاثير بـروز تغييـر درشبكه بيان گرديد.
سپس شاخصهاي تشخيص ناپايداري ولتاژ كه به دو دسـته شـاخص هـاي مربـوط بـه شـين بـار وشاخصهاي مربوط به خط انتقال تقسيم ميشوند، معرفي شـدند . سـپس ايـن روشهـا، در حـوادثناپايداري ولتاژ اغتشاش كوچك و اغتشاش بزرگ، پيادهسازي شده و عملكرد هر يـك از آنهـا مـوردبررسي قرار گرفت.
پس از پياده سازي شاخصهاي شين در حادثه اغتشاش كوچك موارد زير ديده ميشود:
از بين شاخصهاي شين، شاخصهاي VSLBI و ZL/ZS بـراي بارهـاي تـوان ثابـت در شـبكه دوشينه داراي كاركرد مناسبي بوده اين مسئله از مقايسه جواب بدسـت آمـده از پيـادهسـازي آنهـا بـامنحني P-V رسم شده براي شينهاي بار بطور كامل ديده ميشـود . امـا بـراي بارهـاي وابسـته بـهولتاژ، در شبكه 9 شينه IEEE كاركرد مطلوبي نداشته كـه پـس از بكـاربردن روش پيشـنهادي بـادقت مطلوبي نقطه ناپايداري ولتاژ را نشان ميدهند. و همان نقطهاي كه منحني P-V براي بارهـايوابسته به ولتاژ به عنوان نقطه ناپايداري نشان ميدهد بدست آمده است. خاطر نشان ميگردد بـراي ديگر شاخصها شين نيز از همين روش در بررسي درستي جوابهاي بدست آمـده اسـتفاده خواهـدشد. شاخص SDC نيز در شبكه دو شينه با مقداري خطا نقطه ناپايداري را نشان ميدهـد كـه ايـنحالت در بارهاي وابسته به ولتاژ نيز پس از اصلاح آنها با استفاده از روش پيشنهادي ديده مـي شـودشاخص Indicator نيز در شبكه دو شينه با خطاي كوچكي نقطه ناپايداري را نشان ميدهد اما در شبكه 9 شين IEEE عليرقم روند رو به رشد خوب شاخص به سمت نقطهاي كـه شـبكه در آن بـهناپايداري ميرسد فاصله زيادي تا نقطه ناپايداري دارد. نكتهاي كه در ادامه لازم است دوبـاره خـاطرنشان گردد اين است كه همه شاخصهاي شين، بررسـي شـده در بارهـاي وابسـته بـه ولتـاژ دارايكاركرد مناسبي نبود و نياز به روش اصلاحي براي بار دارند كه اين نكته ميتوانـد بـه عنـوان نقطـهضعفي براي آنها به حساب آيد. عـلاوه بـر ايـن كـاركرد نامناسـب برخـي از شـاخصهـاي شـين درناپايداري اغتشاش كوچك ميتواند بدليل فرضهايي باشد كه در پيادهسازي اين شاخصهـا در نظـرگرفته شده، كه در شبكه دو شينه درست به نظر ميرسد اما در شبكههاي بـزرگ بـا مقـداري خطـاهمراه است. دليل ديگر اين خطا مي تواند از روش بدست آوردن مدار معـادل تـونن باشـد كـه در درشبكههاي بزرگ ب راي شاخصهاي شين ضروري ميباشد. كـه ايـن مـورد تـا حـدودي در شـاخص Indicator ديده ميشود. دليل ديگر ممكن است در روش بكار برده شده بـراي بـرازش منحنـي وتبديل بار وابسته به ولتاژ به بار توان ثابت باشد، كه به گفته نويسنده نرمافزار با دقت 95% درسـتي،پاسخها داده شده است.
و پس از پياده سازي شاخصهاي خط در حادثه ناپايداري اغتشاش كوچك موارد زير براي اين دسته از شاخصها ديده ميشوند:
شاخص VSMI در شبكه 2 شينه داراي دقت مناسبي مـي باشـد و در شـبكه 9 شـينهIEEE هـمداراي دقت خوبي ميباشد و با كمي خطا نقطه ناپايداري را نشان ميدهد. شايد مهمترين دليلي كـهبراي مشكل شاخص VSMI در نشان دادن نقطه ناپايداري بتوان گفت فرضي است كـه شـين هـايفرستنده و گيرنده را در هر بار محاسبه شاخص به صورت شين بينهايت در نظر مـي گيـرم، ايـن درحالي است كه تا حدودي فرض مناسبي نميباشد. شاخص FVSI هم در دو شينه داراي روند رشـدمناسبي بوده اما در نقطه ناپايداري خط، مقداري با اين نقطـه فاصـله دارد. البتـه در شـبكه 9شـينهداراي دقت خوبي بوده و با خطاي كمي نقطـه ناپايـداري را نشـان مـيدهـد . شـاخص Lmn هـم در دوشينه همچون FVSI با مقداري خطا نقطه ناپايداري را نشان ميدهد البته اين مقـدار نسـبت بـهFVSI كوچكتر ميباشد و در شبكه 9 شينه نيز همچون دو شاخص گذشته داراي پاسخ خوبي بوده و با خطاي كوچكي نقطه ناپايداري را نشان ميدهد. آخرين شاخص LQP ميباشد كه در دو شـينهبهتر از دو شاخص FVSI و Lmn بوده و در 9 شينه از هر سه شاخص پيشين بهتر پاسخ ميدهد.
در ادامه چگونگي كاركرد شاخصهاي شين و خط در ناپايداري اغتشاش بزرگ آورده خواهد شد.
پس از پياده سازي شاخصهاي شين در ناپايداري اغتشاش بزرگ موردهاي زير ديده ميشود:
شاخصهاي VSLBI و ZL/ZS همچون اغتشاش كوچك در اغتشـاش بـزرگ نيـز داراي كـاركرد ودقت مطلوبي بوده و وضعيت شينها را هم در هنگام خطا و هم پس از آن از نظر نزديكي بـه نقطـهناپايداري به درستي نشان ميدهند. و جوابهاي بدست آمده با منحنيهاي ولتاژ رسـم شـده بـرايشينهاي بار در اغتشاش بزرگ تاييد ميگردند. شاخص SDC هم در هنگام خطا داراي روند رو بـهرشد مناسبي ميباشد اما پس از برطرف شدن خطا و بروز ناپايـداري ولتـاژ دقـت مناسـبي از خـودنشان نميدهد. آخرين شاخص شين Indicator بود كه در هنگام بروز خطا داراي دقت خوبي مي-باشد و شينها را از نظر شرايط بد ولتاژي به درستي نشان ميدهد. اما پس از برطرف شـدن خطـا وبروز ناپايداري ولتاژ در نشان دادن شينها از نظر ناپايداري در اين هنگام به درستي كـار نكـرده و ازنظر اولويت ناپايداري ولتاژ شينها را به درسـتي نشـان نمـيدهـد .در مـورد دليـل اينكـه برخـي ازشاخصها در شبكههاي بزرگ و واقعي پاسخ مناسبي نميهند باز هم به نظـر مـيرسـد دليـلهـايگفته شده در ناپايدراي اغتشاش كوچك در اينجا نيز دليلهاي اصلي پاسخهاي نامناسب باشند.
پس از پياده سازي شاخصهاي خط در ناپايداري اغتشاش بزرگ موردهاي زير ديده ميشود:
شاخص VSMI هنگام بروز خطا داراي دقت قابل قبولي بوده اما پس از برطرف شدن خطا با توجـهبه قطع يكي از خطهاي مهم شبكه كه باعث افت ولتاژ و در نتيجه ناپايداري يك يا دو خط از خط-هاي شبكه ميشود درست كار نكرده و دقت مطلوبي نـدارد و كـاركرد شـاخص بگونـه اي اسـت كـهوضعيت خطها را مطلوب نشان ميدهد. باز هم در اينجا به نظر ميرسد كاركرد نامناسب شاخص در شبكههاي واقعي به دليل گفته شده براي اين شاخص در اغتشاش كوچـك باشـد.امـا شـاخص هـايLmn و FSVI داراي كاركرد خوبي هم در هنگام خطا و هم پـس از برطـرف شـدن خطـا و ناپايـدارشدن خطها دارند. آخرين شاخص كه LQP ميباشد در هنگام خطا داراي كـاركرد مطلـوبي بـوده وهمچون Lmn و FSVI بخوبي پاسخ ميدهد و پس از برطرف شدن خطا و ناپايدار شدن خطها، هم همچون اغتشاش كوچك از همه شاخصهاي خط پاسخهاي بهتري را دارد.
از نتيجههاي به دست آمده از شبيهسازيهاي انجام گرفته و توضيحهاي داده شده ميتوان گفت: به طور كلي روشهاي مربوط به شينه بار نسـبت بـه روشهـاي مربـوط بـه خـط انتقـال، داراي دقـتبيشتري در تشخيص نقطه فروپاشي ولتاژ ميباشند. همچنين از ميان شاخصهاي مربوط بـه شـينهبار، شاخص VSLBI و ZL/ZS هم در حادثههاي اغتشاش كوچك و اغتشاش بزرگ چه بـا بار هـايتوان ثابت و چه با بارهاي وابسته به ولتاژ داراي عملكرد خوبي بوده البته شـاخص SDC نيـز، دارايعملكرد مناسبي ميباشد. اما شاخص Indicator در شبكه با بارهاي وابسته به ولتاژ، و در حادثـه -هاي اغتشاش بزرگ، به صورت درست و قابل قبولي عمل نميكند. از م يان شاخصهـاي مربـوط بـهخط انتقال، شاخص FVSI و Lmnو LQP داراي عملكـرد يكسـاني مـيباشـند . و شـاخص LQP نسبت به اين دو با دقت بهتري عمل ميكند. شاخص VSMI هـم تنهـا در شـبكه دو شـينه دارايعملكرد مطلوبي بوده و در شبكه 9 شينه داراي عملكرد ضعيفتري نسبت به ديگر شاخصهـا مـي -باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت