پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ و بهبود شاخص انتخابی (VSLBI) – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:135
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ و بهبود شاخص انتخابی (VSLBI) – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
۱ چکیده
۲ مقدمه
فصل اول : مفاهیم پایه در پایداری ولتاژ ۵
۱-۱ مقدمه ۶
۱- ۲ مفاهیم پایه پایداری ولتاژ ۶
۱- ۲-۱ پایداری ولتاژ و فروپاشی ولتاژ ۶
۱- ۲-۲ منحنی های P-Vص ۷
۱- ۲-۳ منحنی های V-Qص ۹
۲- ۳ تاثیر پارامترهای مختلف بر روی منحنی P-Vص ۱۰
۲- ۳-۱ ضریب توان ۱۰
۲- ۳-۲ نوع بار ۱۳
۱- ۳-۳ تغییر دهنده تپ ۱۷
۱- ۳-۴ AVR، تنظیم کننده خودکار ولتاژ ۱۷
۱- ۳-۵ المانهای شبکه ۱۷
۱- ۳-۵-۱ قطع خط ۱۷
۲- ۳-۵-۲ از مدار خارج شدن ترانسفورماتور ۱۷
۱- ۳-۵-۳ از مدار خارج شدن ژنراتور ۱۷
۱- ۳-۵-۴ افزودن خازن شنت ۱۸
۱- ۳-۵-۵ حذف بار ۱۸
فصل دوم : روش های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ ۱۹
۲- ۱ مقدمه ۲۰
۲- ۲ شاخصهای مربوط به شینه بار ۲۰
۲۰ VSLBI شاخص ۱-۲ -۲
۲۴ ZL/ZS شاخص ۲-۲ -۲
۲- ۲-۳ شاخص SDC 29
۳۱ Indicator شاخص ۴-۲ -۲
۲ -۳ شاخصهای مربوط به خط انتقال ۳۶
۳۶ VSMI شاخص ۱-۳ -۲
۲- ۳-۱-۱ مدل ریاضی پایه ۳۶
۲- ۳-۱-۲ معادلات کلی برای خط انتقال دارای تلفات ۳۸
۲- ۳-۱-۳ بکار بردن شاخص در سیستم قدرت گسترده ۴۱
۴۲ FVSI شاخص ۲-۳ -۲
۲- ۳-۳ شاخص Lmnص ۴۴
۲- ۳-۴ شاخص LQPص ۴۵
فصل سوم : پیاده سازی روش های تشخیص ناپایداری ولتاژ در حالت اغتشاش کوچک و بهبود آنها
۳- ۱ مقدمه ۴۸
۳- ۲ پیاده سازی شاخص های مربوط به شینه بار ۴۸
۵۰ VSLBI شاخص ۱-۲ -۳
۳- ۲-۱-۱ پیادهسازی شاخص VSLBI در شبکه دو شینه ۵۰
۳- ۲-۱-۲ بکار بردن شاخص VSLBI در مدار ۹ شینهIEEEص ۵۴
۵۵ ZL/ZS شاخص ۲-۲ -۳
۳- ۲-۲-۱ پیادهسازی شاخص ZL/ZS در شبکه دو شینه ۵۵
۳- ۲-۲-۲ بکار بردن شاخص ZL/ZS در مدار ۹ شینهIEEEص ۵۸
۳- ۲-۳ شاخص SDC 63
۳- ۲-۳-۱ پیادهسازی شاخص SDC در شبکه دو شینه ۶۳
۳- ۲-۳-۲ بکار بردن شاخص SDCدر شبکه ۹ شینه IEEEص ۶۴
۶۶ Indicator شاخص ۴-۲ -۳
۳- ۲-۴-۱ پیادهسازی شاخص Indicator در شبکه دو شینه ۶۶
۳- ۲-۴-۲ بکاربردن شاخص Indicator در شبکه ۹ شینه IEEEص ۶۷
۳- ۲-۵ جمع بندی عملکرد شاخص های مربوط به شینه بار ۶۸
۳- ۳ پیاده سازی شاخص های مربوط به خط انتقال ۷۰
۷۰ VSMI شاخص ۱-۳- ۳
۳- ۳-۱-۱ پیادهسازی شاخص VSMI در شبکه دو شینه ۷۰
۳- ۳-۱-۲ بکاربردن شاخص VSMI در شبکه ۹ شینه IEEEص ۷۱
۷۲ FVSI شاخص ۲-۳- ۳
۳- ۳-۲-۱ پیادهسازی شاخص FVSI در شبکه دو شینه ۷۲
۳- ۳-۲-۲ بکاربردن شاخص FVSI در شبکه ۹ شینه IEEEص ۷۳
۳ -۳-۳ شاخص Lmn 73
۳- ۳-۳-۱ پیادهسازی شاخص Lmn در شبکه دو شینه ۷۳
۳- ۳-۳-۲ بکاربردن شاخص Lmn در شبکه ۹ شینه IEEEص ۷۴
۳ -۳-۴ شاخص LQP 74
۳- ۳-۴-۱ پیادهسازی شاخص LQP در شبکه دو شینه ۷۴
۳- ۳-۴-۲ بکاربردن شاخص LQP در شبکه ۹ شینه IEEEص ۷۶
۳ -۳-۵ جمع بندی عملکرد شاخص های مربوط به خط انتقال ۷۶ فصل چهارم : پیاده سازی روش های تشخیص ناپایداری ولتاژ در حالت اغتشاش بزرگ
و بهبود روش های موجود ۷۸
۴- ۱ مقدمه ۷۹
۴- ۲ پیادهسازی شاخصهای مربوط به شینه بار ۸۰
۸۰ VSLBI شاخص ۱-۲ -۴
۸۱ ZL/ZS شاخص ۲-۲ -۴
۴- ۲-۳ شاخص SDCص ۸۳
۸۴ Indicator شاخص ۴-۲ -۴
۴- ۲-۵ جمع بندی عملکرد شاخص های مربوط به شینه بار ۸۵
۴ -۳ پیاده سازی شاخص های مربوط به خط انتقال ۸۶
۸۶ VSMI شاخص ۱-۳ -۴
۸۷ FVSI شاخص ۲-۳ -۴
۴- ۳-۳ شاخص Lmnص ۸۷
۴- ۳-۴ شاخص LQPص ۸۸
۴- ۳-۵ جمع بندی عملکرد شاخص های مربوط به خط انتقال ۸۹
۴- ۴ مقایسه شاخص مربوط به شینه بار و شاخص های مربوط به خط انتقال ۹۰
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادها ۹۱
۵- ۱ نتیجهگیری ۹۲
۵- ۲ پیشنهادهای ادامه کار ۹۴
۹۵ پیوست ها
۹۶ پیوست۱: روشهای تخمین مدار معادل تونن
منابع و ماخذ ۹۹
۹۹ فهرست منابع فارسی
۱۰۰ فهرست منابع لاتین
چکیده انگلیسی ۱۰۲

چکیده:
پدیده ناپایداری ولتاژ از دهههای آغازین قرن بیستم و با رشـد صـنعت بـرق مـورد توجـه محققـان،علاقهمند در این زمینه قرار گرفت و در طول دهههای گذشته روشهایی برای تشخیص ایـن پدیـدهو جلوگیری از آن ارائه شده است. از طرف دیگر در شبکههای امروزی به دلیل رشد کم سیستمهـایقدرت در برابر افزایش مصرف و از طرفی حرکت به سمت سیستمهای تجدید ساختار یافتـه، سـببافزایش فشار بر سیستم های قدرت شده است بنابراین یکی از مهمتـرین دغدغـههـای صـنعت بـرقبحث پایداری ولتاژ میباشد. این نکته باعث شده تا بار دیگر نظر محققان به این مسئله جلب شود. و باعث ارائه روشهای تازهای برای تشـخیص پدیـده ناپایـداری ولتـاژ گردیـده اسـت کـه پیچیـدگی ومحاسبات زیاد روشهای گذشته را نداشته و کارکرد قابل قبولی در نتیجههـای بدسـت آمـده از آنهـادیده میشود. بنابراین در این پایاننامه به کمک تعدادی از این روشها به بررسی تشـخیص پدیـدهناپایداری ولتاژ پرداخته خواهد شد.و در مواردی کارکرد آنها بهبود داده خواهد شد.
روشهای بررسی شده در این پایاننامه به دو دسته شاخصهای شـین و شـاخص هـای خـط تقسـیمشده و در یک شبکه استاندارد پیادهسازی خواهند شد. از آنجا که پدیده ناپایداری ولتاژ بطور عمـدهمربوط به ناحیههای بار بوده و به مشخصه بار بستگی دارد خواهیم دید که شاخصهای شین نسـبت به شاخصهای خط دارای کارکرد بهتـری هسـتند و پاسـخ بدسـت آمـده از آنهـا از دقـت بیشـتریبرخوردار است. از بین شاخصهای شین شاخص VSLBI و ZL/Zs دارای کارکرد بهتـری هسـتند ودر هردو حالت اغتشاش کوچک و بزرگ به خوبی جـواب خواهنـد داد. هرچنـد ایـن شـاخص هـا دربارهای وابسته به ولتاژ به درستی کار نخواهند کرد اما پس از بهبود آنها توسط روشـهای پیشـنهادیبه پاسخهای خوبی خواهند رسید. البته دیگر شاخصهای شین بررسی شده نیز تا حـدودی درسـتجواب خواهند داد. اما در برخی حالتها ایرادهایی دیده میشود که باعـث شـده کـارکرد کلـی آنهـاهمچون دو شاخص پیشین نباشد.
از بین شاخصهای خط، شاخص LQP در هر دو حالت اغتشاش کوچک و بزرگ جوابهای بهتـرینسبت به دیگر شاخصها از خود نشان خواهند داد. البته شاخصهای FVSI و Lmn هم دقت خوبی دارند اما در مقایسه با LQP با مقداری خطا پاسخ خواهند داد.

مقدمه:
پایداری سیستم قدرت از دهه های آغازین قرن گذشته به عنوان یک مسئله مهـم در امنیـت بهـره-برداری از سیستمهای قدرت، شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از خاموشـی هـایسراسری که در شبکه های قدرت مختلف دنیا رخ داده است، به دلیل ناپایداری سیستم قدرت بـودهو توجه بسیاری از صنایع و شـرکت هـای بـرق را بـه ایـن مسـاله معطـوف نمـوده اسـت . گسـ ترش سیستم های قدرت به دنبال افزایش خطوط ارتباطی و ایجاد شبکه های به هـم پیوسـته، اسـتفاده ازتکنولوژی های جدید در کنترل و حفاظت شبکه و افزایش میزان تقاضا و به دنبال آن بهره بـرداری از سیستم با حاشیه پایداری کم، به خصـوص در سیسـتم هـای تجدیـد سـاختار یافتـه، انـواع مختلـفناپایداری ها در سیستم های قدرت به همراه داشته است. بـه عنـوان م ثـال، پایـداری ولتـاژ، پایـداریفرکانس و نوسانات بین ناحیه ای بیش از گذشته دغدغه مهندسین سیستم های قـدرت را برانگیختـهاست. بنابراین فهم و درک صحیح از انواع ناپایداری ها و چگونگی به وقوع پیوستن آنها جهت طراحی و بهره برداری سیستم های قدرت، بسیار ضروری است [۱].
همانگونه که بیان گردید، یکی از انواع ناپایداری ها در شبکه های قدرت، ناپایـداری ولتـاژ اسـت. در سال های اخیر با توجه به رشد میزان مصرف و هزینه بالای احداث نیروگاه هـا و خطـوط انتقـال، بـهویژه در سیستم های تجدید ساختار یافته، بعضاً بهرهبرداری شبکه هـای قـدرت تـا نزدیکـی حـداکثرظرفیت نیروگاه ها و خطوط شبکه انجام می گیرد که در نتیجه شبکه تحت فشار زیادی قرار گرفتـه واز لحاظ ولتاژی دچار مشکل خواهد شد. وقوع خاموشی های سراسـری اخیـر در برخـی شـبکه هـایقدرت مهم دنیا مانند فروپاشی ولتاژ در کشور شیلی و فروپاشی شبکه شمال شرق آمریکا و کانادا در آگوست سال ۲۰۰۳ و فروپاشی شبکه قدرت جنوب ایتالیـا در سـپتامبر سـال ۲۰۰۳ گویـای ایـنمطلب می باشند[۱]. به همین دلیل، بحث ناپایداری ولتاژ در سال های اخیر بسیار مـورد توجـه قـرارگرفته است. از طرف دیگر همانطور که می دانید سیستم های قدرت قسمت زیادی از انرژی مورد نیاز ما را فراهم می کنند هنگامی که سیستم قدرت دچارناپایداری و فروپاشی شـود دیگـر سیسـتم هـایمهم همچون سیستم های حمل و نقل الکتریکی، چراغ راهنماها و سیستم های امنیتی و سیستم آب رسانی شهری و غیره هم دچار مشکل خواهند شد در نتیجه فروپاشی سیستم های قدرت باعث بـروزمشکلات بزرگی میشود که اهمیت توجه به این موضوع را نشان می دهد.
در کشور ما نیز، با توجه به افزایش میزان مصـرف و هزینـه بـالای احـداث خطـوط و نیروگـاه هـایجدید، به ناچار بایستی در آینده ای نه چندان دور، بهره بـرداری از شـبکه در ظرفیـت بـالاتر انجـامگیرد. در نتیجه در این پایان نامه به بررسی روش هـای تشـخیص پدیـده ناپایـداری ولتـاژ پرداختـهخواهد شد.
در فصل اول پس از بیان مفاهیم اساسی مربوط به پایداری ولتـاژ، چگـونگی اسـتفاده از منحنـی هـا P-V و V-Q به عنوان روشی برای تحلیل استاتیکی شبکه از لحاظ پایداری ولتاژ مورد بررسی قـرار می گیرد و تاثیر پارامترهای گوناگون شبکه بر روی پایداری گفته خواهند شد.
در فصل دوم روش های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ که به دو دسته شاخص های مربوط به شـینه بار و شاخص های مربوط به خط انتقالی تقسیم می شود و معرفی می گردند.
در فصل سوم، این روش ها در ابتدا بر روی شبکه دوشینه سـاده و سـپس بـر روی شـبکه ۹ شـینهIEEE در حالت ناپایداری اغتشاش کوچک پیاده سازی می شوند از آنجـا کـه بیشـتر شـاخصهـایمربوط به شین بار نیـاز بـه مـدار معـادل تـونن دارنـد در ایـن فصـل روش هـای گونـاگون تخمـینپارامترهای مدار معادل بیان خواهد گردید و در مورد بهبود عملکرد برخی شاخص هـا پیشـنهادهاییارائه خواهد شد.
در فصل چهارم نیز شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ بر روی شبکه ی ۹ شینه IEEE در حالت اغتشاش بزرگ پیاده سازی خواهد شد و چگونگی به کار بردن و تعیین حـد تنظـیم پایـداریبرای یکی از شاخص ها ارائه خواهد شد.
در فصل پنجم نیز، نتیجهگیری کارهای انجام شده و پیشنهادهای در جهت ادامه کـار ارائـه خواهـدشد.

نتیجهگیری
در این پایاننامه، روشهای گوناگون تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا مفاهیم پایه در پایداری ولتاژ و برخی از روشـهای تحلیـل اسـتاتیکی پایـداری ولتـاژ، ماننـدمنحنیهای P-V و V-Q گفته شده و سپس تاثیر پارامترهای گوناگون و نیز تـاثیر بـروز تغییـر درشبکه بیان گردید.
سپس شاخصهای تشخیص ناپایداری ولتاژ که به دو دسـته شـاخص هـای مربـوط بـه شـین بـار وشاخصهای مربوط به خط انتقال تقسیم میشوند، معرفی شـدند . سـپس ایـن روشهـا، در حـوادثناپایداری ولتاژ اغتشاش کوچک و اغتشاش بزرگ، پیادهسازی شده و عملکرد هر یـک از آنهـا مـوردبررسی قرار گرفت.
پس از پیاده سازی شاخصهای شین در حادثه اغتشاش کوچک موارد زیر دیده میشود:
از بین شاخصهای شین، شاخصهای VSLBI و ZL/ZS بـرای بارهـای تـوان ثابـت در شـبکه دوشینه دارای کارکرد مناسبی بوده این مسئله از مقایسه جواب بدسـت آمـده از پیـادهسـازی آنهـا بـامنحنی P-V رسم شده برای شینهای بار بطور کامل دیده میشـود . امـا بـرای بارهـای وابسـته بـهولتاژ، در شبکه ۹ شینه IEEE کارکرد مطلوبی نداشته کـه پـس از بکـاربردن روش پیشـنهادی بـادقت مطلوبی نقطه ناپایداری ولتاژ را نشان میدهند. و همان نقطهای که منحنی P-V برای بارهـایوابسته به ولتاژ به عنوان نقطه ناپایداری نشان میدهد بدست آمده است. خاطر نشان میگردد بـرای دیگر شاخصها شین نیز از همین روش در بررسی درستی جوابهای بدست آمـده اسـتفاده خواهـدشد. شاخص SDC نیز در شبکه دو شینه با مقداری خطا نقطه ناپایداری را نشان میدهـد کـه ایـنحالت در بارهای وابسته به ولتاژ نیز پس از اصلاح آنها با استفاده از روش پیشنهادی دیده مـی شـودشاخص Indicator نیز در شبکه دو شینه با خطای کوچکی نقطه ناپایداری را نشان میدهد اما در شبکه ۹ شین IEEE علیرقم روند رو به رشد خوب شاخص به سمت نقطهای کـه شـبکه در آن بـهناپایداری میرسد فاصله زیادی تا نقطه ناپایداری دارد. نکتهای که در ادامه لازم است دوبـاره خـاطرنشان گردد این است که همه شاخصهای شین، بررسـی شـده در بارهـای وابسـته بـه ولتـاژ دارایکارکرد مناسبی نبود و نیاز به روش اصلاحی برای بار دارند که این نکته میتوانـد بـه عنـوان نقطـهضعفی برای آنها به حساب آید. عـلاوه بـر ایـن کـارکرد نامناسـب برخـی از شـاخصهـای شـین درناپایداری اغتشاش کوچک میتواند بدلیل فرضهایی باشد که در پیادهسازی این شاخصهـا در نظـرگرفته شده، که در شبکه دو شینه درست به نظر میرسد اما در شبکههای بـزرگ بـا مقـداری خطـاهمراه است. دلیل دیگر این خطا می تواند از روش بدست آوردن مدار معـادل تـونن باشـد کـه در درشبکههای بزرگ ب رای شاخصهای شین ضروری میباشد. کـه ایـن مـورد تـا حـدودی در شـاخص Indicator دیده میشود. دلیل دیگر ممکن است در روش بکار برده شده بـرای بـرازش منحنـی وتبدیل بار وابسته به ولتاژ به بار توان ثابت باشد، که به گفته نویسنده نرمافزار با دقت ۹۵% درسـتی،پاسخها داده شده است.
و پس از پیاده سازی شاخصهای خط در حادثه ناپایداری اغتشاش کوچک موارد زیر برای این دسته از شاخصها دیده میشوند:
شاخص VSMI در شبکه ۲ شینه دارای دقت مناسبی مـی باشـد و در شـبکه ۹ شـینهIEEE هـمدارای دقت خوبی میباشد و با کمی خطا نقطه ناپایداری را نشان میدهد. شاید مهمترین دلیلی کـهبرای مشکل شاخص VSMI در نشان دادن نقطه ناپایداری بتوان گفت فرضی است کـه شـین هـایفرستنده و گیرنده را در هر بار محاسبه شاخص به صورت شین بینهایت در نظر مـی گیـرم، ایـن درحالی است که تا حدودی فرض مناسبی نمیباشد. شاخص FVSI هم در دو شینه دارای روند رشـدمناسبی بوده اما در نقطه ناپایداری خط، مقداری با این نقطـه فاصـله دارد. البتـه در شـبکه ۹شـینهدارای دقت خوبی بوده و با خطای کمی نقطـه ناپایـداری را نشـان مـیدهـد . شـاخص Lmn هـم در دوشینه همچون FVSI با مقداری خطا نقطه ناپایداری را نشان میدهد البته این مقـدار نسـبت بـهFVSI کوچکتر میباشد و در شبکه ۹ شینه نیز همچون دو شاخص گذشته دارای پاسخ خوبی بوده و با خطای کوچکی نقطه ناپایداری را نشان میدهد. آخرین شاخص LQP میباشد که در دو شـینهبهتر از دو شاخص FVSI و Lmn بوده و در ۹ شینه از هر سه شاخص پیشین بهتر پاسخ میدهد.
در ادامه چگونگی کارکرد شاخصهای شین و خط در ناپایداری اغتشاش بزرگ آورده خواهد شد.
پس از پیاده سازی شاخصهای شین در ناپایداری اغتشاش بزرگ موردهای زیر دیده میشود:
شاخصهای VSLBI و ZL/ZS همچون اغتشاش کوچک در اغتشـاش بـزرگ نیـز دارای کـارکرد ودقت مطلوبی بوده و وضعیت شینها را هم در هنگام خطا و هم پس از آن از نظر نزدیکی بـه نقطـهناپایداری به درستی نشان میدهند. و جوابهای بدست آمده با منحنیهای ولتاژ رسـم شـده بـرایشینهای بار در اغتشاش بزرگ تایید میگردند. شاخص SDC هم در هنگام خطا دارای روند رو بـهرشد مناسبی میباشد اما پس از برطرف شدن خطا و بروز ناپایـداری ولتـاژ دقـت مناسـبی از خـودنشان نمیدهد. آخرین شاخص شین Indicator بود که در هنگام بروز خطا دارای دقت خوبی می-باشد و شینها را از نظر شرایط بد ولتاژی به درستی نشان میدهد. اما پس از برطرف شـدن خطـا وبروز ناپایداری ولتاژ در نشان دادن شینها از نظر ناپایداری در این هنگام به درستی کـار نکـرده و ازنظر اولویت ناپایداری ولتاژ شینها را به درسـتی نشـان نمـیدهـد .در مـورد دلیـل اینکـه برخـی ازشاخصها در شبکههای بزرگ و واقعی پاسخ مناسبی نمیهند باز هم به نظـر مـیرسـد دلیـلهـایگفته شده در ناپایدرای اغتشاش کوچک در اینجا نیز دلیلهای اصلی پاسخهای نامناسب باشند.
پس از پیاده سازی شاخصهای خط در ناپایداری اغتشاش بزرگ موردهای زیر دیده میشود:
شاخص VSMI هنگام بروز خطا دارای دقت قابل قبولی بوده اما پس از برطرف شدن خطا با توجـهبه قطع یکی از خطهای مهم شبکه که باعث افت ولتاژ و در نتیجه ناپایداری یک یا دو خط از خط-های شبکه میشود درست کار نکرده و دقت مطلوبی نـدارد و کـارکرد شـاخص بگونـه ای اسـت کـهوضعیت خطها را مطلوب نشان میدهد. باز هم در اینجا به نظر میرسد کارکرد نامناسب شاخص در شبکههای واقعی به دلیل گفته شده برای این شاخص در اغتشاش کوچـک باشـد.امـا شـاخص هـایLmn و FSVI دارای کارکرد خوبی هم در هنگام خطا و هم پـس از برطـرف شـدن خطـا و ناپایـدارشدن خطها دارند. آخرین شاخص که LQP میباشد در هنگام خطا دارای کـارکرد مطلـوبی بـوده وهمچون Lmn و FSVI بخوبی پاسخ میدهد و پس از برطرف شدن خطا و ناپایدار شدن خطها، هم همچون اغتشاش کوچک از همه شاخصهای خط پاسخهای بهتری را دارد.
از نتیجههای به دست آمده از شبیهسازیهای انجام گرفته و توضیحهای داده شده میتوان گفت: به طور کلی روشهای مربوط به شینه بار نسـبت بـه روشهـای مربـوط بـه خـط انتقـال، دارای دقـتبیشتری در تشخیص نقطه فروپاشی ولتاژ میباشند. همچنین از میان شاخصهای مربوط بـه شـینهبار، شاخص VSLBI و ZL/ZS هم در حادثههای اغتشاش کوچک و اغتشاش بزرگ چه بـا بار هـایتوان ثابت و چه با بارهای وابسته به ولتاژ دارای عملکرد خوبی بوده البته شـاخص SDC نیـز، دارایعملکرد مناسبی میباشد. اما شاخص Indicator در شبکه با بارهای وابسته به ولتاژ، و در حادثـه -های اغتشاش بزرگ، به صورت درست و قابل قبولی عمل نمیکند. از م یان شاخصهـای مربـوط بـهخط انتقال، شاخص FVSI و Lmnو LQP دارای عملکـرد یکسـانی مـیباشـند . و شـاخص LQP نسبت به این دو با دقت بهتری عمل میکند. شاخص VSMI هـم تنهـا در شـبکه دو شـینه دارایعملکرد مطلوبی بوده و در شبکه ۹ شینه دارای عملکرد ضعیفتری نسبت به دیگر شاخصهـا مـی -باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط