پیشنهاد قیمت انرژی برق در بازار رقابتی با در نظر گرفتن تلفات سیستم و ظرفیت خطوط انتقال با استفاده از نقطه تعادل نش – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:181
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

پیشنهاد قیمت انرژی برق در بازار رقابتی با در نظر گرفتن تلفات سیستم و ظرفیت خطوط انتقال با استفاده از نقطه تعادل نش – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکــــیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول : کلیات ۷
۱-۱٫ تاریخچه تجدید ساختار ۸
۱-۲٫ دلایل تجدید ساختار ۹
۱-۳٫ ساختار بازار برق ۱۰
۱-۳-۱٫ اپراتور سیستم ۱۱
۱-۳-۲٫ عرضه کنندگان انتقال ۱۲
۱-۳-۳٫ شرکتهای توزیع ۱۲
۱-۳-۴٫ تنظیم کننده T/Pص ۱۲
۱-۳-۵٫ تولید کنندگان ۱۲
۱-۳-۶٫ مصرف کنندگان نهایی ۱۲
۱-۳-۷ .عرضه کنندگان ۱۳
۱-۳-۸٫ اپراتور بازار ۱۳
۱-۳-۹٫ تنظیم کننده G/Sص ۱۳
۱-۳-۱۰٫ سرویسهای فرعی ۱۳
۱- ۴٫ مفاهیم بازار برق ۱۵
۱- ۴- ۱٫ مقررات زدایی ۱۵
۱- ۴- ۲٫ رقابت ۱۵
۱- ۴- ۳٫ خصوصی سازی ۱۵
۱- ۴- ۴٫ تجارت برق ۱۵
۱- ۴- ۵٫ دسترسی باز ۱۵
۱- ۴- ۶٫ تفکیک یا جدا سازی ۱۵
۱- ۴- ۷٫ مدیریت ریسک ۱۵
۱- ۴- ۸٫ مدیریت تراکم ۱۶
۱- ۴- ۹٫ سرویسهای جانبی ۱۶
۱- ۴- ۱۰٫ سیستم اطلاع رسانی باز و همزمان ۱۶
۱- ۵٫ مدلهای بازار رقابتی برق ۱۶
۱- ۵- ۱٫ مدل اول : انحصار کامل ۱۶
۱- ۵- ۲٫ مدل دوم : خریدار منفرد ۱۷
ه
۱- ۵- ۳٫ مدل سوم : رقابت در سطح عمده فروشی ۱۸
۱- ۵- ۴٫ مدل چهارم:رقابت در سطح خرده فروشی ۱۸
۱- ۶٫ انواع قراردادهای بازار برق ۱۹
۱- ۶-۱٫ قراردادهای بازار لحظه ای ۱۹
۱- ۶-۲٫ قراردادهای آتی ( سلف) ۲۰
۱- ۶-۳٫ قراردادهای متقابل یا دو جانبه ۲۱
۱- ۶-۴٫ قراردادهای اختیار معامله ۲۱
۱- ۶-۵٫ قراردادهای مابه التفاوت ۲۲
۱-۷٫ بازارهای آزاد انرژی الکتریکی ۲۲
۱-۴-۱٫ بازار های تبادلات دو طرفه ( داد و ستد دو جانبه ) ۲۲
۱-۴-۲٫ بازار تسهیلات اشتراکی ۲۳
۱-۴-۳٫ . بازار تبادل توان ۲۳

فصل دوم: مروری بر نظریه بازیها ۲۴
۲- ۱٫ تاریخچه ۲۵
۲- ۲٫ نظریه بازیها تعاریف و کاربردها ۲۶
۲- ۳٫ انواع بازیها ۲۹
۲- ۳- ۱٫ متقارن و نامتقارن ۲۹
۲- ۳- ۲٫ مجموع صفر و مجموع غیر صفر ۳۰
۲- ۳- ۳٫ تصادفی و غیر تصادفی ۳۰
۲- ۳- ۴٫ همزمان و نوبتی ۳۰
۲- ۳- ۵٫ با آگاهی کامل و بدون آگاهی کامل ۳۱
۲- ۳- ۶٫ پایان ناپذیر ۳۱
۲- ۳- ۷٫ گسسته و پیوسته ۳۱
۲-۳-۸٫ تک بازیکنه و چند بازیکنه ۳۲
۲-۴٫ دو نوع از بازیهای مشهور ۳۲
۲-۴-۱٫ بازی ترسوها ۳۲
۲-۴-۲٫ دوراهی زندانیان ۳۳
۲-۵٫ تعادل نش ۳۴
۲-۵-۱٫ تاریخچه ۳۴
۲-۵-۲٫ کلیات ۳۵
۲-۵-۳٫ تعاریف ۳۵
۲-۵-۴٫ کاربردها ۳۶
۲-۵-۵٫ چند مثال از تعادل نش ۳۷
۲-۵-۵-۱٫ بازی ترسوها ۳۷
۲-۵-۵-۲٫ سیستم ترافیک ۳۷
۲-۵-۵-۳٫ بازی مشارکتی ۳۹

فصل سوم : خصوصیات قیمت برق وعوامل موثر بر آن ۴۰
۳-۱٫ هزینه های تولید ۴۳
۳- ۱- ۱٫ مراکز هزینه ۴۳
۳-۱-۱-۱٫ هزینه سرمایه ۴۳
۳-۱-۱-۲٫ هزینه سوخت ۴۶
۳-۱-۱-۳٫ هزینه بهره برداری ۴۷
۳-۱-۱-۴٫ هزینه نگهداری و تعمیرات ۴۸
۳-۱-۱-۵٫ هزینه نوسازی و بهینه سازی ۴۸
۳-۲٫ قدرت درخواستی ۴۹
۳-۳٫ انرژی مصرفی ۵۰
۳- ۴٫ هزینه های انتقال ۵۰
۳- ۴- ۱٫ مولفه های تعیین کننده هزینه انتقال توان ۵۱
۳- ۴- ۲٫ انواع قراردادهای انتقال توان ۵۲
۳- ۴- ۲-۱٫ قراردادهای محکم ۵۲
۳- ۴- ۲-۲٫ قراردادهای غیر محکم ۵۲
۳- ۴- ۲-۳٫ قراردادهای طولانی مدت ۵۲
۳- ۴- ۲-۴٫ قراردادهای کوتاه مدت ۵۳
۳- ۴- ۳٫ روشهای مختلف قیمت گذاری انتقال ۵۳
۳- ۴- ۳-۱٫ روش تمبر پستی ۵۳
۳- ۴- ۳-۲٫ روش مسیر قرارداد ۵۴
۳- ۴- ۳-۳٫ روش مگاوات- مایل ۵۵
۳- ۵٫ تلفات خطوط انتقال ۵۵
۳- ۵- ۱٫ انواع تلفات ۵۶
۳- ۵- ۲٫ ارزش تلفات ۵۷
۳- ۶٫ ظرفیت خطوط انتقال ۵۹
۳- ۶-۱٫ ظرفیت حرارتی هادیها ۵۹
۳- ۶-۲٫ شرایط طراحی اولیه ۵۹
۳- ۶-۳٫ ولتاژ خط ۶۰
۳- ۶-۴٫ افت ولتاژ ۶۰
۳- ۶-۵٫ حد پایداری ۶۰
۳- ۶-۶٫ پارامترهای اقتصادی ۶۰
۳- ۷٫ تراکم خطوط انتقال توان ۶۱

ف صل چهارم : روش پیشنهادی ۶۴
۴- ۱٫ پیشنهاد قیمت ۶۵
۴- ۲٫ با در نظر گرفتن تلفات سیستم انتقال ۷۱
۴- ۲- ۱٫ فرمول بندی ریاضی ۷۳
۴- ۳٫ با در نظر گرفتن ظرفیت خطوط انتقال ۷۸
۴- ۴٫ با استفاده از نقطه تعادل نش ۸۴
۴- ۵٫ مطالعات موردی ۹۲
۴- ۵- ۱٫ حل شبکه ۶ شینه با استفاده از روش پیشنهادی ۹۲
۴- ۵- ۲٫ حل شبکه ۹ شینه با استفاده از روش پیشنهادی ۹۸
۴-۵-۳٫ حل شبکه ۱۴ شینه با استفاده از روش پیشنهادی ۱۰۵
۴-۵-۴٫ مقایسه نتایج حاصل از حل شبکه ۹شینه با سه روش مختلف ۱۱۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ات ۱۱۴
۵-۱٫نتیجه گیری ۱۱۵
۵-۲٫ پیشنهادات ۱۱۶

۱۱۷ مراجع
۱۱۸ فهرست منابع انگلیسی
فهرست منابع فارسی ۱۲۰

چکـــیده
فلسفه ایجاد بازار برق به تجهیز ساختار اقتصادی صنعت برق برمیگردد به این معنی که انرژی الکتریکـی بـهعنوان یک کالای قابل داد وستد در یک بازار ارائه شود که از آن تحت عنـوان ” تجدیـد سـاختار در صـنعتبرق” یاد می شود .
در بسیاری از کشورها که صنعت برق در آنها به شکل تجدید ساختار یافته تبدیل گردیده است ، عامل تعیین کننده میان فروشندگان برق، رقابتی است که آنها در مورد میـزان عرضـه و مبلـغ پیشـنهادی خـود دارنـد.
هریک از بازیگران بازار بتواند بازار رقابتی را با پارامترهای واقعی تر سیسـتم مـدل سـازی کنـد ، شـرکت دررقابت برای او از درجه اطمینان بالاتری برخوردار خواهد بود .
این پایان نامه یک روش کاربردی برای شرکتهای موجود ارائه می دهد که در یک محـیط رقـابتی بتواننـد بـااستفاده از مدل یک سیستم با پارامترهای واقعی ، پیشنهاد قیمت خود را در بازار ارائه دهند .
در این پایان نامه از نقطه تعادل نش که توسط اقتصاد دان بزرگ آمریکایی جان نش ۱مطرح گردیـده اسـت ، به عنوان نقطه بهینه عملکرد بازار استفاده شده و قیمـت بـرق در دو حالـت محاسـبه و مـورد مقایسـه قـرار گرفته است. در حالت نخست تنها محدودیتهای فنـی واحـدهای تولیـدی( میـزان حـداکثر و حـداقل تـوانتولیدی) و در حالت دوم تلفات سیستم و ظرفیت خطوط انتقال نیز در نظر گرفته مـی شـود. در خاتمـه بـابکارگیری مبنای تئوریک و الگوریتم حل آن، نتایج این دو حالت بر روی سیسـتم قـدرت اسـتانداردIEEE 6 شینه ، ۹ شینه و ۱۴ شینه شبیه سازی شده و نتایج با هم مقایسه می گردند.
کلیـــد واژه
بازاررقابتی برق۲ ، تجدید ساختار ۳، پیشنهاد قیمت۴ ، توزیع بهینه تـوان ۵، تـراکم خطـوط انتقـال۶ ، تلفـات انتقال۷ ، نقطه تعادل نش۸

مقدمـــه
صنعت عرضه برق برای حدود یکصد سال در اختیار شرکت های برق انحصاری یکپارچه بـا سـاختار عمـودیبوده است . با رشد فزاینده تقاضای برق و عدم توانایی دولتها در تامین منابع لازم بـرای سـرمایه گـذاری درصنعت برق و همچنین با افزایش قیمت سوختهای فسیلی ، تمایـل بـه مباحـث اقتصـادی در سیسـتم هـایقدرت شتاب بیشتری یافته است . با توجه به استفاده روز افـزون از انـرژی الکتریکـی در فعالیتهـای مختلـفاقتصادی و اجتماعی ، شرایطی ایجاد شده که تصور زندگی و دستیابی به رفاه بدون انـرژی الکتریکـی امکـانناپذیر است . از اینرو عرضه مداوم و با کیفیت انـرژی الکت ریکـی ، نقـش بسـیار مهمـی در حصـول حرکـت وپیشرفت در وجوه مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد . از طرفی حفظ تداوم و افزایش قابلیت اطمینـان عرضـهبرق مستلزم سرمایه گذاری برای ظرفیت سازی و همچنین ارتقای کیفیت بهره برداری می باشـد. لـذا بـرایدستیابی به این مهم باید به سوی تجدید ساختار و ایجاد رقابت در صنعت گام برداشت . آنچـه مسـلم اسـتخصوصی سازی با هدف کاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد کشـورها سـبب افـزایش بهـره وری از منـابعاولیه ، سرمایه و نیروی انسانی و در نتیجه کاهش قیمتها و بهبود کیفیت محصولات می گردد . نتـایج مثبـتروند خصوصی سازی در صنایعی چون راه آهن ، هواپیمـایی و مخـابرات ، تحلیـل گـران و سیاسـت گـذارانصنعت برق را به این اندیشه فرو برد تا گام به سوی تجدید ساختار ایـن صـنعت بردارنـد. گـام برداشـتن درزمینه خصوصی سازی به عنوان یکی از راهها و تفکر در منطقی کردن ساختار بخشهای دولتی و کاهش فشار آنها بر دولت و بالابردن کارایی و تجهیز منابع مالی و استفاده کارامد از تخصص های موجود و تـامین نیـرویانسانی مورد نیاز از طریق بهسازی و آمـوزش نیـروی انسـانی و کـاهش بـار خـدمات مـالی دولـت هـا تلقـی می گردد. امروزه جهان به سرعت در حال حرکت به سوی تک قطبی شدن و یکپارچگی اقتصادی و سیاسـیبه پیش می رود و اقتصاد های ملی در حال ذوب شدن در اقتصـاد جهـانی مـی باشـند و اکثـر کشـورها بـهسازمان اقتصاد جهانی پیوسته اند که در این راستا خصوصی سازی مهمترین شرط الزامی و موثر ترین راهکار پیوستن به این سازمان بوده است . دورنمای جهانی در ارتباط با صنعت برق الزامات خـاص و جـدی را بـرایبهبود عملکرد بخش برق و در پاره ای موارد برای ایجاد تغییرات بنیادی در اهداف و گرایشـهای ایـن صـنعتایجاد می کند از جمله این الزامات می توان افزایش جنبه های اساسی مورد علاقه مشترکین در زمینـه بـرقمانند کیفیت ولتاژ و فرکانس ، افزایش ضریب اطمینان و ایمنی آن ، نو آوری و افزایش سـطح کیفیـت ارائـه خدمات و افزایش فرصتهای انتخاب برای آنان ، افزایش تنوع در تعداد عرضه کنندگان و توزیع کنندگان بـرقبه منظور افزایش قدرت انتخاب مشترکین اشاره نمود .
گاهی اصطلاح خصوصی سازی در اشاره به آنچه که به عنوان مقررات زدایی شرکت های برق گفته می شـوداطلاق می گردد در حالیکه مفاهیم این دو کلمه متفاوت هستند . مقررات زدایی اغلـب بـا واگـذاری شـرکتهای تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی آغاز مـی شـود. هیچکـدام از بازارهـای موجـود دارای مشخصـهرقابتی یا تک قطبی کامل نیستند . بنابراین ضروری است قواعدی ایجاد شود تا از فعالیت افراطی بازار بـرق وقمار مشارکین بازار جلوگیری کند . به هر حال باید پذیرفت که بطور فراگیر مقررات زدایی به سر آغاز رقابت اشاره می کند . مقررات زدایی اغلب شامل انفکاک است ، که به تجزیه یک شرکت برق به مولفه های اساسی آن و پیشنهاد جداگانه هر مولفه برای فروش با نرخ های مجزا برای هر مولفـه اشـاره مـی کنـد. چنانچـه درشکل های ۱- الف و ۱- ب نشان داده شده است ، تولید ، انتقال و توزیع می توانند منفک شده و بـه عنـوانخدمات مجزا ارائه شوند . به هرحال مقررات زدایی نه تنها شامل انفکاک ، بلکه همچنین دربرگیرنده جـداییمالکیت و اجرا می باشد .

با خصوصی شدن صنعت برق شرکتهای تولید کننده توان برای فروش در یک بازار مزایده ای رقابت خواهنـدکرد که آنرا بازار مبادله توان می نامیم . این رقابت در قالب یک بازی که بازیکنـان آن تو لیـد کننـدگان بـرق می باشند قابل مدل سازی است .کلیه بازیکنان در صددند که در این بازی منافع بیشتری را بدسـت آورنـد.
در چنین شرایطی لازم است بازیگران ضمن توجه به فعالیتهای خود به فعالیتهای سایر بـازیگران نیـز توجـهنموده و استراتژی خود را بر اساس عملکرد آنها تعیین نمایند. حتما می دانید که پیروزی در هـر بـازی تنهـاتابع شانس نیست بلکه اصول و قوانین ویژه خود را دارد و البته هر بازیکن در طی بازی چه بداند و چه ندانـدسعی می کند که با بکارگیری آن اصول ، خود را به برد نزدیک کند . و صد البته در این میـان کسـی پیـروزمیدان خواهد بود که بیش از دیگران از این اصول بهره بگیرد . بنابراین درریاضیات ، دانشی بوجود آمـد کـهدر آن به مطالعه بازیها پرداخته می شود و به آن نظریه بازیها۱ گفته می شود . دانشی که بـه مطالعـه دقیـقبازی ها می پردازد ودر سیاست ، علوم اجتماعی ، اقتصاد ، زیست شناسی و علـوم کـ امپیوتر و حتـی فلسـفهکاربرد فراوان دارد. تئوری بازیها یک موضوع جذاب میباشد . رقابت بین شـرکتهای بـزرگ ،زد و خـورد بـینمدیر و کارگر ، جنگ برای بدست آوردن یک لایحه قانونی از طریق مجلس ، قدرت قوه قضایی ، مذاکره صلح و جنگ بین کشورها و … همه مثالهایی از بازی در واقعیت است . نظریه بازیها در مطالعه طیـف گسـترده ای از موضوعات کاربرد دارد .تحلیل پدیده های گوناگون اقتصادی و تجاری نظیر پیروزی دریک مزایده ، معامله ، داد و ستد ، شرکت در یک مناقصه و … از دیگر مواردی است که نظریه بازیهـا در آن نقـش ایفـا مـی کنـد.
پژوهشها اغلب در این زمینه بر مجموعه ای از راه بردهای شناخته شده به عنوان تعادل در بازیها استوار است.
این راه بردها اصولا از قواعد عقلانی استنتاج می شوند . شرکت کنندگان در این بازی هـا بـه دنبـال یـافتننقطه تعادلی برای انتخاب استراتژی خود هستند . این نقطه تعادل بنام تعادل نش ۲ موسوم است .
بر اساس نظریه تعادل نش ، اگر فرض کنیم در هر بازی با استراتژی مختلط بازیکنـان بـه طریـق منطقـی ومعقول راه برد خود را انتخاب کنند و به دنبال حداکثر سود در بازی هستند ، دست کـم یـک راه بـرد بـرایبدست آوردن بهترین نتیجه برای هر بازیکن قابل انتخاب است و چنانچه بازیکن راه کار دیگری به غیـر از آنرا انتخاب کند نتیجه بهتری بدست نخواهدآورد .

در این پایان نامه با بهره گیری از مفاهیم تئوری بازیها سعی شده یک بازار رقابتی برق را شبیه سازی نموده وبا استفاده از نقطه تعادل نش و درنظر گرفتن قیود سیستم در تولید و انتقال به مدل واقعی سیستم قـدرتنزدیک تر گردیده و یک روش کاربردی جهت ارائه پیشنهاد قیمت برای بازیگران بازار معرفی نمود .

نتیجه گیری
در این پایان نامه یک روش جدید معرفی گردید که توسط آن شرکت کنندگان در بازار بـرق مـی تواننـد بـهیک قیمت واقعی جهت ارائه در بازار رقابتی دست یابند . با استفاده از این الگوریتم، شرکت کنندگان در بازار ضمن رسیدن به نقطه تعادل نش ، با قیمت پیشنهادی از سود حداکثر نیز بهره خواهند برد .
تئوری اقتصادی بیان می دارد که بهترین استراتژی در یک بازار رقابتی برق ، پیشنهاد قیمت بر اساس هزینه حاشیه ای (قیمت حاشیه ای) می باشد . ولی نتایج بدست آمده در این پایان نامه نشـان مـی دهدکـه تولیـدکنندگان دارای قدرت رقابت گریزی در بازار هستند . به عبارت دیگر استراتژی هر تولید کننده برروی قیمت بازار تاثیر گذار خواهد بود . این قدرت در بازار ، بازیگران آنرا تشویق مـی کنـد کـه قیمتـی بـالاتر از قیمـتحاشیه ای خود در بازار ارائه دهند . همچنین در این پایان نامه نشـان داده شـد کـه قیـود شـبکه (ظرفیـتانتقال و تلفات) باعث پدید آمدن قدرت رقابت گریزی در بازار می شود که در اثر آن برخی از شرکتها امکـانپیشنهاد قیمت بالایی را پیدا می کنند .
از آنجا که خرید بر پایه پیشنهاد قیمت و حجم مورد نیاز برق انجام می شود ، بنابراین برای تولید کننـدگانبسیار مهم است تا قیمت واقعی در چنین بازار رقابتی را تخمین بزنند . واضح است که هر اندازه محاسبات بر مبنای عوامل واقعی صورت گرفته باشد ، خطا کمتر بوده تصمیم گیـری ای کـه بـر اسـاس نتـایج آن انجـام می پذیرد به منافع شرکت کنندگان بازار نزدیکتر خواهد بـود . در ایـن پایـان نامـه بـا اعمـال محـدودیتهایخطوط انتقال و تلفات سیستم در فرمول بندی ریاضی ، قیمت نقطه ای۱ واقعی در هـر شـین بدسـت آوردهشده است .
روش پیشنهادی یک بازی دیفرانسیلی را بر پایه فرمول نیوتن تا برقراری تعادل نـش مـورد بحـث قـرارداده ونشان می دهد که چگونه بازیگران بازار برق با بهره گیری از ایـن روش بـه سـود حـداکثر دسـت مـی یابنـد .
همچنین روش پیشنهادی بر روی چند سیستم قدرت اعمال گردیده و صحت آن در نمودارها و جـدول هـایبدست آمده در مطالعات موردی به اثبات رسیده است .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط