پیش بینی پلاسمای خورشیدی و بررسی اثرات آن بر سیستم های انتقال قدرت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:105
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

پیش بینی پلاسمای خورشیدی و بررسی اثرات آن بر سیستم های انتقال قدرت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده …………………………………………………………………………………… ١

مقدمه ……………………………………………………………………………………. ٢

فصل اول: کلیات
١ -١) هدف ……………………………………………………………………………… ۴
١ -١-١) پلاسما چیست؟ ……………………………………………………………….. ۴
١ -١-٢) هوای فضا ……………………………………………………………………. ۵
١ -٢) پیشینه تحقیق …………………………………………………………………….. ٧
١ -٢-١. ساختار خورشید ………………………………………………………………. ٧
١ -٢-٢) فعالیت خورشیدی …………………………………………………………….. ٩
١ -٢-٣) فعالیت ژئومغناطیسی ……………………………………………………….. ١٢
١ -٢-۴) تقابل باد خورشیدی و مگنتوسفر …………………………………………… ۵١
١ -٢-۵) اغتشاشات ژئومغناطیسی …………………………………………………… ۶١
١ -٢-۶) شاخص فعالیت ژئومغناطیسی Kp ………………………………………… ١٧
١ -٢-٧) شاخص خرده طوفانی AE …………………………………………………. ١٧
١ -٢-٨) شاخص زمان طوفان Dst ………………………………………………….. ١٨
۱ -٢-٩) پیش بینی فعالیت ژئومغناطیسی …………………………………………….. ١٩

فصل دوم: سیستم های قدرت
۲ -١. اجزاء تشکیل دهنده پستها ………………………………………………………. ٢١
٢ -١-١. ترانسفورماتورهای قدرت …………………………………………………… ٢٢
٢ -١-٢. ترانسفورماتورهای زمین و تغذیه داخلی …………………………………… ٢٢
٢ -٢. آشنایی با ترانسفورماتور قدرت ……………………………………………….. ٢٢
٢ -٢-١. ترانسفورماتور تکفاز ایده ال ………………………………………………… ۶٢
٢ -٢-٢. ترانسفورماتور تکفاز واقعی ………………………………………………… ۶٢
٢ -٢-٢-١. رابطه بین B,H در ترانسفورماتور …………………………………….. ٢٧
و
٢ -٢-٢-٢. تحریک سینوسی …………………………………………………………. ٢٨
٢ -٢-٣. ترانسفورماتورهای سه فاز …………………………………………………. ٢٩
٢ -٢-٣-١ ترانسفورماتورهای سه فاز یکپارچه …………………………………….. ٢٩
۲ -٢-٣-٢. بررسی هارمونیکهای در ترانسفورماتورهای سه فاز …………………. ٣٠
۲-۲- ٣-٣. اثرات هارمونیک ………………………………………………… ٣١
۲-۳- شرایط عمده برای خطا ……………………………………………….. ٣٢
٢-۴. رله حفاظتی ……………………………………………………………. ٣٣
٣٣ ………………………………………………………… inrush جریان .۵-٢
٢-۶. تحریک اضافی …………………………………………………………. ۵٣
۲-۷٫ رله آشکارساز گاز …………………………………………………….. ۵٣
۲-۸٫ آنترل دما ………………………………………………………………. ۶٣
۲-۹٫ اثرات طوفانهای ژئومغناطیسی بر شبکههای قدرت ………………… ۶٣
۲-۱۰٫ تشریح یک خاموشی در اثر طوفان ژنومغناطیسی …………………. ٣٨
۲-۱۱٫ سه مشکل مهم در دوباره روشن شدن شبکه بعد از یک خاموشی …. ١۴
٢-١١- ١. نداشتن تراسفورماتور زاپاس ……………………………………. ١۴
٢-١١- ٢. تجدید فعالیت بار سرد ……………………………………………. ٢۴

فصل سوم: پیش بینی KP
۳-۱ شبکههای عصبی به عنوان سیستمهای دینامیکی آموزش پذیر ………. ۴۵
۳-۲ پیشبینی Kp به روش MLP .ا………………………………………. ۴۶
۳-۳ توپولوژی شبکه پرسپترون چند لایه MLP …………………ا……….. ٧۴
٣-۴ شاخص اجرایی شبکه MLP ………………………….ا………………. ٧۴
٣-۵ پیشبینی kP برای سال ١٩٨٩ به روش MLP …………..ا………….. ۵۵
٣-۶. سیستم اتنتاج فازی عصبی- تطبیقی ………………………………….. ۵۶
٣-۶- ١. ساختار سیستم استنتاج فازی١ و تنظیم پارامترها …………………. ٧۵
٣-۶- ٢. بعضی محدودیتهای Anfis ……………………………………….. ٨۵
۱ – Fuzzy Inference System (FIS)
۵٨ ……………………………………………………. ANFIS آموزش ٣ -۶-٣
٣-۶- ۴. آاربرد ANFIS در پیشگویی سریهای زمانی نامنظم …………… ٨۵
۳-۷٫ طراحی شبکه باروش رادیال …………………………………………. ۶۴
۳-۸٫ ۶۵ ………………………………ا…………………………. LOLIMOT
٣-٨- ١ مدل فازی عصبی خطی محلی ……………………………………… ۶۶
۳ -٨-٢ الگوریتم یادگیری درخت مدل خطی محلی …………………………………. ٧٠

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۴ -١. نتیجه …………………………………………………………………………….. ۶٧
۴ -٢. مقایسه بین روشهای مختلف ……………………………………………………. ۶٧

پیشنهادات ……………………………………………………………………………… ٨٠
منابع و مآخذ
منابع فارسی …………………………………………………………………………… ٨٢
فهرست منابع لاتین ……………………………………………………………………. ۴٨

چکیده انگلیسی ……………………………… ۸۸

چکیده
اثر پذیری تکنولوژیهای بشری و بخصوص سیستمهای قدرت از پدیدههای هوای فضا عامل رشد فزاینده و بسیار سریع این شاخه کاربردی ژئوفیزیک است. امروزه گروه های بسیاری در توسعه سیستم های مدلسازی، پیشبینی و هشدار هوای فضا فعالند که منشأ آن خورشید میباشد. پدیده های هوافضا در مواردی می توانند برای بشر نظیر ماهواره ها، سیستم های قدرت مشکلاتی را بوجود آورند، که نمونه واقعی آن خاموشی ١٣ مارچ ١٩٨٩ به مدت ٩ ساعت می باشد. سیستم های قدرت که هر یک با هزینه های چندین میلیون دلاری به بهرهبرداری رسیده اند، دارای سیستم های کنترل، حفاظت و پشتیبان بسیار پیشرفته می باشند. با این حال در دو دهه اخیر اختلالاتی در عملکرد آنها دیده شده که ناشی از تغییرات هوای فضا است. هدف از این تحقیق توسعه روشهای هوشمند در پیش بینی پدیده های هوای فضا، شامل طوفانهای ژئومغناطیسی می باشد. نتایج پیش بینی ها در توسعه سیستمهای هشدار برای سیستم های قدرت بکار می روند. در این پایان نامه از شاخص KP برای پیش بینی طوفانهای ژئومغناطیسی استفاده شده است. داده های استفاده شده در این پایان نامه واقعی می باشند. هدف اصلی این تحقیق ارائه روشهای یادگیری مناسب برای پیش بینی دقیق پدیدههای هوای فضا به منظور استفاده در سیستم های هشدار برای جلوگیری از آسیب رسیدن به اجزای سیستم قدرت می باشد.

مقدمه
از آنجا که پدیده های هوای فضا در داخل کشور و حتی در محافل علمی نسبتًاً ناآشنا می باشند، فصل اول به شرح مختصری از این پدیدهها اختصاص داده شده است. همچنین در این فصل شاخص های مختلف پدیدههای هوای فضا بطور مختصر توضیح داده شده است. فصل دوم تشریح مختصری از عملکرد سیستم قدرت و اجزای آن اثرات زیان آور طوفانهای ژئومغناطیس را مورد بررسی قرار داده است. در این فصل شاخص KP به عنوان معیاری در سیستم های هوشمند قدرت انتخاب شده است. فصل سوم پیش بینی شاخص KP به روشهای مختلف، شبکه های عصبی، روش فازی- عصبی و روش LOLIMOT مورد بررسی قرار گرفته است. و بالاخره فصل چهارم شامل خلاصه ای از دستاوردها، مقایسه نتایج پیشبینی و هشدار، و پیشنهاد برای ادامه کار است.

نتیجه:
با توجه به فصل دوم، بهتر است آه پارامتر طوفانهای ژئومغناطیسی نیز در سیستم قدرت در نظر گرفته ش ود. البت ه م ی ت وان ی ک سیس تم آلارم در سیس تم ق درت ب رای جل وگیری از خس ارت ق رار داد . از نظ ر پ یش بین ی ب ا توج ه ب ه همبس تگی خروج ی واقع ی و خروج یپیش بینی شده روش LOLIMOT جواب بهتری مشاهده شده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط