پیش بینی پلاسمای خورشیدی و بررسی اثرات آن بر سیستم های انتقال قدرت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:105
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

پیش بینی پلاسمای خورشیدی و بررسی اثرات آن بر سیستم های انتقال قدرت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکيده …………………………………………………………………………………… ١

مقدمه ……………………………………………………………………………………. ٢

فصل اول: کليات
١ -١) هدف ……………………………………………………………………………… ۴
١ -١-١) پلاسما چيست؟ ……………………………………………………………….. ۴
١ -١-٢) هواي فضا ……………………………………………………………………. ۵
١ -٢) پيشينه تحقيق …………………………………………………………………….. ٧
١ -٢-١. ساختار خورشيد ………………………………………………………………. ٧
١ -٢-٢) فعاليت خورشيدي …………………………………………………………….. ٩
١ -٢-٣) فعاليت ژئومغناطيسي ……………………………………………………….. ١٢
١ -٢-۴) تقابل باد خورشيدي و مگنتوسفر …………………………………………… ۵١
١ -٢-۵) اغتشاشات ژئومغناطيسي …………………………………………………… ۶١
١ -٢-۶) شاخص فعاليت ژئومغناطيسي Kp ………………………………………… ١٧
١ -٢-٧) شاخص خرده طوفاني AE …………………………………………………. ١٧
١ -٢-٨) شاخص زمان طوفان Dst ………………………………………………….. ١٨
1 -٢-٩) پيش بيني فعاليت ژئومغناطيسي …………………………………………….. ١٩

فصل دوم: سيستم های قدرت
2 -١. اجزاء تشکيل دهنده پستها ………………………………………………………. ٢١
٢ -١-١. ترانسفورماتورهاي قدرت …………………………………………………… ٢٢
٢ -١-٢. ترانسفورماتورهاي زمين و تغذیه داخلي …………………………………… ٢٢
٢ -٢. آشنایي با ترانسفورماتور قدرت ……………………………………………….. ٢٢
٢ -٢-١. ترانسفورماتور تکفاز ایده ال ………………………………………………… ۶٢
٢ -٢-٢. ترانسفورماتور تکفاز واقعي ………………………………………………… ۶٢
٢ -٢-٢-١. رابطه بين B,H در ترانسفورماتور …………………………………….. ٢٧
و
٢ -٢-٢-٢. تحریک سينوسي …………………………………………………………. ٢٨
٢ -٢-٣. ترانسفورماتورهاي سه فاز …………………………………………………. ٢٩
٢ -٢-٣-١ ترانسفورماتورهاي سه فاز یکپارچه …………………………………….. ٢٩
2 -٢-٣-٢. بررسي هارمونيکهاي در ترانسفورماتورهاي سه فاز …………………. ٣٠
2-2- ٣-٣. اثرات هارمونيك ………………………………………………… ٣١
2-3- شرایط عمده براي خطا ……………………………………………….. ٣٢
٢-۴. رله حفاظتي ……………………………………………………………. ٣٣
٣٣ ………………………………………………………… inrush جریان .۵-٢
٢-۶. تحریك اضافي …………………………………………………………. ۵٣
2-7. رله آشكارساز گاز …………………………………………………….. ۵٣
2-8. آنترل دما ………………………………………………………………. ۶٣
2-9. اثرات طوفانهاي ژئومغناطيسي بر شبكههاي قدرت ………………… ۶٣
2-10. تشریح یك خاموشي در اثر طوفان ژنومغناطيسي …………………. ٣٨
2-11. سه مشكل مهم در دوباره روشن شدن شبكه بعد از یك خاموشي …. ١۴
٢-١١- ١. نداشتن تراسفورماتور زاپاس ……………………………………. ١۴
٢-١١- ٢. تجدید فعاليت بار سرد ……………………………………………. ٢۴

فصل سوم: پيش بينی KP
3-1 شبكههاي عصبي به عنوان سيستمهاي دیناميكي آموزش پذیر ………. ۴۵
3-2 پيشبيني Kp به روش MLP .ا………………………………………. ۴۶
3-3 توپولوژي شبكه پرسپترون چند لایه MLP …………………ا……….. ٧۴
٣-۴ شاخص اجرایي شبكه MLP ………………………….ا………………. ٧۴
٣-۵ پيشبيني kP براي سال ١٩٨٩ به روش MLP …………..ا………….. ۵۵
٣-۶. سيستم اتنتاج فازي عصبي- تطبيقي ………………………………….. ۵۶
٣-۶- ١. ساختار سيستم استنتاج فازي١ و تنظيم پارامترها …………………. ٧۵
٣-۶- ٢. بعضي محدودیتهاي Anfis ……………………………………….. ٨۵
1 – Fuzzy Inference System (FIS)
۵٨ ……………………………………………………. ANFIS آموزش ٣ -۶-٣
٣-۶- ۴. آاربرد ANFIS در پيشگویي سریهاي زماني نامنظم …………… ٨۵
3-7. طراحي شبكه باروش رادیال …………………………………………. ۶۴
3-8. ۶۵ ………………………………ا…………………………. LOLIMOT
٣-٨- ١ مدل فازي عصبي خطي محلي ……………………………………… ۶۶
3 -٨-٢ الگوریتم یادگيري درخت مدل خطي محلي …………………………………. ٧٠

فصل چهارم: نتيجه گيری و پيشنهادات
۴ -١. نتيجه …………………………………………………………………………….. ۶٧
۴ -٢. مقایسه بين روشهاي مختلف ……………………………………………………. ۶٧

پيشنهادات ……………………………………………………………………………… ٨٠
منابع و مآخذ
منابع فارسي …………………………………………………………………………… ٨٢
فهرست منابع لاتين ……………………………………………………………………. ۴٨

چکيده انگليسی ……………………………… 88

چکيده
اثر پذیري تکنولوژیهاي بشري و بخصوص سيستمهاي قدرت از پدیدههاي هواي فضا عامل رشد فزاینده و بسيار سریع این شاخه کاربردي ژئوفيزیک است. امروزه گروه هاي بسياري در توسعه سيستم هاي مدلسازي، پيشبيني و هشدار هواي فضا فعالند که منشأ آن خورشيد ميباشد. پدیده هاي هوافضا در مواردي مي توانند براي بشر نظير ماهواره ها، سيستم هاي قدرت مشکلاتي را بوجود آورند، که نمونه واقعي آن خاموشي ١٣ مارچ ١٩٨٩ به مدت ٩ ساعت مي باشد. سيستم هاي قدرت که هر یک با هزینه هاي چندین ميليون دلاري به بهرهبرداري رسيده اند، داراي سيستم هاي کنترل، حفاظت و پشتيبان بسيار پيشرفته مي باشند. با این حال در دو دهه اخير اختلالاتي در عملکرد آنها دیده شده که ناشي از تغييرات هواي فضا است. هدف از این تحقيق توسعه روشهاي هوشمند در پيش بيني پدیده هاي هواي فضا، شامل طوفانهاي ژئومغناطيسي مي باشد. نتایج پيش بيني ها در توسعه سيستمهاي هشدار براي سيستم هاي قدرت بکار مي روند. در این پایان نامه از شاخص KP براي پيش بيني طوفانهاي ژئومغناطيسي استفاده شده است. داده هاي استفاده شده در این پایان نامه واقعي مي باشند. هدف اصلي این تحقيق ارائه روشهاي یادگيري مناسب براي پيش بيني دقيق پدیدههاي هواي فضا به منظور استفاده در سيستم هاي هشدار براي جلوگيري از آسيب رسيدن به اجزاي سيستم قدرت مي باشد.

مقدمه
از آنجا که پدیده هاي هواي فضا در داخل کشور و حتي در محافل علمي نسبتًاً ناآشنا مي باشند، فصل اول به شرح مختصري از این پدیدهها اختصاص داده شده است. همچنين در این فصل شاخص هاي مختلف پدیدههاي هواي فضا بطور مختصر توضيح داده شده است. فصل دوم تشریح مختصري از عملکرد سيستم قدرت و اجزاي آن اثرات زیان آور طوفانهاي ژئومغناطيس را مورد بررسي قرار داده است. در این فصل شاخص KP به عنوان معياري در سيستم هاي هوشمند قدرت انتخاب شده است. فصل سوم پيش بيني شاخص KP به روشهاي مختلف، شبکه هاي عصبي، روش فازي- عصبي و روش LOLIMOT مورد بررسي قرار گرفته است. و بالاخره فصل چهارم شامل خلاصه اي از دستاوردها، مقایسه نتایج پيشبيني و هشدار، و پيشنهاد براي ادامه کار است.

نتيجه:
با توجه به فصل دوم، بهتر است آه پارامتر طوفانهاي ژئومغناطيسي نيز در سيستم قدرت در نظر گرفته ش ود. البت ه م ي ت وان ی ك سيس تم آلارم در سيس تم ق درت ب راي جل وگيري از خس ارت ق رار داد . از نظ ر پ يش بين ي ب ا توج ه ب ه همبس تگي خروج ي واقع ي و خروج يپيش بيني شده روش LOLIMOT جواب بهتري مشاهده شده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت