چگونگی ایجاد لایه حاوی نانورس روی پارچه پنبه ای و بررسی ویژگیهای تکمیلی حاصله – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:102
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

چگونگی ایجاد لایه حاوی نانورس روی پارچه پنبه ای و بررسی ویژگیهای تکمیلی حاصله – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده………………..۱
مقدمه……………………… ۲
فصل اول: کلیات و پیشنه تحقیق……………….۴
۱-۱ کالای پنبه ای……………………….. ۵
۱-۱-۱ پنبه و ساختار سلولزی…….. ۵
۱-۱-۲- تمایل سلولز به جذب آب و محلولهای آلی……………. ۸
۱-۲- خاک رس…………………………. ۱۰
۱-۲-۱- کلیات………………………….. ۱۰
۱-۲-۲- خاک رس کریستالی……. ۱۱
۱۲ ..Kaolins (کاولینز) -۱-۲-۲-۱
۱۲ …………… Serpentines(سرپنتین) -۲-۲-۲-۱
۱۲ ……Micas (میکاس) -۳-۲-۲-۱
۱۴ ………………. Chlorites and vermiculites (کلورایت و ورمیکولیت) -۴-۲-۲-۱
۱۴ ………….. Smectite or Phyllosilicates (اسمکتایت)-۵-۲-۲-۱
۱۸…… Montmorillonite (مونتموریلونیت)-۱-۵-۲-۲-۱
۱-۲-۲- خالص سازی خاک رس. ۲۲
۱-۲-۳- دیسپرسیون در محیط آبی…………………. ۲۳
۱-۲-۴ – انواع خاک رس………….. ۲۴
۱-۲-۵- نانورس…………………………. ۲۴
۱-۳- پیشینه تحقیق …………………. ۲۶
فصل دوم – مواد، دستگاهها و روشها……… ۲۸
۲-۱- پارچه پنبه ای………………….. ۲۹
۲-۲- نانورس… ۲۹
۲-۳- رزین اکریلیک……………….. ۳۲
۲-۴- روش پوشش دهی نانورس بر پارچه……… ۳۳
۲-۴-۱- دیسپرس کننده اکریلیکی ………………….۳۳
۲-۴-۲- غلظت دهنده اکریلیکی.. ۳۴
۳۴……………………. Paste Coating روش -۳-۴-۲
۲-۵- نمونه ها .۳۵
۲-۶- آنالیز سطحی……………………..۳۶
۲-۶-۱- مولفه های رنگی سطح پارچه…………….. ۳۶
۳۷…. ATR-FTIR آزمون -۲-۶-۲
۲-۷- پراش اشعهXRD)x) و بررسی فواصل صفحات نانورس(Basal Space) ……37
۲-۸- تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ……… 38
۲-۹- پایداری حرارتی …………….۳۸
۳۹ ……(Thermogravimetric Analysis)گرماوزن سنجی -۱-۹-۲
۴۱ …………………….(Diffrectial Scanning Calorimetery)گرما سنجی افتراقی -۲-۹-۲
۲-۱۰- تاخیر اندازی شعله…………. ۴۱
۲-۱۰-۱- آزمون استاندارد شعله .۴۲
۴۳ …………….Limited Oxygen Index(LOI) -2-10-2
۲-۱۱- میزان مقاومت در برابر اشعه فرا بنفش .. ۴۴
۲-۱۲- مقاومت الکتریکی پارچه . ۴۶
فصل سوم- نتایج و بحث ……..۴۸
۳-۱- نتایج آزمون اطلاعات رنگی سطح پارچه و زردی……..۴۹
۵۱ …….. ATR-FTIR آزمون -۲-۳
۳-۳- پراش اشعه XRD)X)……. 53
۳-۴- تصاویر میکروسکوپ SEM……………………. 56
۳-۵- پایداری حرارتی………………… ۵۸
۳-۵-۱- نتایج آزمون TGA ……. 58
۳-۵-۲- نتایج آزمون DSC…….. 63
۳-۶- مقاومت در برابر شعله ……… ۷۰
۳-۶-۱- نتایج آزمون استاندارد شعله……………….. ۷۰
۳-۶-۲- نتایج آزمون شاخص اکسیژن(LOI) … 71
۳-۷- جذب اشعه فرابنفش………… ۷۳
۳-۸- نتایج مقاومت الکتریکی……. ۷۵
فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادت….. ۷۶
۴-۱- نتیجه گیری……………………… ۷۷
۴-۲- پیشنهادات………………………… ۸۰

چکیده
ایجاد ویژگیهای جدید در کالای پنبه ای می تواند سبب کارایی بیشتر کالای پنبه ای شود. برای این منظور کاربرد ترکیبات نانو مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش کاربرد نانورس اصلاح شده روی کالای پنبه ای به منظور ایجاد ویژگیهای جدید بویژه افزایش پایداری حرارتی و حفاظت در برابر اشعه فرا بنفش بررسی شده است. به منظور پوشش دهی ترکیب نانورس از رزین اکریلیک و غلظت دهنده استفاده شد. به منظور آنالیز سطحی، اطلاعات مولفه های رنگی و زردی سطح پارچه به دست آمده و طیف ATR نیز گزارش شده است. تصاویر میکروسکپ SEM نشان دهنده پوشش تقریباً یکنواخت رزین و نانورس روی سطح پارچه است. نتایج پراش اشعه X نشان دهنده بازشدن صفحات سیلیکاتی نانورس پوشش شده پس از دیسپرس در آب مقطر است.
منحنی های TGA و DSC افزایش پایداری حرارتی نمونه های حاوی نانورس را تایید می کنند. آزمون استاندارد شعله و آنالیز شاخص اکسیژن نشان دهنده مقاومت بیشتر در برابر شعله نمونه های حاوی نانورس نسبت به پنبه خام است. همچنین نتایج میزان انعکاس و عبور نور فرابنفش نمونه ها در ناحیه طول موج ۲۰۰ تا ۴۰۰ نانومتر افزایش میزان جذب پارچه های پوشش داده شده با نانورس در مقایسه با پنبه خام را نشان داده اند. نتایج آزمون مقاومت الکتریکی افزایش مقاومت الکتریکی نمونه ها متناسب با افزایش درصد نانورس در نمونه های پنبه ای را تایید می کند.

مقدمه
در سالهای اخیر نانو تکنولوژی و استفاده از نانو مواد در نساجی بویژه در بخش تکمیل کاربرد فراوانی یافته است. نانو مواد ممکن است به صورت نانو ذرات یا صفحات نانو موجود باشد. این مواد حداقل از یک جهت در ابعاد ۱ تا ۱۰۰ نانومتر هستند. با کاهش اندازه ذرات میزان پوشش سطحی یا سطح مخصوص افزایش یافته که این ویژگی با تغییرات فیزیکی و شیمیائی ارتباط مستقیم دارد. کاربرد نانو ذرات، نانو کامپوزیتها و نانو کپسولها در نساجی باعث افزایش خاصیتهای ضد آب وضد روغن، رنگ پذیری، مقاومت سایشی، خواص ضد میکروب و کاهش نفوذ پذیری گازها می شود. روشهای مختلفی همانند اسپری، غوطه وری، چاپ غلطکی و پلاسما برای پوشش دهی نانو مواد در نساجی استفاده می شوند[۱]. یکی از موادی که در کاربرد نساجی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته نانورس می باشد. به طور کلی خاک رس ماده ای معدنی شامل لایه های سیلیکاتی و یونهای قابل انتقال در بین لایه های خود است. خاک رس بر اساس نوع ساختار کریستالی و یا تعداد مکانهای باردار به ازای هر واحد کریستالی طبقه بندی می شوند[۳۱]. یکی از ساختارهای مهم کریستالی مونت موریلونیت(MMT) می باشد که یک لایه رس شامل ۲ صفحه کریستالی ۴ وجهی است که به صورت ساندویچ شکل یک صفحه ۸ وجهی را احاطه کرده اند[۴-۳]. نانورس ذرات در ابعاد نانو خاک رس می باشد که عموماً پایه کریستالی MMT داشته و توسط نمکهای آمونیوم چهار ظرفیتی اصلاح سطحی شده اند[۲۰]. در زمینه کاربرد نانورس در پلیمر و نانو کامپوزیتهای پلیمری تاکنون تحقیقات متعددی انجام شده است. در علوم پلیمر نانورس پایدار کننده حرارتی و افزایش دهنده استحکام در رزین ها، فیلم های پلیمری و نانو کامپوزیتهای پلیمری است[۸-۷-۵]. بهبود خواص حرارتی ،تاخیر اندازی آتش ،نفوذ ناپذیری و استحکام نانو کامپوزیتهای پلیمری بر پایه نانورس نشان دهنده اهمیت به کار گیری این ماده است[۹-۱۰-۱۱]. در صنعت نساجی اضافه کردن نانورس بر پایهMMT به الیاف پلی پروپیلن در فرایند تولید موجب ایجاد رنگ پذیری با رنگهای اسیدی و دیسپرس می شود. لیف نایلون ۶ حاوی ۵% نانورس دارای خواص مکانیکی و حرارتی بهتری است[۲]. با توجه به تحقیقات پیشین کاربرد نانورس در تکمیل پارچه به منظور بهبود خواص نهایی مشاهده نشده است. در این پژوهش اثر پوشش دهی نانورس بر پارچه ۱۰۰% پنبه به منظور افزایش پایداری حرارتی و جذب اشعه ماوراء بنفش و افزایش مقاومت الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است.

نتیجه گیری
در این پژوهش نانورس اصلاح شده با نام تجاری Cloisite 30B بعد از دیسپرسیون در آب مقطر با روش Paste Coating توسط شابلون و تیغه مخصوص به واسطه رزین اکریلیک، غلظت دهنده اکریلیکی و آمونیاک بر سطح پارچه ۱۰۰% پنبه با درصدهای مختلف بر حسب جزء وزنی رزین پوشش داده شد.
پس از پوشش دهی نمونه های پارچه در آون پخت شد. نمونه پارچه های به دست آمده به منظور بررسی ویژگیهای تکمیلی، مورد آنالیزهای مختلف قرار گرفت.
نتایج به دست آمده به صورت زیر خلاصه شده است:
آزمون بررسی مولفه های رنگی سطح پارچه(Data Color) نشان داد که با افزایش درصد نانورس میزان E∆ و زردی افزایش یافته است. این نتیجه نشان دهنده افزایش نانورس پوشش داده شده بر سطح پارچه با افزایش درصد نانورس بوده است. بیشترین میزان زردی و E∆ مربوط به نمونه ۱۵% بوده است.
آزمون ATR انجام شده از سطوح پارچه وجود گروه های عاملی موجود در نانورس بر سطوح پارچه ها پس از پوشش دهی را به اثبات رساند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت