چگونگی ایجاد لایه حاوی نانورس روی پارچه پنبه ای و بررسی ویژگیهای تکمیلی حاصله – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:102
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

چگونگی ایجاد لایه حاوی نانورس روی پارچه پنبه ای و بررسی ویژگیهای تکمیلی حاصله – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده………………..1
مقدمه……………………… 2
فصل اول: کلیات و پیشنه تحقیق……………….4
1-1 کالاي پنبه اي……………………….. 5
1-1-1 پنبه و ساختار سلولزي…….. 5
1-1-2- تمایل سلولز به جذب آب و محلولهاي آلی……………. 8
1-2- خاك رس…………………………. 10
1-2-1- کلیات………………………….. 10
1-2-2- خاك رس کریستالی……. 11
12 ..Kaolins (کاولینز) -1-2-2-1
12 …………… Serpentines(سرپنتین) -2-2-2-1
12 ……Micas (میکاس) -3-2-2-1
14 ………………. Chlorites and vermiculites (کلورایت و ورمیکولیت) -4-2-2-1
14 ………….. Smectite or Phyllosilicates (اسمکتایت)-5-2-2-1
18…… Montmorillonite (مونتموریلونیت)-1-5-2-2-1
1-2-2- خالص سازي خاك رس. 22
1-2-3- دیسپرسیون در محیط آبی…………………. 23
1-2-4 – انواع خاك رس………….. 24
1-2-5- نانورس…………………………. 24
1-3- پیشینه تحقیق …………………. 26
فصل دوم – مواد، دستگاهها و روشها……… 28
2-1- پارچه پنبه اي………………….. 29
2-2- نانورس… 29
2-3- رزین اکریلیک……………….. 32
2-4- روش پوشش دهی نانورس بر پارچه……… 33
2-4-1- دیسپرس کننده اکریلیکی ………………….33
2-4-2- غلظت دهنده اکریلیکی.. 34
34……………………. Paste Coating روش -3-4-2
2-5- نمونه ها .35
2-6- آنالیز سطحی……………………..36
2-6-1- مولفه هاي رنگی سطح پارچه…………….. 36
37…. ATR-FTIR آزمون -2-6-2
2-7- پراش اشعهXRD)x) و بررسی فواصل صفحات نانورس(Basal Space) ……37
2-8- تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ……… 38
2-9- پایداري حرارتی …………….38
39 ……(Thermogravimetric Analysis)گرماوزن سنجی -1-9-2
41 …………………….(Diffrectial Scanning Calorimetery)گرما سنجی افتراقی -2-9-2
2-10- تاخیر اندازي شعله…………. 41
2-10-1- آزمون استاندارد شعله .42
43 …………….Limited Oxygen Index(LOI) -2-10-2
2-11- میزان مقاومت در برابر اشعه فرا بنفش .. 44
2-12- مقاومت الکتریکی پارچه . 46
فصل سوم- نتایج و بحث ……..48
3-1- نتایج آزمون اطلاعات رنگی سطح پارچه و زردي……..49
51 …….. ATR-FTIR آزمون -2-3
3-3- پراش اشعه XRD)X)……. 53
3-4- تصاویر میکروسکوپ SEM……………………. 56
3-5- پایداري حرارتی………………… 58
3-5-1- نتایج آزمون TGA ……. 58
3-5-2- نتایج آزمون DSC…….. 63
3-6- مقاومت در برابر شعله ……… 70
3-6-1- نتایج آزمون استاندارد شعله……………….. 70
3-6-2- نتایج آزمون شاخص اکسیژن(LOI) … 71
3-7- جذب اشعه فرابنفش………… 73
3-8- نتایج مقاومت الکتریکی……. 75
فصل چهارم – نتیجه گیري و پیشنهادت….. 76
4-1- نتیجه گیري……………………… 77
4-2- پیشنهادات………………………… 80

چکیده
ایجاد ویژگیهاي جدید در کالاي پنبه اي می تواند سبب کارایی بیشتر کالاي پنبه اي شود. براي این منظور کاربرد ترکیبات نانو مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش کاربرد نانورس اصلاح شده روي کالاي پنبه اي به منظور ایجاد ویژگیهاي جدید بویژه افزایش پایداري حرارتی و حفاظت در برابر اشعه فرا بنفش بررسی شده است. به منظور پوشش دهی ترکیب نانورس از رزین اکریلیک و غلظت دهنده استفاده شد. به منظور آنالیز سطحی، اطلاعات مولفه هاي رنگی و زردي سطح پارچه به دست آمده و طیف ATR نیز گزارش شده است. تصاویر میکروسکپ SEM نشان دهنده پوشش تقریباً یکنواخت رزین و نانورس روي سطح پارچه است. نتایج پراش اشعه X نشان دهنده بازشدن صفحات سیلیکاتی نانورس پوشش شده پس از دیسپرس در آب مقطر است.
منحنی هاي TGA و DSC افزایش پایداري حرارتی نمونه هاي حاوي نانورس را تایید می کنند. آزمون استاندارد شعله و آنالیز شاخص اکسیژن نشان دهنده مقاومت بیشتر در برابر شعله نمونه هاي حاوي نانورس نسبت به پنبه خام است. همچنین نتایج میزان انعکاس و عبور نور فرابنفش نمونه ها در ناحیه طول موج 200 تا 400 نانومتر افزایش میزان جذب پارچه هاي پوشش داده شده با نانورس در مقایسه با پنبه خام را نشان داده اند. نتایج آزمون مقاومت الکتریکی افزایش مقاومت الکتریکی نمونه ها متناسب با افزایش درصد نانورس در نمونه هاي پنبه اي را تایید می کند.

مقدمه
در سالهاي اخیر نانو تکنولوژي و استفاده از نانو مواد در نساجی بویژه در بخش تکمیل کاربرد فراوانی یافته است. نانو مواد ممکن است به صورت نانو ذرات یا صفحات نانو موجود باشد. این مواد حداقل از یک جهت در ابعاد 1 تا 100 نانومتر هستند. با کاهش اندازه ذرات میزان پوشش سطحی یا سطح مخصوص افزایش یافته که این ویژگی با تغییرات فیزیکی و شیمیائی ارتباط مستقیم دارد. کاربرد نانو ذرات، نانو کامپوزیتها و نانو کپسولها در نساجی باعث افزایش خاصیتهاي ضد آب وضد روغن، رنگ پذیري، مقاومت سایشی، خواص ضد میکروب و کاهش نفوذ پذیري گازها می شود. روشهاي مختلفی همانند اسپري، غوطه وري، چاپ غلطکی و پلاسما براي پوشش دهی نانو مواد در نساجی استفاده می شوند[1]. یکی از موادي که در کاربرد نساجی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته نانورس می باشد. به طور کلی خاك رس ماده اي معدنی شامل لایه هاي سیلیکاتی و یونهاي قابل انتقال در بین لایه هاي خود است. خاك رس بر اساس نوع ساختار کریستالی و یا تعداد مکانهاي باردار به ازاي هر واحد کریستالی طبقه بندي می شوند[31]. یکی از ساختارهاي مهم کریستالی مونت موریلونیت(MMT) می باشد که یک لایه رس شامل 2 صفحه کریستالی 4 وجهی است که به صورت ساندویچ شکل یک صفحه 8 وجهی را احاطه کرده اند[4-3]. نانورس ذرات در ابعاد نانو خاك رس می باشد که عموماً پایه کریستالی MMT داشته و توسط نمکهاي آمونیوم چهار ظرفیتی اصلاح سطحی شده اند[20]. در زمینه کاربرد نانورس در پلیمر و نانو کامپوزیتهاي پلیمري تاکنون تحقیقات متعددي انجام شده است. در علوم پلیمر نانورس پایدار کننده حرارتی و افزایش دهنده استحکام در رزین ها، فیلم هاي پلیمري و نانو کامپوزیتهاي پلیمري است[8-7-5]. بهبود خواص حرارتی ،تاخیر اندازي آتش ،نفوذ ناپذیري و استحکام نانو کامپوزیتهاي پلیمري بر پایه نانورس نشان دهنده اهمیت به کار گیري این ماده است[9-10-11]. در صنعت نساجی اضافه کردن نانورس بر پایهMMT به الیاف پلی پروپیلن در فرایند تولید موجب ایجاد رنگ پذیري با رنگهاي اسیدي و دیسپرس می شود. لیف نایلون 6 حاوي 5% نانورس داراي خواص مکانیکی و حرارتی بهتري است[2]. با توجه به تحقیقات پیشین کاربرد نانورس در تکمیل پارچه به منظور بهبود خواص نهایی مشاهده نشده است. در این پژوهش اثر پوشش دهی نانورس بر پارچه 100% پنبه به منظور افزایش پایداري حرارتی و جذب اشعه ماوراء بنفش و افزایش مقاومت الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است.

نتیجه گیري
در این پژوهش نانورس اصلاح شده با نام تجاري Cloisite 30B بعد از دیسپرسیون در آب مقطر با روش Paste Coating توسط شابلون و تیغه مخصوص به واسطه رزین اکریلیک، غلظت دهنده اکریلیکی و آمونیاك بر سطح پارچه 100% پنبه با درصدهاي مختلف بر حسب جزء وزنی رزین پوشش داده شد.
پس از پوشش دهی نمونه هاي پارچه در آون پخت شد. نمونه پارچه هاي به دست آمده به منظور بررسی ویژگیهاي تکمیلی، مورد آنالیزهاي مختلف قرار گرفت.
نتایج به دست آمده به صورت زیر خلاصه شده است:
آزمون بررسی مولفه هاي رنگی سطح پارچه(Data Color) نشان داد که با افزایش درصد نانورس میزان E∆ و زردي افزایش یافته است. این نتیجه نشان دهنده افزایش نانورس پوشش داده شده بر سطح پارچه با افزایش درصد نانورس بوده است. بیشترین میزان زردي و E∆ مربوط به نمونه 15% بوده است.
آزمون ATR انجام شده از سطوح پارچه وجود گروه هاي عاملی موجود در نانورس بر سطوح پارچه ها پس از پوشش دهی را به اثبات رساند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت