ژئوشیمی کانسار فسفات اسفوردی و ارزیابی ذخیره آن – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:125
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

ژئوشیمی کانسار فسفات اسفوردی و ارزیابی ذخیره آن – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

کانسار فسفات اسفوردی در ۳۵کیلومتری شمال شرقی شهرستان بافق در اسـتان یـزد واقـع شده می باشد. عملیات اکتشافی معدن در طی سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۲ انجـام گرفـت و شـرکت دنـور سالا از سال ۱۳۷۲ مطالعات فنی و اقتصادی، طراحی مقدماتی معدن و طراحی و ساخت کارخانـه کانهآرائی را شروع کرد. در این گزارش نقشه توپوگرافی منطقه و همچنین نقشه پهنه بندی توزیـع عیـار فـسفات در افقهای مختلف و تهیه مقاطع قائم انجام گرفت و بـا انجـام مطالعـات ژئوشـیمی، طراحـی شـبکه، برداشت نمونه و انجام آنالیز، تجزیه و تحلیل دادهها، طریقه کانسار سازی مشخص گردید. با در نظر داشتن نحوه گسترش کانسار، چهار افق معدنی قابل استخراج را با نامهـای افـق آهنـی ـ افق آپاتیتی ـ افق سنگهای سبز و افق دایکهای آپاتیتی را برای کانسار فسفات اسفوردی انتخـاب نموده و محاسبه ذخیره را بر روی آنها انجام دادهایم. براساس این نتایج، کانسار فسفات اسفوردی بافق با در نظر داشتن محـدوده مـورد ارزیـابی، دارای ذخیرهای در حدود۱۵۷۰۸۷۷۴/۳۷تن با عیار متوسط ۱۴/۰۳ درصد P2O5 و ۲۴/۱۶ درصد Fe2O3 میباشد. ذخیره اعلام شده برابر بررسیهای انجام شده از نوع قطعـی و در تقـسیم بنـدی ذخـائردر گروه A قرار میگیرد.

مقدمه

مواد معدنی زیربنای اقتصادی، صنعت و بطور کلی زیربنای پیشرفت تمدنها و جوامع بشری در همه زمینهها محسوب میشوند. بشر از آغاز خلقت و در طول تاریخ، براساس نیازهای خـود و همینطور میزان شناخت خویش از این مواد سود برده می باشد. زمینههای کاربردی مصرف مواد معدنی بسیار وسیع و گسترده می باشد. ایـن مـواد بـصورت خام و هم بصورت محصول نهایی فرآیندهای مختلف استحصال، جدایش و پالایش، تغذیـه کننـده بسیاری از صنایع معدنی و غیر معدنی میباشند. در ایران به جهت موقعیت و وضعیت زمین شناسی و تحولات مـؤثر در کانـسارزائی، شـرایط مناسبی برای تشکیل و ظهور معادن فلزی و غیرفلزی فراهم شده می باشد. ذخایر بزرگ و ارزشـمندیهمچون طلا، مس، نقره، سرب و روی، آهن، سنگ های ساختمانی و … از سرمایه الهی سـرزمینمان به شمار میروند. این ذخایر تنها گوشهای از استعدادهای معدنی ایـران را در بـر دارنـد. در حالیکـه در بخـش مهمی از پتانسیل معدنی کشور در دل زمین نهفته و نیاز به شناسایی و اکتشاف دارند.از آنجایی که سنگ فسفات تنها منبع تولید فسفر می باشد نیاز به این سنگ نیز بـه طـور قابـل ملاحظهای رو به افزونی می باشد بطوری که مصرف جهانی سنگ فسفات در طی دوره ده ساله ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ دو برابر شده می باشد. براساس پیشبینی فائو این میزان مصرف در سال ۲۰۰۰ میلادی ۲/۵ برابر شده می باشد. ضمن اینکه بیشترین مصرف سنگ فسفات در صنعت کودسازی می باشـد. بـا ایـن شرایط لزوم تسریع دریافتن روشهای پیشرفته در زمینه اکتشاف، کانهآرایی و بهرهبرداری ازذخایر کم عیار بیش از گذشته احساس میشود. سازمان زمینشناسی کشور از اواخر سال ۱۳۴۲ برنامههای اکتشاف فسفات در ایران را آغـازنمود. از سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۶۰ بـا همکـاری اداره تحقیقـات زمـین شناسـی و معـدنی فرانـسه (BRGM) کار اکتشاف فسفات در ایران انجام گردید. فسفات اسفوردی با منشاء آذریـن بـه دلیـل بالا بودن عیار P2O5 و روباز بودن معدن، در آن وقت قیمت اقتصادی تمام شده به ازای هر تن ۳۰ دلار برآورد گردید و طرح فسفات اسفوردی جهت احداث کارخانه تغلـیظ در سـال ۱۳۶۸ تـشکیل گردید..

هدف -۱-۱

هدف از انجام پروژه حاضر، مشخص کردن محل آنومالی های احتمالی و طریقه گـسترش آنهـا در افقهای مختلف میباشد. همچنین برآورد ذخیره کانسار و تهیه مقاطع قائم از کانـسار بـوده اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش مرسوم مقاطع صورت گرفت. حاصل انجام این پروژه، ترسیم مقاطع قائم، پهنـه بنـدی توزیـع عیـار فسفات در افقهای مختلف و جداول محاسبات ارزیابی ذخیره بوده می باشد. ۲-۱- تاریخچه مطالعات انجام شده در یزد و منطقه استان یزد از نظر تقسیمات زمین شناسی جزء ایران مرکزی محسوب می شـود کـه بـیش از نصف استان را کویر بزرگ ایران میپوشاند. این اسـتان دارای انـدیسهـای معـدنی قابـل تـوجهی میباشد. پتانسیلیابی و عملیات پیجویی منابع معدنی در مقایسه با عمر فعالیتهای اکتشاف زمـین شناسی سابقه نسبتاً زیادی در یزد دارد. کار اکتشاف و مطالعات بر روی کانسار فـسفات اسـفوردی به سابقه دیرینهای برمیگردد. این مطالعات بیارتباط با بررسیهای آنومالیهای آهن، سرب و روی و دیگر مواد معدنی پرارزش نواحی پشت بادام، بافق، انارک و یزد نمی باشد. در این راستا بوده می باشدکه برای اولین بار در سال ۱۳۰۸ زمین شناسی به نام بوئن (Boehen) از این منطقه دیـدن کـرده می باشد و از اسفوردی به عنوانیک کانسار آهن نام برده می باشد. (۱) پیجوییهای اولیه ماده معدنی فسفات در سال ۱۳۳۸ توسط وزارت اقتـصاد و دارایـی وقـت انجام گرفت ودر سال ۱۳۴۲ مطالعات زمین شناسی و معدنی توسط سازمان زمین شناسـی کـشور در اقصا نقاط ایرن به مقصود شناسایی و دستیابی به ذخایر فسفات به گونه گـسترده انجـام گردیـد برای نخستین بار ویلیام و هوشمندزاده در سال ۱۳۴۵ براساس مطالعات سنگ شناسـی بـه وجـود آپاتیت همراه آهن اسفوردی تصریح نمودند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط