ژئوشیمی کانسار فسفات اسفوردی و ارزیابی ذخیره آن – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:125
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

ژئوشیمی کانسار فسفات اسفوردی و ارزیابی ذخیره آن – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چكيده

كانسار فسفات اسفوردي در 35كيلومتري شمال شرقي شهرستان بافق در اسـتان يـزد واقـع شده می باشد. عمليات اكتشافي معدن در طي سالهاي 1361 تا 1372 انجـام گرفـت و شـركت دنـور سالا از سال 1372 مطالعات فني و اقتصادي، طراحي مقدماتي معدن و طراحي و ساخت كارخانـه كانهآرائي را شروع كرد. در اين گزارش نقشه توپوگرافي منطقه و همچنين نقشه پهنه بندي توزيـع عيـار فـسفات در افقهاي مختلف و تهيه مقاطع قائم انجام گرفت و بـا انجـام مطالعـات ژئوشـيمي، طراحـي شـبكه، برداشت نمونه و انجام آناليز، تجزيه و تحليل دادهها، طریقه كانسار سازي مشخص گردید. با در نظر داشتن نحوه گسترش كانسار، چهار افق معدني قابل استخراج را با نامهـاي افـق آهنـي ـ افق آپاتيتي ـ افق سنگهاي سبز و افق دايكهاي آپاتيتي را براي كانسار فسفات اسفوردي انتخـاب نموده و محاسبه ذخيره را بر روي آنها انجام دادهايم. براساس اين نتايج، كانسار فسفات اسفوردي بافق با در نظر داشتن محـدوده مـورد ارزيـابي، داراي ذخيرهاي در حدود15708774/37تن با عيار متوسط 14/03 درصد P2O5 و 24/16 درصد Fe2O3 ميباشد. ذخيره اعلام شده برابر بررسيهاي انجام شده از نوع قطعـي و در تقـسيم بنـدي ذخـائردر گروه A قرار ميگيرد.

مقدمه

مواد معدني زيربناي اقتصادي، صنعت و بطور كلي زيربناي پيشرفت تمدنها و جوامع بشري در همه زمينهها محسوب ميشوند. بشر از آغاز خلقت و در طول تاريخ، براساس نيازهاي خـود و همينطور ميزان شناخت خويش از اين مواد سود برده می باشد. زمينههاي كاربردي مصرف مواد معدني بسيار وسيع و گسترده مي باشد. ايـن مـواد بـصورت خام و هم بصورت محصول نهايي فرآيندهاي مختلف استحصال، جدايش و پالايش، تغذيـه كننـده بسياري از صنايع معدني و غير معدني ميباشند. در ايران به جهت موقعيت و وضعيت زمين شناسي و تحولات مـؤثر در كانـسارزائي، شـرايط مناسبي براي تشكيل و ظهور معادن فلزي و غيرفلزي فراهم شده می باشد. ذخاير بزرگ و ارزشـمنديهمچون طلا، مس، نقره، سرب و روي، آهن، سنگ هاي ساختماني و … از سرمايه الهي سـرزمينمان به شمار ميروند. اين ذخاير تنها گوشهاي از استعدادهاي معدني ايـران را در بـر دارنـد. در حاليكـه در بخـش مهمي از پتانسيل معدني كشور در دل زمين نهفته و نياز به شناسايي و اكتشاف دارند.از آنجايي كه سنگ فسفات تنها منبع توليد فسفر می باشد نياز به اين سنگ نيز بـه طـور قابـل ملاحظهاي رو به افزوني می باشد بطوري كه مصرف جهاني سنگ فسفات در طي دوره ده ساله 1979 تا 1989 دو برابر شده می باشد. براساس پيشبيني فائو اين ميزان مصرف در سال 2000 ميلادي 2/5 برابر شده می باشد. ضمن اينكه بيشترين مصرف سنگ فسفات در صنعت كودسازي مي باشـد. بـا ايـن شرايط لزوم تسريع دريافتن روشهاي پيشرفته در زمينه اكتشاف، كانهآرايي و بهرهبرداري ازذخاير كم عيار بيش از گذشته احساس ميشود. سازمان زمينشناسي كشور از اواخر سال 1342 برنامههاي اكتشاف فسفات در ايران را آغـازنمود. از سال 1354 تا سال 1360 بـا همكـاري اداره تحقيقـات زمـين شناسـي و معـدني فرانـسه (BRGM) كار اكتشاف فسفات در ايران انجام گرديد. فسفات اسفوردي با منشاء آذريـن بـه دليـل بالا بودن عيار P2O5 و روباز بودن معدن، در آن وقت قيمت اقتصادي تمام شده به ازاي هر تن 30 دلار برآورد گرديد و طرح فسفات اسفوردي جهت احداث كارخانه تغلـيظ در سـال 1368 تـشكيل گردید..

هدف -1-1

هدف از انجام پروژه حاضر، مشخص كردن محل آنومالي هاي احتمالي و طریقه گـسترش آنهـا در افقهاي مختلف ميباشد. همچنين برآورد ذخيره كانسار و تهيه مقاطع قائم از كانـسار بـوده اسـت كـه بـا اسـتفاده از روش مرسوم مقاطع صورت گرفت. حاصل انجام اين پروژه، ترسيم مقاطع قائم، پهنـه بنـدي توزيـع عيـار فسفات در افقهاي مختلف و جداول محاسبات ارزيابي ذخيره بوده می باشد. 2-1- تاريخچه مطالعات انجام شده در يزد و منطقه استان يزد از نظر تقسيمات زمين شناسي جزء ايران مركزي محسوب مي شـود كـه بـيش از نصف استان را كوير بزرگ ايران ميپوشاند. اين اسـتان داراي انـديسهـاي معـدني قابـل تـوجهي ميباشد. پتانسيليابي و عمليات پيجويي منابع معدني در مقايسه با عمر فعاليتهاي اكتشاف زمـين شناسي سابقه نسبتاً زيادي در يزد دارد. كار اكتشاف و مطالعات بر روي كانسار فـسفات اسـفوردي به سابقه ديرينهاي برميگردد. اين مطالعات بيارتباط با بررسيهاي آنوماليهاي آهن، سرب و روي و ديگر مواد معدني پرارزش نواحي پشت بادام، بافق، انارك و يزد نمي باشد. در اين راستا بوده می باشدكه براي اولين بار در سال 1308 زمين شناسي به نام بوئن (Boehen) از اين منطقه ديـدن كـرده می باشد و از اسفوردي به عنوانيك كانسار آهن نام برده می باشد. (1) پيجوييهاي اوليه ماده معدني فسفات در سال 1338 توسط وزارت اقتـصاد و دارايـي وقـت انجام گرفت ودر سال 1342 مطالعات زمين شناسي و معدني توسط سازمان زمين شناسـي كـشور در اقصا نقاط ايرن به مقصود شناسايي و دستيابي به ذخاير فسفات به گونه گـسترده انجـام گرديـد براي نخستين بار ويليام و هوشمندزاده در سال 1345 براساس مطالعات سنگ شناسـي بـه وجـود آپاتيت همراه آهن اسفوردي تصریح نمودند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت