کنترل هوشمند ترافیک شهری با استفاده از کنترل فازی – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:92
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

کنترل هوشمند ترافیک شهری با استفاده از کنترل فازی – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
۳ فصل اول : کلیات
۴ ° ۱- ۱) هدف
۵ ° ۱- ۲)پیشینه تحقیق
۷ ° ۱- ۳)روش کار و تحقیق
۱۰ فصل دوم : اصول کلی نظریه جریان ترافیک
۱۱ ° ۲- ۱)معرفی پارامترهای ترافیکی
۱۳ ° ۲- ۲)فازبندی
۱۵ ° ۲- ۳)کنترل چراغ راهنمایی
۱۶ ° ۲- ۴) تحلیل عملکرد تقاطع
۱۹ ° ۲- ۵)روشهای کلاسیک کنترل ترافیک در یک تقاطع ایزوله
۲۳ فصل سوم : کنترل کننده های فازی ترافیک
۲۴ ° ۳- ۱)سیستم های فازی
۲۷ ° ۳- ۲)کنترل کننده فازی ترافیک
۳۰ ° ۳- ۳)شبیه سازی به عنوان یکی از روشهای تست کنترلر
۳۱ ° ۳- ۴)کلیات کنترل فازی در سیستم های مختلف ترافیکی
۳۳ ° ۳- ۵)پیاده سازی کنترلر فازی
° ۳- ۶)مفاهیم کنترلی ترافیک بزرگراه ۳۷
فصل چهارم : کنترل ترافیک در بزرگراه با ترکیب کنترلر فازی و الگوریتم ژنتیک
۴۴ ° ۴- ۱)مقدمه
۴۴ ° ۴- ۲)کنترل کننده شار ترافیک پیشرفته
۴۶ ° ۴- ۳)ساختار کنترلر فازی شار ترافیک
۵۰ ° ۴- ۴)ارزیابی پروسه با شبیه سازی ترافیک
۵۱ ° ۴- ۵)کاربرد الگوریتم ژنتیک
۵۴ ° ۴- ۶)نتایج شبیه سازی
۵۸ فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵۹ ° نتیجه گیری
۶۰ ° پیشنهادات
۶۱ منابع و ماخذ
۶۲ فهرست منابع فارسی
۶۳ فهرست منابع لاتین
۶۵ چکیده انگلیسی

چکیده:
آنچه در این تحقیق و در پنج فصل ارائه شده است ، ثمره مطالعاتی است که در زمینـه روشـهای مختلـفکنترل ترافیک شهری ، به ویژه کنتـرل فـازی کـه بـه نـوعی کنترلـی هوشـمند را در سـطوح مختلـف کنتـرلترافیک از جمله در تقاطع های درون شهری، بزرگراهها، حرکت عابران پیاده و… اعمال مـی کنـد، صـورتپذیرفته است . با گسترش سریع کلان شهرها، افزایش جمعیت، بهای سوخت، استفاده بهینـه از ظرفیـت جـاده های موجود ، مساله محیط زیست و… ، اهمیت مدیریت ی موثر وکارآمد در ترافیک آشکار می شود. تحقیقا ت صورت گرفته در این زمینه نشان داده اند که کاربرد تکنیکهای هوشمند به علت قابلیتهـای متنوعـشان، ابـزاریمناسب در جهت تحقق سیستمهای مدیریت ترافیک با ویژگی ارزشمند خود- سازماندهی مـی باشـند. در ایـنسمینار پس از معرفی کلی سیستمهای ترافیـک وآشـنایی بـا مفـاهیم اصـلی در ایـن زمینـه، معرفـی مختـصریدرمورد سیستمهای فازی و چگونگی کاربرد آن در زمینه های مختلف مباحث ترافیـک صـورت گرفتـه و درنهایت به بررسی نتایج حاصل از کاربرد نوعی سیستم کنترل هوشمند ترافیک که ترکیبی از روشـهای فـازی والگوریتم ژنتیک بوده و در یکی از بزرگراههای کشور ژاپن اعمال شده است، پرداخته می شود.
کلمات کلیدی: الگوریتم ژنتیک،کنترل ترافیک، کنترل فازی.

مقدمه:
با پیشرفت سریع جوامع شهری، تغییر وتحولات سریعی در زندگی شهرنشینی ایجاد شده است و هرساله بر تعداد وسایط نقلیه به ویژه در کلان شهرها، افزوده می شود. این افزایش که به عوامل متعددی از جمله رشد جمعیت، شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مهاجرتها و… بستگی دارد، مسائل ومشکلات فراوانی را نیز با خود به دنبال دارد. با وجود آنکه هرساله میلیاردها ریال صرف احداث راهها وجاده های جدید می شود، معضل ترافیک همچنان رو به افزایش بوده و حتی در برخی از ساعات شبانه روز به حد اشباع و غیر مطلوبی می رسد.
تاکنون روشهای کنترل ترافیک بیشتر مبتنی بر روشهای کنترل کلاسیک بوده است. در این روشها با استفاده از روشهای آماری و منحنی های به دست آمده تجربی و نهایتا با تخمین برخی از متغیرهای موثر بر ترافیک سعی بر آن است که پارامترهای مورد نظر درآن سطح خاص کنترلی، به گونه ای مطلوب تنظیم شود. واضح است که این حد پاسخگویی سیستم های ترافیک در ازای پیچیدگی بالای ساختار شامل بخشهای : کنترل، مخابرات و کامپیوتر و هچنین حجم بالای هزینه های پیاده سازی و نگهداری به دست آمده است.
با گسترش کاربرد روشهای هوشمند شامل هوش مصنوعی، منطق فازی و شبکه های عصبی و با توجه به قابلیتهای متنوع آنها انتظار می رود که روشهای فوق در حوزه های مختلف کنترل ترافیک شامل : برآورد وتعبیر و پردازش اطلاعات مختلف جمع آوری شده، برخورد و مدل سازی مناسب پارامترها و شرایط مبهم موجود در پروسه کنترل، پیشگویی آینده، افزایش قدرت یادگیری سیستم افزایش هوشمندی آنها بسیار پر کاربرد بوده و نتایج قابل قبولی را ارائه دهد. در این سمینار سعی برآن است که ضمن آشنایی با مفاهیم کلی موجود در مبحث کنترل ترافیک، روشهای مختلف کنترل هوشمند ترافیک به ویژه کنترل مربوط به تقاطع ها معرفی و یک نمونه کاربرد عملی کنترل فازی با ترکیب الگوریتم ژنتیک که دریکی از بزرگراههای کشور ژاپن به کار گرفته شده است، ارائه و نتایج حاصل از اجرای آن بررسی و با روشهای سنتی مقایسه شود.
در فصل اول کلیاتی راجع به روشهای مختلف کنترل ترافیک و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه ارئه شده است. در فصل دوم به معرفی اصول نظریه جریان کنترل ترافیک و روابط حاکم برارامترهای حاکم بر آن پرداخته شده است. فصل سوم به معرفی مختصری از اصول کنترل فازی و نحوه کاربرد آن در بخشهای مختلف کنترل ترافیک اختصاص داشته و در نهایت و در فصل چهارم یک نمونه کاربرد عملی منطق فازی و ترکیب آن با الگوریتم ژنتیک در کنترل ترافیک یکی از بزرگراههای کشور ژاپن ارائه و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پنجم نیز نتیجه گیری و چند پیشنهاد ارائه شده است.

نتیجه گیری
در این سمینار مطالعاتی در زمینه سیستمهای حمل ونقل، اصول حاکم بر نظریه جریان ترافیـک وچگونگی کاربرد منطق فازی به عنوان یکی از کارآمدترین تکنیکهای هوشمند برای کنتـرل سیـستمهایترافیکی ، صورت گرفته است و در نهایت یک نمونه کاربرد عملـی و موفـق بـه کـارگیری منطـق فـازی وترکیب آن با تکنیک الگوریتم ژنتیک که در یکی از بزرگراههای کشور ژاپن پیاده شده است، مورد بررسیقرار گرفت . در زمینه کنترل ترافیک، روشهای هوشمند پیشرفته برای انعکـاس دادن تغییـرات دینـامیکیترافیک روی بزرگراه شهری باید مد نظر قرار گیرد و فرمول سازی موثر کنترل فازی در بـسیاری اززمینـههای مهندسی دیده شده است. حتی اگر کنترلر ترافیک فازی ابتدایی هم برای بزرگراه مورد نظر باشد، بازهم مدل کنترل شار پیشرفته به عنوان کنترلر اصلی پیشنهاد می شود. زیـرا کـاربرد عملـی آن بـه اثبـاترسیده و در نتایج شبیه سازی نشان داده شده است.خلاصه از پروسه به شرح زیر میباشد:
۱- در تحقیق ذکر شده، کنترلر فازی پیشرفته با بازبینی کنترلر فازی اولیه بـرای کنتـرل گسـستهترافیک تنظیم شده است. به طور خاص روش استدلالات فازی Product- sum- Gravity یا (PSG) برای این کار در نظر گرفته شده است.یکسری متغیر های خاص و مورد توجه که نشان دهنده وضعیت پیچیدهسیستم هستند، انتخاب میشوند. وابستگی غیر خطی بین شرایط ترافیکی و سطح شار ایجـاد شـونده ، بـاعبارات زبانی مبتنی بر دانش تجربی با استفاده از منطق فازی بـه راحتـی تـشریح میـشود. عـلاوه بـر آنقوانین وابسته به هم نیز در کنترلر پیشرفته قابل سازماندهی هستند. بنـابراین تاییـد میـشود کـه فرمـولسازی کنترل فازی شار، راه حل انعطاف پذیری در برابر شرایط واقعی ترافیک بزرگراههای شهری میباشد.
۲- دو سیستم به صورت همزمان در این پروسه به کار رفته اند، سیـستم کنترلـر فـازی وسیـستمشبیه ساز برای ارزیابی عملکرد کنترلر طراحی شده . هر لحظه سیستم میتواند خـود را بـا شـرایط جدیـدتطبیق دهد . ساختار کنترلر فازی هر لحظه با بهینه سازی الگوریتم ژنتیک برای مینیمم کردن زمان سفرنهایی به عنوان شرط موثر تایین می شود.این پروسه کالیبراسیون تجربی میتواند جامعیـت پایگـاه دانـشمورد استفاده برای طراحی این کنترلر را تایید کند.
۳- در طراحی کنترل کننده شار فازی پیـشرفته دو روش متفـاوت بـرای پـردازش عملیـات تنظـیمپارامترها ارائه شده است که مشخصات هر یک با نشان دادن تاثیر عملکرد هرکدام در شـرایط واقعـیدیده میشود . ملاحظه میشود که با کاربرد هردو مورد میزان ازدحام و تراکم ترافیک در مسیر بزرگـراهخیلی بیشتر از به کار گیری سیستم کنترلر سنتی کاهش میابد. برای داشـتن تـاثیر بیـشتر، قـوانینفازی باید دائما به روز شده و دانش تجربی اپراتور های انسانی نیز در تعریف این قوانین لحاظ شود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط