گسترش تابع زمان – تاخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:282
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

گسترش تابع زمان – تاخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ………… ۱

مقدمه ………….۲
فصل اول : کلیات و تعریف مسأله …………. ۳
۱ -۱- تعریف کلی مسئله … ……………… ۳
۱ -۲- ضرورت و مراحل تحقیق …………. ۴
۱ -۳- اهداف و فرضیات ……………. ۴
-۴- روند انجام مطالعه …………… ۶
فصل دوم : مروری بر تحقیقات گذشته ……… ۸
-۱- مقدمه ………….. ۸
۲ -۲- تعاریف تاخیر ………… ۹
۲ -۳- طبقه بندی جریان های ترافیک ………. ۱۱
۲ -۳-۱- جریان های بدون وقفه …………… ۱۱
۲ -۳-۲- جریان های دارای وقفه…………… ۲۱
۲ -۴- عرضه و تقاضا ………………… ۳۱
۲ -۵- مروری بر محاسبات تاخیر ………. ۳۱
۲ -۵-۱- شرایط زیر اشباع …………… ۴۱
۲ -۶- مدل های زمان – تاخیر …………. ۶۳
۲ -۶-۱- مدل برآورد تاخیر وبستر ………… ۸۳
۲ -۶-۲- مدل ممتحن ……….. ۰۴
۲ -۶-۳- مدل دستور العمل ظرفیت راه های کانادا …………… ۰۴
۲ -۶-۴- مدل آئین نامه استرالیا ……………. ۱۴
۲ -۶-۵- مدل دستورالعمل ظرفیت راه های آمریکا HCM 1985 ….ا…. ۲۴
۲ -۶-۶- مدل دستورالعمل ظرفیت راه های آمریکا HCM 1994 ….ا…. ۳۴
۲ -۶-۷- مدل دستورالعمل ظرفیت راه های آمریکا HCM 2000 …ا….. ۷۴
فصل سوم : مراحل توسعه مدل و گسترش تابع زمان- ناخیر .. ۵۴
۳ -۱- مراحل اجرای مدل ………. ۴۵
۳ -۲- مقدمه …………………. ۶۵
۳ -۳- ملاک های انتخاب تقاطع ……….. ۶۵
۳ -۳-۱- نوع تقاطع ……………. ۶۵
۳ -۳-۲- نوع کنترل تقاطع ………….. ۷۵
۳ -۳-۳- درجه اشباع تقاطع ………… ۷۵
۳ -۳-۴- نوع ناحیه شهری تقاطع …………. ۸۵
۳ -۳-۵- انتخاب تقاطع ها …………… ۸۵
۳ -۴- مطالعات زمان سفر ……….. ۹۵
۳ -۴-۱- روشهای معمول برداشت زمان سفر …………… ۰۶
۳ -۵- تعیین سرعت جریان آزاد ……….. ۷۶
۳ -۵-۱- برداشت زمان سفر آزاد …………… ۸۶
۳ -۶- برداشت حجم ترافیک …………….. ۹۶
۳ -۷- مشخصات هندسی تقاطع ها ……………. ۰۷
۳ -۷-۱- عرض رویکردها ……………… ۰۷
۳ -۷-۲- شیب رویکردها ……………… ۱۷
۳ -۸- شرایط چراغ های راهنمایی موجود در تقاطع ها ………….. ۱۷
۳ -۸-۱- مدت زمان چرخه چراغ های راهنمایی ……… ۱۷
۳ -۸-۲- طرح فازبندی ………. ۲۷
۳ -۸-۳- زمان بندی …………… ۲۷
۳ -۹- تعیین میزان تردد اشباع …………. ۲۷
۳ -۹-۱- محاسبه میزان تردد اشباع در حالت حمایت نشده ………. ۴۷
۳ -۹-۲- محاسبه میزان تردد اشباع در حالت حمایت نشده ………. ۴۷
۳ -۹-۳- محاسبه میزان تردد اشباع بر اساس ۱۹۸۵HCM ……ا…. ۵۷
۳ -۹-۴- محاسبه میزان تردد اشباع بر اساس ۱۹۸۵HCM و اصلاح شده برای ایران ……… ۸۷
۳ -۰۱ – محاسبه زمان – تأخیر میدانی و درجه اشباع ……………. ۷۸
-۱۱ – معرفی متغیرها و مراحل مدل سازی ………. ۷۹
فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات ۸۲
۴ -۱- برداشت زمان سفر …………. ۲۸
۴ -۲- برداشت زمان سفر آزاد ۹۹
۴ -۳- برداشت حجم ترافیک ۹۹

-۴- عرض رویکردها ……………. ۱۱۶
۴ -۵- شیب رویکردها …………….. ۱۱۷
۴ -۶- زمان بندی …………. ۱۱۷
۴ -۷- تعیین میزان تردد اشباع ……….. ۱۱۹
۴ -۷-۱- محاسبه میزان تردد اشباع در حالت حمایت نشده …….. ۱۱۹
۴ -۷-۲- محاسبه میزان تردد اشباع در حالت حمایت نشده …….. ۱۲۰
۴ -۷-۳- محاسبه میزان تردد اشباع بر اساس ۱۹۸۵HCM و اصلاح شده برای ایران . …… ۱۲۳
۳ -۸- محاسبه زمان – تأخیر میدانی و درجه اشباع …… ۱۲۵
فصل پنجم : برازش مدل برآورد تأخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع ……… ۱۳۹
۵ -۱- مقدمه …………………. ۱۳۹
۵ -۲- درآمدی بر تحلیل رگرسیونی …………. ۱۴۰
۵ -۳- معرفی متغیرها در مدل سازی ……….. ۱۴۵
-۴- مدل سازی …………. ۱۵۵
-۵- آزمون مناسبت مدل ……………… ۱۸۹
فصل ششم : اعتبارسنجی مدل …………. ۱۹۹
۶ -۱- مقدمه …………………. ۱۹۹
۶ -۲- اعتبارسنجی مدل رگرسیونی ………….. ۲۰۰
۶ -۲-۱- انتخاب یک نمونه تصادفی ……………… ۲۰۱
۶ -۲-۲- برازش مدل برای ۴۲ مشاهده باقیمانده ………. ۲۰۲
۶ -۲-۳- محاسبه خطای پیش بینی ……….. ۲۰۲
۶ -۲-۴- آزمون آماری پیرامون میانگین خطای پیش بینی …………… ۲۰۳
فصل هفتم : نتیجه گیری ………….. ۲۰۵
۷ -۱- خلاصه ………………. ۲۰۵
۷ -۲- نتیجه گیری ……………….. ۲۰۵
۷ -۲- پیشنهادات …………. ۲۰۶
پیوست………………۲۰۹
منابع و مأخذ……….. ۲۲۶

فهرست منابع فارسی……………۲۲۶

فهرست منابع لاتین……………..۲۲۶

سایتهای اطلاع رسانی………….۲۲۹

چکیده انگلیسی………….۲۳۰

چکیده
تاخیر یکی از نا خوشایندترین پدیده هایی است که در حرکات و رفتار رانندگان متوقف شده در پشت چـراغ قرمز تاثیر نامطلوب می گذارد. مجموع تاخیر متحمله توسط وسایل نقلیه در برخی از شهرهای بزرگ، گـاهی بـه بیش از یک میلیون ساعت در روز می رسد. بنابر این یکی از اهداف مهندسان ترافیک، کاهش تاخیر در تقاطع هـا می باشد. اولین و مهمترین قدم در جهت رسیدن به این هدف، برآورد میزان تاخیر در تقاطع می باشد.  تاکنون در کشورهای مختلف مدل های گوناگونی جهت محاسبه میزان تاخیر وارد شـده بـه وسـایل نقلیـه در حالت های زیر اشباع و فوق اشباع ارائه شده است که هر کدام از این مدل ها مبتنی بر شرایط هندسی، ترافیکی و  چراغ های راهنمایی حاکم بر تقاطع های همان کشورها می باشد.  در این پروژه شرح کامل آمارگیری های انجام شده، بررسی نتایج بدست آمده و ارایه مدل های پرداخت شده  بر اساس اطلاعات گردآوری شده در سطح شهر مشهد برای برآورد میزان تاخیر در تقاطع های با چراغ راهنمایی  در حالت زیر اشباع مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصله ارائه می گردد.

مقدمه
تأخیر در تقاطع ها بخش مهمی از سفر در شبکه های خیابانی را تشکیل می ده دکه معم ولا در  مدلهای تخصیص ترافیک یا بـه صـورت مقـداری ثابـت یـا بـرای هـر ورودی بـه تقـاطع تنهـا تـابعی از همـان ورودی در نظر گرفته می شـود .یکـی از دلایـل ایـن امـر مشـکلات ناشـی از در نظرگیـری توابـع زمـان تـأخیر وابسته به حجم های ترافیـک ورودی هـای مختلـف بـه تقـاطع در مـدل تخصـیص ترافیـک اسـت.دلیـل دیگـر آن عدم وجود توابع تأخبر مناسـب بـرای انـدازه گیـری تـأخیر در تقـاطع هـا بـر حسـب مقـادیر جریـان هـای ورودی به تقاطع ، از جمله برای تقاطع های با چراغ راهنمایی است.  در این تحقیق با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از چند تقاطع چراغ دارش هرمش هد ، تابع  زمان – تأخیر برای حرکت های مختلـف در تقـاطع پیشـنهاد شـده اسـت کـه ، نـه تنهـا تـابعی از زمـان بنـدی چراغ و حجـم ترافیک مربوط به ورودی مورد نظراست، بلکه به حرکت هایهم فاز مت داخل با  حرکت مورد نظر نیز وابسته است.

نتیجه گیری
تاکنون در کشورهای مختلف مدل های گوناگونی جهت محاسبه میزان تاخیر وارد شـده بـه وسـایل نقلیـه در حالت های زیر اشباع و فوق اشباع ارائه شده است که هر کدام از این مـدل هـا مبتنـی بـر شـرایط هندسـی، ترافیکی و چراغ های راهنمایی حاکم بر تقاطع های همان کشورها می باشد.  مدل های برآورد زمان تاخیر در آیین نامه های معتبر با مطالعه وسیعی در طـی سـال هـای متمـادی ارائـه گردیده است، بنابراین تنها با تعداد معدودی نمونه انتخابی که در این پژوهش بر روی آنها این مطالعه صورت  گرفته است نمی توان نتیجه گیری کلی برای تقاطع های چراغ دار زیر اشباع موجود در ایـر ان بدسـت آورد و این تحقیق تنها گامی کوچک در تعیین مدل مناسب برآورد زمان تاخیر در تقاطع هـای چـراغ دار زیـر اشـباع برداشته است و لذا احتیاج به مطالعه بیشتری دارد. به منظور دستیابی به معتبرترین و بهترین مدل برآورد زمان  تاخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع در ایران پیشنهاد می گردد تقاطع های بیشـتری مـورد بررسـی قـرار گیرد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط