گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی واقتصادی سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:238
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی واقتصادی سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
۳ فصل اول : کلیات
۱-۱ هدف ۴
۱-۲ پیشینه تحقیق ۵
۱-۳ روش کار و تحقیق ۷
۱-۴ متدولوژی پایان نامه ۸
فصل دوم : سیستم های حمل و نقل هوشمند ۱۵
۲-۱ سیستم های حمل و نقل هوشمند(ITS) 16
۲-۲ تاریخچه (ITS) 17
۲-۳ مفهوم خدمات کاربران ۲۲
۲-۴ مفهوم زمینههای فعالیت ۴۱
۲-۵ ارتباط بین خدمات کاربران و زمینه های فعالیت ۵۵
۲-۶ کاربردهای ITS در محیط های شهری ۵۹
فصل سوم: مروری بر ادبیات موضوع ۷۰
۳-۱ تعریف ارزیابی ۷۱
۳-۲ ساختار ارزیابی ۷۴
۳-۳ روش های ارزیابی اثرات اقتصادی پروژهها ۷۵
۳-۴ روش های ارزیابی اثرات جانبی پروژهها ۸۴
۳-۵ خلاصه و مقایسه چارچوبهای ارزیابی موجود در کشورهای جهان ۹۰
۳-۶ رویکرد ارزیابی سیستمهای حمل و نقل هوشمند ۹۵
۳-۷ معرفی نرمافزارهای موجود در زمینه ارزیابی سیستمهای حمل و نقل ۱۰۸
۳-۸ رابطه بین خدمات کاربر و منافع سیستمهای حمل و نقل هوشمند ۱۲۰
۳-۹ بررسی اثرات و منافع سیستم های حمل و نقل هوشمند ۱۳۳

۱۵۵ فصل چهارم: مدل پیشنهادی ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های
۱۵۶ ۴-۱ معیارهای ارزیابی منافع سیستمهای حمل و نقل هوشمند
۱۶۶ ۴-۲ هزینه های سیستمهای حمل و نقل هوشمند

۴-۳ روش مقایسه هزینهها و منافع سیستمهای حمل و نقل هوشمند ۱۶۹

چکیده:
از دهه ۱۹۸۰، مهندسین حمل و نقل سعی برآن داشتهاند تا از سیستمهای حمل و نقل هوشمند به عنوان راهکاری مناسب در جهت از میان برداشتن معضلات اساسی مدیریت ترافیک بهره جویند و مشکلات آنرا به حداقل برسانند. در صورتی که اجرا و به کارگیری این سیستمها دارای توجیه اقتصادی نیز باشند، استفاده از این سیستمها گسترش بیشتری می یابد. از این رو همواره این سئوال مطرح است که میزان مزایای به کار گیری این سیستمها چقدر است؟ آیا منافع استفاده از این سیستم ها به اندازه ای است که استفاده از این سیستم ها دارای توجیه اقتصادی نیز باشد؟ در نتیجه جهت ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند نیاز به مدلی جامع می باشد تا بتوان این سیستم ها را به درستی ارزیابی نمود. این پایان نامه به ارائه مدلی به منظور مقایسه و کمی کردن منافع و هزینهها پرداخته است. در این مدل منافع این سیستم ها با توجه به هدف بکارگیری و اجرای آنها کمی میگردد و سپس با استفاده از آنالیز منافع-هزینه ها با هزینه بکارگیری این سیستم ها مقایسه می گردد.
واژگان کلیدی : سیستم های حمل و نقل هوشمند، منافع، هزینه ها، ارزیابی

مقدمه:
از اساسی ترین پیشنیازهای افزایش سطح رفاه اجتماعی و توسعه صنعت در هر کشور وجود حمل و نقل روان و ایمن است. بنابر این یکی از اولین نمادهای ارزیابی کیفیت زندگی شهروندان یک کشور وضعیت حمل و نقل آن است. هم اکنون در بسیاری ازکشورها، مشکلات حمل و نقل و ترافیک به یکی از چالش های مهم اجتماعی و ملی تبدیل و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است. به طوریکه دستیابی به حمل و نقل ارزان و ایمن و کارا به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاستهای توسعه مورد تاکید است.
طی سال های متمادی، متخصصان حمل و نقل ساخت و ساز راه ها و بزرگ راه ها را در کنار دیگر برنامه های رایج نظیر توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش تقاضا، تغییر کاربری زمین و… توصیه کردند. اما آنان متوجه شدند که ظرفیت ها و امکانات جدید در مدت کوتاهی توسط مصرفکنندگان بلعیده میشود و در اثر مسابقه ایجاده شده بین ساخت راه و جاده با تولید اتومبیل های راحت و ارزان، تلاش های عمرانی کم اثر شده و ایمنی راه ها نیز مرتبا” در حال کاهش است. از سوی دیگر پیشرفت فناوری های روز شرایط مناسب و ویژه ای را برای ایجاد ارتباط بی وقفه (On-line) بین کاربران، مسافران، تصمیمگیرندگان، مراکز مدیریت ترافیک فراهم ساخته است. بدین ترتیب امکان ایجاد یک مدیریت هوشمندانه و هدفمند و هماهنگ به منظور ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی شبکه حمل و نقلی فراهم آمد. بنابراین همراه با پیشرفت های حاصله در تکنولوژی ارتباطات و الکترونیک، توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل به عنوان سیاست کلی در بسیاری از کشورهای پیشرفته در بخش حمل و نقل مطرح گردید. بنابراین استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند جهت کاهش مشکلاتی نظیر آلودگیهای زیست محیطی، خسارت های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، اتلاف زمان مسافران و… در اغلب کشورهای جهان مد نظر قرار گرفت. اما این سوال همواره مطرح است که میزان مزایای به کارگیری این سیستم ها و میزان سرمایهگذاری مورد نیاز (هزینه استفاده از این سیستم ها) چه میزان می باشد؟آیا سیستم های حمل و نقل هوشمند دارای این پتانسیل هستند که نیاز مدیران شبکه حمل و نقل و منافع سرمایه گذاران و استفاده کنندگان از این سیستم ها را برطرف سازند؟ آیا استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند دارای توجیه اقتصادی میباشد؟

نتیجه گیری
به علت نوین بودن سیستم های حمل و نقل هوشمند شکست یک پروژه ITS که مدت ها از سوی رسانه های مختلف نظیر صدا و سیما در مورد آن تبلیغ میشود، موجب بی اعتمادی مردم و تصمیمگیران نسبت به کل ITS می گردد. در این میان نظر و حمایت تصمیم گیران که بودجه مورد نیاز اجرای طرح را تامین می کنند از اهمیت شایان توجهای برخوردار است. بنابراین با توجه به افزایش به کارگیری این سیستم ها در کشور ایران، وجود مدلی مناسب و جامع جهت ارزیابی فنی و اقتصادی این سیستم ها از ضروریات میباشد تا بتوان قبل و بعد از اجرای این سیستم ها، ارزیابی صحیحی از کارآیی این سیستم ها به عمل آید تا در صورت لزوم بتوان در گامهای آتی، این سیستم ها را با سایر شیوه های حمل و نقلی موجود مقایسه نمود.
در جهت پیشبرد این اهداف، این تحقیق مدل های موجود جهت ارزیابی اقتصادی سیستم های حمل و نقل هوشمند در دیگر کشورهای دنیا را مورد مطالعه قرار داده تا بتواند مدلی همه جانبه جهت ارزیابی اقتصادی سیستم های حمل و نقل هوشمند موجود در ایران ارائه دهد. مدل ارائه شده یک مدل هدف مبنای منطبق بر تحلیل های اقتصاد مهندسی میباشد این مدل مطابق با اکثر ارزیابی های منافع هزینههای ITS و معیارهای ارزیابی مورد استفاده در آن بر مبنای ۶ هدف عام به کارگیری سیستم های حمل و نقل هوشمند پایه گذاری شده است. این اهداف نیز در سال ۱۹۹۵ با مشارکت وزارت راه ایالت متحده و انجمن سیستم های حمل و نقل هوشمند امریکا تحت عنوان طرح برنامه سیستم های هوشمند حمل و نقل ارائه گردید و به عنوان پایه و اساس معیارهای ارزیابی پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت. بدین ترتیب کلیه اهداف مورد استفاده جهت ارزیابی منافع سیستم های حمل و نقل هوشمند در این مدل عبارتند از: افزایش ایمنی، کارآیی، بهره وری، رضایت مشتری و بهبود جابجایی و وضعیت انرژی و محیط زیست و همچنین هزینه های سیستم های حمل و نقل هوشمند در سه دسته هزینه مطالعات، هزینه تهیه و اجرای سیستم و هزینه تعمیر و نگهداری جای گرفت جهت مقایسه هزینه ها و منافع این مدل روش منافع هزینه ها را پیشنهاد نمود.
در نهایت با اجرای مدل نتایج زیر حاصل گردید:
• در صورتی که در یک بزرگ راه شهری، سرعت بالای وسایل نقلیه عامل اصلی تصادفات باشد، اجرا و نصب دوربینهای کنترل سرعت میتواند موجب افزایش سطح ایمنی وسایل نقلیه عبوری گردد و مطابق با مدل ارائه شده این طرح دارای توجیه اقتصادی نیز میباشد.
• در صورتی که سیستم های اطلاع رسانی موجود در سطح شهر تهران به درستی عمل کرده و بتواند اطلاعات صحیح و مناسبی را در اختیار رانندگان قرار دهد. سبب بهبود جابجایی وسایل نقلیه گردد این تحلیل مشخص میسازد.
• در صورتی که این سیستم ها بتواند کاهش نسبتا” کمی در هزینه اتلاف وقت مسافران ایجاد کند استفاده از این سیستم ها دارای توجیه اقتصاد می باشد.
• در صورتی که تعداد استفاده کنندگان از سیستم های اطلاع رسانی مسافران بیشتر باشد این استفاده از این سیستم ها کارآتر می باشد. به عبارتی ارتباط زیادی مابین منابع این سیستم ها با سطح کاربرد موفقیت آمیز و قابلیت ارائه اطلاعات مفید توسط این سیستم ها وجود دارد.
• منافع حاصل از استفاده از تابلوهای متغیر خبری نیز به تعداد دفعات و میزان صرفهجویی زمانی ناشی از استفاده از این تابلوها بستگی دارد. در صورتی که این تابلوها به صورت محدود استفاده شود و تعداد کمی از رانندگان با استفاده از اطلاعات این تابلوها مسیر خود را تغییر دهند، نقاط سربه سر برای صرفه جویی زمانی افزایش پیدا می کند و در موقعیتی که تعداد سوانح در یک بزرگ راهی زیاد باشد و این امکان برای رانندگان وجود داشته باشد که بتواند مسیر خود را تغییر دهند، نسبت سود/ هزینه این تابلوها به مراتب بهبود می یابد.
• سیستمهای ردیابی حوادث نظیر دوربین های کنترل ترافیک باید در مسیرهایی اجرا گردد که بتوانند زمان رسیدگی به سوانح را به حداقل برسانند در این صورت از پتانسیل بالایی برای سوددهی برخوردار هستند.
• در صورتی که سیستم های ردیابی حوادث بتوانند زمان رسیدگی به تصادفات را به میزان بسیار جزیی بهبود بخشند اجرای این سیستم ها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه میباشد به منظور تحقق این اهداف ارتباط نزدیک این سیستم ها با سیستم های اطلاع رسانی مسافران ضروری است. تا این که این سیستم ها بتوانند اطلاعات قبل از نصب سیستم های حمل و نقل هوشمند می توان از روش آنالیز نقطه سر به سر جهت آنالیز منافع هزینه های سیستم های حمل و نقل هوشمند استفاده کرد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط