گشتاور گیر در موتورهای BLDC و روش های کاهش آن – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:91
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

گشتاور گیر در موتورهای BLDC و روش های کاهش آن – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده

مقدمه ۲
فصل اول : اصول و ساختمان موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک (BLDC)
۱٫۱٫ اساس کار موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک ۴
۱٫۲٫ موتور سه فاز، با مدار فرمان دو قطبی ٧
۱٫۳٫ مقایسۀ موتورهای جریان مستقیم متداول و بدون جاروبک ١٠
۱٫۴٫ کنترل وضعیت با استفاده از اثر هال ۶١
۱٫۵٫ محو نقاط مرگ در موتورهای دو فاز ٢١
فصل دوم : گشتاور گیر و محاسبه آن
۲٫۱٫ محو نقاط مرگ در موتورهای دو فاز ۶٢
۲٫۲٫ روش شار-MMF ٢٧
۲٫۳٫ روش جدید محاسبه گشتاور گیر ٢٩
فصل سوم : روش های کاهش گشتاور گیر
۳٫۱٫ گشتاورگیر در موتورهای مغناطیس دائم ۴٣
۳٫۲٫ روش های عملی برای کاهش گشتاورگیر ۵٣
۳٫۳٫ استفاده از شیارهای مصنوعی برای کاهش گشتاور گیر ١۴
۳٫۴٫ انحراف آهنرباهای رتور ٣۴
۳٫۵٫ بررسی اثر ابعاد شیار و آهنربا بر کاهش گشتاور گیر ۴۶
۳٫۶٫ بهینه سازی ضریب قوس قطب برای کاهش گشتاورگیر ١۵
۳٫۷٫ روش فواصل هوایی غیر یکسان ۵۶
۳٫۸٫ تأثیر قطعه قطعه کردن آهنربا بر گشتاور گیر ۶۰
فصل چهارم : نتیجه گیری
۶۵ نتیجه گیری
۶۶ منابع و مأخذ

چکیده:

در موتور های جریان مستقیم بدون جاروبک گشتاور گیر در اثر عکس العمل بین آهنرباهای رتـور و دندانه های استاتور ایجاد می شود. این گشتاور در موتورهای BLDC باعث ایجاد نویز و لرزش مـی شود. از آنجا که در بارهای حساس به یک گشتاور صاف نیاز است، بنابراین باید این ریپل گشـتاور را کاهش دهیم. گشتاور گیر را می توان به روش های مختلفی از جمله انحراف دندانـه هـای اسـتاتور، قطعه قطعه کردن آهنربای دائم، استفاده از شیارهای مصنوعی و … کاهش داد. بعضـی از ایـن روش ها عملی نمی باشند و برخی پر هزینه هستند اما بعضی از آنها ساده، ارزان و مؤثر می باشند. در این  مجموعه به معرفی این روش ها می پردازیم و آنها را با هم مقایسه می کنیم.

مقدمه:
موتورهای جریان مسقیم بدون جاروبـک (BLDC) در صـنعت کـاربرد زیـادی دارنـد. امـا یکـی از مشکلات این موتورها گشتاور گیر می باشد که باعـث ایجـاد لـرزش در موتورهـا و همچنـین تولیـد سرعت متغییر در آنها می شود. گشتاور گیر در اثر عکس العمل بـین آهنربـای دائـم رتـور و دندانـه های استاتور به وجود می آید و آن را به صورت نسبت تغییر انرژی در فاصله هوایی بـه تغییـر زاویـه رتور نشان می دهند.  در فصل اول این مجموعه ساختار و انواع موتورهای BLDC را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس  آنها را با موتورهای DC معمولی مقایسه می کنیم. در فصل دوم ماهیت گشـتاور گیـر را شناسـایی کرده و دو روش آنالیزی برای محاسبه آن را آورده ایم. سپس در فصل سوم انواع روش هایی کـه تـا کنون برای محاسبه گشتاور گیر در نشریاتی مانند IEEE ارائه شـده اسـت را بررسـی مـی کنـیم و مزایا و معایب هر یک را توضیح می دهیم. با توجه به عوامل مؤثر در اندازه گشتاور گیـر روش هـای متفاوتی برای کاهش آن از جمله انحراف آهنرباها و یا شیارها استفاده از شیار های مصنوعی، قطعـه قطعه کردن آهنربا و … پیشنهاد شده است که در ادامه به آنها می پردازیم. در انتها در فصـل چهـارم به نتیجه گیری از اطلاعات ارائه شده در فصول قبل می پردازیم.

نتیجه گیری:
از بین روش های مورد بحث قرار گرفته در فصـل سـوم هـر یـک دارای مزایـا و معـایبی مـی باشـند. اسـتفاده از شیارهای مصنوعی باعث کاهش قابل توجه گشتاور گیر می شود اما این روش در موتورهای کوچک بدلیل کمبـود جا قابل استفاده نمی باشد. همچنین هنگام استفاده از شـیارهای مصـنوعی بایـد از بـه اشـباع نـرفتن دندانـه هـا اطمینان پیدا نمود. انحراف آهنرباهای رتور و یا شیارهای استاتور به میزان معین باعث کـاهش گشـتاور گیـر مـی شود، اما این انحراف باعث پیچیده تر شدن ساختار موتور و پرهزینه شدن ساخت آن مـی شـود، بـرای رفـع ایـن مشکل می توان از روش انحراف پله ای آهنربا های رتور استفاده کرد. جابجا کردن آهنرباها بـه میـزان کـافی نیـز باعث کاهش گشتاورگیر می شود. همچنین انتخاب مناسب نسبت عرض آهنربا بـه عـرض شـیار تـأثیر زیـادی در اندازه گشتاور گیر دارد.  ضریب قوس قطب یکی از مهمترین پارامترها در کاهش گشتاور گیر می باشد، گشتاور گیر نسبت بـه تغییـر ایـن پارامتر بسیار حساس است. به همین دلیـل معمـولاً آن را بـا اسـتفاده از الگـوریتم هـایی ماننـدDEA ,GA و…  بهینه سازی می کنند. یکی دیگر از روش های کاهش گشتاور گیر قطعه قطعه کردن عرضی آهنرباهـا مـی باشـد.  این عمل باعث کاهش قابل ملاحضه گشتاور گیر در موتورهای قطب زیاد می شود، اما باید توجه داشـت کـه ایـن روش در موتورهای کوچک عملی نمی باشد. همچنی در موتورهای تک فاز و دو فاز برای حذف نقـاط مـرگ مـی توان از روش فواصل هوایی غیر یکسان که باعث کاهش گشتاور گیر نیز می شود، بـه جـای روش فواصـل هـوایی یکسان استفاده کرد. با توجه به توضیحات داده شده می توان دریافت که هر یک از این روش ها با توجه بـه نـوع  استفاده از موتور و مشخصات موتور دارای کاربردهای خاصی می باشند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط