نقش و تأثیر اصلاحات هندسی در افزایش ایمنی جاده ها و اولویت بندی اصلاحات هندسی راه – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:284
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

نقش و تأثیر اصلاحات هندسی در افزایش ایمنی جاده ها و اولویت بندی اصلاحات هندسی راه – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده……………۱

مقدمه …………………….۲

فصل اول : تعریف کلی مسئله
۱-۱- تعریف کلی مساله ……………..۵
۱-۲- نیاز به مطالعه در مورد مسئله ………………..۶
۱- ۳- اثرات مهم مطالعه بر مسأله از نظر بهبود………….۹
۱-۴- اهداف وفرضیات مسئله ……………۱۰
۱-۵- دامنه اثر مسأله در جامعه علمی و اجتماع………۱۱
۱-۶- محدودیت ها وچار چوب پایان نامه ………………..۱۲

فصل دوم : کاوش در متون
۲- ۱ – مقدمه و اظهار بکر بودن …………۱۴
۲-۲– بررسی مقالات…………………۱۶
۲-۲- ۱- ایجاد مدل شاخص ایمنی ترافیکی در محل پل های ایران………..۱۶
۲-۲- ۲- ارائه مدل تعیین شاخص ایمنی راه…………….۱۷
۲-۲- ۳- بازرسی ایمنی راه ابزاری برای افزایش ایمنی راه های کشور……..۱۸
۲-۲- ۴- سامانه فرماندهی حادثه به منظور مدیریت شبکه حمل و نقل جاده ای…………۱۹
۲-۲- ۵- ارزیابی روش های شناسایی مکانهای حادثه خیز در شبکه راهها…………۲۰
۲-۲- ۶- مقاله، اولویت بندی رفع نقاط حادثه خیز در شبکه راهها………….۲۳
۲-۲- ۷- شناسایی معیارهای مؤثر دراولویت بندی مقاطع تصادف خیز ومیزان اهمیت هریک از آنها براساس
روشهای تصمیم گیری گروهی… …………..۲۵

۲-۳- بررسی سمینارها………………۲۷
۲-۳- ۱- نقاط حادثه خیز راههای کشور و ارائه راهکارهای کاهش آن…….۲۷
۲-۳- ۲- با عنوان بررسی علل تصادفات و روشهای کاهش اثرات آن……….۲۷
۲-۳- ۳- معیارهای شناسایی نقاط حادثه خیزو روش های اصلاح آنها…….۲۸
۲-۳- ۴- روش های بررسی ایمنی در راهها………………۲۹
۲-۴- بررسی پایان نامه ها ………………….۳۳
۲-۴- ۱- تعیین شاخص ابنیه فنی راهها…………۳۳
۲-۴- ۲ – طراحی مدل پیش بینی وضعیت تصادفات در راههای کشور بر حسب نوع راه و اتوبانها و راههای اصلی کشور……………۳۵
۲-۴- ۳- مدل مسیریابی بهینه راه با توجه به نقاط دسترسی موجود در کریدور…………۳۸
۲-۴- ۴- طرح هندسی راه و کنترل هوشمند ترافیک و تأثیر آن بر ایمنی و ظرفیت راه ها……۳۹
۲-۴- ۵- اولویت بندی نقاط حادثه خیز با استفاده از بازرسی ایمنی راه و تحلیل منفعت به هزینه….۴۱
۲-۵- بررسی کتابها…………۴۲
۲-۵- ۱- راهنمای بازرسی ایمنی راه جلد سوم (جمهوری اسلامی ایران)……..۴۲
۲-۵- ۲- تحلیل تصادفات، شناسایی و اصلاح نقاط پر تصادف ……………..۴۳
۲-۵- ۳- دستورالعمل بازرسی ایمنی راهها……………….۴۴
۲-۵- ۴- روشهای بهبود ایمنی در راههای برون شهری………۴۶
۲-۵- ۵- راهنمای ایمنی راه ………………..۴۷
۲-۶- بررسی کنفرانس ها………….۴۸
۲-۷- سئوالات مطرح شده ویافته های زمان حاضر…………..۴۹

فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱- روش بکار گرفته شده و دلائل آن ………۵۱
۳-۲- دستور العمل جمع آوری و روش بکار رفته……..۵۱
۳-۳- تعاریف اختصارات ونشانه های ریاضی……………..۵۴
۳-۳- ۱- تعریف کلی نقطه حادثه خیز……………۵۴
۳-۳- ۱-۱- تعاریف نقطه حادثه خیز در کشور های مختلف………….۵۴
۳-۳- ۲- تعریف اولویت بندی ……………..۵۵
۳-۳- ۳- تعریف ممیزی ایمنی راه………..۵۵
۳-۳- ۴- شاخص ایمنی………………۵۶
۳-۳- ۵- تعریف بازرسی ایمنی راه………..۵۶
۳-۳- ۶- تعریف معیارها(شاخص های)شناسایی نقاط حادثه خیزدر سیستم………۵۶
۳-۴- برنامه کامپیوتری استفاده شده ……………۵۸
۳-۵- ارائه مباحث ضروری علمی………..۵۸
۳-۵- ۱- مدلهای تصمیم گیری چند شا خصه (MADM)……ا……..۵۹
۳-۵- ۲- ارزیابی و بررسی مدلهای چند شاخصه………۶۱
۳-۵- ۳- مدل جبرانی…………………۶۳
۳-۵- ۴- روش تخصیص خطی…………….۶۴
۳-۵- ۵- روشهای تعیین وزن………………..۶۶
۳-۵- ۶- روش کمترین مجذورات وزین شده……………..۶۷
۳-۵- ۷- تحلیل سلسله مراتبی ……………۷۰

فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات
۴-۱- مقدمه …………………..۷۳
۴-۲- موضوعات مورد نظر برای هر سئوال از سئوالات موضوع تحقیق…..۷۴
۴ – ۲ – ۱-ارزیابی اقتصادی ………………۷۶
۴- ۲-۲- پیگیری و ارزیابی اقدامات اصلاحی انجام شده…….۷۷
۴-۲- ۳- جمع آوری اطلاعات تصادفات…………..۷۹
۴-۲- ۴- تعریف تصادف ……………۸۰
۴-۲- ۵- شناسائی و تعیین نقاط حادثه خیز ( نقاط سیاه)…………….۸۱
۴-۲- ۵-۱- روش فراوانی ( تناوب تصادفات)……………..۸۲
۴-۲- ۵-۲- روش نرخ تصادفات…………….۸۲
۴-۲- ۵-۳- روش شدت تصادفات (RSI) …..ا……..۸۳
۴-۲- ۵-۴- روش نرخ تصادفات و فراوانی ( معیار ترکیبی)……………۸۳
۴-۲- ۵-۵- روش نرخ بحرانی تصادف( کنترل نرخ کیفیت آزمون آماری)………….۸۴
۴-۲- ۵-۶- روش شاخص همسنگ خسارت مالی ( شاخص EPDO)..ا….۸۴
۴-۲- ۵-۷- فرآیند گزینش نقاط حادثه خیز ……………۸۵
۴-۲- ۵-۸- روش برآورد ویژگیهای راه خطرناک ( تجزیه و تحلیل مکانهای خطرناک)…………..۸۶
۴- ۲-۵-۹- عوامل تاثیر گذار بر نرخ تصادفات…………۸۷
۴-۲- ۵-۱۰- تاثیر عرض خط عبوری……………..۸۷
۴-۲- ۵-۱۱- تاثیر شرایط سطح راه ( خشک یا مرطوب)…………… ۸۸
۴-۳- اطلاعات لازم برای هر سئوال از سئوالات موضوع تحقیق……۸۸
۴-۳- ۱- طبقه بندی و درجه بندی معابر ( راه ها)………………۸۸
۴-۳- ۱-۱-راه هموار ( دشت)…………….. ۸۹
۴-۳- ۱-۲- راه تپه ماهور………….۹۰
۴-۳- ۱-۳- راه کوهستانی………….۹۰
۴-۳- ۲- درجه بندی راهها ………………….۹۰
۴-۳- ۲-۱- درجه بندی راهها از نظر نوع عملکرد و اهمیت………….۹۰
۴-۳- ۲-۱-۱- آزاد راه……………….۹۰
۴-۳- ۲-۱-۲- بزرگراه……………….۹۱
۴-۳- ۲-۱-۳- راه اصلی…………….۹۱
۴-۳- ۲-۱-۴- راه فرعی…………….۹۲
۴-۳- ۲-۱-۵- راه روستایی………………….۹۲
۴-۳- ۳- عوامل مؤثر در طرح هندسی راه………۹۲
۴-۳- ۳-۱- راننده…………..۹۳
۴-۳- ۳-۲- عابر پیاده ……………۹۴
۴-۳- ۳-۳- خصوصیات وسایل نقلیه……………….۹۴
۴- ۳-۴- مشخصات فیزیکی راه…………..۹۵
۴-۳- ۴-۱- سطح رویه ………………۹۶
۴-۳- ۴-۲- عرض خط عبور (رویه)…………………۹۶
۴-۳- ۴-۳-شیبها …………….۹۷
۴-۳- ۴-۴- شیب عرضی راه ……………… ۹۸
۴-۳- ۴-۵- شیب طولی راه………..۹۸
۴-۳- ۵- حریم راه…………………..۱۰۰
۴-۳- ۶- شانه راه…………..۱۰۱
۴-۳- ۷- راهکارهای ایمنی در خصوص شانه راه……………….۱۰۳
۴-۳- ۸- راهنمای ابزار کنترل ترافیک یکنواخت (MUTCD) ……ا…….۱۰۴
۴-۳- ۹- سابقه نصب نوارهای اخطاردهنده……………۱۰۵
۴-۳- ۱۰- خصوصیات هندسی شانه…………….۱۰۶
۴-۳- ۱۱- پهنای شانه در راههای برون شهری………۱۰۸
۴-۳- ۱۲- جان پناه و نرده حفاظ…………………۱۰۹
۴-۳- ۱۳- شیروانی…………………..۱۰۹
۴-۳- ۱۴- کانالهای کناره راه …………….۱۰۹
۴-۳- ۱۵- جزیره میانی (میانگاه)………………..۱۱۰
۴-۳- ۱۶- کنترل های طراحی…………. ۱۱۱
۴-۳- ۱۶-۱- حجم ترافیک…………………۱۱۱
۴-۳- ۱۶-۲- ترکیب ترافیک………….. …………..۱۱۱
۴-۳- ۱۶-۳- سرعت مبنای طرح……………… …۱۱۲
۴-۳- ۱۷- مسیر بندی راه…………….. ….۱۱۳
۴-۳- ۱۷-۱- قوسهای افقی……. ……….۱۱۳
۴-۳- ۱۷-۲- تعریض راه در قوسهای افقی……….. …………… ۱۱۵
۴-۳- ۱۸- قوسهای قائم ……………. …….۱۲۴
۴-۳- ۱۸-۱- انواع قوسهای قائم ……….. ……..۱۲۵
۴-۳- ۱۸-۱-الف – قوس قائم کاو………. ……….۱۲۵
۴-۳- ۱۸-۱-ب- قوس قائم کوژ……. ……۱۲۶
۴-۳- ۱۹- مسافت دید استاندارد برای راههای دو خطه ……. ……..۱۳۰
۴-۳- ۲۰- مشخصات فیزیکی در محل پل ها………….. ………۱۳۱
۴-۳- ۲۱- عوامل ایمنی راه ( علل تصادفات ترافیکی)……….. ………۱۳۴
۴-۳- ۲۲- مدیریت ایمنی راه……… …..۱۳۴
۴-۳- ۲۳- برنامه ایمنی راه……. …………۱۳۵
۴-۳- ۲۴- ممیزی ایمنی راه………….. ……………۱۳۵
۴-۳- ۲۴-۱- تعریف ممیزی ایمنی راه….. ……۱۳۶
۴-۳- ۲۴-۲- مزایای انجام ممیزی ایمنی راه…………. ………..۱۳۷
۴-۳- ۲۴-۳- برنامه ریزی برای بهبود ایمنی وضعیت راه ها……….. ……….۱۳۷
۴-۳- ۲۴-۳-الف- برنامه های کوتاه مدت…… …………۱۳۷
۴-۳- ۲۴-۳-ب- برنامه های دراز مدت………. ……….۱۳۸
۴-۳- ۲۵- علائم افقی و عمودی و تاثیر آن بر ایمنی راه……… ……۱۴۰
۴-۳- ۲۵-۱- علائم افقی در معابر شهری و برون شهری… …………۱۴۰
۴-۳- ۲۵-۲-مشخصات انواع خط کشی ها در معابر……. …..۱۴۱
۴-۳- ۲۶-پویایی مطالعات ایمنی راه….. ……….۱۴۱
۴-۳- ۲۷- شیب کناره راه ……… ………۱۴۲
۴-۳- ۲۸- تابلوهای ترافیکی و علائم عمودی و تاثیر آن بر ایمنی راه……۱۴۳
۴-۳- ۲۹- عوامل موثر در ایمنی تقاطع ها………………۱۴۴
۴-۳- ۳۰- مشکلات ناشی از برنامه ریزی و طراحی نامناسب تقاطع ها ……… …۱۴۵
۴-۳- ۳۱- مراحل مختلف بازرسی ایمنی راه در ایران …………… …۱۴۶
۴-۳- ۳۱-۱- مطالعات امکان سنجی………… ……….. …………۱۴۶
۴ – ۳-۳۱ – ۲ – طراحی مقدماتی……………۱۴۷
۴ – ۳-۳۱ – ۳ –طراحی قطعی…………… ……۱۴۸
۴-۳- ۳۲– اهداف بازرسی ایمنی مرحله طراحی مقدماتی….. ……..۱۴۹
۴-۳- ۳۳-راههای موجود ………….. …….۱۵۰
۴-۳- ۳۴- اهداف بازرسی ایمنی راههای موجود……………….۱۵۱
۴ –۳- ۳۵– ارزیابی اقتصادی……………۱۵۳
۴-۳- ۳۶- پیگیری و ارزیابی اقدامات اصلاحی انجام شده………….۱۵۳
۴-۳- ۳۷- زهکشی …………………۱۵۹
۴-۳- ۳۸- مشخصات پلها ،تونلها محدوده محور های تهران………۱۶۲
۴-۴- مشکلات در جمع آوری اطلاعات ………………. ۱۶۴

فصل پنجم:تحلیل اطلاعات
۵-۱- تحلیل اطلاعات……………..۱۶۶
۵-۲- نتیجه گیری در مورد هر یک از سئوالات تحقیق……..۱۶۶
۵-۳- نتیجه گیری در مورد شکل تحقیق……………….۱۶۸
۵-۳- ۱- نتایج معیار محدوده پل ها…………….۱۶۹
۵-۳- ۲- نتایج در معیار وضعیت دسترسی هاو تقاطعات…. ………..۱۶۹
۵-۳- ۳- نتایج معیار وضعیت کاربری های حاشیه ای و پارکینگ……… ………….۱۶۹
۵-۳- ۴- نتایج معیار وضعیت محدوده تونل ها ….. …………۱۷۰
۵-۳- ۵-نتایج معیار محدوده قوس…….. ……….۱۷۰
۵-۳- ۶- نتایج معیار محدوده مسسیر مستقیم……..۱۷۱
۵-۴- کاربرد های عملی و تئوری ………………..۱۷۱

فصل ششم نتایج و پیشنهادات
نتیجه گیری…………………..۱۸۱

پیشنهادات…………. ………. ۱۸۳
پیوست ها ………….۱۸۴

پیوست شماره یک: نتایج داده های الگوی MADM بر اساس قضاوت مهندسی……..۱۸۵
پیوست دو نتایج تئوری ………….۲۰۷

پیوست سه فرم ارزیابی………….۲۰۹
پیوست چهار فرم اولویت خطر پذیری محور های تهران……………۲۰۹

منابع و مأخذ…………………۲۳۴

منابع فارسی………………….۲۳۵

منابع لاتین …………………..۲۳۷
چکیده انگلیسی…………….۲۴۰

چکیده
در این پروژه شش مورد از شاخص های بازرسی ایمنی راه جهت بررسی اصلاح هندسی ، به عنوان شاخص های پایه استفاده شده است که شامل، معیار وضعیت دسترسی ها و تقاطعات ،محدوده تونل ها ،محدوده پلها ، محدوده مسیر مستقم،محدوده قوس و محدوده کاربری های حاشیه ای و پارکینگ که هر کدام دارای چند زیر معیار و در مجموع ۴۷زیر معیار در نظر گرفته شده است ،با استفاده از قضاوت مهندسی و تهیه فرم ارزیابی با روش امتیاز دهی (۱تا۹)و استفاده از مقایسات زوجی معیار ها نسبت به هم سنجیده شده است ،پس از پردازش داده ها با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره وزن داده ها (معیار ها) را به دست آوردیم وسپس با استفاده از تئوری AHP شاخص های مورد نظر را اولویت بندی نمودیم که بدین صورت بدست آمد: معیار محدوده پل۵۸ درصد، معیار وضعیت دسترسی تقاطعا ت ۱۷ درصد، معیار محدوده قوس ها ۷ درصد، معیار کاربری های حاشیه ای پارکینگ ۷ درصد، معیار محدوده تونل ها ۷ درصد،محدوده مسیر مستقیم ۴ درصد پس از انجام اصلاحات در ایمنی جاده ها تأثیر داشتند. پس از انجام این کار جهت مطالعه موردی هفت مسیر از راههای دوخطه استان تهران با استفاده از شاخص های بازرسی ایمنی راه بر حسب تأثیر اصلاحات هندسی آنها را اولویت بندی نمودیم.
واژه های کلیدی : تصادفات ،مکانهای پر تصادف ،بازرسی ایمنی راه ، اصلاحات هندسی راه

مقدمه
تصادفات و تلفات انسانی از جمله عوارض ناخوشایند توسعه ناموزون فناوری حمل و نقل می باشد،متأسفانه آمار تصادفات کشور و کشته شدگان ناشی از تصادف بسیار زیاد می باشد به نحوی که برابر اعلام پزشکی قانونی آمار کشته شدگان هر ساله ۸ الی ۱۰ درصد رشد داشته است که با این رشد در آینده شاهد یک فاجعه ملی خواهیم بود[۳] ، وجود شبکه راههای استاندارد و منطبق بر ضوابط طراحی هندسی یکی از ضرورتهای اساسی ایمنی ترافیک می باشد. افزایش ایمنی در جاده های برون شهری مساله ای مهم در کشورهای مختلف می باشد. ، با توجه به مطالب یاد شده در ایران طرح ایمنی جاده ای برای نواحی برون شهری در چند ساله اخیر تنظیم گردیده است. در نتیجه با توجه به اینکه پروژه اینجانب نیزدر خصوص نقش و تأثیراصلاح هندسی درافزایش ایمنی در جاده ها می باشد که محدوده مورد مطالعه چند مسیر از جاده های دو خطه و چهار خطه برون شهری شهر تهران و جاده های حوالی آن می باشد. که مسیر راه مورد مطالعه دارای باند دو خطه ودوطرفه که دارای قوسهای افقی وقائم ،پل ها ، دسترسی ها و… می باشد. با طراحی هندسی مناسب معبر علاوه بر کاهش هزینه های آتی اصلاح هندسی، ایمنی و ظرفیت معبر نیز افزایش می یابد. برای اینکه بتوان به صورت مؤثر توسط امور مهندسی با مشکلات ایمنی ترافیک برخوردار نمود، لازم است که در مراحل مختلف در بهبود شبکه های معابر از معیارهای خاص استفاده شود. هر اقدامی که باعث ساده شدن وضعیت ایمنی ترافیک شود، به افزایش تردد وسایل نقلیه باایمنی ترافیک بیشتر کمک خواهد نمود. در نتیجه تفکیک استفاده کنندگان کندرو از خودروهای تندرو سودمند بوده و مواردی از قبیل خیابانهای مختص عابرین پیاده یا مسیر دوچرخه سواران و تفکیک خیابانها باعث افزایش ایمنی ترافیک می گردند. برنامه ریزی برمیزان ایمنی جاده اثر داشته و مخصوصاً می تواند در مورد تصادفات نقاط حادثه خیز نقش مؤثری را ایفا نماید. برنامه ریزی صحیح نواحی مسکونی و شبکه های شریانی درون و برون شهری و بزرگ راهی می تواند ضامن ایمنی بیشتر در اینگونه معابر گردد. که می توان از اینگونه برنامه ریزی ها بکارگیری طرح های ایمنی در طراحی معابر و خیابانهای جدید و بهبود جنبه های ایمنی معابر موجود، جهت پرهیز از مشکلات آتی و بهبود وضعیت نقاط خطرناک در شبکه معابر و رفع آن را نام برد. و بعد از برنامه ریزی طراحی هندسی راه نقش مؤثری در ایمنی راه دارد. طرح هندسی راه ضامن میزان ایمنی راه و رفاه برای رانندگان با توجه به محدودیتهای اقتصادی می باشد. بررسی ایمنی معابر و تعین نقاط حادثه خیز و بررسی تصادفات جاده ای هنوز بعنوان یک معضل برای بسیاری از دولتها می باشد. هنوز به علت مشکلات ایمنی شبکه معابر که کشورمان با آن روبرو است و نیاز مبرم به متخصصین حمل و نقل و راه ترابری جهت رفع مشکل ایمنی معابر بسیار حائز اهمیت می باشد.

نتیجه گیری
با توجه داده های مسأله و استفاده از قضاو تهای مهندسی و همچنین استفاده از تئوری های تصمیم گیری چند معیاره به جای یک معیار ، و استفاده از تئوری AHP ،جهت اولویت بندی شاخص های مورد نظر و پردازش داده ها نتایج زیر بدست آمده است:
۱٫ معیار محدوده پلها با ۵۸ درصد
۲٫ معیار وضعیت دسترسی تقاطعات با ۱۷ درصد
۳٫ معیار محدوده قوس ها با ۷ درصد
۴٫ معیار محدوده تونلها با ۷ درصد
۵٫ معیار محدوده حاشیه ای و پارکینگ با ۷ درصد
۶٫ معیار محدوده مسیر مستقیم با ۴ درصد
این نتایج حاکی از این است که در هر قطعه از راه( راههای دو خطه برون شهری ) که بخواهیم اصلاحاتی را انجام دهیم به نسبت میزانی که بدست آوردیم و همچنین اولویت بدست آمده آن اصلاح را انجام دهیم ، که این اصلاحات به نسبت میزان بدست آمده پس از اصلاح در افزایش ایمنی جاده ها تأثیر دارند . نتایج حاکی از این است که مهمترین قسمت اصلاح محدوده پلها می باشند که بیش از ۵۰ در صد از کل ایمنی پس از اصلاح را به خود اختصاص داده است و محدوده مسیر مستقیم با ۴ درصد ضعیف ترین معیار از بین معیار های داده شده می باشد .
بنابراین در خصوص اصلاحات قطعه های مختلف راه با توجه به اولویت های بدست آمده می توان معیار های مختلف راه را که بدست آمده در نقاط حادثه خیز جهت اصلاح راه بکار گرفته شود.
با توجه به مطالعات انجام شده بر روی محور های استان تهران(مطالعه موردی) با استفاده از شاخص های بازرسی ایمنی راه که در اینجا بحث شده است نتایجی که از روش تخصیص خطی بدست آمد ترتیب اولویت ها در مسیر های یاد شده بدین صورت می باشد:
۱- محور ماهدشت- اشتهارد
۲- تهران- آبعلی
۳- کرج -چالوس
۴- شریف- آباد گرمسار
۵- تهران – قم
۶- کرج- قزوین
۷- فیروزکوه- گدوک
بنابراین مسیر های مشخص شده با استفاده از شاخص های بازرسی ایمنی راه به ترتیبی که بدست آمده باید به اصلاحات آنها پرداخته شود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط