پایان نامه مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:209
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده 

درسالهای اخیرروشهای مختلفی برای تعیین آسیب پذیری ونیز مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای فولادی وبتنی مسلح بـسط و توسعه یافته است . نکته ای که دراکثرموارد از دیدمقاوم سازان لرزه ای دورمانده است اثر انعطاف پـذیری خـاک تکیـه گـاه ساختمان بر نحوه مقاوم سازی آن و حتی شدت وتوزیع آسیب پذیری بین اجزای باربر ساختمان می باشد. لذا در ایـن تحقیـق سعی شده است اثر انعطاف پذیری خاک تکیه گاه  ساختمان بر نحوه مقاوم سازی بنا در نظر گرفته شود و اثـرات آن بررسـی شود .

مراحل مختلف تحقیق به صورت زیر می باشد :

–   مرحله اول :  جمع آوری اطلاعات مربوط به روشهای مقاوم سازی و انواع آسیبهای موجود می باشـد    کـه در سـمینار ارائه شده از طرف نویسنده آورده شده است .

 –  مرحله دوم :پردازش اطلاعات مورد قبول در موضوع مورد نظرونحوه مدلسازی خاک .

–  مرحله سوم : کنترل و بررسی بناها بوسیله نرم افزاز  ٢٠٠٠  sap  به صورت در نظر گرفتن خاک به عنوان فنرهایی بـا سختی  Κ که به صورت سختی انتقالی و چرخشی می باشد و اثرآن بر تعدیل نیروهای زلزله وارد بر اعضای سازه ای بنا.

دراین تحقیق با مدلسازی خاک به صورت فنرهایی با سختی  k   میزان اثرآن در استهلاک انرژی زمین لرزه برای نـسبتهای مختلف سختی خاک و سازه و سیستم باربر جانبی مختلف در ساختمان تعیین می گردد .

مقدمه

در گذر ایام و در طول سالیان متمادی بعد از ظهور تمدنها همـواره شـاهد وقـوع حـوادث طبیعـی از قبیـل زمـین لـرزه بوده ایم که به تناوب در نقاط مختلف این جهان خاکی به وقوع پیوسته و هر بار عده زیادی از همنوعان مـا راکـشته و خسارات مادی و معنوی و اجتماعی و اقتصادی و روانی و …. بیشماری را ایجاد نموده اند . کشور عزیز ما ایران نیز بـه دلیل قرار گرفتن در مسیر زمین لرزه ( گستره زلزله خیز جهان ) همواره از خطرات زلزله در امان نبوده و هـر از گـاهی در کشور عزیز خود شاهد حوادث ناشی از زلزله و خربیها و آسیب های ناشی از آن بوده ایم . زلزله ای که در رودبار و منجیل وطبس و ناغان و اردبیل و…. رخ داده این واقعیت را به ما متذکر می شوند که باید در احداث بناهای محکـم و پایدار و مقاوم سازی بناهای موجود بکوشیم تا در صورت وقوع حوادث مشابه شاهد وقوع خـسارات مـالی و جـانی و….. زیادی نباشیم .

مدول برشی 

برای ماسه و خاکهای چسبنده طبق رابطـه ای کـه بوسـیله ( ١٩٧٢-الـف و ب – −ΡΝΕςΕΧΗ∆ΗΑΡ∆ΙΗ−   ) داده شده است مدول دینامیکی خاک بدست می آید . برای ماسه ها از شکل  ٢-٢   می توان استفاده کرد .

تیر ها

پس از طراحی تیرهای ساختمانها ی مورد بررسی به محاسبه مقاومت نهایی خمشی آنها با استفاده از آیین نامه  ایـران ( آبا ) می پردازیم . پس از کنترل جاری شدن یا جاری نشدن میلگردهای فشاری  روابط مورد استفاده بـه صـورت زیـر می باشد .

چکیده                                                                                                                                      ١

مقدمه                                                                                                                                       ٢

فصل اول :

کلیات ومروری برکارهای  انجام گرفته درگذشته                                                             ٣

١-١-  مقدمه                                                                                                                   ٤

١-٢-  ماهیت زلزله و اثر آن بر بناهای موجود                                                                            ٤

١-٣-  اثر ساختگاه                                                                                                          ٦

١-٤-  اثر اندرکنش                                                                                                         ٦

١-٥-   اهداف طراحی                                                                                                      ٧

فصل دوم : 

معرفی خصوصیات خاک به عنوان یک عامل  تعیین کننده  دربحث اندرکنش خاک و سازه        ٨

٢-١-   مقدمه                                                                                                                 ٩

٢-٢-   معرفی خاک به عنوان تکیه گاه کلیه بناها                                                                    ١٠

٢-٣-   خصوصیات خاک                                                                                                 ١١

٢-٣-١  طبقه بندی نوع زمین                                                                              ١١

٢-٣-٢   ضریب پواسون                                                                                     ١٢

٢-٣-٣  مدول برشی                                                                                        ١٣

٢-٣-٤  مدول یانگ                                                                                        ١٥

٢-٣-٥  میرایی                                                                                              ١٥

فصل سوم :  

خلاصه ای از کلیه مراحلی که باید در این تحقیق به صورت گام به گام انجام شود                ١٨

٣-١-  مقدمه                                                                                                                 ١٩

٣-٢-  فرضیات در نظر گرفته شده درآنالیزوطراحی سازه های مورد بررسی                                        ١٩

٣-٣   فرضیات در نظر گرفته شده درارزیابی سازه های مورد بررسی                                              ٢١

٣-٣-١  تیر ها                                                                                              ٢١

 ٣-٣-٢   ستونها                                                                                             ٢٣

٣-٤-  چگونگی ارزیابی سازه های مورد بررسی                                                                       ٢٣

فصل چهارم :

آنالیز وطراحی ساختمانهای بتنی چهارو هشت و دوازده طبقه به روش استاتیکی معادل            ٢٦

٤-١-  مقدمه                                                                                                                  ٢٧

٤-٢-  چگونگی طراحی ساختمانهای چهاروهشت و دوازده طبقه به روش استاتیکی معادل                     ٢٧

٤-٣-  مشخصات بارگذاری ساختمانهای مورد بررسی                                                                 ٢٨

٤-٤-  مشخصات معماری ساختمان مورد بررسی                                                                      ٢٩

٤-٥-   بارهای وارد بر اعضای اصلی و فرعی باربر ساختمان                                                         ٣٣

٤-٦-  نیروی زلزله وارد برطبقات مختلف ساختمان با توجه به تیپهای مختلف خاک                             ٣٤

٤-٦-١-  نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان چهار طبقه                                                ٣٤

٤-٦-٢-  نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان هشت طبقه                                              ٣٥

٤-٦-٣-  نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان دوازده طبقه                                              ٣٧

٤-٧-  نتایج آنالیز ساختمانهای مورد بررسی                                                                          ٤١

٤-٧-١-  کنترل معیار سختی                                                                                           ٤٢

٤-٧-٢-   کنترل معیار مقاومت                                                                                        ٤٢

٤-٧-  نتایج طراحی اعضای سازه ای ساختمانها ی مورد بررسی                                                    ٤٣

فصل پنجم :  

آنالیز ساختمانهای بتنی چهار و هشت و دوازده طبقه با سیستم دو طرف خمشی                     ٤٤

 به روش تاریخچه زمانی با پی صلب

٥-١-   مقدمه                                                                                                               ٤٥

٥-٢-   تحلیل دینامیکی به روش تاریخچه زمانی                                                                     ٤٥

٥-٢-١- مشخصات رکورد هایی که در تحلیل دینامیکی به کار برده شده اند                                       ٤٥

٥-٢-٢- ضریب رفتار سازه                                                                                                  ٤٦

٥-٣-  چگونگی اعمال رکوردهای موجود بر سازه ها                                                                  ٤٧

٥-٤-   فرضیات در نظر گرفته شده در آنالیز تاریخچه زمانی خطی                                                 ٤٧

٥-٥-   مقادیر مربوط به جرم سازه در آنالیز سازه به روش تاریخچه زمانی خطی                                 ٤٨

فصل ششم :   

آنالیز ساختمانهای بتنی چهار و هشت و دوازده طبقه با سیستم دو  طرف خمشی                    ٤٩

 به روش تاریخچه زمانی با پی انعطاف پذیر

٦-١-  مقدمه                                                                                                                ٥٠

٦-٢-   در نظر گرفتن اثر انعطاف پذیری خاک و پیامد هایی که دراثر در نظر گرفتن آن حاصل می شود    ٥٠

٦-٣-  پی های باربر                                                                                                        ٥١

٦-٤-   محاسبه سختی پی ساختمانها                                                                                    ٥٢

٦-٤-١   مشخصه های نیرو –  تغییر مکان پی                                                                      ٥٢

٦-٤-٢   پارامترهای موثر در محاسبه سختی فنرهای زیر پی ساختمان                                         ٥٢

 1-2-4-6   ضریب پواسون                                                                                           ٥٣

 2-2-4-6   سرعت موج برشی                                                                                       ٥٣

 3-2-4-6   جرم حجمی خاک                                                                                       ٥٤

 4-2-4-6   مدول برشی اولیه خاک                                                                                 ٥٤

 5-2-4-6   مدول برشی خاک                                                                                        ٥٥

 6-2-4-6   ابعاد پی                                                                                                    ٥٥

 7-2-4-6   عمق پی                                                                                                   ٥٦

٦-٤-٣   محاسبه سختی پی سطحی                                                                                   ٥٦

٦-٥   چگونگی محاسبه سختی پی برای ساختمانهای مورد بررسی                                               ٥٧

٦-٣-١-   محاسبه سختی پی برای ساختمان چهار طبقه                                                             ٥٨

٦-٣-٢-   محاسبه سختی پی برای ساختمان هشت و دوازده طبقه                                                 ٦٠

فصل هفتم :  

مقایسه نتایج حاصل از آنالیز ساختمانهای بتنی چهار و هشت و دوازده  طبقه با

 سیستم دوطرف قاب خمشی  به روش تاریخچه زمانی در دو حالت پی صلب                     ٦٦

 و   پی  انعطاف پذیر

٧-١-   مقدمه                                                                                                                 ٦٧

٧-٢-   مقایسه پریود مود اول ارتعاش برای سازه ها در دو حالت پی صلب و پی انعطاف پذیر                    ٦٧

٧-٣-   مقایسه نیروی برش پایه برای سازه های مورد بررسی در دو حالت پی صلب و پی انعطاف پذیر        ٦٩

٧-٤-   مقایسه تلاشهای ایجاد شده در دو حالت پی صلب و پی انعطاف پذیر                                      ٦٩

٧-٥-   مقایسه DCR اعضای سازه ای و غیر سازه ای دردوحالت تکیه گاه صلب وتکیه گاه انعطاف پذیر     ٧٤

٧-٦-   نتایج  ارزیابی تیرها برای کلیه ساختمانهای مورد بررسی با پی صلب و پی انعطاف پذیر                ١٠٠

٧-٧-   نتایج  ارزیابی ستونها برای ساختمانهای چهار طبقه مورد بررسی                                           ١١٠

٧-٨-   نتایج  ارزیابی ستونها برای  ساختمانهای چهار طبقه مورد بررسی با پی صلب                            ١١٠

٧-٩-   نتایج  ارزیابی ستونها برای  ساختمانهای چهار طبقه مورد بررسی با پی انعطاف پذیر                    ١١٣

٧-١٠-  مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی ستونهای ساختمانهای چهار طبقه با پی صلب و پی انعطاف پذیر      ١١٦

فصل هشتم : 

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                     ١١٩

٨-١-  نتیجه گیری                                                                                                         ١٢٠

٨-٢-  پیشنهادات                                                                                                           ١٢١

٨-٣-  پیوست یک                                                                                                         ١٢٢

٨-٤-  پیوست دو                                                                                                          ١٦٣

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

٢٠٤ فهرست منابع غیر فارسی

٢٠٥ فهرست نامها

٢٠٦ چکیده انگلیسی

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت